SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2016.626.LSRSpørgsmål om, hvorvidt SKATs afslag på klagers anmodning om henstand var berettiget.22-12-16Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2016.364.LSRSpørgsmål vedrørende skattemæssig afskrivning på bygninger.23-08-16Afskrivninger og fradragAfgørelse
SKM2016.73.LSRSpørgsmål om hvorvidt udstationeret klager var omfattet af beskatningsreglerne i kildeskatteloven.09-02-16Angivelse og betalingAfgørelse
SKM2016.142.LSRSpørgsmål om, hvorvidt et aftaleforhold mellem klager og en udenlandsk virksomhed var omfattet af reglerne om arbejdsleje.31-03-16Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligterAfgørelse
SKM2016.319.LSRSpørgsmål om, hvorvidt et selskab kan sælge en grund uden opkrævning af moms, såfremt grunden på salgstidspunktet har været udlejet momsfrit i mindst seks måneder.26-07-16ByggeriAfgørelse
SKM2016.314.LSRAfgørelse omhandlende, hvorvidt klager kunne sælge to grundstykker, der hovedsageligt var anvendt til udlejning, momsfrit.26-07-16ByggeriAfgørelse
SKM2016.627.LSRSpørgsmål vedrørende kursfastsættelse af udskudt skat i dødsbo.22-12-16DødsboerAfgørelse
SKM2016.277.LSRBindende svar vedrørende beskatning af ejendomsavance.20-06-16EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2016.182.LSRSpørgsmål om, hvorvidt advokatomkostninger i forbindelse med retssag udgjorde en omkostning, der kunne reducere ejendomsavancen.03-05-16EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2016.110.LSRSpørgsmål om, hvorvidt salg af ejendom var skattefrit efter ejendomsavancebeskatningsloven, samt hvorvidt klager skulle beskattes af genvundne afskrivninger.07-03-16EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2016.458.LSRSpørgsmål vedrørende klage over ejendomsværdi, grundværdi og omberegnet grundværdi.12-10-16EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2016.447.LSRSpørgsmål vedrørende hjemmel til omberegning af grundværdi.07-10-16EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2016.102.LSRKlage vedrørende afslag på genoptagelse af grundværdiansættelsen.01-03-16EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2016.629.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en boligretsaftale var omfattet af ligningslovens § 12 A.22-12-16EjendomsværdiskatAfgørelse
SKM2016.530.LSRSpørgsmål vedrørende tilbagebetaling af mineralolieafgift på baggrund af anden opgørelsesmetode.15-11-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2016.523.LSRSpørgsmål om tilladelse til måling af elforbrug i vandvarmere med tilbagevirkende kraft.15-11-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2016.521.LSRSpørgsmål vedrørende tilbagebetaling af elafgift14-11-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2016.453.LSRAfgørelse omhandlende opgørelse af affaldsvarme- og tillægsafgift af ikke bionedbrydeligt affald.12-10-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2016.405.LSRSpørgsmål vedrørende anmodning om måling med tilbagevirkende kraft.16-09-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2016.363.LSRSpørgsmål om, hvorvidt opvarmning af lokaler til opbevaring af folie kunne anses for omfattet gasafgiftsloven.23-08-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2016.361.LSRBindende svar angående elafgift af elektricitet produceret på et solcelleanlæg tilhørende en campingplads.23-08-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2016.106.LSRAfgørelse om hvorvidt klagers produktion af varme til offentlig varmeforsyning var omfattet af reglerne om afgiftsfri levering af overskudsvarme.04-03-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2016.624.LSRSpørgsmål vedrørende beregning af renter på årsopgørelse.22-12-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2016.320.LSRAfgørelse om, hvorvidt SKAT var berettiget til at tilbagekalde tidligere afgørelse om rentegodtgørelse.26-07-16FradragAfgørelse
SKM2016.317.LSRSpørgsmål om, hvorvidt tilskud til at drive en landejendom kunne anses for vederlag for leverancer omfattet af momssystemets anvendelsesområde og dermed give klager fradragsret.26-07-16FradragAfgørelse
SKM2016.631.LSRBindende svar om hvorvidt en firmabil skattemæssigt kan anses for værende en specialindrettet varebil.22-12-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.623.LSRSpørgsmål vedrørende erstatninger udbetalt i forbindelse med udskiftning af forsyningsnet, herunder om de kan anses som driftsomkostninger, der er fradragsberettigede.22-12-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.562.LSRAfgørelse omhandlende renteswap og ordinær genoptagelse.30-11-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.560.LSRSpørgsmål vedrørende fradrag for forbedringer, grundværdiansættelse samt omberegning af grundværdi.30-11-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.520.LSRSpørgsmål vedrørende beskatning af værdi af fri bil.14-11-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.517.LSRSpørgsmål vedrørende udbetaling af skattefri godtgørelse efter ligningslovens § 7 M.14-11-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.486.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en renteswap har erhvervsmæssig tilknytning til klagerens virksomhed.31-10-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.482.LSRSpørgsmål om, hvorvidt renter på lån til investering kunne anses som private renteudgifter, der ville berettige rentefradrag.31-10-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.459.LSRBindende svar om hvorvidt erstatningskrav kan fradrages som tab på en fordring.12-10-16Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2016.456.LSRSpørgsmål om hvorvidt udlejning af ejendom kan anses for erhvervsmæssig virksomhed.12-10-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.406.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en indkørsel på en storparcel tilførte grunden værdi i ubebygget stand og således kunne give anledning til et fradrag i grundværdien for udgifter til forbedringer.16-09-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.316.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en renteswap har erhvervsmæssig tilknytning til klagerens udlejningsvirksomhed.26-07-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.211.LSRKlage vedrørende fastsættelse af fradrag for forbedringer i andelsboligforening samt anmodning om genoptagelse af omberegnet grundværdi.13-05-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.177.LSRBindende svar angående berettigelse til fradrag for kroniske følger efter knoglebrud29-04-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.149.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en sømand ansat på forskningsskib var berettiget til sømandsfradrag.04-04-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.101.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klageren har realiseret et tab på en fordring, og herved kan få godkendt fradrag for denne fordring01-03-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.35.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en renteswap har tilknytning til klagerens landbrugsvirksomhed25-01-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.622.LSRSpørgsmål om, hvorvidt der kunne foretages modregning i erstatning fra politiet til dækning af restskat, arbejdsmarkedsbidrag, moms og daginstitution.22-12-16Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtAfgørelse
SKM2016.55.LSRSpørgsmål om økonomisk risiko ved afvikling af erhvervsmæssig aktivitet05-02-16Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtAfgørelse
SKM2016.148.LSRAfgørelse om, hvorvidt valutakursgevinst var skattepligtig.04-04-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2016.451.LSRSpørgsmål om, hvorvidt SKAT kunne foretage modregning i et selskabs momstilgodehavende til dækning af gæld vedrørende afgifter for kontrol og analyse af foderstoffer og dyr.11-10-16Modregning og transportAfgørelse
SKM2016.176.LSRKlage vedrørende modregning i overskydende skat til dækning af datterselskabs momsgæld.29-04-16Modregning og transportAfgørelse
SKM2016.634.LSRBindende svar vedrørende momsmæssig behandling af salg af havneareal inklusiv restaurationsbygning.22-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2016.210.LSRBindende svar fra Skatterådet om, hvorvidt fertilitetsbehandling var fritaget for moms.13-05-16Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2016.147.LSRAfgørelse om, hvorvidt advokatydelser til fagforenings medlemmer var momsfritaget.04-04-16Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2016.127.LSRSpørgsmål om hvorvidt et, af et selskab, opkrævet transaktionsgebyr, kunne anses som vederlag for en momsfri finansiel ydelse.16-03-16Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2016.109.LSRSpørgsmål om, hvorvidt tilskud betalt af kommune i egnsteaterstøtte skulle indgå i momsgrundlaget.04-03-16MomsgrundlagAfgørelse
SKM2016.529.LSRBindende svar vedrørende momspligt af ejendomssalg.15-11-16MomspligtAfgørelse
SKM2016.484.LSRSpørgsmål om, hvorvidt der udøves selvstændig økonomisk virksomhed, således at der kan ske momsregistrering af solcelleanlæg.31-10-16MomspligtAfgørelse
SKM2016.82.LSRSpørgsmål om hvorvidt køb og salg af ejendom var momsfritaget.11-02-16MomspligtAfgørelse
SKM2016.630.LSRSpørgsmål vedrørende efterbetaling af grøn ejerafgift grundet fejlregistreret køretøj.22-12-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2016.407.LSRSpørgsmål om yderligere registreringsafgift som følge af benyttelse af autocamper uden alt campingudstyrs tilstedeværelse.16-09-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2016.318.LSRSpørgsmål om, hvorvidt der er tale om et reelt leasingforhold, således at der kan ske afgiftsberigtigelse efter reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift af leasingkøretøjer, samt hvorvidt bruger hæfter for registreringsafgift.26-07-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2016.315.LSRSpørgsmål vedrørende yderligere registreringsafgift som følge af benyttelse af autocamper uden alt campingudstyrs tilstedeværelse.26-07-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2016.162.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager kunne fritages for registreringsafgift ved anskaffelse af handicapbus.15-04-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2016.161.LSRKlage vedrørende afgiftsfritagelse af specialindrettet køretøj.15-04-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2016.160.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en SFO kunne fritages for registreringsafgift af bus til transport af institutionens brugere.14-04-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2016.74.LSRAfgørelse om fastsættelse af godtgørelse af afgift for et køretøj10-02-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2016.378.LSRAfgørelse omhandlende omkostningsgodtgørelse for sagkyndig bistand05-09-16Når man vil klageAfgørelse
SKM2016.300.LSRAcontogodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand28-06-16Når man vil klageAfgørelse
SKM2016.130.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klagers anmodning om aktindsigt i kontrolrapporter udgør uforholdsmæssigt ressourceforbrug.17-03-16Når man ønsker aktindsigtAfgørelse
SKM2016.632.LSRSpørgsmål om ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvar.22-12-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.625.LSRSpørgsmål vedrørende påstand om ugyldighed grundet for sen skatteansættelse.22-12-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.559.LSRAfgørelse vedrørende genoptagelse af ejendomsvurdering.30-11-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.518.LSRAfgørelse omhandlende adgangen til genoptagelse på grund af forkert benyttelseskode.14-11-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.483.LSRAfgørelse omhandlende, hvorvidt et forkert beløbsmæssigt vurderingsskøn kunne genoptages.31-10-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.457.LSRSpørgsmål vedrørende afslag på genoptagelse af ejendomsvurdering.12-10-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.455.LSRSpørgsmål vedrørende afslag på genoptagelse af ejendomsvurdering.12-10-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.452.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en klagesag var berørt af en praksisændring og dermed berettigede klager til ekstraordinært at få sin sag genoptaget.12-10-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.446.LSRSpørgsmål vedrørende afslag på genoptagelse af ejendomsvurdering.06-10-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.384.LSRSpørgsmål vedrørende ekstraordinær genoptagelse af ansættelse af fradrag for forbedringer i grundværdien, samt spørgsmål om forelæggelse af sagen for Skatterådet.09-09-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.377.LSRAfgørelse omhandlende, hvorvidt klager opfyldte betingelserne for at få sin sag genoptaget samt fastsættelse af fradrag for forbedringer.05-09-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.376.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en forening havde fremlagt oplysninger, der kunne begrunde en ændring af grundværdiansættelsen af deres ejendom.05-09-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.375.LSRSpørgsmål vedrørende ordinær genoptagelse af ejendomsvurdering, herunder ejendomsværdi og grundværdi.05-09-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.274.LSRSpørgsmål vedrørende genoptagelse af indkomstansættelse.20-06-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.209.LSRKlage vedrørende genoptagelse af grundværdiansættelse.13-05-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.183.LSRKlage vedrørende ekstraordinær genoptagelse af momstilsvar, herunder vedrørende udgifter til mødebespisning.03-05-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.178.LSRKlage vedrørende afslag på ekstraordinær genoptagelse.29-04-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.146.LSRKlage vedrørende ordinær genoptagelse af ejendomsvurdering.04-04-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.129.LSRAfgørelse om, hvorvidt en afgørelse truffet af SKAT var ugyldig, og om afslag på klagers anmodning om ekstraordinær genoptagelse var berettiget.17-03-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.128.LSRAfgørelse vedrørende genoptagelse af fradragsansættelse.16-03-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.117.LSRSpørgsmål vedrørende genoptagelse af grundværdiansættelse, for andelsboligforening.10-03-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.104.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en skatteyder opfylder betingelserne for ekstraordinær genoptagelse03-03-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.54.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager opfyldte de skærpede dokumentationskrav for at et fradrag for forbedringer kunne opnås.05-02-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.51.LSRAfgørelse om, hvorvidt grundværdiansættelse vedrørende ekstrafundering kunne genoptages.04-02-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.362.LSRSpørgsmål om, hvorvidt SKAT med rette har udstedt en notifikation til et selskab i forbindelse med momskarruselsvindel.23-08-16Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
SKM2016.118.LSRSpørgsmål om, hvorvidt synsprøve udgør en selvstændig ydelse eller ej10-03-16Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
SKM2016.628.LSRAfgørelse omhandlende anmodning om tilbagebetaling af statsafgift.22-12-16Pensionsafkastbeskatning (PAL)Afgørelse
SKM2016.526.LSRSpørgsmål om, hvornår beskatningstidspunktet for optjent løn i forbindelse med et låneforhold forelå.15-11-16Personlig indkomstAfgørelse
SKM2016.471.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager skulle beskattes af udenlandsk indkomst samt af fri bil.14-10-16Personlig indkomstAfgørelse
SKM2016.273.LSRSpørgsmål om fri sommerbolig og beskatning af indsættelser på bankkonti.20-06-16Personlig indkomstAfgørelse
SKM2016.275.LSRBindende svar om, hvorvidt salg af ejendom til hovedaktionærs børn svarede til handelsværdien.20-06-16SalgAfgørelse
SKM2016.633.LSRSpørgsmål vedrørende maskeret udlodning i forbindelse med et selskabs salg af ejendom til hovedanpartshaver samt et anpartshaverlån til selvsamme.22-12-16SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2016.525.LSRSpørgsmål vedrørende tinglysningsafgift.15-11-16TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2016.524.LSRSpørgsmål vedrørende betaling af fuld afgift ved afløsning af skadesløsbrev.15-11-16TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2016.485.LSRSpørgsmål vedrørende tinglysningsafgift, herunder afgiftsfritagelse.31-10-16TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2016.454.LSRAfgørelse om, hvorvidt anmodning om godtgørelse af tinglysningsafgift kunne imødekommes.12-10-16TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2016.276.LSRSpørgsmål vedrørende fortolkningen af tinglysningsafgiftslovens § 5a, stk. 1, sidste pkt.20-06-16TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2016.175.LSRKlage vedrørende betaling af yderligere tinglysningsafgift ved overskridelse af tidsfrist for aflysning af tidligere pantebrev.28-04-16TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2016.436.LSRSpørgsmål vedrørende forhøjelse af skattepligtig indkomst.03-10-16Transfer pricingAfgørelse
SKM2016.142.LSRSpørgsmål om, hvorvidt et aftaleforhold mellem klager og en udenlandsk virksomhed var omfattet af reglerne om arbejdsleje.31-03-16Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligterAfgørelse
SKM2016.533.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en kontrakt mellem et dansk og udenlandsk selskab skal anses som en aftale om arbejdsudleje, herunder om der er dansk beskatningsret af arbejdsudlejeindkomsten.16-11-16Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2016.184.LSRSpørgsmål om beskatning af beløb modtaget fra udlandet.03-05-16Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2016.34.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager kan opnå lempelse efter ligningsloven, for løn optjent ved transporten til og fra arbejde i udlandet25-01-16Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2016.32.LSRSpørgsmål om den skattepligtige værdi af fri bolig, skal ansættes til markedslejen.22-01-16Udleje og bortforpagtningAfgørelse
SKM2016.30.LSRSpørgsmål om, hvorvidt udlejning af andelsbolig til søn, kan anses for erhvervsmæssig virksomhed.21-01-16Udleje og bortforpagtningAfgørelse
SKM2016.408.LSRSpørgsmål om opsættende virkning af klage vedrørende størrelsen af sikkerhedsstillelse samt frigivelse af varer.16-09-16VaremærkeforfalskningAfgørelse
SKM2016.468.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager opfyldte betingelserne for selvangivelsesomvalg.13-10-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2016.460.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager drev erhvervsmæssig virksomhed og dermed kunne få godkendt fradrag for underskud ved planteavl og kvæghold.12-10-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2016.60.LSRSpørgsmål om hvorvidt klager var berettiget til omvalg efter skatteforvaltningsloven.05-02-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2016.29.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager kan anvende virksomhedsordningen.21-01-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter