SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2014.872.LSRIkke godkendt fradrag for underskud af skovbrugsvirksomhed22-12-14Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2014.871.LSRVærdiansættelse af opsparet overskud ved succession22-12-14DødsboerAfgørelse
SKM2014.869.LSRAfslag på anmodning om forrentning af tilbagebetalt arveafgift22-12-14Arv og gaverAfgørelse
SKM2014.868.LSRForening var skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 4, grundet andelsformål22-12-14SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2014.867.LSRKlage over rykkergebyr over for meget udbetalt boligsikring19-12-14Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2014.864.LSRBetingelser for salg af biler til 0-sats19-12-14MotorkøretøjerAfgørelse
SKM2014.863.LSRIkke godkendt fradrag for moms vedrørende advokatudgiver i forbindelse med ekspropriationssag18-12-14FradragAfgørelse
SKM2014.862.LSRIkke godkendt nedslag i spilleafgift grundet manglende dokumentation18-12-14Spil, lotteri, gevinster og væddemålAfgørelse
SKM2014.860.LSRAfslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelse18-12-14Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2014.858.LSRSalg af ejendom var skattefri grundet opfyldt beboelseskrav18-12-14EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2014.857.LSRHoldingselskab fællesregistreret for moms med datterselskab ikke anset for berettiget til at fratrække moms af omkostninger ifm. frasalg af selskaberne17-12-14FradragAfgørelse
SKM2014.822.LSRSpørgsmål om virksomhed kunne anses som erhvervsmæssig03-12-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2014.821.LSRÆndring i beskatning fra kapitalafkastordningen til virksomhedsordningen03-12-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2014.820.LSRSpørgsmål om, hvorvidt aftale kunne anses for erhvervelse eller leasing af båd03-12-14Andet om momsAfgørelse
SKM2014.819.LSRSuccession i overførte ikke-fratrukne faktisk holdte istandsættelsesudgifter – fredet bygning03-12-14EkspropriationAfgørelse
SKM2014.815.LSRAfskrivning af kajanlæg efter afskrivningslovens § 1402-12-14Afskrivninger og fradragAfgørelse
SKM2014.813.LSRFastsættelse af kontorejendoms ejendomsværdi02-12-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.812.LSRIkke godkendt fradrag for underskud ved udlejning02-12-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2014.809.LSRIkke godkendt underskudsfradrag ved landbrug02-12-14Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2014.808.LSROphør af skattepligt til Danmark ved flytning02-12-14Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2014.796.SANSTGæld vedrørende sagsomkostninger forældet24-11-14ForældelseAfgørelse
SKM2014.795.LSRBindende svar - hvorvidt klageren er berettiget til fradrag jf. kursgevinstloven § 1424-11-14Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2014.794.SANSTAfgiftsfritagelse af udenlandsk firmabil21-11-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2014.793.SANSTOpkrævet registreringsafgift i henhold til registreringsafgiftsloven § 2021-11-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2014.789.LSRBeskatning af værdi af fri bil, jf. ligningsloven § 16, stk. 4.20-11-14Personlig indkomstAfgørelse
SKM2014.787.LSRFradragskonto - kautionsforpligtelse20-11-14Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2014.786.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til pålagte sagsomkostninger20-11-14Når man vil klageAfgørelse
SKM2014.785.LSRUanmeldt kontrolbesøg af klager og samlevers virksomhed20-11-14Når man vil klageAfgørelse
SKM2014.781.LSRKlage over bindende svar hvorved advokats værgeydelser ikke blev anset for udøvelse af selv-stændig økonomisk virksomhed14-11-14MomsgrundlagAfgørelse
SKM2014.754.LSRVurderingsankenævns afgørelse af ejendoms- og grundværdi anset for ugyldig04-11-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.732.LSRUdlejning af garage anset som selvstændig erhvervsvirksomhed24-10-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2014.731.LSRFradrag for lønudgifter afholdt i forbindelse med varetagelse af selskabets interesser i voldgiftssag24-10-14Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2014.730.LSRAnmodning om genoptagelse og ændring af overskudsdisponering imødekommet24-10-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2014.729.LSRBeregning af forfaldsbeløb på henstandssaldo i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 5, ved udlodning af udbytte24-10-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2014.718.LSROpgørelse af registreringsafgift i forbindelse med overflytning af avancer fra nye til brugte biler17-10-14Motor - Indregistrering og vægtafgiftAfgørelse
SKM2014.717.LSRFuld skattepligt16-10-14Indberetning, regulering og efterangivelseAfgørelse
SKM2014.715.LSRMoms ved salg / overdragelse af busser16-10-14MotorkøretøjerAfgørelse
SKM2014.706.LSRTilbagebetaling af indgående afgift i forbindelse med udgifter til bespisning14-10-14FradragAfgørelse
SKM2014.694.LSRNægtet betalingskorrektion jf. ligningslovens § 2, stk. 509-10-14Betalingsstandsning og konkursAfgørelse
SKM2014.667.LSRAfslag på tilladelse til kørsel i Danmark med udenlandsk køretøj25-09-14Motor - Indregistrering og vægtafgiftAfgørelse
SKM2014.666.LSRRegulering af momstilsvar25-09-14MomspligtAfgørelse
SKM2014.659.LSRErhvervsmæssig virksomhed i forbindelse med udlejning af ferielejlighed22-09-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2014.658.LSRSKAT har i sambeskatningsindkomsten for indkomståret 2006 nægtet fradrag for underskud22-09-14Transfer pricingAfgørelse
SKM2014.657.LSRNægtet betalingskorrektion jf. ligningsloven § 2, stk. 522-09-14EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2014.656.LSRGenoptagelse af selskabs skatteansættelse med henblik på at ændre værdiansættelsen af modtagne immaterielle aktiver nægtet.22-09-14Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2014.653.LSRBeregning af kurs ved overdragelse af anparter. Skatteforbehold udnyttet.19-09-14Arv og gaverAfgørelse
SKM2014.637.LSRGenoptagelse af skatteansættelse12-09-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2014.636.LSRBindende svar om, hvorvidt godtgørelse for uberettiget afskedigelse er skattefri12-09-14Personlig indkomstAfgørelse
SKM2014.613.LSRBindende svar - Andelsboligforenings tilbagebetaling af for meget betalt grundskyld til medlemmerne anset for udlodning, uanset at tilbagebetalingen sker ved nedsættelse af boligafgiften.17-06-14SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2014.611.LSRÆndring af klagerens momsgrundlag med henvisning til byttehandel, jf. momslovens § 27, stk. 1.11-12-13MomsgrundlagKendelse
SKM2014.609.LSRAnmodning om tilbagebetaling af indgående afgift ifm. udgifter til bespisning af ansatte og forretningsforbindelser ikke imødekommet04-09-14MomsgrundlagAfgørelse
SKM2014.608.LSROpgørelse af henstandssaldo vedr. fraflytterskat efter aktieavancebeskatningslovens § 39 A04-09-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2014.477.LSRTab på valutaswap anset som kildeartsbegrænset27-06-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
SKM2014.472.LSRAfgørelse om forældelse anset for ugyldig som følge af manglende udarbejdelse af sagsfremstilling27-06-14ForældelseAfgørelse
SKM2014.470.LSRAfslag på selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 med henblik på ændring af fordeling af prioritetsgæld i virksomhedsordningen mellem erhverv og privat27-06-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2014.469.LSRHvorvidt erstatning for påbud ifm. dambrug er skattepligtig – bindende svar27-06-14EkspropriationAfgørelse
SKM2014.462.LSRGenoptagelse af sag omkring, hvorvidt valutaswap kunne anses som erhvervsmæssig26-06-14Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2014.437.LSRIkke godkendt anvendelse af virksomhedsordningen19-06-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
SKM2014.389.LSRKorrektion af kapitalafkastet og gælden i virksomhedsordningen02-06-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2014.388.LSRTilbagebetaling af indgående afgift i forbindelse med bespisning af ansatte ved overarbejde02-06-14Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2014.384.LSRAfslag på omkostningsgodtgørelse idet bistanden ikke kunne anses som ydet af en sagkyndig28-05-14Når man vil klageAfgørelse
SKM2014.372.LSRKorrektion af kapitalafkastet i virksomhedsordningen20-05-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
SKM2014.371.LSRForskellige udskæringer af fisk er ved udstedelse af Bindende Tariferingsoplysninger henført under toldtarifkode KN 0304.89.90.9020-05-14TariferingKendelse
SKM2014.368.LSRTilbagebetaling af moms vedrørende udgifter afholdt i forbindelse med bespisning af kursister20-05-14Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2014.367.LSRGrundværdiansættelse og godkendelse af nedslag for ekstrafundering20-05-14EjendomsvurderingKendelse
SKM2014.350.LSRHvorvidt speciallæges indtægter fra et privathospital kan anses for erhvervet ved selvstændig erhvervsvirksomhed14-05-14VirksomhederKendelse
SKM2014.346.LSROmkostningsgodtgørelse - søgt om godtgørelse for 100 %13-05-14Når man vil klageAfgørelse
SKM2014.345.LSRGaveafgiftsgrundlaget i forbindelse med overdragelse af anparter13-05-14Arv og gaverKendelse
SKM2014.344.LSRBindende svar om hvorvidt bundfradrag kan benyttes ved opgørelse af fortjeneste ved salg af bygningsparcel13-05-14EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2014.313.LSRLempelse efter exemptionsmetoden05-05-14Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2014.292.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter afholdt i forbindelse med køb af virksomhed25-04-14Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2014.290.LSRSelskab registreret på et kontorhotels mulighed for momsregistrering24-04-14Andet om momsAfgørelse
SKM2014.289.LSRFastsættelse af nedslag i grundværdien for ekstrafundering24-04-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2014.280.LSRDansk holdingselskab fritaget for CFC-beskatning23-04-14SelskabsbeskatningKendelse
SKM2014.276.LSRFradragsberettigede finansieringsomkostninger som indirekte omkostninger jf. ligningslovens § 33 F23-04-14Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2014.275.LSRDer skulle ikke bortses fra handel med ubebygget landejendom, hvor der skete hurtigt tilbagesalg23-04-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
SKM2014.274.LSRBindende svar vedrørende ikke godkendt fradrag for kurstab23-04-14Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2014.244.LSRDækningsrækkefølge i forbindelse med omposteringer af lønindeholdte beløb07-04-14Modregning og transportKendelse
SKM2014.243.LSRRykkergebyr og gebyr for fremsendelse af lønindeholdelse07-04-14Erindring og rykkerKendelse
SKM2014.219.LSRBeskatning og fradrag af indtægter og udgifter i forbindelse med kunstnerisk virksomhed27-03-14Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2014.216.LSRUdlevering af oplysninger i henhold til skattekontrollovens § 6 stk. 1.26-03-14Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revisionAfgørelse
SKM2014.215.LSRTilbagebetaling af tidligere udbetalt omkostningsgodtgørelse26-03-14Når man vil klageAfgørelse
SKM2014.213.LSRMomsfritagelse for behandlinger mod barnløshed - bindende svar25-03-14Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2014.212.LSRBindende svar om fradrag for tab på fordringer25-03-14Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2014.211.LSRValutaswap ikke anset som erhvervsmæssig25-03-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
SKM2014.208.LSROverførsel af renteudgifter til ægtefælle beskattet efter kildeskatteloven § 48E25-03-14Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2014.204.LSRSalg af udstyr omfattet af reglerne om reguleringsforpligtelse for investeringsgoder24-03-14FradragKendelse
SKM2014.203.LSROperasangers mulighed for fradrag24-03-14Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2014.165.LSRSelskabs elforbrug til køling i produktionen anset som godtgørelsesberettiget05-03-14Energi og kuldioxidKendelse
SKM2014.163.LSRSpørgsmål om videresalgsavance ved salg af anparter kan sidestilles med betaling til projektudbyder05-03-14EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2014.159.LSRAktieavancebeskatning eller kursgevinstbeskatning ved efterfølgende ændring af købesum for aktier03-03-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2014.158.LSRBindende svar om skattepligt i Danmark i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesmøder03-03-14Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2014.149.LSRGenanbringelse af ejendomsavance25-02-14EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2014.148.LSRBeregning af forfaldsbeløb på henstandssaldo ved udlodning af udbytte25-02-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2014.147.LSRFradrag for renteudgifter, driftsomkostninger, tab ved tyveri og forsvundne midler24-02-14Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2014.146.LSRAnsættelse af ejendomsavance og genvundne afskrivninger ved salg af kommanditandele24-02-14EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2014.125.LSRBetaling af vægtafgift for motorkøretøj11-02-14Motor - Indregistrering og vægtafgiftKendelse
SKM2014.124.LSRRegistreringsafgiftspligt for motorkøretøj med falsk stelnummer11-02-14Motor - Indregistrering og vægtafgiftAfgørelse
SKM2014.113.LSRGenanbringelse af ejendomsavance ved salg af en ubebygget grund06-02-14EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2014.112.LSRFradrag ved underskud af landbrugsvirksomhed og stutteri06-02-14Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2014.109.LSRFastsættelse af nedslag i grundværdien for ekstrafundering06-02-14EjendomsvurderingKendelse
SKM2014.103.LSROpgørelse af tonnagebeskattet indkomst04-02-14TonnageskatKendelse
SKM2014.102.LSRBindende svar om opgørelse af genbeskatningssaldo ved international sambeskatning.04-02-14SelskabsbeskatningKendelse
SKM2014.62.LSREkstraordinær genoptagelse vedrørende beskatning af udnyttelse af optioner21-01-14Personlig indkomstKendelse
SKM2014.61.LSRSkattemæssig behandling af indbetalt Capital Advances i relation til avanceopgørelse ved salg af aktier20-01-14Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2014.59.LSRAfskrivning som driftsmidler eller som bygninger20-01-14Afskrivninger og fradragKendelse
SKM2014.54.LSRBeskatning af maskeret udlodning fra selskab20-01-14SelskabsbeskatningKendelse
SKM2014.53.LSRFiksering af yderligere renter på koncerninterne placeringer via cash pool ordninger20-01-14Transfer pricingKendelse
SKM2014.52.LSREjendomsavancebeskatning - overdragelse af en anpart af en blandet benyttet ejendom20-01-14EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2014.48.LSRFradrag af renteudgifter vedrørende ejendom ejet i sameje17-01-14Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2014.47.LSRHvorvidt et beløb betalt som erstatning for mistet ret til præmiefritagelse er skattepligtig17-01-14Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2014.12.LSRBeskatning af kautionspræmier08-01-14Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2014.4.LSRLønindeholdelse, klage over gebyr - spørgsmål om Landsskatterettens kompetence07-01-14UdlægAfgørelse

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter