Efter reglerne om omkostningsgodtgørelse, som findes i skattestyrelsesloven kapitel 3A ydes der godtgørelse til omkostninger, som en godtgørelsesberettiget person har betalt til sagkyndig bistand mv. Reglerne om omkostningsgodtgørelse er vedtaget ved lov nr. 464 af 31. maj 2000, og de væsentligste forarbejder findes i betænkning om omkostningsdækningsordningen nr. 1382 af februar 2000. Bestemmelserne om omkostningsgodtgørelse har virkning for udgifter, der er betalt den 5. april 2000 eller senere. Godtgørelse ydes uanset, om den godtgørelsesberettigede får medhold eller ej.
For udgifter, der er betalt før den 5. april 2000 finder de tidligere regler i skattestyrelseslovens kapitel 3 A om omkostningsdækning anvendelse, se herom i ligningsvejledningen 1999 A.H.10.
Krav på godtgørelse efter SSL § 33 A kan ikke overdrages eller gøres til genstand for kreditorforfølgning. Dette gælder også det offentliges adgang til modregning, fx med et krav på restskat. Først når godtgørelsen er udbetalt, kan der disponeres over beløbet.