SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2016.634.LSRBindende svar vedrørende momsmæssig behandling af salg af havneareal inklusiv restaurationsbygning.22-12-16 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2016.633.LSRSpørgsmål vedrørende maskeret udlodning i forbindelse med et selskabs salg af ejendom til hovedanpartshaver samt et anpartshaverlån til selvsamme.22-12-16 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2016.632.LSRSpørgsmål om ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvar.22-12-16 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2016.631.LSRBindende svar om hvorvidt en firmabil skattemæssigt kan anses for værende en specialindrettet varebil.22-12-16 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2016.630.LSRSpørgsmål vedrørende efterbetaling af grøn ejerafgift grundet fejlregistreret køretøj.22-12-16 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2016.629.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en boligretsaftale var omfattet af ligningslovens § 12 A.22-12-16 Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2016.628.LSRAfgørelse omhandlende anmodning om tilbagebetaling af statsafgift.22-12-16 Pensionsafkastbeskatning (PAL) Afgørelse
SKM2016.627.LSRSpørgsmål vedrørende kursfastsættelse af udskudt skat i dødsbo.22-12-16 Dødsboer (skat) Afgørelse
SKM2016.626.LSRSpørgsmål om, hvorvidt SKATs afslag på klagers anmodning om henstand var berettiget.22-12-16 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2016.625.LSRSpørgsmål vedrørende påstand om ugyldighed grundet for sen skatteansættelse.22-12-16 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2016.624.LSRSpørgsmål vedrørende beregning af renter på årsopgørelse.22-12-16 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2016.623.LSRSpørgsmål vedrørende erstatninger udbetalt i forbindelse med udskiftning af forsyningsnet, herunder om de kan anses som driftsomkostninger, der er fradragsberettigede.22-12-16 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2016.622.LSRSpørgsmål om, hvorvidt der kunne foretages modregning i erstatning fra politiet til dækning af restskat, arbejdsmarkedsbidrag, moms og daginstitution.22-12-16 Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Afgørelse
SKM2016.562.LSRAfgørelse omhandlende renteswap og ordinær genoptagelse.30-11-16 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2016.560.LSRSpørgsmål vedrørende fradrag for forbedringer, grundværdiansættelse samt omberegning af grundværdi.30-11-16 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2016.559.LSRAfgørelse vedrørende genoptagelse af ejendomsvurdering.30-11-16 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2016.533.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en kontrakt mellem et dansk og udenlandsk selskab skal anses som en aftale om arbejdsudleje, herunder om der er dansk beskatningsret af arbejdsudlejeindkomsten.16-11-16 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2016.530.LSRSpørgsmål vedrørende tilbagebetaling af mineralolieafgift på baggrund af anden opgørelsesmetode.15-11-16 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2016.529.LSRBindende svar vedrørende momspligt af ejendomssalg.15-11-16 Momspligt Afgørelse
SKM2016.526.LSRSpørgsmål om, hvornår beskatningstidspunktet for optjent løn i forbindelse med et låneforhold forelå.15-11-16 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2016.525.LSRSpørgsmål vedrørende tinglysningsafgift.15-11-16 Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2016.524.LSRSpørgsmål vedrørende betaling af fuld afgift ved afløsning af skadesløsbrev.15-11-16 Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2016.523.LSRSpørgsmål om tilladelse til måling af elforbrug i vandvarmere med tilbagevirkende kraft.15-11-16 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2016.521.LSRSpørgsmål vedrørende tilbagebetaling af elafgift14-11-16 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2016.520.LSRSpørgsmål vedrørende beskatning af værdi af fri bil.14-11-16 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2016.518.LSRAfgørelse omhandlende adgangen til genoptagelse på grund af forkert benyttelseskode.14-11-16 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2016.517.LSRSpørgsmål vedrørende udbetaling af skattefri godtgørelse efter ligningslovens § 7 M.14-11-16 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2016.486.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en renteswap har erhvervsmæssig tilknytning til klagerens virksomhed.31-10-16 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2016.485.LSRSpørgsmål vedrørende tinglysningsafgift, herunder afgiftsfritagelse.31-10-16 Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2016.484.LSRSpørgsmål om, hvorvidt der udøves selvstændig økonomisk virksomhed, således at der kan ske momsregistrering af solcelleanlæg.31-10-16 Momspligt Afgørelse
SKM2016.483.LSRAfgørelse omhandlende, hvorvidt et forkert beløbsmæssigt vurderingsskøn kunne genoptages.31-10-16 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2016.482.LSRSpørgsmål om, hvorvidt renter på lån til investering kunne anses som private renteudgifter, der ville berettige rentefradrag.31-10-16 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2016.471.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager skulle beskattes af udenlandsk indkomst samt af fri bil.14-10-16 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2016.468.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager opfyldte betingelserne for selvangivelsesomvalg.13-10-16 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2016.460.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager drev erhvervsmæssig virksomhed og dermed kunne få godkendt fradrag for underskud ved planteavl og kvæghold.12-10-16 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2016.459.LSRBindende svar om hvorvidt erstatningskrav kan fradrages som tab på en fordring.12-10-1615-09-16Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2016.458.LSRSpørgsmål vedrørende klage over ejendomsværdi, grundværdi og omberegnet grundværdi.12-10-16 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2016.457.LSRSpørgsmål vedrørende afslag på genoptagelse af ejendomsvurdering.12-10-16 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2016.456.LSRSpørgsmål om hvorvidt udlejning af ejendom kan anses for erhvervsmæssig virksomhed.12-10-16 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2016.455.LSRSpørgsmål vedrørende afslag på genoptagelse af ejendomsvurdering.12-10-16 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2016.454.LSRAfgørelse om, hvorvidt anmodning om godtgørelse af tinglysningsafgift kunne imødekommes.12-10-16 Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2016.453.LSRAfgørelse omhandlende opgørelse af affaldsvarme- og tillægsafgift af ikke bionedbrydeligt affald.12-10-16 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2016.452.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en klagesag var berørt af en praksisændring og dermed berettigede klager til ekstraordinært at få sin sag genoptaget.12-10-16 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2016.451.LSRSpørgsmål om, hvorvidt SKAT kunne foretage modregning i et selskabs momstilgodehavende til dækning af gæld vedrørende afgifter for kontrol og analyse af foderstoffer og dyr.11-10-16 Modregning og transport Afgørelse
SKM2016.447.LSRSpørgsmål vedrørende hjemmel til omberegning af grundværdi.07-10-16 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2016.446.LSRSpørgsmål vedrørende afslag på genoptagelse af ejendomsvurdering.06-10-16 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2016.436.LSRSpørgsmål vedrørende forhøjelse af skattepligtig indkomst.03-10-16 Transfer pricing Afgørelse
SKM2016.408.LSRSpørgsmål om opsættende virkning af klage vedrørende størrelsen af sikkerhedsstillelse samt frigivelse af varer.16-09-16 Varemærkeforfalskning Afgørelse
SKM2016.407.LSRSpørgsmål om yderligere registreringsafgift som følge af benyttelse af autocamper uden alt campingudstyrs tilstedeværelse.16-09-16 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2016.406.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en indkørsel på en storparcel tilførte grunden værdi i ubebygget stand og således kunne give anledning til et fradrag i grundværdien for udgifter til forbedringer.16-09-16 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2016.405.LSRSpørgsmål vedrørende anmodning om måling med tilbagevirkende kraft.16-09-16 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2016.384.LSRSpørgsmål vedrørende ekstraordinær genoptagelse af ansættelse af fradrag for forbedringer i grundværdien, samt spørgsmål om forelæggelse af sagen for Skatterådet.09-09-16 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2016.378.LSRAfgørelse omhandlende omkostningsgodtgørelse for sagkyndig bistand05-09-16 Når man vil klage Afgørelse
SKM2016.377.LSRAfgørelse omhandlende, hvorvidt klager opfyldte betingelserne for at få sin sag genoptaget samt fastsættelse af fradrag for forbedringer.05-09-16 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2016.376.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en forening havde fremlagt oplysninger, der kunne begrunde en ændring af grundværdiansættelsen af deres ejendom.05-09-16 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2016.375.LSRSpørgsmål vedrørende ordinær genoptagelse af ejendomsvurdering, herunder ejendomsværdi og grundværdi.05-09-16 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2016.364.LSRSpørgsmål vedrørende skattemæssig afskrivning på bygninger.23-08-16 Afskrivninger og fradrag Afgørelse
SKM2016.363.LSRSpørgsmål om, hvorvidt opvarmning af lokaler til opbevaring af folie kunne anses for omfattet gasafgiftsloven.23-08-16 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2016.362.LSRSpørgsmål om, hvorvidt SKAT med rette har udstedt en notifikation til et selskab i forbindelse med momskarruselsvindel.23-08-16 Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2016.361.LSRBindende svar angående elafgift af elektricitet produceret på et solcelleanlæg tilhørende en campingplads.23-08-16 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2016.320.LSRAfgørelse om, hvorvidt SKAT var berettiget til at tilbagekalde tidligere afgørelse om rentegodtgørelse.26-07-16 Fradrag Afgørelse
SKM2016.319.LSRSpørgsmål om, hvorvidt et selskab kan sælge en grund uden opkrævning af moms, såfremt grunden på salgstidspunktet har været udlejet momsfrit i mindst seks måneder.26-07-16 Byggeri Afgørelse
SKM2016.318.LSRSpørgsmål om, hvorvidt der er tale om et reelt leasingforhold, således at der kan ske afgiftsberigtigelse efter reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift af leasingkøretøjer, samt hvorvidt bruger hæfter for registreringsafgift.26-07-16 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2016.317.LSRSpørgsmål om, hvorvidt tilskud til at drive en landejendom kunne anses for vederlag for leverancer omfattet af momssystemets anvendelsesområde og dermed give klager fradragsret.26-07-16 Fradrag Afgørelse
SKM2016.316.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en renteswap har erhvervsmæssig tilknytning til klagerens udlejningsvirksomhed.26-07-16 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2016.315.LSRSpørgsmål vedrørende yderligere registreringsafgift som følge af benyttelse af autocamper uden alt campingudstyrs tilstedeværelse.26-07-16 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2016.314.LSRAfgørelse omhandlende, hvorvidt klager kunne sælge to grundstykker, der hovedsageligt var anvendt til udlejning, momsfrit.26-07-16 Byggeri Afgørelse
SKM2016.300.LSRAcontogodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand28-06-16 Når man vil klage Afgørelse
SKM2016.277.LSRBindende svar vedrørende beskatning af ejendomsavance.20-06-16 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2016.276.LSRSpørgsmål vedrørende fortolkningen af tinglysningsafgiftslovens § 5a, stk. 1, sidste pkt.20-06-16 Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2016.275.LSRBindende svar om, hvorvidt salg af ejendom til hovedaktionærs børn svarede til handelsværdien.20-06-16 Salg Afgørelse
SKM2016.274.LSRSpørgsmål vedrørende genoptagelse af indkomstansættelse.20-06-16 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2016.273.LSRSpørgsmål om fri sommerbolig og beskatning af indsættelser på bankkonti.20-06-16 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2016.211.LSRKlage vedrørende fastsættelse af fradrag for forbedringer i andelsboligforening samt anmodning om genoptagelse af omberegnet grundværdi.13-05-16 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2016.210.LSRBindende svar fra Skatterådet om, hvorvidt fertilitetsbehandling var fritaget for moms.13-05-16 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2016.209.LSRKlage vedrørende genoptagelse af grundværdiansættelse.13-05-16 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2016.184.LSRSpørgsmål om beskatning af beløb modtaget fra udlandet.03-05-16 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2016.183.LSRKlage vedrørende ekstraordinær genoptagelse af momstilsvar, herunder vedrørende udgifter til mødebespisning.03-05-16 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2016.182.LSRSpørgsmål om, hvorvidt advokatomkostninger i forbindelse med retssag udgjorde en omkostning, der kunne reducere ejendomsavancen.03-05-16 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2016.178.LSRKlage vedrørende afslag på ekstraordinær genoptagelse.29-04-16 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2016.177.LSRBindende svar angående berettigelse til fradrag for kroniske følger efter knoglebrud29-04-16 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2016.176.LSRKlage vedrørende modregning i overskydende skat til dækning af datterselskabs momsgæld.29-04-16 Modregning og transport Afgørelse
SKM2016.175.LSRKlage vedrørende betaling af yderligere tinglysningsafgift ved overskridelse af tidsfrist for aflysning af tidligere pantebrev.28-04-16 Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2016.162.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager kunne fritages for registreringsafgift ved anskaffelse af handicapbus.15-04-16 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2016.161.LSRKlage vedrørende afgiftsfritagelse af specialindrettet køretøj.15-04-16 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2016.160.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en SFO kunne fritages for registreringsafgift af bus til transport af institutionens brugere.14-04-16 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2016.149.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en sømand ansat på forskningsskib var berettiget til sømandsfradrag.04-04-16 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2016.148.LSRAfgørelse om, hvorvidt valutakursgevinst var skattepligtig.04-04-16 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2016.147.LSRAfgørelse om, hvorvidt advokatydelser til fagforenings medlemmer var momsfritaget.04-04-16 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2016.146.LSRKlage vedrørende ordinær genoptagelse af ejendomsvurdering.04-04-16 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2016.142.LSRSpørgsmål om, hvorvidt et aftaleforhold mellem klager og en udenlandsk virksomhed var omfattet af reglerne om arbejdsleje.31-03-16 Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraft Afgørelse
SKM2016.130.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klagers anmodning om aktindsigt i kontrolrapporter udgør uforholdsmæssigt ressourceforbrug.17-03-16 Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2016.129.LSRAfgørelse om, hvorvidt en afgørelse truffet af SKAT var ugyldig, og om afslag på klagers anmodning om ekstraordinær genoptagelse var berettiget.17-03-16 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2016.128.LSRAfgørelse vedrørende genoptagelse af fradragsansættelse.16-03-16 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2016.127.LSRSpørgsmål om hvorvidt et, af et selskab, opkrævet transaktionsgebyr, kunne anses som vederlag for en momsfri finansiel ydelse.16-03-16 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2016.118.LSRSpørgsmål om, hvorvidt synsprøve udgør en selvstændig ydelse eller ej10-03-16 Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2016.117.LSRSpørgsmål vedrørende genoptagelse af grundværdiansættelse, for andelsboligforening.10-03-16 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2016.110.LSRSpørgsmål om, hvorvidt salg af ejendom var skattefrit efter ejendomsavancebeskatningsloven, samt hvorvidt klager skulle beskattes af genvundne afskrivninger.07-03-16 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2016.109.LSRSpørgsmål om, hvorvidt tilskud betalt af kommune i egnsteaterstøtte skulle indgå i momsgrundlaget.04-03-16 Momsgrundlag Afgørelse
SKM2016.106.LSRAfgørelse om hvorvidt klagers produktion af varme til offentlig varmeforsyning var omfattet af reglerne om afgiftsfri levering af overskudsvarme.04-03-16 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2016.104.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en skatteyder opfylder betingelserne for ekstraordinær genoptagelse03-03-16 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2016.102.LSRKlage vedrørende afslag på genoptagelse af grundværdiansættelsen.01-03-16 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2016.101.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klageren har realiseret et tab på en fordring, og herved kan få godkendt fradrag for denne fordring01-03-16 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2016.82.LSRSpørgsmål om hvorvidt køb og salg af ejendom var momsfritaget.11-02-16 Momspligt Afgørelse
SKM2016.74.LSRAfgørelse om fastsættelse af godtgørelse af afgift for et køretøj10-02-16 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2016.73.LSRSpørgsmål om hvorvidt udstationeret klager var omfattet af beskatningsreglerne i kildeskatteloven.09-02-16 Angivelse og betaling Afgørelse
SKM2016.60.LSRSpørgsmål om hvorvidt klager var berettiget til omvalg efter skatteforvaltningsloven.05-02-16 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2016.55.LSRSpørgsmål om økonomisk risiko ved afvikling af erhvervsmæssig aktivitet05-02-16 Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Afgørelse
SKM2016.54.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager opfyldte de skærpede dokumentationskrav for at et fradrag for forbedringer kunne opnås.05-02-16 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2016.51.LSRAfgørelse om, hvorvidt grundværdiansættelse vedrørende ekstrafundering kunne genoptages.04-02-16 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2016.35.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en renteswap har tilknytning til klagerens landbrugsvirksomhed25-01-16 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2016.34.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager kan opnå lempelse efter ligningsloven, for løn optjent ved transporten til og fra arbejde i udlandet25-01-16 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2016.32.LSRSpørgsmål om den skattepligtige værdi af fri bolig, skal ansættes til markedslejen.22-01-16 Udleje og bortforpagtning Afgørelse
SKM2016.30.LSRSpørgsmål om, hvorvidt udlejning af andelsbolig til søn, kan anses for erhvervsmæssig virksomhed.21-01-16 Udleje og bortforpagtning Afgørelse
SKM2016.29.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager kan anvende virksomhedsordningen.21-01-16 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse