Reglerne om omkostningsdækning findes i SSL kap. 3A. Ordningen finder også anvendelse i de moms-, told- og afgiftssager, der nu kan påklages til LSR. Ny tekst startFor toldsager har reglerne virkning for udgifter, der er betalt den 1. okt. 1999 eller senere. Ny tekst slutDet er dog en betingelse, at betalingen er foretaget på grundlag af en sædvanlig fakturering.  
 
Den tilskudsberettigede Efter SSL kap. 3A yder det offentlige et tilskud til delvis dækning af visse udgifter, der er afholdt i forbindelse med klage til skatteankenævn eller LSR, eller ved at få prøvet en sådan sag for domstolene. Tilskuddet modsvares til dels af, at sådanne udgifter ikke kan fradrages ved indkomstopgørelsen.
Formålet med tilskudsordningen er at stille den, der har afholdt udgifter ved at få prøvet sin ret i en sag, som om den pågældende havde fradragsret for udgiften. Tilskuddet ydes således kun til den, som klagesagen vedrører.
Er fx en kreds af skattepligtige med ensartede skattesager gået sammen om at afholde udgifter ved at få prøvet en af skattesagerne ved påklage eller ved domstolsprøvelse, afhænger retten til tilskud af styrken af den enkelte deltagers retlige interesse i udfaldet af prøvesagen og af udgifternes tilknytning til sagen. Det er således for det første et krav, at der er en sådan identitet mellem prøvesagen og ansøgerens sag, at udfaldet af prøvesagen vil blive lagt til grund for afgørelsen af ansøgerens sag. En sådan identitet foreligger, hvis en relevant skattemyndighed har givet tilsagn om, at afgørelsen af prøvesagen vil blive lagt til grund for afgørelsen af ansøgerens sag. For det andet er det et krav, at den sagkyndige har udskrevet en regning til ansøgeren på de udgifter, der søges tilskud til. Regningen skal altså være delt op og betalt individuelt af den enkelte ansøger. Det er en betingelse, at der ikke udbetales mere, end der ville være udbetalt, hvis kun en skatteyder havde anmodet om tilskud, jf. Skatteministeriets udtalelse i TfS 1986, 282. Eksempelvis ydes der ikke tilskud til dækning af de udgifter, der afholdes som medlem af en forening, der har til formål på medlemmernes vegne at få prøvet pilotsager. Efter TSS-cirk. 1997-22 pkt. 4 kan de investorforeninger, der er dannet med det formål at føre 10-mandsprojekterne ved LSR og domstolene, ansøge om og få udbetalt omkostningsdækning efter fuldmagt fra den enkelte investor.
Det er uden betydning for tilskudsretten, om den pågældende stadig er skattepligtig her til landet på tidspunktet for regningens betaling.
 
Tilskudsberettigede sagstyperDe administrative klagesager som tilskudsordningen omfatter, er skatteankenævnssager som nævnt i SSL § 2, jf. § 5 samt Ny tekst startklage over den kommunale skattemyndigheds afslag på anmodning om genoptagelse efter SSL § 34, stk. 2 eller SSL § 35Ny tekst slut og LSR-sager som nævnt i § 23, stk. 1, 2, 4, 5,6 og 7, jf. § 24. Ny tekst startIfølge ejendomsvurderingslovens § 46, stk. 2 finder SSL kap. 3 og 3A anvendelse ved klager til LSR over vurdering af fast ejendom. Der kan således - uanset formuleringen i SSL § 33A, stk. 1 - ydes tilskud til sagkyndig bistand ved klager til LSR over vurdering af fast ejendom.Ny tekst slut Derudover omfatter tilskudsordningen domstolsprøvelse af de sagstyper, hvortil der ydes tilskud i LSR.
 Tilskudsordningen omfatter eksempelvis ikke skatteankenævnssager om forskudsregistrering, jf. § 55B i KSL, eller klagesager, der efter sagsudlægningsbek. afgøres af de statslige told- og skattemyndigheder.  
  Der ydes ikke tilskud til udgifter, der er afholdt vedrørende en klage eller en stævning, hvis klagen/stævningen afvises på grund af formelle mangler, fx fordi en klage- eller søgsmålsfrist er overskredet, eller fordi klagen/stævningen ikke er begrundet, eller fordi sagen skal forelægges en anden myndighed, før den forelægges den pågældende myndighed. Det samme gælder, hvis skatteankenævnet, LSR eller domstolen i øvrigt afviser sagen på grund af manglende kompetence til at afgøre sagen.  
 
Tilskudsberettigede udgifterDer ydes kun tilskud til udgifter, der er betalt, herunder ácontobetalinger. Ny tekst startDokumentation for betaling er efter almindelige bevisbyrdeprincipper formløs, og det er derfor ikke en betingelse, at selve regningen er forsynet med en kvittering fra modtageren af beløbet. Dokumentation for betaling er eksempelvis normalt tilstrækkelig, hvis den, der har ydet sagkyndig bistand, skriftligt bekræfter overfor told- og skatteregionen, at den nærmere identificerede og vedlagte regning er betalt.
Ny tekst slutTilskuddet ydes, uanset om klagen eller sagsanlægget føres igennem til kendelse eller dom, jf. Skatteministeriets udtalelse i TfS 1993, 514. Det afgørende er, at udgifterne udelukkende vedrører en klagesag, der er omfattet af tilskudsordningen. Hvis den skattepligtige allerede tidligere i sagsforløbet kan se, at sagen er tabt eller vundet, er den skattepligtige ikke tvunget til at føre en sag igennem til formel afgørelse for at opnå tilskud. Det er dog en forudsætning for tilskud, at der rent faktisk er indgivet en klage eller stævning.  
De udgifter, der ydes tilskud til, er som udgangspunkt udgifter til køb af sagkyndig bistand. I og med at tilskudsordningen er rettet mod skatte- og afgiftssager,Ny tekst starthave anden uddannelse, der kan danne grundlag for kvalificeret rådgivning Ny tekst slutDet afhænger af en konkret bedømmelse, om en person kan sidestilles med de nævnte sagkyndige. Normalt vil en person, som opfylder betingelserne for at udøve erhverv som advokat eller revisor , kunne sidestilles med disse erhvervsgrupper, selvom den pågældende ikke aktuelt udøver sit erhverv. Kan en person dokumentere personlig uddannelse og praktisk erfaring i behandling af skatte- og afgiftssager, vil den pågældende normalt blive godkendt som sagkyndig.
  Udover udgifter til sagkyndig bistand ydes der tilskud til retsafgifter - bortset fra gebyret til LSR, jf. SSL § 25, stk. 4 - udgifter til syn og skøn samt udgifter til sagkyndige erklæringer og andet bevismateriale, herunder udgifter til vidneførsel. Rejseudgifter for sagkyndige og vidner kan indgå i det beløb, der ydes omkostningsdækning for. Det er uden betydning, om en sagkyndig erklæring indhentes fra en person, der ikke tilhører den kreds af sagkyndige, der ydes tilskud til.
 Godtgjorte omkostninger fragår i de udgifter, der ydes tilskud til. Der kan være tale om sagsomkostninger, som retten efter RPL § 312 har pålagt den tabende part at erstatte den vindende part, jf. TfS 1990, 248 LSR, eller tilskud fra en organisation eller lignende. Moms, der kan fradrages som indgående moms, kan ikke medregnes ved opgørelsen af de tilskudsberettigede udgifter.  
 Der ydes ikke tilskud til sagsomkostninger, som retten pålægger en part at betale. Der ydes heller ikke tilskud til rettergangsbøder. Indgår der i en sag spørgsmål, der ikke er omfattet af tilskudsordningen, fx spørgsmål om vurdering af fast ejendom, skal der foretages en opdeling af de afholdte udgifter og eventuelt godtgjorte udgifter. Indgår der i en straffesag spørgsmål om skatteansættelse, ydes der tilskud til de udgifter til sagkyndig bistand m.v., der forholdsmæssigt kan henføres til domstolsbehandlingen af ansættelsesspørgsmålet. Normalt vil arbejdets omfang, tidsforbruget og eventuelt partens økonomiske interesse vedrørende sagens forskellige spørgsmål kunne danne udgangspunkt for fordelingen af de tilskudsberettigede udgifter.  
Der er tilbagebetalingspligt, hvis en udgift, hvortil der er ydet tilskud, efterfølgende godtgøres på anden måde, fx fra en fond.
Fører borgeren selv sagen kan der opnås omkostningsdækning for retsafgifter ved domstolene, udgifter til syn- og skøn samt udgifter til sagkyndige erklæringer og andet bevismateriale. Den skattepligtige vil dog ikke kunne få godtgjort omkostninger, der svarer til den pågældendes tidsforbrug, fx udmålt som tabt arbejdsfortjeneste. Der ydes heller ikke tilskud til den pågældendes egne udgifter til fx rejse, porto, telefon eller lignende. Der ydes ikke tilskud til udgifter, når bistand er ydet af en person, der er ansat hos den, som sagen vedrører. De udgifter, der ikke vedrører den ansattes indsats, er dog dækningsberettigede. Dette gælder fx retsafgifter, udgifter til syn- og skøn og udgifter til yderligere bistand fra ikke-ansatte advokater, revisorer mv.  
 
Tilskuddet Tilskuddet til fysiske personer - herunder dødsboer - udgør  38 pct. Tilskuddet til juridiske personer udgør 34 pct, Ny tekst startfor udgifter der er betalt inden udgangen af 1999 og herefter 32 pct.
Ny tekst slut I sager, der klagebehandles af LSR, kan LSR efter et konkret skøn bestemme, at udgifter, der er afholdt til syn og skøn under LSRs prøvelse af sagen, dækkes fuldt ud, og ikke kun delvis. En forudsætning for fuld omkostningsdækning er, at de oplysninger, der søges tilvejebragt ved afholdelse af syn og skøn i LSR-sagen, har tilført eller skønnes at kunne tilføre sagen væsentlige nye oplysninger, der ikke har kunnet eller kan indhentes mere hensigtsmæssigt på anden måde.
 Udgifter til syns- og skønsforretningen er fx honorar til syns- og skønsmand, advokathonorar i forbindelse med syn- og skønsforretningen og retsafgifter.
 Krav på tilskud efter SSL § 33 A kan ikke overdrages eller gøres til genstand for kreditorforfølgning. Dette gælder også det offentliges adgang til modregning, fx med et krav på restskat. Først når tilskuddet er udbetalt, kan der disponeres over beløbet.  
Tilskud efter SSL § 33 A er skattefrie, jf. LL §7 Q, stk. 1, nr. 1. Som modvægt hertil kan udgifter Ny tekst starthvortil, der ydes tilskud efter reglerne i SSL kap. 3A ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. LL § 7Q, stk. 2. Bestemmelsen hindrer ikke, at der - udenfor skatteområdet - kan foretages et skattemæssigt fradrag for udgifter til sagkyndig bistand, når udgifterne blot ikke er af den type, hvortil der kan ydes tilskud efter SSL kap 3A.
Ny tekst slut Det vil bero på en fortolkning af de almindelige bestemmelser om fradrag for driftsomkostninger, om sådanne udgifter kan fradrages.  
 
Ansøgning og udbetalingTilskudsordningen administreres af de statslige told- og skattemyndigheder. Ansøgning om tilskud indgives til told- og skatteregionen i det område, hvor den skattepligtige bor. Er den pågældende fraflyttet til udlandet, indgives ansøgningen til told- og skatteregionen i det område, hvor den pågældende boede frem til udrejsen.
 Ansøgningen indgives på en blanket udarbejdet af TSS. Blanketten vedlægges kopi af den betalte regning, Ny tekst startforsynet med kvittering eller skriftlig bekræftelse fra beløbsmodtageren på, at regningen er betalt. Ny tekst slutkendelsen eller dommen, hvis en sådan er afsagt. Oplysningerne attesteres af den, der har ydet den sagkyndige bistand.
 Tilskuddet udbetales af told- og skatteregionen til den skattepligtige eller den, som den skattepligtige har bemyndiget til på sine vegne at modtage betalingen. Regionen kan før udbetalingen kræve en nærmere dokumentation for udgiften, herunder efterprøve en udgiftsfordeling.
  Oplysninger til brug for opgørelse af tilskud efter SSL kap. 3 A gives under strafansvar efter SSL § 33 D.
 Told- og skatteregionens afgørelse om omkostningsdækning kan indenfor en klagefrist på 3 måneder påklages til TSS, jf. sagsudlægningsbek. § 11, stk. 1.