SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2017.736.LSROmfattelse af kildeskattelovens §§ 48 E-F - Forskerskatteordningen20-12-17 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2017.735.LSRFritagelse af afgiftsbetaling i forbindelse med udbetaling fra alderspension19-12-17 Pensionsafkastbeskatning (PAL) Afgørelse
SKM2017.734.LSRGenoptagelse af skatteansættelse for 2015 Skattefri aktieombytning af kapitalandele19-12-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2017.731.LSRFordrings forbliven i den personlige virksomhedsordning19-12-17 Virksomheder Afgørelse
SKM2017.730.LSRNedsættelse af ejendomsværdien19-12-17 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2017.707.LSRFradrag for ukurans nedskrivning11-12-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.702.LSRNon-resident pilots berettigelse til lempelse i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien08-12-17 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2017.701.LSRResident pilots berettigelse til lempelse i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien08-12-17 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2017.699.LSRSkattepligt i forbindelse med kapitalnedsættelse til dækning af regnskabsmæssige tab i erhvervsdrivende, almennyttig fond07-12-17 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2017.698.LSRPilots berettigelse til exemptionslempelse i dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Storbritannien, henholdsvis creditlempelse i den dansk-britiske dobbeltbeskat-ningsoverenskomst samt dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Portugal07-12-17 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2017.696.LSRYderligere registreringsafgift på ombygget varebil07-12-17 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2017.695.LSRBeskatning af kompensationsbeløb for tab på investeringsbeviser07-12-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.667.LSRBeregning af tinglysningsafgift – Overdragelse af ejendom fra et I/S til et P/S23-11-17 Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2017.666.LSRFradragsret for moms i forbindelse med indkøb af porteføljeforvaltningen23-11-17 Fradrag Afgørelse
SKM2017.665.LSRForenings momsfritagelse af medlemskontingenter, tilskud og gaver23-11-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2017.662.LSRSkattepligt ved salg af ejerlejlighed23-11-17 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2017.661.LSRInddrivelsesrenter vedrørende restskat23-11-17 Modregning og transport Afgørelse
SKM2017.635.LSREt selskabs beskatning af modtagne licensindtægter - Periodisering09-11-17 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2017.610.LSRAvancer og tab på udenlandske aktier27-10-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2017.608.LSRErhvervelsesmoms ved leasing af båd gennem leasinggiver, som er en fransk bank26-10-17 Andet om moms Afgørelse
SKM2017.607.LSRUgyldighed samt momsansættelse26-10-17 Når man vil klage Afgørelse
SKM2017.606.LSRMulighed for at fratrække tab på fordring på tidligere ægtefælle i skattepligtig indkomst26-10-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.596.LSRForhøjelse af værdi af fri bil på grundlag af skattemæssigt begrundet overdragelse mellem nærtstående parter16-10-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.595.LSRSkattepligtig rejsegodtgørelse - Modregningsforbud16-10-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.594.LSRRenter af for sent betalt pensionsafkastskat på grund af forhold i selskabets bank16-10-17 Pensionsafkastbeskatning (PAL) Afgørelse
SKM2017.593.LSRModregning i overskydende skat13-10-17 Modregning og transport Afgørelse
SKM2017.592.LSRAfgift ved gavedispositioner13-10-17 Arv og gaver Afgørelse
SKM2017.591.LSRSkattefri godtgørelse af rejseudgifter - Lønomlægning13-10-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.590.LSROpretholdelse af klagesag ved Landsskatteretten, når der er afsagt konkursdekret over selskabet12-10-17 Når man vil klage Afgørelse
SKM2017.589.LSRSagsbehandlingsmangler i forbindelse med beskatning af værdi af fri bil12-10-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.586.LSRBeskatning af kompensationsbeløb for tab på investeringsbeviser12-10-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.573.LSRMomsfritagelse af kunstnerisk virksomhed - frihåndstatoveringer06-10-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2017.571.LSREt selskabs lån til ejer af selskabet - Udlodning05-10-17 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2017.570.LSRAktieindkomst – Hævninger på mellemregning05-10-17 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2017.557.LSRKøb af andele i ægtefælles vindmøllevirksomhed - succession21-09-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.556.LSRGenoptagelse af indkomstansættelser med henblik på fradrag uden indskud21-09-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.555.LSRÆndring af fremførselsberettiget tab21-09-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2017.545.LSRSælgerpantebrevs indgåelse i virksomhedsordning12-09-17 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2017.525.LSRSkattepligt i forbindelse med forenings overdragelse af ejendom01-09-17 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2017.524.LSREvt. momspligt ved salg af en byggeret31-08-17 Byggeri Afgørelse
SKM2017.522.LSRFradrag for tab på en fordring31-08-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.510.LSRBeskatning af pensionsafkast23-08-17 Pensionsafkastbeskatning (PAL) Afgørelse
SKM2017.492.LSRPålæggelse af yderligere registreringsafgift ved benyttelse af autocamper11-08-17 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2017.491.LSRSplitleasing - Værdi af fri bil10-08-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.490.LSRAfgiftspligt efter Chokolade- og sukkervareafgiftsloven - Dekorfondant10-08-17 Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2017.489.LSRFradrag for forbedringer – Grundforbedrende foranstaltning via eltilslutningsafgiften10-08-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.488.LSRSkattepligt vedrørende donationer og gavebidrag i forbindelse med valgkampagne10-08-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.457.LSROpkrævning af spiritusafgift for færdigblandet gløgg med rom - Tarifering28-07-17 Øl, vin og spiritus Afgørelse
SKM2017.432.LSRTilbagebetaling af smøreolieafgift – Landsskatterettens kompetence29-06-17 Miljøafgifter Afgørelse
SKM2017.431.LSREvt. fast driftssted i Danmark for litauisk selskab - Samarbejdsaftale mellem dansk og litauisk selskab28-06-17 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2017.430.LSRModregning i beløb hidrørende fra virksomheds skattekonto indbetalt til dækning af momstilsvar – Modregningen sker til dækning af misligholdt studielån28-06-17 Modregning og transport Afgørelse
SKM2017.429.LSREfteropkrævning af affaldsvarme-, tillægs- og CO2-afgift – Ikke berettiget udbetaling af negativt afgiftstilsvar28-06-17 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2017.397.LSRModregning i overskydende skat til dækning af sagsomkostninger til politiet15-06-17 Modregning og transport Afgørelse
SKM2017.396.LSRModregning i overskydende skat til dækning af gæld vedrørende bøde, restskat samt dertilhørende inddrivelsesrenter15-06-17 Modregning og transport Afgørelse
SKM2017.395.LSRHenstand med betaling af registreringsafgift samt anmodning om eksportgodtgørelse15-06-17 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2017.394.LSROpkrævning af yderligere tinglysningsafgift vedrørende overdragelse af ejendom15-06-17 Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2017.383.LSRSkattepligt af udbetalt godtgørelse i forbindelse med uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale01-06-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.382.LSRGrundlag for omberegning af grundværdien01-06-17 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2017.373.LSREkstraordinær genoptagelse af skatteansættelse vedrørende lagerbeskattede værdipapirer19-05-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2017.372.LSREkstraordinær genoptagelse af skatteansættelse vedrørende lagerbeskattede værdipapirer18-05-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2017.371.LSROphør som partner i en kapital- og venturefond18-05-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2017.370.LSRHvorvidt en forening anses som almennyttig - Skattepligt i forbindelse hermed18-05-17 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2017.369.LSRGenoptagelse og ændring af grundværdiansættelse18-05-17 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2017.367.LSRInddragelse af prøveskilte samt tildeling af karensperiode17-05-17 Straf Afgørelse
SKM2017.353.LSRKunstnerisk virksomhed – erhvervsmæssig virksomhed – fradrag for underskud10-05-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.342.LSRGrundværdiansættelse samt fastsættelse af fradrag for forbedringer05-05-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.341.LSRErhvervsmæssig virksomhed for mindre landejendom, herunder anvendelse af virksomhedsordningen05-05-17 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2017.340.LSRGenoptagelse af grundværdiansættelse samt ansættelse af grundværdien05-05-17 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2017.338.LSRModregning i overskydende skat til dækning af renter og gebyr vedrørende gæld til Statens Administration og SKAT - Forældelse04-05-17 Modregning og transport Afgørelse
SKM2017.335.LSROpfyldelse af skærpede dokumentationskrav i forbindelse med fastsættelse af fradrag for forbedringer04-05-17 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2017.305.LSRChokolade- og sukkervareafgift for snackbarer med overtræk af chokolade/vekao25-04-17 Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2017.303.LSRMaskeret udlodning ved overdragelse af ejendom til hovedanpartshaver og grundlaget for beregning af ejendomsværdiskat24-04-17 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2017.302.LSRFastsættelse af fradrag for forbedringer samt grundværdiansættelse24-04-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.301.LSRPersonalegode i form af rentefrit lån fra arbejdsgiver - Beskatning24-04-17 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2017.296.LSRStraksfradrag vedrørende løsdriftsstald og plansiloer21-04-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.295.LSRStraksfradrag ved etablering af tilkørselsvej til driftsbygninger21-04-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.282.LSRFradrag for virksomhedsunderskud - Erhvervsmæssig /ikke erhvervsmæssig virksomhed - Anvendelse af virksomhedsordningen11-04-17 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2017.281.LSRKøb og salg af ejendomme - Næringsvirksomhed10-04-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.274.LSREkstraordinær genoptagelse vedrørende ejendomsvurdering07-04-17 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2017.273.LSRHæftelse for yderligere registreringsafgift vedrørende et leaset motorkøretøj07-04-17 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2017.272.LSRFritagelse for betaling af gebyr samt renter opstået som følge af en fejlagtig udbetaling af udbytteskat07-04-17 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2017.271.LSRSkattepligt i dødsbo omfattende en udlejningsejendom07-04-17 Dødsboer (skat) Afgørelse
SKM2017.268.LSROpgørelse af afgiftspligtig mængde kuldioxid07-04-17 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2017.267.LSRUdtagningsmoms - solcelleanlæg med nettounderskud07-04-17 Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2017.266.LSRUdtagningsmoms – solcelleanlæg med nettooverskud07-04-17 Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2017.223.LSRArbejdsudleje - klipning og pakning af pyntegrønt24-03-17 Udenlandsk arbejdskraft Afgørelse
SKM2017.222.LSRGenoptagelse af skatteansættelse – fradrag for betaling af brobidrag24-03-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.221.LSRFastsættelse af fradrag for forbedringer - Klageberettigelse24-03-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.220.LSRFradrag for tab på renteindtægter24-03-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.187.LSRSpørgsmål vedrørende TP-korrektion.13-03-17 Transfer pricing Afgørelse
SKM2017.185.LSRUdenlandske lønmodtagere, herunder spørgsmål om arbejdsleje eller entreprise10-03-17 Udenlandsk arbejdskraft Afgørelse
SKM2017.180.LSRGenindtræden af skattepligt til DK ved besøg hos familie, der er vendt tilbage til DK10-03-17 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2017.171.LSRModregning i beslaglagte midler til dækning af skattegæld09-03-17 Modregning og transport Afgørelse
SKM2017.163.LSRKlage over inddrivelsesrenter09-03-17 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2017.116.LSRBerettigelse til afgiftslempelse for fjernvarme. Krav om opfyldelse af kraftvarmekapacitet24-02-17 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2017.115.LSRSpørgsmål vedrørende selskabs skattepligtige indkomst24-02-17 Transfer pricing Afgørelse
SKM2017.112.LSREfteropkrævning af moms for entreindtægter fra kasino23-02-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2017.110.LSRSpørgsmål om, hvorvidt der kunne ske modregning i overskydende skat samt fastholdelse af pålagte inddrivelsesrenter og et rykkergebyr.23-02-17 Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Afgørelse
SKM2017.95.LSRSpørgsmål om personlig eller erhvervsmæssig virksomhed samt om virksomhedsordningen kan anvendes10-02-17 Virksomheder Afgørelse
SKM2017.70.LSRSpørgsmål om forhøjelse af klagers indkomst, herunder om der er tale om erhvervsmæssige eller private hævninger.27-01-17 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2017.69.LSRSpørgsmål vedrørende opgørelse af registreringsafgift ved overflytning af avance.27-01-17 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2017.68.LSRBindende svar vedrørende underskudsbegrænsning og frivillig akkord26-01-17 Akkordordninger Afgørelse
SKM2017.67.LSRBindende svar om hvorvidt drift af spillekasino er lønsumspligtig26-01-17 Lønsumsafgiftspligt og registrering Afgørelse
SKM2017.66.LSRSpørgsmål vedrørende maskeret udbytte i form af rentefrit lån fra selskab til hovedanpartshaver26-01-17 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2017.64.LSRSpørgsmål vedrørende beskatning af gevinst ved salg af tegningsretter samt ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse.26-01-17 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2017.63.LSRSpørgsmål vedrørende fradrag for underskud af landbrug, tab på bygning ved salg af ejendom, fradrag for afskrivninger på driftsmidler, resultat af udlejning samt udregning af kapitalafkast.26-01-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.62.LSRSpørgsmål om, hvorvidt autocamper opfylder betingelserne for afgiftsberigtigelse, herunder om en rosette skal være fastmonteret26-01-17 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2017.61.LSRSpørgsmål om skattepligtig værdi af personalegode26-01-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.60.LSRSpørgsmål om skattefri godtgørelse af rejseudgifter26-01-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.59.LSRBindende svar vedrørende fortolkning af vederlagskrav.26-01-17 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2017.58.LSRSpørgsmål vedrørende dobbeltbeskatning af udenlandsk pension26-01-17 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2017.55.LSRSpørgsmål vedrørende ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelse.25-01-17 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2017.54.LSRSpørgsmål om, hvorvidt et selskabs aktivitet med befordring af personer kan fritages for moms som personbefordring efter momsloven.25-01-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2017.53.LSRSpørgsmål om, hvorvidt synsprøver udgør et selvstændigt produkt, som er momsfritaget.25-01-17 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2017.49.LSRSpørgsmål vedrørende den afgiftsmæssige kvalificering af gasforbrug til opvarmning af ovn i forbindelse med produktion af gipsplader24-01-17 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2017.48.LSRSpørgsmål om forældelse af gæld vedrørende sagsomkostninger.24-01-17 Forældelse Afgørelse
SKM2017.47.LSRSpørgsmål vedrørende kompetence til at behandle klage om modregning i overskydende skat.24-01-17 Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige Afgørelse