Dato for udgivelse
18 Jun 2019 13:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 May 2019 09:36
SKM-nummer
SKM2019.314.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-32041/2018
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Datterselskab, selskab, anparter, fordring, værdi, fastsættes, kurs
Resumé

Et moderselskab købte en fordring mod et 50 % ejet datterselskab for kurs 22,7, som moderselskabet efterfølgende konverterede til yderligere anparter i datterselskabet til kurs 100.

Moderselskabet gjorde gældende, at det ikke havde realiseret en skattepligtig kursgevinst på ca. 20 mio. kr., svarende til forskellen mellem købesummen for fordringen og kursfastsættelsen ved gældskonverteringen. Moderselskabets synspunkt var, at fordringens værdi ved gældskonverteringen i det væsentlige svarede til værdien ved købet af fordringen.

Byretten gav ikke moderselskabet medhold. Retten henviste til, at moderselskabet ved gældskonverteringen ifølge de selskabsretlige og regnskabsmæssige oplysninger i sagen havde værdiansat fordringen til kurs 100. Derfor skulle fordringens afståelsessum fastsættes til kurs 100. Retten anførte også, at moderselskabet ikke havde bevist, at denne kurs afveg fra den faktiske afståelsessum.

Landsretten var enig i byrettens begrundelse og resultat. Landsretten tilføjede, at kursen ved gældskonverteringen var aftalt mellem moderselskabet og datterselskabet, og at kursen ikke efterfølgende var anfægtet af nogen af selskaberne civilretligt eller af skattemyndighederne. Ligeledes tilføjede landsretten, at den aftalte værdi ved gældskonverteringen var accepteret af det andet selskab, der ejede den anden halvdel af datterselskabet, og at dette andet selskab ikke var interesseforbundet moderselskabet. Det, som moderselskabet havde anført om driften i datterselskabet og værdien af dets aktiver, kunne herefter ikke føre til et andet resultat.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens frifindelse (SKM2018.484.BR) af Skatteministeriet.

Reference(r)

Ligningslovens § 2, stk. 1.

Kursgevinstbeskatningslovens § 3

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2019-1, C.B.1.3.3.2

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Byrettens dom, SKM2018.484.BR

Tidligere instans: Landsskatterettens afgørelse, jr.nr. 12-0191750


Parter

H1 ApS

(v/adv. Stinne Richter Berg)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/adv. Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af Landsretsdommerne

Bodil Dalgaard Hammer, Morten Christensen og Christian Schrøder (kst.)

Sagens oplysninger og parternes påstande

Retten i Lyngby har den 6. august 2018 afsagt dom i 1. instans (sag BS32020/2018-LYN, tidl. BS 152-1215/2017) (SKM2018.484.BR).

Påstande

Appellanten, H1 ApS, har gentaget sin påstand for byretten om, at H1 ApS’s skatteansættelse for indkomståret 2009 hjemvises til fornyet behandling.

Indstævnte, Skatteministeriet, har principalt påstået dommen stadfæstet, subsidiært frifindelse og mere subsidiært, at ansættelsen af H1 ApS’s indkomst for indkomståret 2009 hjemvises til fornyet behandling ved Skattestyrelsen.

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten er enig i byrettens begrundelse og resultat. Landsretten har herved også henset til, at kursen i forbindelse med gældskonverteringen var aftalt mellem H1 ApS og G1 ApS, og at kursen ikke efterfølgende er anfægtet af nogen af selskaberne civilretligt eller af skattemyndighederne. Det bemærkes endvidere, at den således aftalte værdi af de i forbindelse med gældskonverteringen udstedte anparter er accepteret af G3 ApS, der ubestridt ikke har været interesseforbundet med H1 ApS. Det af H1 ApS anførte om driften i G1 ApS og værdien af de underliggende aktiver kan herefter ikke føre til et andet resultat.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens udfald skal H1 ApS i sagsomkostninger for landsretten betale 125.000 kr. til Skatteministeriet til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet taget hensyn til sagens omfang og hovedforhandlingens varighed.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal H1 ApS inden 14 dage betale 125.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.