Efter ABL § 2 a beskattes avance ved afståelse af aktier i udenlandske selskaber hvis deres virksomhed er eller har været af finansiel karakter. Ved vurderingen af om et selskabs aktivitet er af finansiel karakter indgår også aktiviteter i selskaber der er såvel direkte som indirekte ejet af dette selskab.
Tab ved afståelse af § 2 a-aktier er hverken fradrags- eller modregningsberettiget.
Bestemmelsen omfatter den skattemæssige behandling af avance på aktier for både fysiske personer og selskaber.
ABL § 2 a er senest ændret ved lov nr. 1026 af 23. december 1998.