Indhold

Dette afsnit handler om indberetningspligten for mellemmænd og relevante skatteydere, der er involveret i ordninger med særlige kendetegn, som indikerer, at der er tale om potentielt aggressiv skatteplanlægning.

Reglerne er også kendt som ”DAC6”-reglerne (i EU-sammenhæng) eller ”MDR”-reglerne (i OECD-sammenhæng).

Afsnittet indeholder:

 • Baggrund
 • Regel
 • Hvilke ordninger skal indberettes
 • Hvem skal indberette
 • Hvilke oplysninger skal indberettes
 • Hvornår skal indberetning ske

Baggrund

EU vedtog d. 25. maj 2018 Rådets direktiv 2018/822/EU (”DAC 6”) om ændring af Rådets direktiv 2011/16/EU (”bistandsdirektivet”) for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger.

SIL § 46 a indeholder hjemlen til, at skatteministeren således kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse af Rådets direktiv 2018/822/EU af 25. maj 2018 om ændring af direktiv 2011/16/EU, for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger (DAC6). SIL § 46 a er indført ved lov nr. 1573 af 27. december 2019, og hvor bestemmelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

I medfør af bemyndigelsen i SIL § 46 a har skatteministeren i bekendtgørelsen BEK nr. 1634 af 27/12/2019, fastsat regler for, hvilke ordninger, der skal indberettes, hvilke oplysninger, der skal indberettes, hvornår indberetningen skal ske, og hvem, der skal indberette de relevante oplysninger, herunder hvornår en mellemmand, som er advokat, er fritaget for indberetning pga. tavshedspligt.

De indberettede oplysninger vil automatisk blive udvekslet med skattemyndighederne i de øvrige EU-lande. Se SKL § 66 og afsnit A.C.2.1.3.3.1.1 Grundlaget for samarbejdet med udenlandske skattemyndigheder. 

Regel

Fra og med den 1. juli 2020 skal mellemmænd og relevante skatteydere indberette oplysninger om grænseoverskridende ordninger til told- og skatteforvaltningen. Se SIL § 46 a og BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 32, stk. 1.

Der skal kun indberettes oplysninger, som mellemmanden eller den relevante skatteyder er bekendt med, i besiddelse af eller kontrollerer.

Der skal indberettes oplysninger om grænseoverskridende ordninger, hvor det første skridt er blevet gennemført den 25. juni 2018 eller senere.

Indberetning skal foretages senest 30 dage efter den dag, hvor den begivenhed, der udløser indberetningsforpligtelsen, er indtruffet. Se nærmere under ”Hvornår skal indberetning ske”.

For ordninger, hvor det første skridt er blevet gennemført i perioden fra og med den 25. juni 2018 til og med den 30. juni 2020, skal indberetning ske senest 31. august 2020. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 32, stk. 2.

For markedsegnede ordninger skal der derudover indberettes opdaterede oplysninger hver tredje måned herefter. Markedsegnede ordninger er grænseoverskridende ordninger, som udformes, markedsføres, er klar til gennemførelse eller stilles til rådighed for gennemførelse uden behov for væsentlig tilpasning. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 25.

I SIL § 46 b er det fastslået, at hvis told- og skatteforvaltningen ikke reagerer på oplysninger om en grænseoverskridende ordning, der er indberettet efter SIL § 46 a eller modtaget fra en udenlandsk myndighed, så indebærer dette hverken en accept af gyldigheden eller den skattemæssige behandling af denne ordning.

Hvilke ordninger skal indberettes?

De ordninger, der skal indberettes, fremgår af BEK nr. 1634 af 27/12/2019 kapitel 2-3:

Følgende betingelser skal alle være opfyldt:

 1. Der skal være tale om en grænseoverskridende ordning som defineret i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 13, stk. 2.

 2. Den grænseoverskridende ordning skal indeholde mindst ét af de kendetegn, der er omfattet af bekendtgørelsens kapitel 3. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 12, stk. 2.

 3. For visse af ovennævnte kendetegn skal det tillige kunne fastslås, at det primære formål eller et af de vigtigste formål med ordningen er at opnå en skattefordel (kriteriet om det primære formål). Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 20. Vurderingen heraf skal foretages under hensyntagen til alle relevante forhold og omstændigheder, en person med rimelighed kan forventes at opnå ved en ordning.

De kendetegn, hvor kriteriet om det primære formål også skal være opfyldt, er oplistet nedenfor: 

Kategori A:

Generelle kendetegn, som kan være relevante ved kontrollen af, om kriteriet om det primære formål er opfyldt

BEK nr. 1634 af 27/12/2019

Direktiv 2018/822/EU, bilag IV, Del II

En ordning, hvor den relevante skatteyder eller en deltager i ordningen forpligter sig til at overholde en tavshedspligt, som kan betyde, at denne ikke må afsløre over for andre mellemmænd eller skattemyndighederne, hvordan ordningen eller ordningerne kan sikre en skattefordel.

§ 15, nr. 1

A, 1.

En ordning, hvor mellemmanden er berettiget til et honorar eller en rente, et vederlag for finansieringsomkostninger eller andre omkostninger vedrørende ordningen, og dette honorar fastsættes på basis af den skattefordel, der opnås ved ordningen.

§ 15, nr. 2, litra a)

A, 2, a.

En ordning, hvor mellemmanden er berettiget til et honorar eller en rente, et vederlag for finansieringsomkostninger eller andre omkostninger vedrørende ordningen, og dette honorar fastsættes på basis af hvorvidt der rent faktisk drages en skattefordel af ordningen. Dette omfatter bl.a. tilfælde, hvor mellemmanden har en forpligtelse til at refundere hele eller en del af honoraret, hvis den tilsigtede skattefordel ved ordningen ikke opnås helt eller delvist.

§ 15, nr. 2, litra b)

A, 2, b.

En ordning, der i væsentlig grad bygger på standardiseret dokumentation og/eller -struktur og er tilgængelig for mere end én relevant skatteyder uden i væsentlig grad at skulle tilpasses med henblik på gennemførelse.

§ 15, nr. 3

A, 3.

Kategori B:

Specielle kendetegn i forbindelse med kontrollen af, om kriteriet om det primære formål er opfyldt

BEK nr. 1634 af 27/12/2019

Direktiv 2018/822/EU, bilag IV, Del II

En ordning, hvorved en deltager i ordningen gennemfører konstruerede handlinger, som består i at erhverve et underskudsgivende selskab, stoppe dette selskabs hovedaktivitet og anvende dets underskud til at nedbringe sin skattepligt, herunder ved overførsel af disse underskud til en anden jurisdiktion eller ved at fremskynde anvendelsen af underskuddene.

§ 16, nr. 1.

B, 1.

En ordning, der bevirker, at en indtægt omdannes til kapital, gaver eller andre former for indkomst, som beskattes lavere eller helt er fritaget fra beskatning.

§ 16, nr. 2.

B, 2.

En ordning, der omfatter cirkulære transaktioner, som fører til round-tripping af midler, navnlig ved at inddrage mellemliggende enheder uden andre primære kommercielle funktioner eller transaktioner, der udligner hinanden eller har andre lignende egenskaber.

§ 16, nr. 3.

B, 3.

Kategori C:

Særlige kendetegn i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner

BEK nr. 1634 af 27/12/2019

Direktiv 2018/822/EU, bilag IV, Del II

En ordning, hvor der foretages fradragsberettigede grænseoverskridende betalinger mellem to eller flere indbyrdes forbundne foretagender, og hvor modtageren er skattemæssigt hjemmehørende i en jurisdiktion, men denne jurisdiktion opkræver ikke nogen virksomhedsskat eller opkræver en virksomhedsskattesats på nul eller næsten nul procent.

§ 17, stk. 2, nr. 2, litra a)

C, 1, b, i.

En ordning, hvor der foretages fradragsberettigede grænseoverskridende betalinger mellem to eller flere indbyrdes forbundne foretagender, og hvor betalingerne fritages helt fra beskatning i den jurisdiktion, hvor modtageren er skattemæssigt hjemmehørende

§ 17, stk. 2, nr. 3

C, 1, c.

En ordning, hvor der foretages fradragsberettigede grænseoverskridende betalinger mellem to eller flere indbyrdes forbundne foretagender, og hvor betalingerne er genstand for en præferentiel skatteordning i den jurisdiktion, hvor modtageren er skattemæssigt hjemmehørende.

§ 17, stk. 2, nr. 4

C, 1, d.

De kendetegn, hvor kriteriet om det primære formål ikke er relevant, er oplistet nedenfor:

Kategori C:

Særlige kendetegn i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner

BEK nr. 1634 af 27/12/2019

Direktiv 2018/822/EU, bilag IV, Del II

En ordning, hvor der foretages fradragsberettigede grænseoverskridende betalinger mellem to eller flere indbyrdes forbundne foretagender, og hvor modtageren ikke er skattemæssigt hjemmehørende i nogen skattejurisdiktion

§ 17, stk. 2, nr. 1

C, 1, a.

En ordning, hvor der foretages fradragsberettigede grænseoverskridende betalinger mellem to eller flere indbyrdes forbundne foretagender, og hvor modtageren er skattemæssigt hjemmehørende i en jurisdiktion, men denne jurisdiktion er opført på en liste over tredjelandsjurisdiktioner, som EU-medlemsstaterne kollektivt eller inden for rammerne af OECD har vurderet som værende ikke-samarbejdsvillige

§ 17, stk. 2, nr. 2, litra b)

C, 1, b, ii.

Fradrag af samme afskrivninger på aktivet påberåbes i mere end én jurisdiktion.

§ 17, stk. 3

C, 2.

Fritagelse fra dobbeltbeskatning af samme indkomst eller kapital påberåbes i mere end én jurisdiktion.

§ 17, stk. 4

C, 3.

Der findes en ordning, som omfatter overførsel af aktiver, og hvor der i de involverede jurisdiktioner er en væsentlig forskel på det beløb, der skattemæssigt behandles som modydelse for aktiverne.

§ 17, stk. 5

C, 4.

Kategori D:

Særlige kendetegn vedrørende aftaler om automatisk udveksling af oplysninger og reelt ejerskab

BEK nr. 1634 af 27/12/2019

Direktiv 2018/822/EU, bilag IV, Del II

Anvendelse af en konto, et produkt eller en investering, som ikke er eller foregiver ikke at være en finansiel konto, men har kendetegn, som i det store hele svarer til en finansiel kontos kendetegn.

§ 18, stk. 2, nr. 1.

D, 1, a.

Overførsel af finansielle konti eller aktiver eller anvendelse af jurisdiktioner, der ikke er bundet af den automatiske udveksling af oplysninger om finansielle konti med den relevante skatteyders bopælsstat.

§ 18, stk. 2, nr. 2

D, 1, b.

Omklassificering af indtægt og kapital til produkter eller betalinger, der ikke er omfattet af automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti.

§ 18, stk. 2, nr. 3

D, 1, c.

Overførsel eller konvertering af et finansielt institut eller en finansiel konto eller aktiverne deri til et finansielt institut eller en finansiel konto eller aktiver, der ikke er underlagt indberetning i henhold til den automatiske udveksling af oplysninger om finansielle konti

§ 18, stk. 2, nr. 4

D, 1, d.

Anvendelse af juridiske enheder, ordninger eller strukturer, der undgår eller har til formål at undgå indberetning om en eller flere kontohavere eller kontrollerende personer i henhold til den automatiske udveksling af oplysninger om finansielle konti.

§ 18, stk. 2, nr. 5

D, 1, e.

Ordninger, der underminerer eller udnytter svagheder i procedurerne for passende omhu, der anvendes af finansielle institutter til at overholde deres forpligtelser til at indberette oplysninger om finansielle konti, herunder anvendelsen af jurisdiktioner med utilstrækkelige eller svage ordninger til håndhævelse af lovgivningen om bekæmpelse af hvidvask af penge eller med svage gennemsigtighedskrav for juridiske personer eller juridiske ordninger.

§ 18, stk. 2, nr. 6

D, 1, f.

Andre ordninger, som kan underminere indberetningspligten i henhold til lovgivningen til gennemførelse af EU-lovgivningen eller tilsvarende aftaler om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti, herunder aftaler med tredjelande, eller som udnytter fraværet af sådan lovgivning eller sådanne aftaler.

§ 18, stk. 1.

D, 1.

En ordning, som indebærer en uigennemskuelig juridisk eller reel ejerskabskæde med anvendelse af personer, juridiske ordninger eller strukturer 

 1. som ikke udøver en væsentlig økonomisk aktivitet, der understøttes af personale, udstyr, aktiver og lokaler, og
 2. som er etableret, forvaltet, hjemmehørende, kontrolleret eller oprettet i enhver anden jurisdiktion end den jurisdiktion, hvor en eller flere af de reelle ejere af de aktiver, der ejes af sådanne personer, juridiske ordninger eller strukturer, er hjemmehørende, og
 3. når de reelle ejere af sådanne personer, juridiske ordninger eller strukturer, som fastsat i direktiv (EU) 2015/849, er gjort uidentificerbare.

§ 18, stk. 3

D, 2.

Kategori E:

Særlige kendetegn vedrørende transfer pricing

BEK nr. 1634 af 27/12/2019

Direktiv 2018/822/EU, bilag IV, Del II

En ordning, der indebærer anvendelse af ensidige safe harbour-regler i relation til transfer pricing.

§ 19, nr. 1

E, 1.

En ordning, der indebærer overførsel af immaterielle aktiver, der er svære at værdiansætte.

§ 19, nr. 2

E, 2.

En ordning, som indebærer en koncernintern, grænseoverskridende overførsel af funktioner, risici og/eller aktiver, hvis overdragerens eller overdragernes forventede årlige indtægter før renter og skat i en periode på tre år efter overførslen udgør højst 50 % af overdragerens eller overdragernes forventede årlige indtægter før renter og skat, hvis overførslen ikke var blevet foretaget.

§ 19, nr. 3

E, 3.

Ordninger, som kan ”underminere indberetningspligten i henhold til lovgivningen til gennemførelse af EU-lovgivningen eller tilsvarende aftaler om automatisk udveksling om finansielle konti, herunder aftaler med tredjelande” i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 18, stk. 1 (Kategori D), skal forstås som en kollektiv reference til Rådets direktiv 2014/107/EU (”DAC 2”) om ændring af bistandsdirektivet samt OECD’s fælles indberetningsstandard, Common Reporting Standard (CRS).

Begrebet ”immaterielle aktiver, der er svære at værdiansætte”, under Kategori E, omfatter immaterielle aktiver eller rettigheder til immaterielle aktiver, for hvilke der på tidspunktet for deres overførsel mellem forbundne foretagender ikke findes noget pålideligt materiale til sammenligning, og hvor der på tidspunktet for transaktionernes indgåelse er højst usikre prognoser for de fremtidige pengestrømme eller indtægter, der forventes opnået fra de overførte immaterielle aktiver, eller hvor de antagelser, der anvendes ved værdiansættelsen af de immaterielle aktiver, er højst usikre, hvilket gør det vanskeligt på tidspunktet for overførslen at forudsige den endelige grad af succes for de immaterielle aktiver. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 19, nr. 2.

Hvem skal indberette?

Indberetningen efter SIL § 46 a skal foretages af en eller flere ”mellemmænd” eller den relevante skatteyder.

Mellemmanden skal indberette, hvis følgende betingelser alle er opfyldt:

 1. Mellemmanden er knyttet til Danmark på en af de måder, der fremgår af BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 4, stk. 1
 2. Mellemmanden opfylder definitionen på en mellemmand i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 2
 3. Mellemmanden er ikke forpligtet til at indberette de samme oplysninger i en anden EU-medlemsstat. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 4, stk. 2 og § 5
 4. Mellemmanden kan ikke dokumentere, at oplysningerne allerede er indberettet af en anden mellemmand. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 6, stk. 2
 5. Indberetningsforpligtelsen er ikke overgået til en anden mellemmand eller den relevante skatteyder, fordi mellemmanden har påberåbt sig tavshedspligt. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 kapitel 5

Hvis der ikke findes en indberetningspligtig mellemmand i Danmark eller i en anden EU-medlemsstat, eller hvis mellemmanden har påberåbt sig tavshedspligt, påhviler indberetningsforpligtelsen den relevante skatteyder. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 7.

Hvis mellemmanden har påberåbt sig tavshedspligt, og indberetningsforpligtelsen er overgået til den relevante skatteyder, er mellemmanden dog stadig indberetningspligtig, hvis den relevante skatteyder ikke foretager indberetningen rettidigt. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 27, stk. 2.

Hvilke oplysninger skal indberettes?

De oplysninger, der skal indberettes, fremgår af BEK nr. 1634 af 27/12/2019 kapitel 4.

Det drejer sig om følgende oplysninger:

 1. identifikation af mellemmænd og relevante skatteydere, herunder navn, adresse, fødselsdato og fødested for fysiske personer, skattemæssigt hjemsted, skatteidentifikationsnummer, og i tilfælde, hvor det er relevant, også oplysninger om de personer, der er forbundne foretagender i forhold til den relevante skatteyder,
 2. nærmere oplysninger om hvilket eller hvilke af de i kapitel 3 fastsatte kendetegn, der gør den grænseoverskridende ordning indberetningspligtig,
 3. et resumé af indholdet af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning, herunder angivelse af et eventuelt navn, hvorunder ordningen almindeligvis er kendt, og et resumé af de pågældende forretningsaktiviteter eller ordninger. Resuméet affattes således, at det ikke fører til afsløring af erhvervsmæssige, industrielle eller faglige hemmeligheder, en fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser,
 4. den dato, hvor det første skridt i gennemførelsen af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning er eller vil blive taget,
 5. nærmere oplysninger om de nationale bestemmelser, der ligger til grund for den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning,
 6. værdien af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning,
 7. identifikation af den eller de relevante skatteyderes EU-medlemsstat og enhver anden EU-medlemsstat, som sandsynligvis vil blive berørt af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning,
 8. identifikation af eventuelle andre personer i en EU-medlemsstat, der sandsynligvis vil blive berørt af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning med en angivelse af, hvilke EU-medlemsstater denne person er knyttet til,
 9. oplysning om det referencenummer, som ordningen er blevet tildelt af den skattemyndighed, der har modtaget første indberetning om ordningen, og
 10. oplysning om, hvorvidt der er tale om en markedsegnet ordning.

Oplysningerne kan indberettes på dansk eller engelsk, men hvis der indberettes på dansk, skal pkt. 2, 3 og 5 ovenfor ligeledes indberettes på engelsk. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 22, stk. 2.

For markedsegnede ordninger skal der desuden indberettes følgende oplysninger hver tredje måned, i det omfang nye oplysninger er blevet tilgængelige:

 1. identifikation af mellemmænd og relevante skatteydere, herunder navn, fødselsdato og fødested for fysiske personer, skattemæssigt hjemsted, skatteidentifikationsnummer, og i tilfælde, hvor det er relevant, også oplysninger om de personer, der er forbundne foretagender i forhold til den relevante skatteyder,
 2. den dato, hvor det første skridt i gennemførelsen af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning er eller vil blive taget,
 3. identifikation af den eller de relevante skatteyderes EU-medlemsstat og enhver anden EU-medlemsstat, som sandsynligvis vil blive berørt af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning og
 4. identifikation af eventuelle andre personer i en EU-medlemsstat, der sandsynligvis vil blive berørt af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning med en angivelse af, hvilke EU-medlemsstater denne person er knyttet til.

Hvornår skal indberetning ske?

Mellemmænd, som er udbydere

Mellemmænd, som udformer, markedsfører, tilrettelægger eller i øvrigt stiller grænseoverskridende ordninger til rådighed med henblik på gennemførelse eller som administrerer gennemførelsen af en indberetningspligtig grænseoverskridende ordning, skal indberette de oplysninger om ordningen, som de er bekendt med, i besiddelse af eller kontrollerer, inden 30 dage fra:

 1. dagen efter den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning stilles til rådighed med henblik på gennemførelse,
 2. dagen efter den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning er klar til gennemførelse, eller
 3. dagen efter, at det første skridt i gennemførelsen af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning er taget,

afhængigt af hvilket tidspunkt, der indtræder først. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 23, stk. 1.

For markedsegnede ordninger skal der desuden indberettes opdaterede oplysninger hver tredje måned, se ovenfor.

Mellemmænd, som er tjenesteydere

Mellemmænd, som direkte eller ved hjælp af andre personer yder støtte, assistance eller rådgivning med hensyn til udformning, markedsføring, tilrettelæggelse eller at stille en grænseoverskridende ordning til rådighed med henblik på gennemførelsen eller administration af gennemførelsen af en indberetningspligtig grænseoverskridende ordning, skal uanset ovenstående indberette de oplysninger om ordningen, som de er bekendt med, i besiddelse af eller kontrollerer, inden 30 dage fra dagen efter den dato, hvor mellemmanden direkte eller ved hjælp af andre personer har ydet støtte, assistance eller rådgivning. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 23, stk. 2.

For markedsegnede ordninger skal der desuden indberettes opdaterede oplysninger hver tredje måned, se ovenfor.

Relevante skatteydere

Påhviler indberetningspligten en relevant skatteyder, skal skatteyder indberette oplysningerne senest 30 dage fra dagen efter den dato, hvor

 • den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning blev stillet til rådighed for gennemførelse for den relevante skatteyder eller
 • var klar til gennemførelse af den relevante skatteyder, eller
 • det første skridt i gennemførelsen heraf blev taget i relation til den relevante skatteyder,

afhængigt af hvilket tidspunkt, der indtræder først. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 26.