SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2017.736.LSROmfattelse af kildeskattelovens §§ 48 E-F - Forskerskatteordningen20-12-17Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2017.735.LSRFritagelse af afgiftsbetaling i forbindelse med udbetaling fra alderspension19-12-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Afgørelse
SKM2017.734.LSRGenoptagelse af skatteansættelse for 2015 Skattefri aktieombytning af kapitalandele19-12-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.731.LSRFordrings forbliven i den personlige virksomhedsordning19-12-17VirksomhederAfgørelse
SKM2017.730.LSRNedsættelse af ejendomsværdien19-12-17EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2017.707.LSRFradrag for ukurans nedskrivning11-12-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.702.LSRNon-resident pilots berettigelse til lempelse i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien08-12-17Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2017.701.LSRResident pilots berettigelse til lempelse i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien08-12-17Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2017.699.LSRSkattepligt i forbindelse med kapitalnedsættelse til dækning af regnskabsmæssige tab i erhvervsdrivende, almennyttig fond07-12-17SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.698.LSRPilots berettigelse til exemptionslempelse i dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Storbritannien, henholdsvis creditlempelse i den dansk-britiske dobbeltbeskat-ningsoverenskomst samt dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Portugal07-12-17Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2017.696.LSRYderligere registreringsafgift på ombygget varebil07-12-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.695.LSRBeskatning af kompensationsbeløb for tab på investeringsbeviser07-12-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.667.LSRBeregning af tinglysningsafgift – Overdragelse af ejendom fra et I/S til et P/S23-11-17TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2017.666.LSRFradragsret for moms i forbindelse med indkøb af porteføljeforvaltningen23-11-17FradragAfgørelse
SKM2017.665.LSRForenings momsfritagelse af medlemskontingenter, tilskud og gaver23-11-17Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2017.662.LSRSkattepligt ved salg af ejerlejlighed23-11-17EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2017.661.LSRInddrivelsesrenter vedrørende restskat23-11-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.635.LSREt selskabs beskatning af modtagne licensindtægter - Periodisering09-11-17SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.610.LSRAvancer og tab på udenlandske aktier27-10-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.608.LSRErhvervelsesmoms ved leasing af båd gennem leasinggiver, som er en fransk bank26-10-17Andet om momsAfgørelse
SKM2017.607.LSRUgyldighed samt momsansættelse26-10-17Når man vil klageAfgørelse
SKM2017.606.LSRMulighed for at fratrække tab på fordring på tidligere ægtefælle i skattepligtig indkomst26-10-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.596.LSRForhøjelse af værdi af fri bil på grundlag af skattemæssigt begrundet overdragelse mellem nærtstående parter16-10-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.595.LSRSkattepligtig rejsegodtgørelse - Modregningsforbud16-10-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.594.LSRRenter af for sent betalt pensionsafkastskat på grund af forhold i selskabets bank16-10-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Afgørelse
SKM2017.593.LSRModregning i overskydende skat13-10-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.592.LSRAfgift ved gavedispositioner13-10-17Arv og gaverAfgørelse
SKM2017.591.LSRSkattefri godtgørelse af rejseudgifter - Lønomlægning13-10-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.590.LSROpretholdelse af klagesag ved Landsskatteretten, når der er afsagt konkursdekret over selskabet12-10-17Når man vil klageAfgørelse
SKM2017.589.LSRSagsbehandlingsmangler i forbindelse med beskatning af værdi af fri bil12-10-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.586.LSRBeskatning af kompensationsbeløb for tab på investeringsbeviser12-10-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.573.LSRMomsfritagelse af kunstnerisk virksomhed - frihåndstatoveringer06-10-17Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2017.571.LSREt selskabs lån til ejer af selskabet - Udlodning05-10-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2017.570.LSRAktieindkomst – Hævninger på mellemregning05-10-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2017.557.LSRKøb af andele i ægtefælles vindmøllevirksomhed - succession21-09-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.556.LSRGenoptagelse af indkomstansættelser med henblik på fradrag uden indskud21-09-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.555.LSRÆndring af fremførselsberettiget tab21-09-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.545.LSRSælgerpantebrevs indgåelse i virksomhedsordning12-09-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2017.525.LSRSkattepligt i forbindelse med forenings overdragelse af ejendom01-09-17EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2017.524.LSREvt. momspligt ved salg af en byggeret31-08-17ByggeriAfgørelse
SKM2017.522.LSRFradrag for tab på en fordring31-08-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.510.LSRBeskatning af pensionsafkast23-08-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Afgørelse
SKM2017.492.LSRPålæggelse af yderligere registreringsafgift ved benyttelse af autocamper11-08-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.491.LSRSplitleasing - Værdi af fri bil10-08-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.490.LSRAfgiftspligt efter Chokolade- og sukkervareafgiftsloven - Dekorfondant10-08-17Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teAfgørelse
SKM2017.489.LSRFradrag for forbedringer – Grundforbedrende foranstaltning via eltilslutningsafgiften10-08-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.488.LSRSkattepligt vedrørende donationer og gavebidrag i forbindelse med valgkampagne10-08-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.457.LSROpkrævning af spiritusafgift for færdigblandet gløgg med rom - Tarifering28-07-17Øl, vin, spiritus og mineralvandAfgørelse
SKM2017.432.LSRTilbagebetaling af smøreolieafgift – Landsskatterettens kompetence29-06-17MiljøafgifterAfgørelse
SKM2017.431.LSREvt. fast driftssted i Danmark for litauisk selskab - Samarbejdsaftale mellem dansk og litauisk selskab28-06-17SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.430.LSRModregning i beløb hidrørende fra virksomheds skattekonto indbetalt til dækning af momstilsvar – Modregningen sker til dækning af misligholdt studielån28-06-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.429.LSREfteropkrævning af affaldsvarme-, tillægs- og CO2-afgift – Ikke berettiget udbetaling af negativt afgiftstilsvar28-06-17Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2017.397.LSRModregning i overskydende skat til dækning af sagsomkostninger til politiet15-06-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.396.LSRModregning i overskydende skat til dækning af gæld vedrørende bøde, restskat samt dertilhørende inddrivelsesrenter15-06-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.395.LSRHenstand med betaling af registreringsafgift samt anmodning om eksportgodtgørelse15-06-17Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2017.394.LSROpkrævning af yderligere tinglysningsafgift vedrørende overdragelse af ejendom15-06-17TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2017.383.LSRSkattepligt af udbetalt godtgørelse i forbindelse med uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale01-06-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.382.LSRGrundlag for omberegning af grundværdien01-06-17EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2017.373.LSREkstraordinær genoptagelse af skatteansættelse vedrørende lagerbeskattede værdipapirer19-05-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.372.LSREkstraordinær genoptagelse af skatteansættelse vedrørende lagerbeskattede værdipapirer18-05-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.371.LSROphør som partner i en kapital- og venturefond18-05-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.370.LSRHvorvidt en forening anses som almennyttig - Skattepligt i forbindelse hermed18-05-17SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.369.LSRGenoptagelse og ændring af grundværdiansættelse18-05-17EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2017.367.LSRInddragelse af prøveskilte samt tildeling af karensperiode17-05-17StrafAfgørelse
SKM2017.353.LSRKunstnerisk virksomhed – erhvervsmæssig virksomhed – fradrag for underskud10-05-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.342.LSRGrundværdiansættelse samt fastsættelse af fradrag for forbedringer05-05-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.341.LSRErhvervsmæssig virksomhed for mindre landejendom, herunder anvendelse af virksomhedsordningen05-05-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2017.340.LSRGenoptagelse af grundværdiansættelse samt ansættelse af grundværdien05-05-17EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2017.338.LSRModregning i overskydende skat til dækning af renter og gebyr vedrørende gæld til Statens Administration og SKAT - Forældelse04-05-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.335.LSROpfyldelse af skærpede dokumentationskrav i forbindelse med fastsættelse af fradrag for forbedringer04-05-17EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2017.305.LSRChokolade- og sukkervareafgift for snackbarer med overtræk af chokolade/vekao25-04-17Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teAfgørelse
SKM2017.303.LSRMaskeret udlodning ved overdragelse af ejendom til hovedanpartshaver og grundlaget for beregning af ejendomsværdiskat24-04-17SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.302.LSRFastsættelse af fradrag for forbedringer samt grundværdiansættelse24-04-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.301.LSRPersonalegode i form af rentefrit lån fra arbejdsgiver - Beskatning24-04-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.296.LSRStraksfradrag vedrørende løsdriftsstald og plansiloer21-04-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.295.LSRStraksfradrag ved etablering af tilkørselsvej til driftsbygninger21-04-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.282.LSRFradrag for virksomhedsunderskud - Erhvervsmæssig /ikke erhvervsmæssig virksomhed - Anvendelse af virksomhedsordningen11-04-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2017.281.LSRKøb og salg af ejendomme - Næringsvirksomhed10-04-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.274.LSREkstraordinær genoptagelse vedrørende ejendomsvurdering07-04-17EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2017.273.LSRHæftelse for yderligere registreringsafgift vedrørende et leaset motorkøretøj07-04-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.272.LSRFritagelse for betaling af gebyr samt renter opstået som følge af en fejlagtig udbetaling af udbytteskat07-04-17Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2017.271.LSRSkattepligt i dødsbo omfattende en udlejningsejendom07-04-17DødsboerAfgørelse
SKM2017.268.LSROpgørelse af afgiftspligtig mængde kuldioxid07-04-17Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2017.267.LSRUdtagningsmoms - solcelleanlæg med nettounderskud07-04-17Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
SKM2017.266.LSRUdtagningsmoms – solcelleanlæg med nettooverskud07-04-17Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
SKM2017.223.LSRArbejdsudleje - klipning og pakning af pyntegrønt24-03-17Udenlandsk arbejdskraftAfgørelse
SKM2017.222.LSRGenoptagelse af skatteansættelse – fradrag for betaling af brobidrag24-03-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.221.LSRFastsættelse af fradrag for forbedringer - Klageberettigelse24-03-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.220.LSRFradrag for tab på renteindtægter24-03-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.187.LSRSpørgsmål vedrørende TP-korrektion.13-03-17Transfer pricingAfgørelse
SKM2017.185.LSRUdenlandske lønmodtagere, herunder spørgsmål om arbejdsleje eller entreprise10-03-17Udenlandsk arbejdskraftAfgørelse
SKM2017.180.LSRGenindtræden af skattepligt til DK ved besøg hos familie, der er vendt tilbage til DK10-03-17Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2017.171.LSRModregning i beslaglagte midler til dækning af skattegæld09-03-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.163.LSRKlage over inddrivelsesrenter09-03-17Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2017.116.LSRBerettigelse til afgiftslempelse for fjernvarme. Krav om opfyldelse af kraftvarmekapacitet24-02-17Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2017.115.LSRSpørgsmål vedrørende selskabs skattepligtige indkomst24-02-17Transfer pricingAfgørelse
SKM2017.112.LSREfteropkrævning af moms for entreindtægter fra kasino23-02-17Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2017.110.LSRSpørgsmål om, hvorvidt der kunne ske modregning i overskydende skat samt fastholdelse af pålagte inddrivelsesrenter og et rykkergebyr.23-02-17Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtAfgørelse
SKM2017.95.LSRSpørgsmål om personlig eller erhvervsmæssig virksomhed samt om virksomhedsordningen kan anvendes10-02-17VirksomhederAfgørelse
SKM2017.70.LSRSpørgsmål om forhøjelse af klagers indkomst, herunder om der er tale om erhvervsmæssige eller private hævninger.27-01-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2017.69.LSRSpørgsmål vedrørende opgørelse af registreringsafgift ved overflytning af avance.27-01-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.68.LSRBindende svar vedrørende underskudsbegrænsning og frivillig akkord26-01-17AkkordordningerAfgørelse
SKM2017.67.LSRBindende svar om hvorvidt drift af spillekasino er lønsumspligtig26-01-17Lønsumsafgiftspligt og registreringAfgørelse
SKM2017.66.LSRSpørgsmål vedrørende maskeret udbytte i form af rentefrit lån fra selskab til hovedanpartshaver26-01-17SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.64.LSRSpørgsmål vedrørende beskatning af gevinst ved salg af tegningsretter samt ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse.26-01-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.63.LSRSpørgsmål vedrørende fradrag for underskud af landbrug, tab på bygning ved salg af ejendom, fradrag for afskrivninger på driftsmidler, resultat af udlejning samt udregning af kapitalafkast.26-01-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.62.LSRSpørgsmål om, hvorvidt autocamper opfylder betingelserne for afgiftsberigtigelse, herunder om en rosette skal være fastmonteret26-01-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.61.LSRSpørgsmål om skattepligtig værdi af personalegode26-01-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.60.LSRSpørgsmål om skattefri godtgørelse af rejseudgifter26-01-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.59.LSRBindende svar vedrørende fortolkning af vederlagskrav.26-01-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.58.LSRSpørgsmål vedrørende dobbeltbeskatning af udenlandsk pension26-01-17Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2017.55.LSRSpørgsmål vedrørende ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelse.25-01-17Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2017.54.LSRSpørgsmål om, hvorvidt et selskabs aktivitet med befordring af personer kan fritages for moms som personbefordring efter momsloven.25-01-17Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2017.53.LSRSpørgsmål om, hvorvidt synsprøver udgør et selvstændigt produkt, som er momsfritaget.25-01-17Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2017.49.LSRSpørgsmål vedrørende den afgiftsmæssige kvalificering af gasforbrug til opvarmning af ovn i forbindelse med produktion af gipsplader24-01-17Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2017.48.LSRSpørgsmål om forældelse af gæld vedrørende sagsomkostninger.24-01-17ForældelseAfgørelse
SKM2017.47.LSRSpørgsmål vedrørende kompetence til at behandle klage om modregning i overskydende skat.24-01-17Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentligeAfgørelse

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter