1. Skatte-, told- og afgiftslovgivningen indeholder bestemmelser om, at skatteministeren i forskelligt omfang kan bestemme, hvilken myndighed, der skal træffe afgørelse efter loven, og om adgangen til at klage administrativt over disse afgørelser, herunder om at en sådan afgørelse ikke kan påklages.
Bestemmelserne er udmøntet ved bekendtgørelse nr. 1107 af 13. december 2000 om sagsudlægning i sagsudlægningsbekendtgørelsen).
Der er sket ændring af nærværende cirkulære. Ændringerne vedrører hovedsageligt, at pensionsafkastbeskatningsloven efter en overgangsperiode erstatter realrenteafgiftsloven og at tinglysningsafgiftsloven erstatter stempelafgiftsloven.
 
2. Efter sagsudlægningsbekendtgørelsens § 2, stk. 3 og § 7 stk. 2 kan direktøren for Told- og Skattestyrelsen i de i § 2, stk. 1 og 2 samt § 7 stk. 1 nævnte tilfælde, dvs. tilfælde, hvor kompetencen i 1. instans ligger hos told- og skatteregionerne eller toldcentrene, respektive Københavns eller Frederiksberg kommuner, bemyndige en enkelt eller enkelte told- og skatteregioner samt et enkelt eller enkelte toldcentre til at træffe afgørelse i 1. instans vedrørende alle sager på et bestemt område (dekoncentreret opgavevaretagelse).
 
3. Direktøren for Told- og Skattestyrelsen har efter § 2, stk. 3 og § 7 stk. 2 i sagsudlægningsbekendtgørelsen henlagt afgørelsen i følgende sagstyper til følgende told- og skatteregioner og toldcentre:
 1. Afgørelser om fritagelse for boafgift for almenvelgørende institutioner mv. efter boafgiftsloven, § 3, stk. 2, træffes af Told- og Skatteregion Nærum. Region Nærum træffer endvidere afgørelse i sager om optagelse i kommende cirkulærer om almengørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund som er godkendt i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2, ligesom regionen foretager den løbende kontrol med, at betingelserne for optagelse på listen fortsat er til stede.
 2. Afgørelser i forbindelse med administrationen af kulbrinteopkrævningsloven, § 2, stk. 3, træffes af Told- og Skatteregion Esbjerg. Bemyndigelsen omfatter registrering af de skattepligtige, information og vejledning, arbejdsgiverkontrolfunktioner samt forberedelse af Ligningsrådssager. Endvidere opkrævning af indeholdt skat i henhold til kulbrinteskattelovens § 21, stk. 2 og stk. 4. For så vidt angår indkomstansættelse bemyndiges region Esbjerg til at træffe afgørelse i 1. instans. Denne bemyndigelse gælder ikke sager, der vedrører principielle spørgsmål og sager, hvor der ikke er skabt fast praksis.
 3. Afgørelser i forbindelse med opkrævning af afgift af udbyttedeling (medarbejderobligationer), jf. ligningsloven, § 7 A, stk. 1 nr. 3 og og stk. 5, træffes af Told- og Skatteregion Maribo.
 4. Afgørelser om godkendelse af foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. efter ligningsloven, § 8 A, stk. 2, 1. pkt. og § 12, stk. 3, træffes af Told- og Skatteregion Nærum. Region Nærum forestår ligeledes kontrollen med de godkendte foreninger mv.
 5. Afgørelser i forbindelse med opkrævning af afgift af frigivne lejeforhøjelsesbeløb fra Grundejernes Investeringsfond, jf. ligningsloven, § 14 C, træffes af Told- og Skatteregion Maribo.
 6. Afgørelser om tilbagebetaling af afgift i henhold til 8. og 13. momsdirektiv efter momsloven, § 45, stk. 1 og stk. 3-4, træffes af Told- og Skatteregion Sønderborg.
 7. Afgørelser i forbindelse med opkrævning af afgift efter reglerne i pen sionsbeskatningslovens afsnit I og II, jf. lovens § 38 (afgiftsafregningen)* træffes af Told- og Skatteregion Maribo. Region Maribo træffer endvidere afgørelser efter pensionsbeskatningslovens § 40 A og § 41, stk. 5-6, jf. bek. nr. 827 af 31. august 2000, §§ 37-42.
 8. Afgørelser i forbindelse med opkrævning af afgift efter realrenteafgiftsloven træffes af Told- og Skatteregion Maribo.
 9. Afgørelser i forbindelse med opkrævning af skat efter pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lovens § 30, træffes af Told- og Skatteregion Maribo.
 10. Afgørelser i forbindelse med administrationen af skattekontrolloven, § 11 A, stk. 6-7, § 11 B, stk. 6-7 og § 11 C, stk. 5-6, træffes af Told- og Skatteregion Sønderborg.
 11. Afgørelser om afgiftsgodtgørelser efter tinglysningsafgiftslovens § 24, træffes af Told- og Skatteregion Høje Taastrup.
 12. Afgørelser om dispensation efter sømandsfradragsloven, § 5, stk. 1, træffes af Told- og Skatteregion Frederiksberg.
 13. Afgørelser om told- og afgiftsfrihed for varer til internationale organisationer, institutioner og de dertil knyttede personer, jf. toldloven, § 2, stk. 1, jf. Rådsforordning nr. 918/83 af 28. marts 1983 om fritagelse for import- og eksportafgifter, i henhold til konkrete aftaler med de pågældende internationale organisationer og institutioner og toldloven, § 4, nr. 3 samt moms-, punktafgifts- og miljøafgiftslovgivningen, træffes af Toldcenter København. Undtaget herfra er afgørelser om told- og afgiftsfrihed for varer til NATO-hovedkvarterer og -personel, udenlandske militære NATO-styrker på øvelser samt til udenlandske officerer på udveksling, herunder personel ved det multinationale hovedkvarter i Nordsjælland (SHIR-BRIG), der træffes af Toldcenter Østjylland.
 14. Afgørelser om told- og afgiftsfrihed for motorkøretøjer til internationale organisationer, institutioner og de dertil knyttede personer, jf. toldloven, § 2, stk. 1, jf. Rådsforordning nr. 918/83 af 28. marts 1983 om fritagelse for import- og eksportafgifter, i henhold til konkrete aftaler med de pågældende internationale organisationer og institutioner og toldloven, § 4, nr. 3 samt moms-, punktafgifts- og miljøafgiftslovgivningen, træffes af Told- og Skatteregion Høje-Taastrup. Undtaget herfra er afgørelser om told- og afgiftsfrihed for motorkøretøjer til NATO-hovedkvarterer og -personel samt til udenlandske officerer på udveksling, herunder personel ved det multinationale hovedkvarter i Nordsjælland (SHIRBRIG), der træffes af Toldcenter Østjylland.
 15. Afgørelser om told- og afgiftsfrihed for motorkøretøjer til diplomatiske og konsulære repræsentationer og de dertil knyttede personer, jf. toldloven, § 2, stk. 1, jf. Rådsforordning nr. 918/83 af 28. marts 1983 om fritagelse for import- og eksportafgifter, lov om diplomatiske forbindelser, lov om konsulære forbindelser, og toldloven, § 4, nr 1. og 2., samt moms-, punktafgifts- og miljøafgiftslovgivningen, træffes af Told- og Skatteregion Høje-Taastrup.
 16. Afgørelser om depositum for registreringsafgift af udenlandske køretøjer, jf. registreringsafgiftsloven, jf. cirkulære nr. 139 af 19. juni 1991 om vurdering af motorkøretøjer mv., hvor henvendelsen fra udlandet ikke kan henføres til én bestemt region, træffes af Told- og Skatteregion Høje-Taastrup.
 17. Afgørelser i forbindelse med administration af standardpriser for fabriksnye køretøjer, jf. registreringsafgiftsloven, træffes af told- og skatteregion Høje-Taastrup.
 18. Afgørelser om optagelse af køretøjer på last- og varevognsfortegnelsen, herunder fortegnelsen over autocampere, jf. registreringsafgiftsloven, træffes af told- og skatteregion Høje-Taastrup.
 19. Afgørelser i forbindelse med administrationen af lov nr. 956 af 25. november 1994 om vejbenyttelsesafgift træffes af Told- og Skatteregion Frederikshavn.
 
*Afgørelser i første instans efter pensionsbeskatningslovens § 14 A, § 18 A, stk. 3, § 25, § 28, § 29, § 29 A, § 29 B, § 29 C, § 30, § 31, § 42, stk. 2, § 49 A, stk. 2 og 5 som led i tilsynet med pensionsinstitutternes afgiftsberegning efter pensionsbeskatningslovens § 38 træffes af den lokale told- og skatteregion, jf. bilag til cir. nr. 42 af 25/3 1998 (ændret klagestruktur). Afgørelsen træffes af den region, hvor den afgiftspligtige har bopæl på tidspunktet for afgiftspligtens indtræden eller, hvis bopælen her i landet var opgivet på dette tidspunkt, af den told- og skatteregion, hvor den, der har indbetalt afgiften, har forretningssted. Samme told- og skatteregion påkender ligeledes klager over pensionsinstituttets afgiftsberegning efter pensionsbeskatningslovens § 38, jf. lovens § 39, stk. 2. Såfremt told- og skatteregion Maribo finder, at der i forbindelse med pensionsinstitutternes m.v. afregning af afgift efter pensionsbeskatningslovens § 38 til regionen skal foretages korrektioner, der kræver en egentlig ændring af afgiftsgrundlaget eller den anvendte afgiftssats, orienteres den kompetente Told- og skatteregion (jf. ovenfor) herom. Told- og skatteregion Maribo orienterer endvidere den kompetente told- og skatteregion, (jf. ovenfor) om indbetaling af afgift, efter pensionsbeskatningslovens § 18 A, stk. 3, der skal bruges til dækning af ældre års skatter, jf. bek. nr. 827 af 31. august 2000, §§ 17 og 18.
 
4. Cirkulæret træder i kraft den 15. januar 2001. Samtidig bortfalder TSS-cirkulære nr. 2000-25 (ikke optrykt i Ministerialtidende) og cirkulære nr. 104 af 6. juli 1999 (TSS-cirkulære 1999-27) om dekoncentreret sagsudlægning.
 
5. Regionernes og toldcentrenes afgørelse kan, for så vidt der ikke er klageadgang til Landsskatteretten, påklages til Told- og Skattestyrelsen, jf. § 18 i sagsudlægningsbekendtgørelsen.
 
Fristen for klage er, for så vidt andet ikke er bestemt, 3 måneder, jf. § 16 i sagsudlægningsbekendtgørelsen.

 
Frantz Howitz
/ Lone Folmer Berthelsen