SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2015.799.LSRSpørgsmål om salg af ejendom opfylder betingelserne, for salg på ekspropriations lignende vilkår.22-12-15 Ekspropriation Afgørelse
SKM2015.798.LSRSpørgsmål om hvorvidt SKAT kan tilbagekalde bindende svar, vedrørende momsfritagelse for import/salg af tandimplantater.22-12-15 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2015.797.LSRSpørgsmål om betingelse i tonnageskatteloven, om forretningsmæssig drift fra Danmark er opfyldt.22-12-15 Tonnageskat Afgørelse
SKM2015.796.LSRSpørgsmål om, hvorvidt køber af en ejendom med vedvarende energianlæg kan afskrive anlægget efter afskrivningsloven.22-12-15 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2015.795.LSRVærdiansættelse af udenlandsk ejendom ved overdragelse til hovedaktionærer.22-12-15 Ejendomme i udlandet Afgørelse
SKM2015.794.LSRAnmodning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand.22-12-15 Når man vil klage Afgørelse
SKM2015.793.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klagers afhændelse samt geninvestering af vindmølle skulle beskattes.22-12-15 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2015.792.LSRAnmodning om, at ansøgning om historiske nummerplader til brandbil imødekommes.21-12-15 Motor - Indregistrering og vægtafgift Afgørelse
SKM2015.790.LSRSpørgsmål om klageren ved beregning af affaldsvarmeafgift, tillægsafgift og CO2-afgift i afgiftsmæssig henseende skal betragtes som ét eller to anlæg.21-12-15 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2015.789.LSRSpørgsmål om, hvorvidt sikkerhedsstillelse for henstandssaldo kan anses for betryggende efter aktieavancebeskatningsloven.21-12-15 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2015.788.LSRAnmodning om forrentning af tilbagebetalt lønsumsafgiftsbeløb.21-12-15 Andet om lønsumsafgift Afgørelse
SKM2015.785.LSRSpørgsmål om, hvorvidt gevinster vundet ved spil anses for at være en skattepligtig indkomst.21-12-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.758.LSRSpørgsmål om toldtarifposition af to slags rødvinsgløgg i forbindelse med opkrævning af spiritusafgift.08-12-15 Øl, vin og spiritus Afgørelse
SKM2015.754.LSRSpørgsmål om hvorvidt handlingsfee i forbindelse med leasingkøretøj, skal medregnes i den afgiftspligtige værdi i henhold til registreringsafgiftsloven07-12-15 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2015.753.LSRSpørgsmål om hvorvidt krydstogtskib anses for omfattet af undtagelsesbestemmelse i tonnageskatteloven.07-12-15 Tonnageskat Afgørelse
SKM2015.752.LSRSpørgsmål om hvorvidt udbetalinger fra pensionskasser skal indgå i beregningen af udligningsskat04-12-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.750.LSRAfgørelse om, hvorvidt der foreligger fuld skattepligt til Danmark.04-12-15 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2015.728.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en mellemregning på anfordringsvilkår ansås for en hævning efter VSO ved generationsskifte.23-11-15 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2015.723.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelse23-11-1514-07-15Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2015.709.LSRSalg af ejendom til hovedaktionær - Udlodning13-11-15 Salg Afgørelse
SKM2015.706.LSRVirksomhed ikke angivet købsmoms korrekt12-11-15 Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2015.705.LSRAnmodning om udbetaling af negativt afgiftstilsvar vedrørende affaldsvarmeafgift12-11-15 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2015.704.LSRBindende svar. Spørgsmål vedrørende beskatning af dansk lønindkomst under udstationering til udlandet12-11-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.702.LSRSpørgsmål om hvorvidt avance ved afståelse af ejendom til kommune var skattefrit11-11-15 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2015.699.LSRAfgørelse vedrørende et selskabs krav på omkostningsgodtgørelse10-11-15 Når man vil klage Afgørelse
SKM2015.695.LSROpgørelse af sambeskatningsindkomsten09-11-15 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2015.694.LSRSpørgsmål om grænsegænger har ret til fradrag for tiende09-11-15 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2015.679.LSRSpørgsmål om fusionsdato kan fastsættes med tilbagevirkende kraft03-11-15 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2015.672.LSRAnmodning om tilbagebetaling af kantinemoms28-10-15 Momsgrundlag Afgørelse
SKM2015.670.LSRMomsfritagelse ved salg af fartøj27-10-15 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2015.649.LSRTvist om genanbringelse af ejendomsavance vedrørende ejendom i udlandet13-10-15 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2015.648.LSRSpørgsmål vedrørende creditlempelse for betalt skat i udlandet13-10-15 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2015.647.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen13-10-15 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2015.627.LSRBindende svar angående hvorvidt salg af klagers grunde er momsfritaget29-09-15 Andet om moms Afgørelse
SKM2015.621.LSRBeregning af forfaldsbeløb på henstandssaldo ved modtagelse af udbytte og ved salg af anparter28-09-15 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2015.619.LSRSpørgsmål om genoptagelse af bindende svar vedrørende momspligt ved salg af byggegrunde24-09-15 Byggeri Afgørelse
SKM2015.571.LSRSpørgsmål om hvorvidt salg af bygningsparcel er omfattet af momspligt02-09-15 Byggeri Afgørelse
SKM2015.568.LSRBindende svar om hvorvidt arbejds-pc er omfattet af skattepligt og fastsættelsen af den skattepligtige værdi01-09-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.488.LSRSkattepligt angående værdien af fri bil07-07-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.487.LSRTarifering af spindlere til børnesikringsgitre06-07-15 Tarifering Afgørelse
SKM2015.484.LSRBeskatning af rejsegodtgørelse06-07-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.465.LSROphør af erhvervsvirksomhed30-06-15 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2015.464.LSRForlænget ligningsfrist ved beskatning af hovedaktionær af fri bil30-06-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.463.LSRValutakurstab ved salg af datterselskabsaktier30-06-15 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2015.462.LSRSpørgsmål om der er sket suspension af den ordinære forhøjelsesfrist vedrørende forhøjelse af købsmoms30-06-15 Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2015.460.LSRBindende svar – spørgsmål om hvorvidt der kan ske overdragelse af sommerhus uden beskatning af avance30-06-15 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2015.459.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdi30-06-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.458.LSRKildeskat på aktieudbytte i forbindelse med udlodning af udbytte29-06-15 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2015.450.LSRHvorvidt varebil ansås for konstrueret og indrettet til godstransport29-06-15 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2015.448.LSRBindende svar angående arbejdsudleje26-06-15 Udenlandsk arbejdskraft Afgørelse
SKM2015.447.LSRGodtgørelse af gasafgift26-06-15 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2015.446.LSRRette indkomstmodtager vedrørende avance i forbindelse med salg af fast ejendom26-06-15 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2015.445.LSRTinglysning af en påtegning (erklæring) til et skøde26-06-15 Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2015.444.LSRFritagelse for beskatning af dødsbo26-06-15 Dødsboer (skat) Afgørelse
SKM2015.443.LSRHæftelse for ikke indeholdt A-skat og AM-bidrag vedrørende rejsegodtgørelser26-06-15 Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag Afgørelse
SKM2015.416.LSRFastansættelse af fradrag for forbedringer16-06-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.410.LSRFastansættelse af fradrag i grundværdien for grundforbedrende udgifter16-06-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.400.LSRSpørgsmål om hvorvidt fratrædelsesgodtgørelse er skattepligtig12-06-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.394.LSRAfgiftslempelse for fjernvarme10-06-15 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2015.324.LSRFradrag for befordringsudgifter12-05-15 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2015.323.LSRTilbagebetaling af svovlafgift12-05-15 Miljøafgifter Afgørelse
SKM2015.322.LSRTilbagebetaling af svovlafgift12-05-15 Miljøafgifter Afgørelse
SKM2015.321.LSRFradrag for tab på fordring12-05-15 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2015.320.LSRFradrag for tab på en valutaterminskontrakt11-05-15 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2015.317.LSRSpørgsmål om hvorvidt der skal betales 60 % afgift af beløb, der hæves til honorar for rådgivning i forbindelse med salg af unoterede aktier i pensionsdepot11-05-15 Pensionsafgift Afgørelse
SKM2015.315.LSRMomspligt for ikke-udnyttede entrebilletter11-05-15 Momsgrundlag Afgørelse
SKM2015.286.LSRSkattepligt ved fraflytning til udlandet28-04-15 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2015.285.LSRBindende svar om hvorvidt godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven er skattefri28-04-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.284.LSRSpørgsmål om anpartskapital i et dødsbo kunne udloddes til livsarving med succession28-04-15 Dødsboer (skat) Afgørelse
SKM2015.283.LSRAnmodning om ændring af boets skattemæssige stilling28-04-15 Dødsboer (skat) Afgørelse
SKM2015.279.LSRBetaling af ejendomsværdiskat i forhold til ubeboeligt sommerhus27-04-15 Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2015.278.LSRErhvervsmæssig virksomhed ved drift af landbrug27-04-15 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2015.276.LSREn selvstændig erhvervsdrivendes mulighed for fradrag for rejseudgifter og udgifter til arbejdsværelse27-04-15 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2015.240.LSRSpørgsmål om, hvorvidt udtrædelsesgodtgørelse er et momspligtigt vederlag13-04-15 Momspligt Afgørelse
SKM2015.212.LSRSalg af campingvogne via udenlandsk virksomhed24-03-15 Momspligt Afgørelse
SKM2015.209.LSRUdenlandske chauffører - arbejdsudleje eller entrepriseaftale24-03-15 Udenlandsk arbejdskraft Afgørelse
SKM2015.207.LSRBetingelserne for seniorskattenedslag23-03-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.188.LSRGodtgørelse af tinglysningsafgift10-03-15 Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2015.185.LSRDobbeltbeskatning - fuld skattepligt09-03-15 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2015.184.LSRCampingvogne solgt via virksomhed i udlandet09-03-15 Momspligt Afgørelse
SKM2015.157.LSRFradrag for renter af gæld25-02-15 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2015.151.LSRSalg til 0-sats af brugte biler24-02-15 Motorkøretøjer Afgørelse
SKM2015.146.LSRFastsættelse af den personlige indkomst som følge af en modtaget dusør24-02-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.142.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af spildevandsafgiftsansættelse23-02-15 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2015.141.LSRVærdiansættelse af anparter ved fraflytning til udlandet23-02-15 Virksomheder Afgørelse
SKM2015.135.LSRFastsættelse af den afgiftspligtige værdi af en bil med identitetstab17-02-15 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2015.134.LSROpgørelse af henstandsskat17-02-15 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2015.132.LSRBindende svar - spørgsmål om driftsinventar er omfattet af afskrivningslovens § 5 D17-02-15 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2015.131.LSRTvist om størrelsen på gaveandel i forbindelse med køb af ejendom16-02-15 Arv og gaver Afgørelse
SKM2015.128.LSRDødsbo ikke behandlet som selvstændigt skattesubjekt16-02-15 Dødsboer (skat) Afgørelse
SKM2015.124.LSRRegulering af balancepost16-02-15 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2015.76.LSROpgørelse af et selskabs afskrivningsgrundlag for distributionsnet og produktionsanlæg29-01-15 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2015.75.LSRAnmodning om beskatning af pension efter pensionsbeskatningslovens § 53 A29-01-15 Pensionsafkastbeskatning (PAL) Afgørelse
SKM2015.74.LSRBeskatning efter KSL §§ 48 E-F29-01-15 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2015.72.LSRBindende svar – spørgsmål om politielev er berettiget til fradrag for kost og logi i forbindelse med skoleophold på Politiskolen28-01-15 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2015.66.LSRFradrag for elafgift27-01-15 Fradrag Afgørelse
SKM2015.65.LSRSKATs afgørelse var ugyldig grundet manglende aktindsigt27-01-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.64.LSRAnmodning om genoptagelse af skatteansættelser, jf. styresignalet SKM2011.810.SKAT27-01-15 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2015.63.LSRGenoptagelse af klagerens skattepligtige indkomst27-01-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.22.LSRBeskatning af beløb modtaget for deponering af forurenet jord08-01-15 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2015.2.LSRBeskatning af legat06-01-15 Personlig indkomst Afgørelse