Efter KGL § 25, stk. 4, skal realkreditinstitutter, der er godkendt i henhold til realkreditloven, Dansk Landbrugs realkreditfond, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark, Danmarks Skibskreditfond og filialer af udenlandske kreditinstitutter omfattet af realkreditlovens § 3 anvende lagerprincippet på samtlige fordringer og gæld. Det vil sige, at lagerprincippet skal anvendes i forhold til såvel udlånsvirksomheden som fondsbeholdningen.
Endvidere skal selskaber mv., der er koncernforbundet med et realkreditinstitut mv. anvende lagerprincippet for samtlige fordringer og gæld. Definitionen af et koncernforbundet selskab følger reglen i realkreditlovens § 77, stk. 2, med den tilføjelse, at såfremt to eller flere realkreditinstitutter mv. går sammen om at udøve virksomhed gennem et selskab, så skal de i relation til koncerndefinitionen i realkreditlovens § 77, stk. 2, betragtes som ét selskab. Ved udøvelse af virksomhed skal forstås såvel egentlig erhvervsudøvelse som eksempelvis forvaltning af en portefølje af fordringer og gæld. Efter realkreditlovens § 77, stk. 1, kan et realkreditinstitut oprette eller erhverve bestemmende indflydelse over en erhvervsvirksomhed, der udøver funktioner i forbindelse med realkreditvirksomhed eller accessorisk virksomhed. Det vil sige, at kun realkreditinstituttets eller Danmarks Skibskreditfonds datterselskaber vil være omfattet af koncernreglen.
Om lagerprincippet se under A.D.2.13.3.
Efter § 41, stk. 11, kan Danmarks Skibskreditfond uanset reglerne i § 25, stk. 4, vælge at anvende realisationsprincippet på lån i fremmed valuta og de obligationer i danske kroner med en pålydende rente, som er lig med eller højere end mindsterenten, der er udstedt til finansiering heraf. Adgangen til at vælge realisationsprincippet er betinget af, at lånet er ydet i henhold til rentestøtteordningen vedrørende skibsbygning på danske værfter på baggrund af en kontrakt, der er indgået inden den 1. jan. 1998, og at Danmarks Skibskreditfond også anvender realisationsprincippet på de indgåede swapaftaler. Om realisationsprincippet se A.D.2.13.1 og om swapaftaler A.D.2.18.2.
Realkreditinstitutter mv. kan ikke få tilladelse til at anvende andre opgørelsesmåder.