Dato for udgivelse
20 May 2021 12:25
Til
Virksomheder, der forventer at genberegne køretøjer i perioden mellem den 18. december 2020 og den 31. maj 2021
Sagsnummer
Intet sagsnummer
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Folketinget vedtog den 9. februar 2021 lov nr. 203 af 13. februar 2021, som bl.a. indeholder nye regler for registreringsafgift. Disse regler træder dog først i kraft den 1. juni 2021, men med virkning fra den 18. december 2020.

Loven indeholder en særlig overgangsordning for køretøjer, der er omfattet af reglerne om genberegning i registreringsafgiftslovens § 9 a. Dette nyhedsbrev omhandler denne særlige overgangsordning.

Hvis der er uoverensstemmelse mellem dette nyhedsbrev og den vedtagne lov, er det loven, der gælder.

Du kan finde loven på retsinformation.dk.

For en nærmere beskrivelse af indholdet i den nye lov henvises til Motorstyrelsens nyhedsbrev fra februar 2021 om ændringer af afgifter på motorområdet.


Overgangsordningen for genberegning efter registreringsafgiftslovens § 9 a

Visse køretøjer skal have genberegnet den afgiftspligtige værdi og registreringsafgiften i medfør af registreringsafgiftslovens § 9 a. De nye regler vedrørende registreringsafgift træder i kraft den 1. juni 2021.

Indtil den 31. maj 2021 skal afgiftsberigtigelser, herunder genberegning efter § 9 a, ske efter gældende regler. Herefter vil den genberegnede afgiftspligtige værdi og registreringsafgift som udgangspunkt blive opgjort på ny efter de nye regler, når disse er trådt i kraft den 1. juni 2021. Der vil derefter ske efteropkrævning eller tilbagebetaling til den, der har pligt til at afregne afgiften.

Særlige overgangsregler for genberegning

Der er i lov nr. 203 af 13. februar 2021 fastsat særlige overgangsregler vedrørende genberegning. Disse regler gælder kun for køretøjer, som fra og med den 18. december 2020 skal have genberegnet den afgiftspligtige værdi m.v. i medfør af § 9 a, og som:

 • er registreret her i landet første gang senest den 17. december 2020
  eller
 • er omfattet af ordningen om bindende købs- og leasingaftaler.

Også for disse køretøjer vil genberegningen af den afgiftspligtige værdi og registreringsafgiften til og med den 31. maj 2021 i første omgang skulle ske efter de regler, der er gældende på tidspunktet for genberegningen.

Herefter vil Motorstyrelsen foretage en omberegning, dvs. en ny beregning, af den genberegnede afgiftspligtige værdi m.v., med udgangspunkt i de pr. 17. december 2020 gældende regler.

Det er dog muligt at anmode Motorstyrelsen om, at den afgiftspligtige værdi ved omberegningen skal fastsættes efter de nye regler, mens registreringsafgiften beregnes efter reglerne pr. 17. december 2020. Anmodningen skal være indsendt til Motorstyrelsen senest den 31. maj 2021.

Anmodninger, der indsendes senere end den 31. maj 2021, vil blive afvist. Det betyder, at Motorstyrelsen vil foretage genberegningen efter reglerne pr. 17. december 2020, både i forhold til den afgiftspligtige værdi og i forhold til registreringsafgiften.

Eksempel

Et leasingkøretøj indregistreres den 1. december 2020 Køretøjet er omfattet af registreringsafgiftslovens § 9 a, da det er indregistreret senest den 17. december 2020.
Den 15. februar 2021 bliver køretøjet genberegnet

På genberegningstidspunktet fastsættes en handelspris på 500.000 kr. 

På baggrund af handelsprisen beregnes en afgiftspligtig værdi og en registreringsafgift.

Beregningen sker med udgangspunkt i de pr. 15. februar 2021 gældende regler.

På et tidspunkt efter den 1. juni 2021 vil Motorstyrelsen omberegne den genberegning, som skete den 15. februar 2021

Med udgangspunkt i den samme handelspris på 500.000 kr. vil Motorstyrelsen beregne en ny afgiftspligtig værdi og en ny registreringsafgift.

Beregningen sker denne gang med anvendelse af de regler, der var gældende den 17. december 2020. Denne nye beregning erstatter den genberegning, der skete den 15. februar 2021. 

Ejeren kan anmode Motorstyrelsen om, at den afgiftspligtige værdi i forbindelse med omberegningen skal beregnes efter de nye regler i lov nr. 203 af 13. februar 2021.

I de tilfælde vil den afgiftspligtige værdi fortsat blive beregnet ud fra handelsprisen på 500.000 kr., men beregningen vil i så fald ske efter de nye regler.

På baggrund af den fastsatte afgiftspligtige værdi skal registreringsafgiften beregnes på ny.

Selve beregningen af registreringsafgiften vil dog fortsat ske efter de regler, der var gældende den 17. december 2020. 

Særligt om målenormer i forbindelse med overgangsordningen for genberegning efter § 9 a

Biler, som er omfattet af dette nyhedsbrev, vil i Motorregistret enten være registreret med målenormerne NEDC2 eller WLTP.

Er bilen registreret første gang senest den 31. december 2020, vil bilen formentlig være registreret med målenormen NEDC2. Er bilen registreret første gang den 1. januar 2021 eller senere, vil bilen være registreret med målenormen WLTP.

NEDC2 har været anvendt som en overgangsordning fra NEDC til WLTP. Overgangsordningen gjaldt til og med den 31. december 2020.

Når det i dette nyhedsbrev fremgår, at reglerne pr. 17. december 2020 skal anvendes ved afgiftsberigtigelsen, omfatter dette også den målenorm, som skulle have været anvendt, hvis bilen faktisk blev afgiftsberigtiget den 17. december 2020. Det gælder, uanset hvornår bilen blev registreret første gang.

Hvis der for bilen findes et NEDC2-forbrug, vil Motorstyrelsen anvende dette, når Motorstyrelsen foretager en omberegning af genberegningen, efter de nye regler er trådt i kraft den 1. juni 2021 

Er bilen registreret den 1. januar 2021 eller senere, vil det kun være WLTP-forbrugstallene, som fremgår af Motorregistret. Motorstyrelsen er derfor i gang med at undersøge, hvordan NEDC2-forbrugstallene kan fremskaffes for disse biler.

Når det i dette nyhedsbrev fremgår, at de nye regler skal anvendes ved fastsættelsen af den afgiftspligtige værdi, omfatter dette også forbrugstallene ud fra målenormen WLTP. 

Du skal bede Motorstyrelsen om at bruge de nye regler til at fastsætte den afgiftspligtige værdi 


Ønsker din virksomhed at benytte overgangsordningen om fastsættelse af den afgiftspligtige værdi efter de nye regler, opfordrer Motorstyrelsen dig til at indsende en samlet anmodning for alle køretøjer omfattet af overgangsordningen, hvor din virksomhed ønsker, at den afgiftspligtige værdi skal fastsættes efter reglerne i den nye lov.

Motorstyrelsen har udarbejdet et Excel-ark, som du med fordel kan bruge, når du anmoder om at benytte overgangsordningen.

Har du indsendt en anmodning til Motorstyrelsen om, at du ønsker at benytte overgangsordningen for bindende købs- og leasingaftaler for et eller flere køretøjer, skal du medtage disse køretøjer i Excel-arket, hvis du ønsker, at den afgiftspligtige værdi for disse køretøjer skal fastsættes efter de nye regler. Det gælder også, selv om Motorstyrelsen endnu ikke har truffet afgørelse om, hvorvidt køretøjet er omfattet af overgangsordningen om bindende købs- og leasingaftaler. Læs mere i Motorstyrelsens nyhedsbrev om afgiftsændringerne.

Anmod om anvendelse af nye regler

Hent Excel-ark til anmodning om anvendelse af de nye regler til fastsættelse af den afgiftspligtige værdi

I arket skal du udfylde følgende felter:

 • CVR-nummer (udfyldes én gang)
 • Stelnummer på de køretøjer, hvor de nye regler ønskes anvendt til fastsættelse af den afgiftspligtige værdi

Du indsender anmodningen via TastSelv Erhverv:

 1. Log på TastSelv Erhverv med NemID
 2. Vælg Kontakt og herefter Skriv til os
 3. Vælg Bil og motor, vælg Bindende købsaftaler, vælg Genberegning - overgangsordning
 4. Vedhæft Excel-arket med køretøjer, hvor I ønsker, at Motorstyrelsen anvender de nye regler ved genberegning efter registreringsafgiftslovens § 9 a (vær opmærksom på, at det kun gælder den afgiftspligtige værdi og ikke registreringsafgiften)
 5. Tryk Send