Ved udbetaling fra en kapitalforsikring og fra en opsparing i pensionsøjemed i andre tilfælde end orlovsfinansiering og de ovenfor under afsnit A.C.1.2.4.5. nævnte tilfælde, jf. PBL § 28, samt ved overdragelse eller anden overførelse til eje eller pant eller ved andre dispositioner mv., der medfører, at ordningen ikke længere opfylder betingelserne i kap. 1, jf. PBL § 30, skal der betales afgift jf. nedenfor.
Vedrører dispositionen eller overdragelsen kun en del af ordningen, skal afgiften kun beregnes af det beløb, som dispositionen mv. vedrører, forudsat at der inden udløbet af fristen for afgiftens betaling oprettes selvstændig police for den resterende del (§ 30, stk. 7).
 
Kapital-
forsikring
Af kapitalforsikring i pensionsøjemed betales afgift med 60 pct. af den del af udbetalingen eller værdien, der hidrører fra indbetalinger, der forfaldt efter 31. dec. 1971 og vedrører tiden efter denne dato, samt værditilvækst efter 31. dec. 1971 vedrørende de før 1. jan. 1972 opsamlede beløb. Af den del af udbetalingen mv., der hidrører fra arbejdsgiverens bidrag, og som er indbetalt før den 1. jan. 1972, betales afgiften alene med 25 pct. Der skal svares afgift med 25 pct., selv om der foreligger en kapitalpensionsordning, hvori arbejdstageren er indtrådt før 1. jan. 1958, og som derfor havde været delvis afgiftsfri ved normal udbetaling. Den del af udbetalingen mv., der hidrører fra arbejdstagerens egne bidrag til ordningen, og som er indbetalt før 1. jan. 1972, er helt afgiftsfri, ligesom der heller ikke skal betales afgift af den værditilvækst, der tilskrives til disse bidrag efter 1. jan. 1980. Der henvises til PBL §§ 28, 33 A og 34, stk. 3.
 
Kapital-
opsparing
Af kapitalopsparing i pensionsøjemed svares afgift med 60 pct. af udbetalingen eller værdien. Det afgiftspligtige beløb reduceres med summen af de beløb, hvormed arbejdsstagerens egne årlige bidrag før 1. jan. 1972 har oversteget 350 kr., jf. PBL §§ 28, 33 A og 34, stk. 4.
Ved udbetaling i henhold til § 27, stk. 1, nr. 3 (udbetaling fra en ordning oprettet før 1. jan. 1958 ved fratræden af stilling hos arbejdsgiveren før det fyldte 60. år) skal den del af ordningens værdi der hidrører fra forøgede indbetalinger efter 1. jan. 1972 (jf. §§ 11 og 13) afgiftsberigtiges efter ovenstående regler med 60 pct. Der kan dog i stedet oprettes en ny selvstændig police eller konto for den afgiftspligtige del, således at denne kan opretholdes efter fratrædelsen på de hidtidige vilkår, skd. 34.270.
Afgiftspligten indtræder ved udbetalingen fra ordningen, uanset om kontoen på et tidligere tidspunkt er opsagt til udbetaling, jf. ordlyden i PBL §§ 25-29.
Ifølge PBL § 30, stk. 2, finder de foran omtalte regler ikke anvendelse, når en kapitalpensionsordning eller en del af denne i forbindelse med skifte af et fællesbo udloddes til den ene ægtefælle med respekt af udbetalingsvilkårene mv.
Ægtefællen er selvstændig afgiftspligtig af den udloddede del. Det samme gælder ved bosondring. Det betragtes ikke som en afgiftspligtig disposition, hvis ægtefællen efter udlodningen indsætter begunstigede efter reglerne i PBL § 5, stk. 2 (forsikringsordningen) eller efter reglerne i PBL § 12, stk. 1, nr. 4 (opsparingsordninger), jf. PBL § 30, stk. 2.  
Om udloddede pensionsordninger se afsnit A.C.1.8.    
Nedenfor er afgiftssatserne ved ophævelse i utide mv. af kapitalpensionsordninger vist i skemaform.
 
ORDNINGER OPRETTET I PERIODENINDBETALINGER FØR 1958 SAMT TILVÆKST HERTILINDBETALINGER 1958-1971 OG VÆRDITILVÆKST HERTIL INDTIL 1980INDBETALINGER FRA 1972 OG VÆRDITIL- VÆKST HERTIL SAMT VÆRDITILVÆKST I ØVRIGT FRA 1980
1. jan. 1980 eller senere  60 pct
1. jan. 1972- 31. dec. 1979  60 pct
1. jan. 1958- 31. dec. 1971 Forsikring     25 pct.  1) Opsparing     60 pct.   2)60 pct.  3)
Før 1. jan. 1958Forsikring     25 pct.  1) Opsparing     60 pct.  2)Forsikring     25 pct.  1) Opsparing     60 pct.  2)60 pct.  3)

  1. Der betales kun afgift af den del, der hidrører fra arbejdsgiverbidrag før 1. jan. 1972.
  2. Hvis arbejdstageren selv har bidraget til en opsparing i pensionsøjemed før 1972, skal der ikke betales afgift af summen af de beløb, hvormed hans egne årlige bidrag før 1. jan. 1972 har oversteget 350 kr.
  3. Af kapitalforsikring skal dog ikke svares afgift af rentetilvækst efter 31. dec. 1979 til en arbejdstagers egne bidrag, der er indbetalt før 1. jan. 1972.