Dato for udgivelse
08 Jul 2021 10:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Jul 2021 10:25
SKM-nummer
SKM2021.373.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-0139833
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Aktie, tab, unoterede, genoptagelse forældelse
Resumé

Skatteministeriet har ikke anket dommen, der er offentliggjort i SKM2021.100.BR. Dommen vedrører tab på unoterede aktier, hvor der er fradraget et tab opgjort efter gennemsnitsmetoden. Skattestyrelsen har endnu ikke udarbejdet et styresignal om dommen. Styresignalet forventes udsendt i løbet af nogle måneder. Adgang til genoptagelse efterunderkendelse af praksis er ikke betinget af, at Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal om genoptagelse. Muligheden for ekstraordinær genoptagelse er betinget af, at det afledte krav ikke er formueretligt forældet.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningslovens § 26, stk. 2 og 6
Skatteforvaltningsloven § 32S
Skatteforvaltningsloven § 34 a

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit C.B.2.1.7.3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit C.B.2.2.1.3.

Byretten har den 7. januar 2021 afsagt dom, der er offentliggjort i SKM2021.100.BR.

Sagen vedrører personers fradrag for tab på unoterede aktier, hvor tabet er opgjort ved anvendelse af gennemsnitsmetoden i aktieavancebeskatningslovens § 26, stk. 2 og 6. I sagen havde SKAT underkendt fradraget ud fra en omgåelsesbetragtning. Byretten underkendte SKAT og gav

skatteyderen medhold i, at tabet kunne opgøres efter gennemsnitsmetoden og fradrages som et tab på unoterede aktier. Dommen er ikke anket.

Skattestyrelsen arbejder på et styresignal om dommen.

Styresignalet forventes udsendt om nogle måneder.

Adgang til genoptagelse efter underkendelse af praksis er imidlertid ikke betinget af, at Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal om genoptagelse.

Denne SKM har derfor til formål at præcisere, at anmodninger om genoptagelse ikke kan afvises med den begrundelse, at Skattestyrelsen endnu ikke har udsendt et styresignal. Anmodninger om genoptagelse i den konkrete situation skal modtages af Skattestyrelsen og journaliseres med henblik på sagsbehandling, når styresignalet er udsendt.

Forældelse

Muligheden for ekstraordinær genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 32 er betinget af, at det afledte krav ikke er formueretligt forældet. Se skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 4. Forældelsesfristen for krav afledt af en ekstraordinær ansættelse er 10 år. Se skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 4.

Fristen kan ikke suspenderes, men afbrydes foreløbigt, hvis der varsles en ændring eller anmodes om genoptagelse inden forældelsesfristens udløb. I disse tilfælde er kravet tidligst forældet 1 år efter at Skattestyrelsen har truffet afgørelse, uanset om der er tale om en ændring på Skattestyrelsens eller på borgerens/virksomhedens initiativ. Se skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 2.

Se evt. også Den juridiske vejlednings afsnit A.A.8.3.2.1.3 og A.A.9