SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2011.819.LSRAnmodning om refusion19-12-1103-11-11Virksomheder Kendelse
SKM2011.818.LSRRefusion i forbindelse med søtransportaktivitet under 50 % af driftstiden19-12-1103-11-11Virksomheder Kendelse
SKM2011.817.LSROpgørelse af fradragskonto ved deltagelse i forskellige kommanditselskaber19-12-1125-10-11Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2011.816.LSROphør af den fulde skattepligt til Danmark19-12-1118-11-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Kendelse
SKM2011.815.LSROphør af den fulde skattepligt til Danmark i forbindelse med flytning19-12-1125-11-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Kendelse
SKM2011.792.LSRSpørgsmål om skattefrit salg af ejendom i forbindelse med ekspropriation06-12-1103-11-11Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2011.791.LSRSpørgsmål om indregistrerings- og registreringsafgiftspligt af italiensk registreret køretøj06-12-11 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2011.787.LSRBindende svar (SKM2009.374.SR) - salg og køb af investeringsforeningsbeviser02-12-1119-10-11Når man ønsker vejledning eller information Kendelse
SKM2011.786.LSRBeskatning af værdi af fri bil02-12-1114-10-11Motor - Indregistrering og vægtafgift Kendelse
SKM2011.785.LSRSpørgsmål om genplacering af en skattepligtig fortjeneste ved afståelse af en ejendom02-12-1126-09-11Virksomheder Kendelse
SKM2011.784.LSRSpørgsmål om skattemæssig behandling af nettotab ved børsnoterede selskabers overgang til investeringsselskaber02-12-1106-10-11Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Kendelse
SKM2011.774.LSRGodkendelse af rejsefradrag og befordringsfradrag24-11-1101-09-11Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2011.773.LSRGenoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 200824-11-1106-10-11Når man ønsker en sag genoptaget Kendelse
SKM2011.772.LSRSpørgsmål om skattemæssig behandling af nettotab ved børsnoterede selskabers overgang til investeringsselskaber24-11-1106-10-11Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Kendelse
SKM2011.771.LSRSpørgsmål om skattefritagelse for opmagasineret bil24-11-1103-11-11Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2011.768.LSRSpørgsmål om tilbagebetaling af udbetalt omkostningsgodtgørelse23-11-11 Når man vil klage Afgørelse
SKM2011.760.LSRForhøjelse af mineralvands-, chokolade- og sukkerafgift17-11-1105-10-11Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Kendelse
SKM2011.759.LSRAnmodning om omgørelse af skattefri virksomhedsdannelse17-11-1109-09-11Virksomheder Kendelse
SKM2011.758.LSREkstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering17-11-1105-10-11Når man ønsker en sag genoptaget Kendelse
SKM2011.757.LSRAfhændelse af aktier - ophævelse af opdeling i to aktieklasser17-11-11 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2011.750.LSRSkattefritagelse ved salg af fast ejendom - bindende svar11-11-1116-08-11Ejendomsværdiskat Kendelse
SKM2011.749.LSREkstraordinær genoptagelse - skatteansættelse - grov uagtsomhed11-11-1106-09-11Personlig indkomst Kendelse
SKM2011.748.LSRManglende betaling af registreringsafgift af mandskabsvogne ved privat anvendelse11-11-1103-10-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2011.747.LSRSpørgsmål om lempelse efter ligningslovens § 33A11-11-1120-09-11Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2011.733.LSRTilladelse til indgivelse af erklæringsskema i stedet for selvangivelse07-11-11 Indberetning, regulering og efterangivelse Afgørelse
SKM2011.732.LSRFradrag for købsmoms af leverancer præsteret af underleverandør07-11-1120-09-11Fradrag Kendelse
SKM2011.731.LSROmkostningsgodtgørelse - rimeligheden af en advokats honorar i en ejendomsvurderingssag vedrørende fradrag for forbedringer i grundværdien07-11-11 Når man vil klage Afgørelse
SKM2011.730.LSROmkostningsgodtgørelse - krav til bevis for at en udgift er godtgørelsesberettiget07-11-11 Når man vil klage Afgørelse
SKM2011.729.LSRMomsfradrag for udgifter af energibesparende foranstaltninger udført på tredjemands ejendom07-11-1129-09-11Fradrag Kendelse
SKM2011.718.LSRSpørgsmål om selvstændig virksomhed - konsulent for privathospital03-11-1115-10-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2011.704.LSRInddragelse af registrering - opkrævningslovens § 11, stk. 1 - ugyldighed01-11-11 Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger Afgørelse
SKM2011.703.LSRSalg af biler til 0-sats01-11-1107-09-11Handel med udlandet og betalingspligtige personer Kendelse
SKM2011.702.LSRTilbagebetaling af indeholdt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag samt skat af aktieindkomst01-11-11 Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2011.701.LSRAnmodning om bindende svar - indskud på pensionsordning - virksomhedsordning - bindende svar01-11-1109-09-11Virksomheder Kendelse
SKM2011.665.LSROmkostningsgodtgørelse - omfanget af skatteforvaltningsloven § 55, stk. 2.11-10-11 Når man vil klage Afgørelse
SKM2011.664.LSRAfregningsperiode moms - hvad skal medregnes til omsætning11-10-11 Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Afgørelse
SKM2011.663.LSRHenstand i forbindelse med klage11-10-11 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2011.662.LSRHenstand - klage over bindende svar11-10-11 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2011.661.LSROmkostningsgodtgørelse - undtagelsen i skatteforvaltningslovens § 53, stk. 2.11-10-11 Når man ønsker vejledning eller information Afgørelse
SKM2011.642.LSRFritagelse for betaling af registreringsafgift af varebil30-09-1109-08-11Motor - Indregistrering og vægtafgift Kendelse
SKM2011.641.LSRAfvisning af bindende svar30-09-1109-09-11Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2011.640.LSRAfgiftslempelse i forbindelse med kollektivt fjernvarmenet30-09-1115-03-11Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2011.639.LSROmregning til helårsindkomst30-09-1112-09-11Virksomheder Kendelse
SKM2011.638.LSRHæftelse for registreringsafgift - lån af bil30-09-11 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2011.608.LSRAnmodning om fritagelse for betaling af renter af for sent betalt A-skat og AM-bidrag21-09-11 Angivelse og betaling Afgørelse
SKM2011.601.LSRRegistrerings- og registreringsafgiftspligt af udenlandsk køretøj20-09-11 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2011.600.LSRSkattefritagelse ved salg af fast ejendom20-09-1131-08-11Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2011.599.LSRForening - skattepligt efter fondsbeskatningsloven - bindende svar (SKM2010.771.SR)20-09-1115-08-11Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2011.598.LSRFritagelse for betaling af afgift og renter - A-skat og AM-bidrag - moms20-09-11 Angivelse og betaling Afgørelse
SKM2011.591.LSRForening - momsfritagelse for kontingentbetalinger - bindende svar08-09-1106-06-11Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2011.590.LSRReduktion af anskaffelsessum for anparter - indfrielse af gæld til hovedaktionær via kapitalindskud i andet selskab08-09-1125-05-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Kendelse
SKM2011.589.LSRHenstand i forbindelse med klage - genoptagelse imødekommet08-09-11 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2011.588.LSRFremførsel af underskud fra tidligere og nuværende sambeskattede selskaber til fradrag i fortsættende selskab efter skattefri tilførsel af aktiver - bindende svar08-09-1106-07-11Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2011.577.LSRSkattepligt - godtgørelse for udgifter til andelsboligforenings bestyrelsesmedlemmer02-09-1117-06-11Indkomstarter Kendelse
SKM2011.576.LSRTinglysningsafgift - ejerpantebrev i skib02-09-1121-06-11Tinglysningsafgift Kendelse
SKM2011.575.LSRForhøjelse af den skattepligtige indkomst02-09-1118-05-11Personlig indkomst Kendelse
SKM2011.574.LSROmkostningsgodtgørelse - SKAT havde ikke forelagt honorarkrav for brancheorganisation02-09-11 Når man vil klage Afgørelse
SKM2011.552.LSRGodtgørelse af afgift på flybrændstof25-08-1107-07-11Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2011.551.LSRFritagelse for betaling af lønsumafgift25-08-1115-06-11Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift Kendelse
SKM2011.550.LSREfteropkrævning af moms - ikke-godkendt fradrag for moms af rådgivningsydelser vedrørende salg af aktier25-08-1111-07-11Fradrag Kendelse
SKM2011.549.LSROmkostningsgodtgørelse - tilbagebetaling af tidligere udbetalt a conto udbetaling - sagskompleks25-08-11 Når man vil klage Afgørelse
SKM2011.485.LSRIndeholdelse af kildeskat på renter - retmæssig ejer13-07-1125-05-11Virksomheder + Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2011.470.LSRFastsættelse af afdrag på offentlig gæld - afdragsordning betinget af rettidig betaling af nye udgifter04-07-11 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2011.469.LSRInddrivelse - gælden bestrides04-07-11 Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige Afgørelse
SKM2011.468.LSRFritagelse for indsendelse af selvangivelse - bindende svar04-07-1111-04-11Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Kendelse
SKM2011.467.LSRBetaling af arbejdsmarkedsbidrag - arbejde med fast driftssted i Kina04-07-1117-06-11Særligt for arbejdsmarkedsbidrag Kendelse
SKM2011.449.LSRKlageberettiget - hovedanpartshaver i selskab, der er opløst efter konkurs28-06-1113-05-11Når man vil klage Kendelse
SKM2011.448.LSRGenoptagelse - betaling af kirkeskat - ikke medlem af folkekirken28-06-1105-05-11Når man ønsker en sag genoptaget Kendelse
SKM2011.447.LSRForrentning af tilbagebetalt beløb vedr. CO2-afgift28-06-11 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2011.425.LSRFritagelse for registreringsafgift - befordring af børn og unge, der er visiteret til et aflastningstilbud hos non-profit-virksomhed22-06-1109-05-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2011.424.LSRFritagelse for registreringsafgift - befordring af egne beboere på døgninstitution for behandling af stofmisbrugere22-06-1113-04-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2011.423.LSRFritagelse for registreringsafgift - befordring af egne beboere på opholds- og behandlingsinstitution22-06-1113-05-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2011.403.LSRTilbagebetaling af omkostningsgodtgørelse - renter14-06-11 Når man vil klage Afgørelse
SKM2011.394.LSROpsættende virkning - klage over afslag på henstand06-06-11 Når man vil klage Afgørelse
SKM2011.393.LSREftergivelse af renter af restskat06-06-11 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2011.392.LSRSkattepligt af gældseftergivelse06-06-1129-04-11Personlig indkomst Kendelse
SKM2011.391.LSRRegistreringsafgift - hæftelse - afgiftssvig begået af importør06-06-1101-04-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2011.377.LSRAfbrydelse af udbetalingsfristen for udbetaling af negativt momstilsvar30-05-11 Andet om moms Afgørelse
SKM2011.376.LSRFritagelse for betaling af renter - betaling med check30-05-11 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2011.375.LSROmkostningsgodtgørelse - sag vedr. genoptagelse30-05-11 Når man vil klage Afgørelse
SKM2011.374.LSRBeskatning af opsparet overskud i virksomhed - ophør af fuld skattepligt til Danmark - vurdering af om udlejningsejendom udgør fast driftsted30-05-1128-04-11Virksomheder Kendelse
SKM2011.349.LSRToldtarifering - glasarbejder - unika- bindende svar23-05-1119-04-11Tarifering Kendelse
SKM2011.348.LSRToldtarifering - bronzearbejder - unika- bindende svar23-05-1127-04-11Tarifering Kendelse
SKM2011.347.LSRModregning - børnefamilieydelse for daginstitutionsrestance23-05-11 Modregning og transport Afgørelse
SKM2011.346.LSRHenstand - klage afvist23-05-11 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2011.345.LSRHenstand - betalingskorrektion23-05-11 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2011.326.LSRRegistreringsafgift - ombygning af motorcykel16-05-1111-04-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2011.325.LSROmkostningsgodtgørelse - registreringsafgiftssag afgjort af motorankenævnet16-05-11 Når man vil klage Afgørelse
SKM2011.324.LSROmkostningsgodtgørelse - søgsmål afvist16-05-11 Når man vil klage Afgørelse
SKM2011.323.LSROmkostningsgodtgørelse - partsstatus16-05-11 Når man vil klage + Når man er part i en sag Afgørelse
SKM2011.305.LSRSkattetillæg - studieophold i udlandet04-05-11 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2011.304.LSRRegistreringsafgift - registreret autoforhandlers hæftelse - god tro04-05-11 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2011.303.LSRHospitalsbehandling udført af specialsygehus - driftsoverenskomst - lønsumsafgift04-05-1121-12-10Lønsumsafgiftspligt og registrering Kendelse
SKM2011.302.LSRGrænseoverskridende overdragelse af aktier - ikke-selskabsretlig fusion - bindende svar04-05-1116-03-11Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2011.301.LSROpgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget og lønsummen - forældelse04-05-1102-11-10Lønsumsafgiftspligt og registrering Kendelse
SKM2011.246.LSRUdlejning af husbåd - fradrag for underskud07-04-1118-03-11Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2011.245.LSRUdlodning - nedsættelse af anpartskapital07-04-11 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2011.244.LSRHenstand under klagebehandling - registreringsafgift - ikke-registrerede virksomheder m.v. - forrentning07-04-11 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2011.243.LSROpgørelse af skattepligtig indkomst - royaltyindtægter07-04-1115-03-11Udenlandsk indkomst + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2011.221.LSRInddrivelse - lønindeholdelse - afdragsordning28-03-11 Lønindeholdelse Afgørelse
SKM2011.219.LSRProjekt som én samlet ydelse - momsberegning - bindende svar28-03-1115-02-11Momsgrundlag Kendelse
SKM2011.218.LSRSkatteankenævnenes kompetence - pålagte morarenter m.v.28-03-1126-08-10Når man vil klage Kendelse
SKM2011.180.LSRUgyldighed - formelle fejl18-03-1122-02-11Når man vil klage Kendelse
SKM2011.179.LSRGodtgørelse af elafgift - edb-bureauvirksomhed18-03-1117-11-10Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2011.178.LSRGodtgørelse af elafgift - edb-bureauvirksomhed18-03-1103-03-11Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2011.160.LSRPartsstatus - transport i krav på tilbagebetaling fra SKAT11-03-1122-12-10Når man er part i en sag Kendelse
SKM2011.159.LSRGrænseoverskridende fusion - bindende svar (SKM2010.772.SR)11-03-1111-02-11Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2011.158.LSRSwapaftale - virksomhedsordning - bindende svar (SKM2010.110.SR)11-03-1121-01-11Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2011.128.LSRAnsøgning om tilladelse til kørsel i Danmark med en islandsk registreret bil01-03-11 Motor - Indregistrering og vægtafgift Afgørelse
SKM2011.127.LSRAnsøgning om tilladelse til kørsel i Danmark med en polsk registreret bil01-03-11 Motor - Indregistrering og vægtafgift Afgørelse
SKM2011.126.LSRAfgift af øl, vin og spiritus indført fra Tyskland til Danmark - eget forbrug01-03-1110-02-11Øl, vin og spiritus Kendelse
SKM2011.124.LSRGenanbringelse af ejendomsavance01-03-1127-01-11Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2011.123.LSROpgørelse af anskaffelsessum for et frasolgt jordtilliggende til en beboelsesejendom01-03-1111-01-11Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2011.122.LSRManglende indeholdelse af A-skat - hæftelse01-03-1119-01-11Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligt Kendelse
SKM2011.121.LSRFastsættelse af eksportgodtgørelse af afgift for en KIA Carnival MPV Camper LX01-03-1114-12-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2011.120.LSRHenstand fraflytterbeskatning - skattefri spaltning - bindende svar (SKM2010.14.SR)01-03-1101-10-10Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2011.119.LSRTonnagebeskatning - fradrag nettofinansudgifter - afskrivning goodwill/ruterettigheder, software, indretning af lejede lokaler - straksafskrivning software01-03-1129-07-10Tonnageskat + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2011.118.LSRBeskatning af fortjeneste ved salg af anparter i et kommanditselskab01-03-1122-12-10Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Kendelse
SKM2011.115.LSRIndretning af lastbil til transport af idrætsudstyr - bindende svar01-03-1117-12-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2011.59.LSRHæftelse for manglende indeholdelse af kildeskat på renter28-01-11 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2011.57.LSRIndeholdelsespligt af renteskat af renter udbetalt til moderselskab i Sverige - beneficial owner27-01-1122-12-10Selskabsbeskatning Kendelse