SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2017.217.BRAffaldsvarmeafgift - ét eller to anlæg23-03-1724-01-17Miljøafgifter Dom
SKM2017.482.BRAfskrivning – software – realitet09-08-1711-07-17Virksomheder Dom
SKM2017.319.BRAfskæring af retsmøde - inhabilitet - retlig interesse og klageberettigelse01-05-1712-04-17Når man vil klage Dom
SKM2017.599.BRAftale om fælles bestemmende indflydelse ikke godtgjort - betalingskorrektion20-10-1702-10-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2017.630.BRAfvisning07-11-1731-10-17Når man vil klage Dom
SKM2017.413.BRAfvisning af anmodning om syn og skøn22-06-1702-06-17Erhvervsejendomme Kendelse
SKM2017.740.BRAfvisning af syn og skøn21-12-1725-08-17Når man ønsker vejledning eller information Kendelse
SKM2017.447.BRAktindsigt – tavshedspligt – skatteforvaltningslovens § 1724-07-1720-06-17Når man ønsker aktindsigt Dom
SKM2017.472.BRAktionærlån - insolvensbedømmelse03-08-1723-05-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.161.BRBefordringsgodtgørelse - professionel håndboldspiller09-03-1723-12-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.182.BRBeskatning af maskeret udlodning - mellemregningskonto10-03-1730-01-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.203.BRBetalinger fra selskaber til ansatte ejere - løn eller udbytte17-03-1701-02-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.337.BRBetingelser for henholdsvis ordinær og ekstraordinær genoptagelse ikke opfyldt04-05-1706-04-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.336.BRBetingelser for henholdsvis ordinær og ekstraordinær genoptagelse ikke opfyldt04-05-1706-04-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.517.BRDirekte følge - spørgsmål om ret til ekstraordinær genoptagelse af en banks lønsumsafgiftstilsvar efter en ændring af bankens momstilsvar30-08-1714-08-17Virksomheder Dom
SKM2017.159.BRDirektør lønbeskattet af tilgodehavende i selskab08-03-1706-12-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.454.BRDokumentation for udtræden af et kommanditselskab27-07-1726-06-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.321.BREF-voldgiftskonventionens artikel 6 - vejledningspligt, jf. forvaltningslovens § 701-05-1718-04-17Når man ønsker vejledning eller information Dom
SKM2017.210.BREj skatte- og momsmæssigt fradrag - udgifter til underleverandører - fakturaer uden reelt indhold20-03-1710-02-17Fradrag Dom
SKM2017.603.BREjendomsavance – afståelsessum – syn og skøn26-10-1710-10-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2017.39.BREjendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 – Parcelhusreglen18-01-1707-10-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.98.BREjendomsværdi - erhvervsejendom - skøn13-02-1702-11-16Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.365.BREkstraordinær ansættelse - skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2 og stk. 2, 1. pkt.17-05-1701-05-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.125.BREkstraordinær genoptagelse – grænsehandelskoncept – salg af campingvogne med tysk moms – konkret væsentlighed01-03-1718-11-16Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2017.2.BREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - fradragsberettiget handelstab03-01-1701-08-16Virksomheder Dom
SKM2017.658.BREkstraordinær genoptagelse – sygdom – Skatteforvaltningsloven – reaktionsfrist22-11-1701-11-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.253.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - fikseret lejeindtægt05-04-1703-03-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.22.BREkstraordinær genoptagelse – tab på anparter – maskeret udlodning12-01-1730-09-16Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.178.BREkstraordinær skatteansættelse - aktieavancebeskatning10-03-1716-01-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.307.BRErstatning - ikke lovlig indregistrering - køjetøjregisteret26-04-1703-04-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.320.BRErstatningsansvar - indbetalinger - solidarisk hæftende01-05-1718-04-17Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse Dom
SKM2017.460.BRFast driftsted – håndværksmæssige ydelser i Danmark31-07-1713-06-17Virksomheder Dom
SKM2017.174.BRFikseret lejeindtægt - parcelhusreglen - ekstraordinær genoptagelse - begrundelse10-03-1703-01-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.153.BRForhøjelse af indkomst - fast driftssted i Danmark08-03-1713-12-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.405.BRForhøjelse af skattepligtig indkomst - familielån - ekstraordinær genoptagelse19-06-1717-05-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.147.BRFormulering af hjemvisning til vurderingsmyndigheden - afgørelse truffet på et forkert faktisk grundlag07-03-1713-12-16Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.419.BRForsvarer salær – frivillig indbetaling - bødenedsættelse26-06-1730-01-17Straf Kendelse
SKM2017.151.BRForældelse af skatte og afgiftskrav – forståelse af administrativ afgørelse indeholdende skrivefejl08-03-1730-11-16Forældelse Dom
SKM2017.15.BRFradrag - forbedringer - grundværdi - dokumentation for afholdte udgifter09-01-1730-09-16Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.209.BRFradrag - grundværdi - udgifter til etablering af en ekstern vej20-03-1702-01-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.355.BRFradrag for anlægsudgifter11-05-1725-04-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.165.BRFradrag for børnebidrag - ikke fradrag for beløb overført til ekskonens konto i udlandet09-03-1702-01-17Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.252.BRFradrag for forbedringer - grundværdi - tilslutningsafgift05-04-1703-03-17Afskrivninger og fradrag Dom
SKM2017.521.BRFradrag for forbedringer - tilslutningsafgifter til elforsyning - grundforbedrende foranstaltninger31-08-1707-08-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.404.BRFradrag for forbedringer i grundværdien - tilslutningsbidrag - intern varmeforsyning19-06-1708-05-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.343.BRFradrag for forbedringer i grundværdien - vejbump, kantsten og vejafvanding08-05-1725-04-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.552.BRFradrag for grundforbedringer - ny dokumentation - ophævelse af sagsomkostninger18-09-1711-09-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.531.BRFradrag for grundforbedringer – Ophævelse af sagsomkostninger04-09-1723-08-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.602.BRFradrag for grundforbedringer - Sagsomkostninger25-10-1713-10-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.289.BRFradrag for rejseudgifter - midlertidig ansættelse - interesseforbundne parter19-04-1727-03-17Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.38.BRFradrag for tab - salg i K/S - nyt spørgsmål18-01-1706-10-16Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.468.BRFradrag i grundværdi - dokumentation - overvæltning af etableringsudgifter via grundkøbesum03-08-1730-05-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.40.BRFremmed arbejdskraft – fradrag for købsmoms – fakturaers realitet - bevisbyrde18-01-1710-10-16Fradrag Dom
SKM2017.204.BRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - betalt privatbenyttelsesafgift - formodningsregel17-03-1703-02-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.6.BRFri bil - hovedaktionær og direktør - luksusbil - unøjagtig kørebog05-01-1720-09-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.173.BRFri bil - hovedaktionærs rådighed - beskatningsgrundlag ved privat rådighed10-03-1719-12-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.483.BRFri bolig - skønsmæssig ansættelse - forlænget ligningsfrist bopælspligt09-08-1717-07-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.205.BRFri sommerbolig - eneanpartshaver - faktisk benyttelse - rådighedsfraskrivelse17-03-1708-02-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.103.BRFuld skattepligt til Danmark - fraflytning21-02-1720-10-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.172.BRGavebeskatning – negativt privatforbrug – lån fra nærtstående09-03-1706-01-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.246.BRGenoptagelse - skatteforvaltningslovens § 35 g - afvisning af påstande04-04-1724-02-17Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2017.229.BRGenoptagelse af sag - 6 måneders fristen - retssikkerhedslovens § 1029-03-1717-02-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.721.BRGrov uagtsomhed – mangelfulde oplysninger i selvangivelsen – 6-måneders fristen14-12-1730-11-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.228.BRGrund- og ejendomsværdiansættelse - tilsidesættelse - syn og skøn29-03-1721-02-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.247.BRGrundforbedring - ændring af påstande - retlig interesse - sagsomkostninger04-04-1724-02-17Afskrivninger og fradrag Dom
SKM2017.507.BRGrundforbedringsfradrag – dagældende vurderingslov – udgifter til intern vej – ophævelse af sagsomkostninger – retsplejeloven21-08-1730-06-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.140.BRGrundværdi – fradrag for forbedringer - tilslutningsafgifter06-03-1729-11-16Afskrivninger og fradrag Dom
SKM2017.304.BRGrundværdi - Fradrag for grundforbedringer - Ekstern vej25-04-1711-04-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.20.BRGrundværdiansættelse, handels-og udbudspriser, syn og skøn11-01-1730-09-16Salg Dom
SKM2017.278.BRGyldigheden af Inddrivelsesdirektivets kapitel IV i dansk ret - bevisførelse for en tysk fordrings rigtighed10-04-1724-03-17International inddrivelse Kendelse
SKM2017.313.BRHovedaktionær - skattefri rejsegodtgørelser - fri bil26-04-1711-04-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.283.BRHovedaktionærer - rådighed over bolig i selskabets ejendom - beregningsgrundlag11-04-1709-05-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.241.BRHovedaktionærs mellemregning - aktionær lån - løn - nulstilling af A-skat og AM-bidrag03-04-1709-02-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.354.BRHævninger i selskab udgjorde udlodning - ikke godtgjort, at der var tale om et lån11-05-1724-04-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.93.BRHævninger på virksomhedskonti tilgået privatsfæren – manglende objektive holdepunkter09-02-1728-10-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.249.BRIkke grundlag for ordinær eller ekstraordinær - genoptagelse af skatteansættelserne - beskatning - grænsegænger04-04-1709-03-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.265.BRIkke grundlag for ordinær og ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder06-04-1710-03-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.530.BRIndbetalinger – lånearrangement – forkortet ligningsfrist – begrundelsesmangler04-09-1722-08-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.499.BRIndkomst på fiskefartøj – international trafik – lempelse – forventningsprincip15-08-1721-07-17Udenlandsk indkomst Dom
SKM2017.625.BRIndsætninger bankkonto - skattepligtig gave - ekstraordinær genoptagelse03-11-1719-10-17Arv og gaver Dom
SKM2017.440.BRIndsætninger på bankkonto, værdi af bil, udlodning og hævninger i selskab m.v.13-07-1706-06-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2017.614.BRIndsætninger på konti – lån – Objektiv dokumentation30-10-1716-10-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.682.BRIndsætninger på konti - lån Objektiv - dokumentation04-12-1719-10-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.96.BRIndsætninger på konto – direktør og medindehaver – tilbagebetaling af lån – løn eller aktieindkomst10-02-1701-11-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.280.BRIndsætninger på konto - Money Transfer - udbetaling af lån - ekstraordinær genoptagelse10-04-1721-03-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.684.BRIndsættelser på klientkonto - fri sommerbolig - dokumentation for påstået lån - erklæringer til brug for skattesagen04-12-1708-11-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.613.BRIndtægt fra udlandet – ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser30-10-1709-10-17Udenlandsk indkomst Dom
SKM2017.34.BRInteresseforbundne parter - overdragelse ejendom - offentlig af ejendomsvurdering18-01-1710-08-16Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.331.BRKlagefrist - Skatteforvaltningslovens § 35a, stk. 3 - Årsopgørelse en afgørelse03-05-1718-04-17Når man vil klage Dom
SKM2017.561.BRKrydstogtskib kunne ikke anvende tonnageskatteordningen26-09-1730-08-17Selskabsbeskatning Dom
SKM2017.158.BRKuldioxidafgiftslovens § 9 – tung proces08-03-1701-12-16Energi og kuldioxid Dom
SKM2017.256.BRKursgevinst - værdiansættelse - eftergivelse af renter og procenttillæg06-04-1703-03-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.473.BRLønindkomst - overførsler fra udlandet - ekstraordinær genoptagelse03-08-1701-12-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.208.BRManglende afregning af A-skat og AM-bidrag - nedsættelse af momsfradrag - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende20-03-1709-02-17Indeholdelses- og registreringspligt Dom
SKM2017.145.BRManglende kasseapparat – fast driftssted – praksisændring07-03-1714-12-16Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2017.464.BRMaskeret udbytte - fri bil03-08-1707-07-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.455.BRMaskeret udlodning – egenmægtig tilegnelse ved bedrageri – erstatning for bedrageri27-07-1727-06-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.706.BRMaskeret udlodning – salg af springhest11-12-1723-11-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.275.BRMoms ved levering af fast ejendom - påbegyndelsestidspunkt for byggeri10-04-1722-12-16Byggeri Dom
SKM2017.299.BRMomslovens § 13, stk. 1, nr. 8, 1. og 2. pkt. - momspligt af udlejning af parkeringspladser24-04-1727-03-17Momspligt Dom
SKM2017.269.BRMomspligt - parkeringsafgifter/kontrolafgifter - privatejede parkeringsanlæg07-04-1723-01-17Andet om moms Dom
SKM2017.94.BRNedsættelse af skattepligtig indkomst - erstatning10-02-1701-11-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2017.91.BRNedsættelse af skattepligtig indkomst - parcelhusreglen09-02-1724-10-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.160.BRNedsættelse af skattepligtig indkomst - salg af anparter09-03-1722-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.5.BRNegativt privatforbrug - manglende dokumentation - ændring af hjemmelsgrundlag05-01-1728-09-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.559.BRNulstilling - ugyldighed - aktindsigt - selvinkriminering25-09-1722-08-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.528.BROmkostningsgodtgørelse – transport, afslag og manglende hæftelse04-09-1714-08-17Når man vil klage Dom
SKM2017.290.BROpgørelse af genvundne afskrivninger - fradrag for hensættelser - fradrag for rejseomkostninger - manglende møde i Skatteankenævnet20-04-1720-03-17Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.686.BROphævelse af sagsomkostninger – tildeling af sagsomkostninger04-12-1717-11-17Når man vil klage Dom
SKM2017.144.BROrdinær genoptagelse - negativt privatforbrug - lån07-03-1730-11-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.177.BROrdinær- og ekstraordinær genoptagelse – dispensation fra reaktionsfristen10-03-1716-01-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.146.BROverskud af virksomhed - fast driftssted i Danmark07-03-1715-12-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.493.BRPensionsbeskatningsloven - suspension af frist - berettigede forventninger11-08-1712-07-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.254.BRPrøvelse af Skatteankestyrelsens afgørelse - rette sagsøgte - afvisning05-04-1709-03-17Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Dom
SKM2017.462.BRRegistrering af oplysninger i offentlige registre - gavebeskatning - nærtstående bevisbyrde31-07-1707-07-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.359.BRRegistreringsafgift - afgiftspligtig værdi - andre importørers mindstebeskatningspriser - administrativ praksis - Fri bevægelighed16-05-1728-04-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.167.BRRegistreringsafgift – autocamper - værdiansættelse09-03-1703-01-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.456.BRRegistreringsafgift - inddragelse af prøveskilte27-07-1729-06-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.498.BRRegistreringsafgift - personbil - bopæl - svenske nummerplader15-08-1730-06-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.42.BRRegistreringsafgift af personbil - bopæl - dobbeltdomicil19-01-1711-10-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.546.BRRegistreringsafgiftsloven - storkundeordningen - annullering af afbrudte leasingkontrakter i Det digitale motorregister (DMR)12-09-1731-08-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.164.BRRegistreringsafgiftsloven – varebil – utvivlsomt konstrueret og indrettet til godstransport – egnethed til personophold09-03-1730-12-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2017.297.BRRejsefradrag - betydning af EUs køre-hviletidsregler24-04-1704-04-17Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.123.BRRejseudgifter - fast arbejdssted - ikke særlige forhold28-02-1718-11-16Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.270.BRRentebegrænsning - valutaterminsforretning - bevisbyrde - lovgivning med (begunstigende) tilbagevirkende kraft07-04-1707-03-17Selskabsbeskatning Dom
SKM2017.350.BRRette indkomstsmodtager - skønsmæssig forhøjelse - hundekennel10-05-1716-02-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.362.BRRådigbedsbeskatning af sommerhus - eneanpartshaver17-05-1727-04-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.80.BRRådighed over fri bil - maskeret udbytte - utilstrækkelig dokumentation08-02-1703-08-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.508.BRRådighedsbeskatning af sommerhus - hovedanpartshaver21-08-1721-06-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.448.BRSagsomkostninger - grundforbedringer - ændret påstand24-07-1711-07-17Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.175.BRSameje – beskatning af værdi af fri bolig – udlejning til familiemedlemmer10-03-1709-01-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.238.BRSkattefri virksomhedsomdannelse - betingelse - overdragelse af alle aktiver og passiver03-04-1701-03-17Virksomheder Dom
SKM2017.234.BRSkattepligt - lempelse - periodisering - ekstraordinær genoptagelse30-03-1727-01-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.334.BRSkattepligt af beløb modtaget fra tidligere ægtefælle04-05-1703-04-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.206.BRSkattepligt af gevinst - handel med pantebrev20-03-1727-01-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2017.121.BRSkattepligt til Danmark - Ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn over skattepligtig indkomst28-02-1714-11-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2017.44.BRSkattepligt til Danmark - opgivelse af bopæl - 3 års-reglen - ekstraordinær genoptagelse23-01-1714-10-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.156.BRSkønsmæssig ansættelse – negativt privatforbrug – familielån08-03-1719-12-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.360.BRSkønsmæssig ansættelse af lønindkomst - bestemmende indflydelse - maskerede udlodninger16-05-1701-05-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.300.BRSkønsmæssig forhøjelse - indsætning på bankkonto - lån - privatforbrug24-04-1731-03-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.120.BRSkønsmæssig forhøjelse - indsætninger på bankkonto - negativ/lavt privatforbrug27-02-1725-05-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.445.BRSkønsmæssig forhøjelse – negativt privatforbrug – træk på mellemregningskonto24-07-1708-06-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.233.BRSkønsmæssig forhøjelse - skiftende forklaringer - indsætninger på bankkonto30-03-1728-02-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.260.BRSkønsmæssigt fastsat - vederlag for udført arbejde06-04-1715-03-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.743.BRStraf – anden gangs overtrædelse – selskab – prøvesag – manglende kasseapparat21-12-1701-11-17Straf Dom
SKM2017.132.BRStraf – kildeskat – prøvesag – indkomstregisterlov – undladt rettidig lønindberetning06-03-1729-11-16Straf Dom
SKM2017.216.BRStraf – prøvesag – transfer pricing dokumentation23-03-1730-09-16Straf Dom
SKM2017.527.BRStraf – registreringsafgift – autocampere – urigtige oplysninger til SKAT om importpriser og salgspriser04-09-1719-06-17Straf Dom
SKM2017.560.BRStraf - registreringsafgift - manglende mærkning af varebil - udeblivelsesdom - selskab25-09-1722-08-17Straf Dom
SKM2017.239.BRStraf - registreringsafgiftsbekendtgørelsen - manglende mærkning af varebil03-04-1703-03-17Straf Dom
SKM2017.262.BRStraf - registreringsafgiftsbekendtgørelsen - manglende mærkning af varebil - tilståelsessag - prøvesag06-04-1703-03-17Straf Dom
SKM2017.480.BRStraf – registreringsafgiftsbekendtgørelsen – manglende mærkning af varebil – tilståelsessag - selskab08-08-1718-05-17Straf Dom
SKM2017.433.BRStraf - registreringsafgiftsbekendtgørelsen - manglende mærkning af varebil - udeblivelsesdom30-06-1706-09-16Straf Dom
SKM2017.219.BRStraf – registreringsafgiftsbekendtgørelsen – manglende mærkning af varebil – udeblivelsesdom24-03-1715-02-17Straf Dom
SKM2017.598.BRStraf – revisor – rettighedsfrakendelse – bedrageri – skattesvig – medvirken – momssvig – dokumentfalsk - bogføringsloven20-10-1704-08-17Straf Dom
SKM2017.565.BRStraf – skattesvig – momssvig02-10-1705-02-16Straf Dom
SKM2017.567.BRStraf – skattesvig – momssvig – rufferi medvirken03-10-1708-04-15Straf Dom
SKM2017.639.BRStraf - udeblivelsesdom - andengangsovertrædelse af momsbekendtgørelsen13-11-1704-05-17Straf Dom
SKM2017.4.BRSyn og skøn - udpegning af skønsmand - nyt forslag til skønsmand - forhandling om pris03-01-1722-09-16Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2017.463.BRTandlægepraksis var ikke erhvervsmæssig virksomhed rentabilitetskriteriet01-08-1717-07-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.257.BRTilbagebetaling - uberettiget udbetalt overskydende skat - dokumentation for ansættelses- og lønforhold06-04-1709-03-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.37.BRTilbagekaldelse af bindende tariferingsoplysning (BTO)18-01-1704-10-16Tarifering Dom
SKM2017.154.BRTold - kontanter - låneforhold08-03-1702-12-16Personlig indkomst Dom
SKM2017.157.BRToldkodeks - hæftelse for told og importmoms - varer indfortoldet i Danmark til fri omsætning og frit forbrug i EU08-03-1705-12-16Erhvervsmæssig import Dom
SKM2017.288.BRUdeholdt omsætning - forhøjelse af indkomst19-04-1710-02-17Personlig indkomst Dom
SKM2017.122.BRVurderingsloven §§ 17 og 18 - fradrag for grundforbedring28-02-1716-11-16Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2017.134.BRVurderingslovens § 13 - Grundværdiansættelse06-03-1707-11-16Ejendomsvurdering Dom
SKM2017.181.BRVægtafgift - midlertidig registrering - registreringsattest - dokumentation10-03-1709-01-17Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2017.248.BRVærdiansættelse af ejendom - aftalt købesum ikke åbenbart forkert04-04-1703-03-17Selskabsbeskatning Dom