Selvom det ikke fremgår af ordlyden i KSL § 25 A, er det en betingelse for både overførsel til medarbejdende ægtefælle, friere fordeling mellem ægtefæller og lønaftale, at der er tale om deltagelse i driften af selvstændig erhvervsvirksomhed. Se herom skm. cirk. til KSL, nr. 135 af 4. nov. 1988, pkt. 21 og cirk. nr. 60 af 8. april 1998 om lov nr. 976 af 17. dec. 1997 om ændring af KSL mv., pkt. 2.1.2.   
Derfor kan hverken reglen om overførsel til medarbejdende ægtefælle, friere fordeling mellem ægtefæller eller reglen om lønaftale finde anvendelse, når ægtefællen hjælper den anden ægtefælle i en lønnet stilling, se skm. cirk til PSL, nr. 129 af 4. juli 1994 om afgrænsningen mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende på skattelovgivningens område.   
Hvorvidt der foreligger selvstændig erhvervsvirksomhed, beror på en samlet bedømmelse af de konkrete forhold vedrørende udøvelsen af virksomheden, se ovennævnte cirkulære og E.A.4.   
Endelig stilles der krav om, at den deltagende ægtefælles arbejdsindsats skal have en vis tilknytning til driften af erhvervsvirksomheden. Se herom pkt. 23 i cirk. til KSL nr. 135 af 4. nov. 1988. Ved anvendelsen af den friere fordelingsregel kræves det tillige, at begge ægtefæller deltager i ligeligt omfang i driften, og at de hæfter i samme omfang for virksomhedens forpligtelser. Se ovennævnte cirk. nr. 60 af 8. april 1998.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter