Forskudsregistrering
Afgørelser om grundlaget for det foreløbige skattetilsvar træffes af den kommunale skattemyndighed, jf. kildeskattelovens § 55 B, stk. 1. Den kommunale skattemyndigheds afgørelse kan påklages til skatteankenævnet, hvis afgørelse ikke kan påklages til anden administrativ myndighed, jf. kildeskattelovens § 55 B, stk. 2.
Acontoskat
Told- og skatteregionerne træffer afgørelse om acontoskat samt beregning af selskabsskat i 1. instans, jf. selskabsskattelovens § 34 A og sagsudlægningsbekendtgørelsens § 2. Told- og skatteregionernes afgørelser kan påklages til Told- og Skattestyrelsen, jf. sagsudlægningsbekendtgørelsens § 18, stk. 1, nr. 1. Told- og Skattestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. sagsudlægningsbekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 3.
Skatteansættelser for fysiske personer og dødsboer
Klager over den kommunale skattemyndigheds afgørelser om skatteansættelser af indkomst for fysiske personer og dødsboer og øvrige afgørelser som nævnt i SSL § 2, behandles af det kommunale skatteankenævn, jf. SSL § 5. Klager over skatteankenævnets kendelser behandles af Landsskatteretten, jf. SSL § 20, stk. 1, jf. § 23, stk. 1, nr. 1-4.
Skatteansættelser for juridiske personer, bortset fra dødsboer (selskaber)
Skatteansættelsen for juridiske personer bortset fra dødsboer foretages af de statslige skattemyndigheder, dvs. told- og skatteregionerne og Told- og Skattestyrelsen eller af en kommune i henhold til kontrakt med staten, jf. SSL §12 A. For juridiske personer, bortset fra dødsboer, findes således en af følgende skatteansættende myndigheder:
  • Kommuner, hvormed der er indgået en aftale efter SSL § 38, stk. 3, også kaldet kontraktskommuner.
  • Told- og Skattestyrelsen, der ligner bla. de store selskaber og selskaber i den finansielle sektor, der ikke lignes i en kontraktskommune
  • Told- og skatteregionerne, der ligner selskaber, der ikke lignes i en kontraktskommune eller i Told-og Skattestyrelsen
Kompetencen til at foretage skatteansættelsen for en given juridisk person kan normalt kun ligge hos én af disse myndigheder. Skatteansættelser, der er foretaget af en af de nævnte skatteansættende myndigheder, kan påklages til Landsskatteretten, jf. SSL § 20, stk. 1, jf. § 23, stk. 1, nr. 1, der henviser til SSL § 12 A og § 38, stk. 3. Skatteansættelser for juridiske personer, bortset fra dødsboer kan således, i modsætning til skatteansættelser for fysiske personer og dødsboer, kun påklages én gang i det administrative klagesystem.
Skatteforbehold
Afgørelsen af, om et skatteforbehold skal tillægges skatteretlig virkning træffes af den skatteansættende myndighed, og afgørelser herom kan påklages administrativt som andre afgørelser om skatteretlige virkninger af en privatretlig disposition. Det vil sige, at den skatteansættende myndighed træffer afgørelse i første instans, og alt afhængig af om den skatteansættende myndighed er den kommunale skattemyndighed, en kontraktskommune, en told- og skatteregion eller Told- og Skattestyrelsen, kan afgørelsen påklages til skatteankenævnet og/eller Landsskatteretten inden for de normale klagefrister, jf. afsnit H.7 og O.2.
Tilsyn og revision
Skatteansættelser, der er foretaget eller ændret af Told- og Skattestyrelsen, en told- og skatteregion eller Ligningsrådet som led i revisionsbeføjelsen, jf. SSL § 14, stk. 4 og § 19, stk. 1, kan påklages til Landsskatteretten. For sådanne ansættelser er der således kun mulighed for at påklage ansættelsen én gang i det administrative klagesystem.
Ansættelsesændringer som led i skattemyndighedernes revision
Når genoptagelse sker på skattemyndighedernes foranledning (revision), er klagestrukturen den samme som vedrørende skatteansættelser i almindelighed. Det vil sige, at afgørelsen kan påklages til skatteankenævnet og/eller Landsskatteretten alt afhængig af, om den skatteansættende myndighed er den kommunale skattemyndighed, en kontraktskommune, en told- og skatteregion eller Told- og Skattestyrelsen.
Genoptagelse på skatteyderens foranledning
Indkomståret 1997 og senere
Det er som hovedregel den skatteansættende myndighed, der træffer afgørelse om, hvorvidt en genoptagelsesanmodning skal imødekommes. Et afslag på en sådan genoptagelsesanmodning kan påklages gennem klagesystemet på samme måde som en skatteansættelse foretaget af den pågældende skatteansættende myndighed. Det betyder, at for fysiske personer og dødsboer træffer den kommunale skattemyndighed afgørelse om genoptagelse både vedrørende anmodninger, der er indgivet inden udløbet af 3-årsfristen, og vedrørende anmodninger, der er indgivet efter udløbet af 3-årsfristen. Afgørelsen vil kunne påklages til skatteankenævnet og derfra videre til Landsskatteretten.
For juridiske personer bortset fra dødsboer vil det - alt afhængig af hvilken myndighed, der er skatteansættende myndighed - være pågældende kontraktskommune, den lokale told- og skatteregion eller Told- og Skattestyrelsen, der træffer afgørelse om genoptagelse både vedrørende anmodninger, der er indgivet inden udløbet af 3-årsfristen, og vedrørende anmodninger, der er indgivet efter udløbet af 3-årsfristen. Afgørelsen vil kunne påklages til Landsskatteretten.
For så vidt angår kompetencen til genoptagelse i tilfælde, hvor ligningen foretages af en anden myndighed end den kommune, der var ligningskommune inden den 1. juli 1998, henvises til TSS-cirkulære 1998-34.
Genoptagelse som følge af myndighedsfejl
Hovedreglen om, at det er den skatteansættende myndighed, der træffer afgørelse om genoptagelse, gælder dog ikke genoptagelse efter SSL § 35, stk. 1, nr. 9, hvorefter der kan ske genoptagelse efter udløbet af 3-årsfristen, hvis der er begået fejl af den skatteansættende myndighed, som har ført til en materiel urigtig ansættelse. Kompetencen til at tillade genoptagelse efter denne bestemmelse er en ministerkompetence, der via sagsudlægningsbekendtgørelsens § 2 er udlagt til told-og skatteregionerne, henholdsvis Københavns og Frederiksberg kommuner.
Afslag på genoptagelse efter SSL § 35, stk. 1, nr. 9 kan påklages til Told- og Skattestyrelsen, jf. sagsudlægningsbekendtgørelsens § 18, stk. 1, nr. 1. Ifølge sagsudlægningsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 12 træffer Told- og Skattestyrelsen dog afgørelse i 1. instans i disse sager, hvis en evt. fejl er begået af Told- og Skattestyrelsen eller Ligningsrådet som skatteansættende myndighed. Styrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. sagsudlægningsbekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 3.
Når genoptagelse imødekommes
Hvis en anmodning om genoptagelse imødekommes, og sagen genoptages af den skatteansættende myndighed, følger en evt. klage over den nye ansættelse den sædvanlige klageinstansfølge. Det vil sige, at afgørelsen kan påklages til skatteankenævnet og/eller Landsskatteretten alt afhængig af om den skatteansættende myndighed er den kommunale skattemyndighed, en kontraktskommune, en told- og skatteregion eller Told- og Skattestyrelsen.
Hvis en klage over afslag på genoptagelse imødekommes af et skatteankenævn, Landsskatteretten, Told- og Skattestyrelsen eller en told- og skatteregion vil den skatteansættende myndighed blive pålagt at genoptage skatteansættelsen. Skatteankenævnet har dog selv mulighed for at genoptage og foretage ansættelsen, hvis klageren er enig heri, jf. SSL § 21 A. Landsskatteretten har ikke en tilsvarende hjemmel.
Ekstraordinær genoptagelse/indkomstårene 1990-1996
For så vidt angår ansættelser foretaget af de kommunale myndigheder, er det de lokale told- og skatteregioner, henholdsvis Københavns og Frederiksberg kommuner, der efter bemyndigelse fra skatteministeren træffer afgørelse om ekstraordinær genoptagelse af indkomstårene 1990-1996 skal tillades, jf. § 2, stk. 1 i sagsudlægningsbekendtgørelsen. Regionernes afgørelser kan påklages til Told- og Skattestyrelsen, jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 1, nr. 1. Told- og skattestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. sagsudlægningsbekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 3.
For så vidt angår en ansættelse foretaget af den statslige told- og skatteforvaltning eller Ligningsrådet skal en anmodning om genoptagelse indgives til den myndighed, der har foretaget ansættelsen, idet sådanne anmodninger ikke er omfattet af den tidligere SSL § 4, stk. 2. Klage over afslag på genoptagelse af en told- og skatteregions tidligere ansættelse, skal indgives til Landsskatteretten, hvis der klages inden for 3-årsfristen, hvorimod der skal klages til Told- og Skattestyrelsen, hvis der klages efter udløbet af 3-årsfristen.
For så vidt angår de selskaber, der lignes i Told- og Skattestyrelsen, er det Told- og Skattestyrelsen, der træffer afgørelse om ekstraordinær genoptagelse, jf. sagsudlægningsbekendtgørelsens § 11, stk. 2, nr. 4. Told- og Skattestyrelsens afgørelse kan påklages til Ligningsrådet, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 1, nr. 6. Ligningsrådets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 4.
Bevillingsmæssig genoptagelse/indkomstår før 1990
Adgangen til at give tilladelse til bevillingsmæssig genoptagelse er en ministerbeføjelse, der er tillagt told-og skatteregionerne, henholdsvis Københavns og Frederiksberg kommuner i medfør af sagsudlægningsbekendtgørelsens § 2. Afslag på bevillingsmæssig genoptagelse kan påklages til Told- og Skattestyrelsen, jf. sagsudlægningsbekendtgørelsens § 18, stk. 1, nr. 1. Told- og skattestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. sagsudlægningsbekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 3.
For så vidt angår de selskaber, der lignes i Told- og Skattestyrelsen, er det styrelsen, der træffer afgørelse om bevillingsmæssig genoptagelse, jf. sagsudlægningsbekendtgørelsens § 11, stk. 2, nr. 4. Styrelsens afgørelse kan påklages til Ligningsrådet, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 1, nr. 6. Ligningsrådets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 4.
Bindende forhåndsbesked
Landsskatteretten behandler klager over spørgsmål om bindende forhåndsbesked afgivet af Ligningsrådet, og bindende forhåndsbesked afgivet af told- og skatteregionerne, jf. sagsudlægningsbekendtgørelsen § 20, stk. 1, nr. 2. Afslag på anmodning om bindende forhåndsbesked må anses for at kunne påklages til Landsskatteretten efter SSL § 23, stk. 1, nr. 6, men se derimod jf. SSL § 20 C, stk. 1.
Afslag på bindende forhåndsbesked givet af en told- og skatteregion efter bemyndigelse fra Ligningsrådet, jf. SSL § 17, stk. 3, kan påklages til Ligningsrådet i overensstemmelse med den almindelige regel om, at en afgørelse, der er truffet efter bemyndigelse ved ekstern delegation, altid kan påklages til den oprindeligt kompetente myndighed, medmindre denne klageadgang udtrykkeligt er afskåret ved lov. Der henvises endvidere til afsnit C.1.
Ejendomsvurdering
Vurdering af fast ejendom foretages af vurderingsrådet i 1. instans. Vurderingsrådenes ansættelser, fordelinger af ansatte værdier og afgørelser om benyttelse kan påklages til skyldrådene, jf. vurderingslovens § 35, stk. 1, litra b. Landsskatteretten påkender klager over skyldrådenes afgørelser, jf. vurderingslovens § 46, stk. 1, nr. 1.
Ejendomsvurderinger, der er ændret af Ligningsrådet eller af told- og skatteregionerne som følge af tilsyn og/eller revision, kan påklages til Landsskatteretten, jf. SSL § 23, stk. 1, nr. 5.
Hvis en anmodning om genoptagelse af en vurdering fører til en ændret ansættelse, kan denne påklages i sædvanlig instansfølge. Afslag på anmodning om genoptagelse af en vurdering kan påklages til den told- og skatteregion, der fører tilsyn med ejendomsvurderingen.