Bestemmelserne vedrørende mindstekravene til regnskabsgrundlaget og årsregnskabet findes i SkatteministerietsNy tekst startbekendtgørelse nr. 1068 af 17. december 1999Ny tekst slut. Det fremgår af Ny tekst start§ 33Ny tekst slut, at hovedaktionærer, der er fysiske personer, og som ejer mindst 25 pct. af selskabskapitalen eller råder over mere end 50 pct. af den samlede stemmeberettigede værdi i selskabet, og som ikke er bogførings- eller regnskabspligtige, skal selvangive en kapitalforklaring for indkomståret. I bestemmelsens stk. er der opstillet nærmere krav til indholdet af kapitalforklaringen. 1) Den skal som minimum oplyse størrelsen af formuen primo indkomståret, og arten og størrelsen af hovedposterne i formuens sammensætning på dette tidspunkt. Endvidere skal den 2) oplyse størrelsen og arten af ændringer i formuen i indkomståret, angivet i hovedposter. Endelig skal kapitalforklaringen indeholde oplysninger om 3) størrelsen af formuen ultimo kaldenderåret, og arten og størrelsen af hovedposterne i formuens sammensætning på dette tidspunkt. Det bemærkes, at der i årsregnskabet skal oplyses om aktiver og passiver, såvel i virksomheden som i privatøkonomien.
Udover en kapitalforklaring stiller Ny tekst start§ 33Ny tekst slut krav om, at samme personkreds, som nævnt ovenfor,  i selvangivelsen skal oplyse om de Ny tekst startvæsentligsteNy tekst slut økonomiske aftaler, der er indgået mellem hovedaktionæren og det selskab, som hovedaktionæren behersker. Det skal af oplysningerne som minimum fremgå, hvornår aftalen er indgået, hvilken type aftale, der er indgået, samt aftalens hovedindhold, herunder aftalens genstand og økonomiske omfang.
Ny tekst startI medfør af § 34 skalNy tekst slut alle bogføringspligtige fysiske personer at afgive en kapitalforklaring i overensstemmelse med Ny tekst start§ 33, stk. 1 nr. 1 jf. stk. 3 og 5Ny tekst slut. Kapitalforklaringen for bogføringspligtige personer og hovedaktionærer omfatter Ny tekst starttillige en eventuel ægtefælle, som den pågældende levede sammen med ved udgangen af indkomståretNy tekst slut.