Der henvises til de under A.G.2.2 omtalte regler for enfamilieshuse.
Specielt om ejerlejligheder bemærkes: I tilfælde hvor en udlejet ejerlejlighed overgår til ejerens benyttelse, Ny tekst startvurderesNy tekst slutNy tekst startlejligheden i forbindelse med den almindelige vurderingNy tekst slutHerefter skal ejerlejligheder, der frigøres for lejemål, og som ikke genudlejes, medtages i den førstkommende alm. vurdering pr. 1. jan. i det indkomstår, der følger efter det år, hvor lejligheden er frigjort for lejemål.
For det år, hvor boligen frigøres for lejemål, skal boligværdien beskattes på grundlag af den pr. 1. jan. i indkomståret ansatte ejendomsværdi.
Denne relativt lave ejendomsværdiskat i frigørelsesåret opvejes til dels af, at der for det efterfølgende år, hvor boligens værdi er ansat på grundlag af en vurdering af boligens værdi som fri ejerbolig, skal den beskattes med ejendomsværdi på grundlag af dennes ejendomsværdi uden anvendelse af begrænsningsreglerne. Først for det efterfølgende år anvendes begrænsningsreglerne ved beskatningen af ejendomsværdiskatten..
Hvis lejligheden i væsentligt omfang har været anvendt erhvervsmæssigt, dvs vurderingsfordeling efter vurderingslovens § 35, stk. 5, kan der dog foretages fradrag for de faktiske driftsudgifter, der kan henføres til den del af lejligheden, der benyttes erhvervsmæssigt, se E.K.
Om eventuel fradragsret for renter af lån, optaget af ejerlejlighedsforeningen, se A.E.1.3.

UdlejningEn ejerlejlighed, der ikke bebos af ejeren, men er udlejet, anses som en udlejningsejendom, lsr. 1974.64 og 1984.37.
Når en ejerlejlighed udlejes, behandles den fra og med lejemålets påbegyndelse som en udlejningsejendom i skattemæssig henseende. Ny tekst startVed fastsættelsen af den objektive lejeværdi for en lejlighed udlejet til ejerens datter skulle det omkostningsbestemte lejenivieau i sammenlignelige lejemål, der var reguleret af reglerne om den omkostningsbestemte lejeberegning, anvendes som maksimum for lejen. Der godkendes fradrag for de med udlejningen forbundne udgifter, der ikke havde karakter af forbrugsudgifter TfS 2000, 587 LSR.
Ny tekst slutUdlejes ejerlejligheden et helt kalenderår skal over- eller underskud medregnes til den personlige indkomst. Påbegyndes udlejningen midt i et kalenderår eller omfatter udlejningen i øvrigt kun en del af et kalenderår, skal over- eller underskud medregnes til den personlige indkomst, hvis udlejningen er erhvervsmæssig. Se Told-Skat cirk. 1996-9 og A.G.2.2.2.. Fradrag for faktiske driftsudgifter vedrørende udlejning en del af kalenderåret skal så foretages i den personlige indkomst.
Fradrag for bidrag til ejerlejlighedsforeningen kan det første år opgøres som en forholdsmæssig andel af de i årets løb betalte acontobidrag, idet der efterfølgende må foretages en endelig opgørelse af de udgifter af fradragsberettiget karakter, som er afholdt af foreningen, jf. lsr. 1985.122.
Ejeren af en udlejet ejerlejlighed kunne ikke fradrage den del af et bidrag til en ejerforening, der ansås at vedrøre en af ejerforeningen afholdt udgift til udskiftning af et oliefyr, idet udgiften til udskiftning af et oliefyr i en nyerhvervet ejendom måtte anses for en forbedring, lsr. 1983.28.
I et tilfælde, hvor et hotel var udstykket i ejerlejligheder, som ejerne i sommerperioden kunne vælge selv at bebo eller lade udleje som hotelværelser, skulle lejeværdien (nu ejendomsværdiskat) beregnes for et helt år efter EVSL, reduceret med udlejningsperioden.