Dato for udgivelse
16 Jul 2020 11:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Jul 2020 14:53
SKM-nummer
SKM2020.315.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
RAFD-2308/2020
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, dokumentation, frist, bødeudmåling, ølafgift, pant
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af ølafgiftsloven og pantbekendtgørelsen. Den 5. februar 2019 blev han ved grænsen standset med 2.856 stk. øl á 33 cl, emballeret i aluminiumsdåser fra Y2-land beregnet til videresalg/overdragelse i Danmark, uden at han forinden vareafsendelsen blev begyndt havde registreret sig som midlertidig registreret varemodtager, anmeldt varetransporten og betalt afgiften af varerne til told- og skatteforvaltningen. Endvidere havde han medbragt emballagerne uden forinden at have tilmeldt sig som importør og tilmeldt produkt- og emballagetyper, til Dansk Retursystem A/S.

T forklarede at øllene var importeret til eget forbrug, idet han dagligt havde 7-8 gæster på sin ejendom, der drak øl.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten fandt, at importen var ulovlig under hensyn til mængden af dåseøl og T havde i hvert fald handlet groft uagtsomt, idet T ved samme grænseovergang tidligere var blevet standset med samme kammerat under lignende omstændigheder, og at T var klar over, at kammeraten i den anledning fik en bøde. T idømtes en ordensbøde på 20.000 kr. Retten lagde ved bødefastsættelsen med hensyn til ølafgiftsdelen vægt på at det fremgik af lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 om ændring af chokoladeafgiftsloven, m.v., at der var et politisk ønske om, at bødeniveauet for normalbøder skulle forhøjes for overtrædelse af alle "colalove", hvor der er hjemmel til skærpet bøde og absolut kumulation, og at de konkrete bøder skulle fordobles i første- og anden gangs tilfælde, således at bøden første gang skulle være 10.000 kr.

Reference(r)
  • Lovbekendtgørelse nr. 289 af 23. marts 2017 om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. § 25, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og 6, jf. § 6, stk. 1, 2. pkt.
  • Bekendtgørelse nr. 357 af 23. marts 2019 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer § 106, stk. 1, nr. 5, jf. § 9, stk. 1 og 2, og § 10, stk. 1 og 3
Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.5.3.3.


Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

..........................

Anklageskrift er modtaget den 18. maj 2020.

T er tiltalt for overtrædelse af lovbekendtgørelse 289 af 23. marts 2017 om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. § 25, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og 6, jf. § 6, stk. 1, 2. pkt. med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 357 af 23. marts 2019 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer § 9 og 10, stk. 1 og 3, jf. § 106 Stk. 1, nr. 5, jf. Tidligere bekendtgørelse nr. 540 af 22. maj 2017, § 106, stk. 1, nr. 5, jf. § 9, stk. 1 og 2, og § 10, stk. 1 og 3, ved den 5. februar 2019 kl. 0750, ved grænseovergang Y1-adresse, forsætlig eller groft uagtsomt at have importeret ølafgiftspligtig varer i form af 2.856 dåseøl a 0,33 l, fra Y2-land beregnet til videresalg/overdragelse i Danmark, uden at han forinden vareafsendelsen fra et andet EU-land at have registreret sig som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen, anmeldt varetransporten til told- og skatteforvaltningen og betalt afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet, samt undladt at tilmeldt sig som importør af pantpligtig emballage hos Dansk Retursystem A/S og ikke forinden indførelsen tilmeldt omhandlende produkt- og emballagetyper, som er omfattet af pantbekendtgørelsen, til Dansk Retursystem.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har påstået frifindelse under anbringende af, at de 2.856 dåseøl var til eget forbrug.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte T.

Forklaringen er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Der har været fremlagt tiltalebegæring, bilag 2 og ansvarsredegørelse, bilag 4.

Der er mellem anklagemyndigheden og tiltalte enighed om, at retten kan lægge til grund, at det er de øl, der fremgår af bilag 4, tiltalte havde i henholdsvis den bil og trailer, der fremgår af billederne i bilag 11.

Der er endvidere mellem anklagemyndigheden og tiltalte enighed om, at retten kan lægge til grund, at tiltalte har deponeret 15.000 kr. til sikkerhed for en mulig bødestraf.

Der har været fremlagt en afgørelse af 2. februar 2017 fra SKAT vedrørende JH. Tiltalte og anklagemyndigheden er enige om, at retten ved sagens afgørelse kan lægge til grund, at tiltalte var sammen med JH, da JH i 2017 fik den bøde, der fremgår af bilag 2 I, og at det var den samme JH, tiltalte var sammen med, da tiltalte blev standset ved grænsen i nærværende sag.

Endelig er tiltalte og anklagemyndigheden enige om, at retten kan lægge til grund, at tiltalte har fået udleveret 14 kasser øl, som efter SKATs vurdering er den mængde dåseøl, tiltalte lovligt kunne indføre i Danmark til eget forbrug, og at de 14 kasser øl ikke er omfattet af anklageskriftet.

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for sagen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Ved sagens afgørelse lægges det til grund, at tiltalte blev standset på det i anklageskriftet anførte sted og tidspunkt med 2856 dåseøl i bilen og på traileren, hvilket efter tiltaltes forklaring svarede til ca. 180 kasser øl. Det lægges til grund, at tiltalte ikke havde registeret sig som midlertidigt registreret varemodtager hos Told og Skatteforvaltningen, anmeldt varetransporten til Told og Skatteforvaltningen og betalt afgiften af øllene, samt at han havde undladt at tilmelde sig som importør af pantpligtig emballage hos Dansk Pantsystem A/S, og at han ikke forinden indførslen havde tilmeldt omhandlede produkt og emballagetyper, som er omfattet af pantbekendtgørelsen, til Dansk Pantsystem.

Tiltalte har gjort gældende, at øllene er importeret til eget forbrug, idet han dagligt havde 7-8 gæster på sin ejendom, der drak øl. Nogle gav ølpenge, men dette dækkede ikke den samlede udgift. Under hensyn til mængden af dåseøl finder retten ikke, at importen er lovlig med henvisning til eget forbrug. Tiltalte har derfor overtrådt de bestemmelser, der er angivet i anklageskriftet. Retten finder endvidere, at overtrædelsen kan tilregnes tiltalte som i hvert fald groft uagtsomt, idet tiltalte ved samme grænseovergang tidligere var blevet standset med samme kammerat under lignende omstændigheder, og at tiltalte var klar over, at has kammerat i den anledning fik en bøde.

Tiltalte er herefter skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 20.000 kr., jf. lovbekendtgørelse 289 af 23. marts 2017. lovbekendtgørelse 289 af 23. marts 2017 om afgift af øl, vin ogfrugtvin m.m. § 25, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og 6, jf. § 6, stk. 1, 2. pkt. med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 357 af 23. marts 2019 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer § 9 og 10, stk. 1 og 3, jf. § 106 stk. 1, nr. 5 jf. tidligere bekendtgørelse nr. 540 af 22 maj 2017 § 106, stk. 1, nr. 5, jf § 9, stk. 1 og 2 og§ 10, stk. 1 og 3.

Det fremgår af lovforslag om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, fremsat den 5. oktober 2016, at der var et politisk ønske om, at bødeniveauet for normalbøder skulle forhøjes for overtrædelse af alle "colalove", hvor der er hjemmel til skærpet bøde og absolut kromonasion. Det blev desuden forudsat i lovforslaget, at de konkrete bøder skulle fordobles i første og anden gangs tilfælde, således at bøden første gang skulle være 10.000 kr. Under hensyn hertil og tidligere praksis vedrørende overtrædelse af pantbekendtgørelsen fastsættes bøden til 20.000 kr.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

T skal betale en bøde på 20.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.