Nedenfor følger en oversigt over lovbestemmelser, hvor beføjelsen til at træffe afgørelser af overordnede skattemyndigheder (skatteministeren, Ligningsrådet eller Told- og Skattestyrelsen) er tillagt de kommunale skattemyndigheder eller told- og skatteregionerne.
 
Oversigten har tidligere været optrykt som bilag til Ligningsvejledningen. Denne oversigt er revideret per december 2000 med henblik på at omfatte flere bestemmelser. Ligeledes er kompetenceforholdene for juridiske personer bortset fra dødsboer efter bekendtgørelse om sagsudlægning nr. 1107 af 13. december 2000 § 10 og § 11, stk. 2 medtaget.
 
Oversigten angiver først hovedreglen i bekendtgørelse om sagsudlægning i § 2, § 7 og § 18. Herefter følger undtagelserne til hovedreglen samt en angivelse af bestemmelser i samme lov, der følger hovedreglen. Direktøren for Told- og Skattestyrelsen kan, når særlige omstændigheder taler derfor, bemyndige en enkelt eller enkelte told- og skatteregioner/toldcentre til at træffe afgørelse i første instans i alle sager. Dette er gjort i Told- og Skattestyrelsens cirkulære 2000-35 om dekoncentreret sagsudlægning, jf. bilag 3.
 
Hvor intet andet er anført, er bemyndigelsen givet af skatteministeren ved bekendtgørelse om sagsudlægning. Er bemyndigelsen givet med en anden hjemmel eller af en anden skattemyndighed end ministeren, er dette anført med angivelsen af hjemlen. Enkelte steder i oversigten er desuden medtaget bestemmelser, hvor kompetencen til at træffe afgørelser fremgår af selve lovbestemmelsen.
 
Ved hver lovbestemmelse er det anført, hvilken skattemyndighed der træffer afgørelse i sagen i 1. instans. I kolonnen efter er klageinstansen anført. I sidste kolonne angives hjemlen i bekendtgørelse om sagsudlægning eller anden hjemmel. Fremgår hjemlen af hovedreglen i bekendtgørelse om sagsudlægning § 2, § 7, og § 18 angives hjemlen som hovedreglen.
 
KS står for den kommunale skattemyndighed.
R står for regionen
TC står for toldcenter
T&S står for Told- og Skattestyrelsen
LR står for Ligningsrådet
LSR står for Landsskatteretten
MIN står for skatteministeren
SKAM står for skatteansættende myndighed
 
Det skal bemærkes, at en afgørelse skal påklages inden 3 måneder til klagemyndigheden, og at klageinstansens afgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed for så vidt angår sagsområder omfattet af sagsudlægningsbekendtgørelsen.