Indhold

Dette afsnit handler om afbrydelse af forældelse ved lønindeholdelse.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Betingelser for at forældelsen afbrydes ved lønindeholdelse
 • Forældelse ved flere afgørelser om lønindeholdelse
 • Underretning af skyldner om afgørelse om lønindeholdelse.
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser m.v.

Regel

Forældelsesfristen afbrydes ved afgørelse om lønindeholdelse. Se FORÆL § 18, stk. 4.

 • Fra 1. januar 2009 afbryder RIMs afgørelse om lønindeholdelse forældelsen.
 • I perioden fra 1. januar 2008 og indtil 31. maj 2008 var det pålæg til skyldners arbejdsgiver om at foretage lønindeholdelse, der afbrød forældelsen.
 • I perioden fra 1. juni 2008 til 31. december 2008 afbrød lønindeholdelsen ikke forældelsen.

Se overgangsregler for daværende SKATs konvertering af lønindeholdelser fra trækkort til eSkattekort i Den juridiske vejledning, afsnit A.A.9.5.1.3, version 2019-1.

Lønindeholdelse var ikke afbrydende for forældelsen efter 1908-loven.

Det er i SKM2010.376.SKAT præciseret, hvornår en afgørelse om lønindeholdelse har afbrudt forældelsen.

Betingelser for at forældelsen afbrydes ved lønindeholdelse

Forældelsen afbrydes ved RIMs underretning til skyldneren om afgørelse om indeholdelse i løn mv.

Se afsnit G.A.3.1.2.4 RIMs fremgangsmåde ved lønindeholdelse.

For at afbryde forældelsen skal to betingelser være opfyldt:

  1. Der skal være truffet en afgørelse om lønindeholdelse
  2. Underretning om afgørelsen skal være kommet frem til skyldner

Ad a) Der skal være truffet en afgørelse om lønindeholdelse

Det har ingen betydning i forhold til forældelse, om lønindeholdelsen er fastsat

Bemærk

Varsel om lønindeholdelse afbryder ikke forældelsen.

Eksempel

xRIM sender varsel om lønindeholdelse, hvorefter skyldner henvender sig og får lønindeholdelsen ændret til en afdragsordning. Der er ikke sket afbrydelse af forældelsen, fordi skyldner ikke har modtaget en afgørelse om lønindeholdelse, men alene et varsel om lønindeholdelse. Forældelsen kan dog eventuelt være afbrudt på grund af skyldners erkendelse af gælden. Se afsnit A.A.9.5.1.2.x

xEn afgørelse om lønindeholdelse kan kun træffes, hvis betingelserne for at foretage lønindeholdelse, er opfyldt. Se INDOG § 10 og § 10 a samt inddrivelsesbekendtgørelsen kapitel 6.x RIM kan ikke træffe en afgørelse om lønindeholdelse over for en skyldner uden betalingsevne kun med det formål at afbryde forældelsen. I denne situation må forældelsen afbrydes på anden måde.

Ad b) Underretning om afgørelsen skal være kommet frem til skyldner

Forældelsen er afbrudt for alle restancer, der er omfattet af afgørelsen, når skyldner er underrettet om afgørelsen. Vær dog opmærksom på, at også den nye forældelsesfrist af hensyn til reglen for berostillelse skal beregnes på rateniveau/fordringsniveau, selv om de omfattes af samme afgørelse. 

Bemærk

Fra 1. juli 2016 gælder den nye postaftale, hvorefter et almindeligt brev kan være op til fem hverdage undervejs.

Skema vedrørende lønindeholdelse som forældelsesafbrydelse

Er der sendt varsel ? Er der truffet en afgørelse og er den kommet frem ? Aktiv = bliver kravet nedbragt med lønindeholdelsen ?   Er forældelsen afbrudt ?
JA NEJ
der er ikke truffet en afgørelse
NEJ NEJ
Afgørelse kan træffes uden varsel* JA JA JA
Forældelsen afbrydes løbende i takt med at kravet nedbringes med lønindeholdelsen / der indbetales på kravet. 
Afgørelse kan træffes uden varsel* JA NEJ
lønindeholdelsen går til dækning af et bedre prioriteret krav eller der modtages ikke lønindeholdelse
JA
Efter 1 år uden betaling på kravet starter en ny forældelsesfrist (samme frist som kravet har i forvejen 3, 5 eller 10 år)
Afgørelse kan træffes uden varsel* Afgørelsen er truffet, men er IKKE kommet frem.
Fx. er brevet kommet retur via Postdanmark eller RIM har truffet en afgørelse, men skyldners adresse er ukendt så afgørelsen er ikke afsendt
JA NEJ
Afgørelse kan træffes uden varsel* JA JA
men midt i lønindeholdelsesforløbet bliver lønindeholdelsen ikke afregnet eller sat i bero, fx. fratræder skyldner sit arbejde - eller der træffes afgørelse om lønindeholdelse på et bedre prioriteret krav
JA
men der løber en ny forældelsesfrist fra det tidspunkt, hvor lønindeholdelsen har været i bero i 1 år.

*Se § 13, stk. 8 og § 14, stk. 11 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1494 af 11. december 2018 og afsnit G.A.3.1.2.4.1.

Eksempler

Her er tre eksempler på, at forældelsen er afbrudt, når afgørelsen er kommet frem til skyldner:

 1. Hvis lønindeholdelse er varslet til at ske med tabeltræk, og skyldner ikke indsender budgetskema. Så træffer RIM afgørelse om lønindeholdelse efter reglerne om tabeltræk og sender afgørelsen til skyldner.
 2. Hvis lønindeholdelse er varslet til at ske med tabeltræk, og skyldner indsender budgetskema. Så træffer RIM afgørelse om lønindeholdelse på baggrund af beregningen af betalingsevnen og sender afgørelsen til skyldner.
 3. Hvis afgørelse om lønindeholdelse træffes uden varsel, fordi RIM modtager en fordring til inddrivelse, når skyldner i forvejen har gæld, der inddrives ved lønindeholdelse.

Forældelsen afbrydes, når underretning om afgørelsen er kommet frem til skyldner, se nedenfor.

Forældelsen afbrydes herefter løbende ved hver afregning, men kun for de restancer, der nedbringes med den løbende afregning. Det betyder, at der for krav, der er omfattet af afgørelsen, men som ikke bliver nedbragt indenfor det første år, begynder en ny forældelsesfrist (samme frist som kravet har i forvejen 3, 5 eller 10 år).

Eksempel

Hvis RIM den 3/2 2009 træffer afgørelse om lønindeholdelse for nedenstående restance

 • restskat rate 1 2007
 • restskat rate 2 2007
 • restskat rate 3 2007
 • tilbagebetaling af boligstøtte 2007
 • gæld til kommunen (med lønindeholdelsesret)
 • tilbagebetaling af sygedagpenge.

Alle indbetalinger på lønindeholdelsen i perioden fra afgørelsen og indtil 3/2 2010 anvendes til nedbringelse af restskatten for 2007, rate 1. På dette tidspunkt begynder en ny 3-årig forældelsesfrist for de øvrige krav, omfattet af afgørelsen.

I løbet af den nye 3-årige forældelsesfrist dækkes restancen for restskattens rate 2, og rate 3 er under nedbringelse.

Da der afregnes til rate 3, sker der løbende afbrydelse af forældelsen for dette krav. Der er hverken afregnet til boligstøttekrav, gæld til kommunen eller uretmæssige sygedagpenge. I denne situation skal der inden udløbet af disse 1+ 3 år tages stilling til en ny afbrydelse af forældelsen for de tre krav, der stadig er i (fuld) restance.

Bemærk:

Efter FORÆL § 27 medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen regnes. Begynder fristen at løbe den 3/2 2010, Udløber fristen med udgangen af den 3/2 2013.

Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31. december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.

Forældelse ved flere afgørelser om lønindeholdelse

Efter forældelseslovens § 19, stk. 6 begynder der en ny forældelsesfrist, når lønindeholdelsen har været stillet i bero i 1 år. Forældelseslovens definition på begrebet "bero", svarer ikke til begrebet "bero" i Det fælles lønindeholdelsesregisters (DFLS).

Det fælles lønindeholdelsesregister bruger benævnelserne aktiv, booket og bero.

Forældelseslovens "bero" svarer i DFLS til

 • aktiv, men ikke-afregnende lønindeholdelse
 • en booket lønindeholdelse
 • et krav omfattet af samme afgørelse, hvor afregningen sker til et andet krav i samme afgørelse, fx skat for et ældre indkomstår

Begrebet bero kan omfatte

 • dårligere prioriterede krav i en afgørelse, eller
 • nye krav omfattet af en senere afgørelse om lønindeholdelse eller
 • krav der er blevet berostillet på grund af senere tilkomne, men bedre prioriterede krav.

Når RIM træffer afgørelse om lønindeholdelse hos en skyldner, hvor der allerede er en igangværende lønindeholdelse kan der ske følgende:

 • Indeholdelsen kan umiddelbart imødekommes, da der ikke er andre højere prioriterede krav. Forældelsen afbrydes for kravet og afbrydes løbende, så længe der afregnes på kravet. Hvis dette betyder, at en igangværende, dårligere prioriteret lønindeholdelse ikke længere afregnes, begynder en 1-års frist for dette krav, efterfulgt af en almindelig forældelsesfrist.
 • Indeholdelsen kan ikke umiddelbart føre til afregning, da der er aktive, bedre prioriterede indeholdelser.

Underretning af skyldner om afgørelse om lønindeholdelse

Forældelsen afbrydes, når brevet med afgørelsen om lønindeholdelse er kommet frem til skyldner.

Der stilles hverken krav om, at skyldner har set eller læst afgørelsen. Afgørelsen anses for at være kommet frem, når afgørelsen er kommet så vidt, at skyldner kan gøre sig bekendt med afgørelsen ved at foretage de handlinger, som han efter almindelig skik og brug bør foretage, fx tømme postkassen på folkeregisteradressen eller logge på e-Boks.

Det er RIM, der har bevisbyrden for, hvornår en afgørelse om lønindeholdelse er kommet frem, og derved har afbrudt forældelsen. Se SKM2014.150.HR

Bemærk

Fra 1. juli 2016 gælder den nye postaftale, hvorefter et almindeligt brev kan være op til fem hverdage undervejs.

x x

Se også

For overgangsregler vedrørende lønindeholdelse, se historisk version af dette afsnit.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser m.v.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2015.718.ØLR

RIM havde den 24. oktober 2011 truffet afgørelse om lønindeholdelse på baggrund af et varsel udsendt den 4. oktober 2011.

Skyldner gjorde gældende, at kravene var forældet, da han modtog kontanthjælp fra den 3. oktober 2011, hvorfor RIM ikke lovligt havde kunne foretage lønindeholdelse fra denne dato.

RIM gjorde gældende, at RIM efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 8 og SKM2009.20.SKAT træffer afgørelse om lønindeholdelse baseret på oplysninger fra indkomstregistret, og at seneste måneds indkomst efter praksis er udtræksmåned minus to måneder. I den konkrete sag var den relevante udtræksmåned således august 2011, hvor skyldner var registreret med lønindkomst.

Østre Landsret fandt, at varsel og afgørelse om lønindeholdelse opfyldte kravene i inddrivelsesbekendtgørelsens § 8 og lagde endvidere til grund, at det tidligst den 9. november 2011 blev indberettet til indkomstregistret, at skyldner modtog kontanthjælp. Landsretten fandt derfor ikke grundlag for at anse afgørelsen om lønindeholdelse for ugyldig.

Landsskatteretskendelser

SKM2019.70.LSR

Sagen vedrørte forældelse af et jordbrugslån, herunder renterne af lånet.

Landsskatterettens flertal fandt ikke, at en afgørelse om lønindeholdelse havde forældelsesafbrydende virkning, henset til, at afgørelsen alene indeholdt en angivelse af gældens art, men ikke af gældens størrelse.

Landsskatterettens flertal fandt, at angivelse af gældens størrelse var en helt grundlæggende betingelse for at tillægge en afgørelse om lønindeholdelse samme virkning i relation til afbrydelse af forældelse som foretagelse af udlæg, jf. forældelseslovens § 18, stk. 4, inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 5 og styresignal SKM2009.7.SKAT punkt. 2.2.1.

Et medlem fandt, at afgørelsen havde forældelsesafbrydende virkning, henset til, at det måtte have stået klart for klager, hvilken gæld, der var tale om og dennes størrelse.

Gældsstyrelsen har indbragt kendelsen for byretten, idet Gældsstyrelsen ikke er enig i afgørelsen.

Byretten har tilsidesat Landsskatterettens kendelse, dog alene på baggrund af udeblivelsesdom, hvorfor byretten ikke har taget stilling til det principielle spørgsmål.

Det er Gældsstyrelsens opfattelse, at der ved vurderingen af afgørelsens forældelsesafbrydende virkning, skal foretages en konkret vurdering af fejlens (den manglende angivelse af gældens størrelse) væsentlighed og betydning for afgørelsen. Det er på den baggrund Gældsstyrelsens opfattelse, at den konkrete afgørelse om lønindeholdelsen skal anses for en gyldig afgørelse med forældelsesafbrydende virkning. Det er Gældsstyrelsens vurdering, at den manglende angivelse af gældens størrelse i afgørelsen konkret er af uvæsentlig betydning for afgørelsen, idet det var klart for skyldneren, hvilken gæld, der blev foretaget lønindeholdelse for, idet gældens størrelse var angivet i varslet om lønindeholdelsen, der dannede grundlag for afgørelsen og blev sendt forud for afgørelsen. Herudover havde der tidligere været korrespondance om inddrivelse af gælden, herunder skyldners erkendelse af gælden. Gældsstyrelsen er således enig i udtalelsen fra det ene retsmedlem

SKM2019.241.LSR

Med henvisning til SKM2019.70.LSR tog Landsskatteretten i forbindelse med en klage over en modregningsafgørelse, stilling til om en restskat for indkomståret 2010 på 94.212 kr., der i afgørelsen om lønindeholdelse var angivet som personskat på 94.212 kr. uden angivelse af indkomstår, var en tilstrækkelig angivelse af gældens art, til at afgørelsen om lønindeholdelse kunne anses for at afbryde forældelsen for restskatten.

I varsel om lønindeholdelse var restskatten angivet som restskat for indkomståret 2010 og opgjort til samme beløb, 94.212 kr.

Landsskatteretten fandt, at angivelsen ”personskat” efter en ordlydsfortolkning må anses for at opfylde betingelsen om angivelse af gældens art og således medfører, at forældelsen er afbrudt. Landsskatteretten lagde vægt på, at ordet ”art” netop må anses som en mere overordnet samlebetegnelse, og at angivelsen af ”personskat”, sammenholdt med det specifikke beløb, i tilstrækkelig grad havde gjort det klart for klager, hvilken gæld afgørelsen om lønindeholdelse omhandlede. Landsskatteretten fandt derfor, at afgørelsen om lønindeholdelse havde afbrudt forældelsen.

Klagerens repræsentant oplyste under sagen, at klageren ikke mindedes at have modtaget varsel eller afgørelse om lønindeholdelse.

RIM havde oplyst, at brevene ikke ses at være kommet retur til RIM. Desuden havde RIM dokumenteret, at der efterfølgende havde været telefonisk kontakt med klageren, og RIM havde fremlagt et udfyldt og underskrevet budgetskema af 3. juli 2013, som blev tilsendt med varslet.

Landsskatteretten fandt det således godtgjort, at klageren måtte anses at være underrettet om afgørelsen om lønindeholdelsen.