Dato for udgivelse
01 Apr 2019 08:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Apr 2019 08:24
SKM-nummer
SKM2019.183.VURDST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Vurderingsstyrelsen
Sagsnummer
17-1147252
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Fradrag for grundforbedringer
Resumé

Der har ikke tidligere været praksis for at give fradrag for grundforbedringer i form af trærydning. Denne praksis blev underkendt ved byrettens dom SKM2017.122.BR.

Med styresignalet ændres praksis vedrørende fradrag i grundværdien for udgifter til grundforbedring i form af trærydning. En skatteyder vil være berettiget til et fradrag for forbedringer i grundværdien, hvis der er foretaget trærydning på skatteyders grund, der har været nødvendig for enhver form for bebyggelse på grunden, da trærydningen i dette tilfælde har en selvstændig værdi for den ubebyggede grund. Grunden skal forud for trærydningen have været tæt bevokset af træer.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 31. maj 2018, samt de ændringer der følger af lov nr. 278 af 17. april 2018, der ikke er indarbejdet i lovbekendtgørelsen.

Henvisning

-


1. Sammenfatning

I dette styresignal beskrives ændring af praksis vedrørende fradrag i grundværdien for udgifter til grundforbedring i form af trærydning. Ændringen er en følge af byretsdommen refereret i SKM2017.122.BR.

I styresignalet fastsættes frister for genoptagelse, reaktionsfrist og krav til den dokumentation, der skal ledsage en anmodning om genoptagelse.

2. Underkendt praksis

Det fremgår af den tidligere gældende vurderingslovs § 17, jf. lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013, at der som altovervejende hovedregel foreligger en grundforbedring, når der er tale om en foranstaltning af materiel karakter, der forøger grundens handelsværdi i ubebygget stand.

Af bestemmelsen fremgår det også, at der ved vurderingen skal gives fradrag i grundværdien for forbedringer, der bevirker en stigning i grundværdien, hvad enten forbedringerne består i kapitalanvendelse eller i ejers arbejde. Adgangen til fradrag er dog begrænset af reglerne i §§ 18 og 21.

Der har ikke tidligere været praksis for at give fradrag for grundforbedringer i form af trærydning, og bestemmelserne om fradrag for grundforbedringer blev afskaffet ved ændringslov nr. 925 af 18. september 2012, der trådte i kraft den 1. januar 2013. Efter overgangsbestemmelserne i ændringsloven opretholdes dog fradrag, der var givet på lovens ikrafttrædelsestidspunkt, ligesom det på visse betingelser var muligt at få fradrag for forbedringsarbejder, der var påbegyndt på det pågældende tidspunkt. Praksis for fradrag for grundforbedringer i form af trærydning er derfor fortsat relevant.

3. Baggrunden for ændring af praksis

Ved byrettens dom som refereret i SKM2017.122.BR blev Skatteministeriet i en sag vedrørende vurderingen for 2007 forpligtet til at anerkende, at en nærmere angivet rydning af træer på en grund udgjorde en grundforbedring i vurderingslovens forstand. Sagen blev derfor hjemvist til SKAT til beløbsmæssig opgørelse af fradragsansættelsen.

Byretten fandt, at handelsværdien af grunden i ubebygget stand blev forøget som følge af trærydningen, henset til at stort set hele grunden var meget tæt bevokset af træer og det deraf følgende omfang af trærydning på grunden. Trærydningen i form af fældning af træer samt opgravning og bortkørsel af rødder måtte således anses for ikke blot at udgøre en integreret del af det konkrete byggeri, men derimod at være nødvendig ved enhver form for bebyggelse på grunden og derfor have en selvstændig værdi for den ubebyggede grund.

Retten fandt derfor, at trærydningen på den omhandlede grund var en grundforbedring, der berettigede til fradrag i grundværdien i medfør af den dagældende vurderingslovs § 17.

4. Ny praksis

På baggrund af byretsdommen vil skatteyder være berettiget til et fradrag for forbedringer i grundværdien, hvis der er foretaget trærydning på skatteyders grund, der har været nødvendig for enhver form for bebyggelse på grunden, da trærydningen i dette tilfælde har en selvstændig værdi for den ubebyggede grund. Grunden skal forud for trærydningen have været tæt bevokset af træer.

De almindelige betingelser for fradrag for forbedringer i grundværdien skal således være opfyldt, herunder skal der være tale om en foranstaltning af materiel karakter, der forøger grundens handelsværdi.

De dagældende regler i vurderingsloven §§ 17 og 18, om fradrag for forbedringer skal således iagttages ved ansøgning om fradrag.

5. Genoptagelse

Da SKATs praksis om fradrag i grundværdien for forbedringer i form af trærydning er blevet underkendt ved byrettens dom, kan der efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 4.

Genoptagelsen har efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 8, skattemæssig virkning fra tidspunktet for den vurdering, som sagen ved domstolene handlede om. Det betyder her, at genoptagelsen har virkning fra tidspunktet for vurderingen pr. 1. oktober 2007.

Der kan dog kun gives fradrag for grundforbedringsarbejder, hvis man er berettiget til fradraget efter den ændrede praksis og i øvrigt opfylder betingelserne for fradrag på tidspunktet for ændringslov nr. 925 af 18. september 2012 om afskaffelse af grundforbedringsfradrag og ændring af regler om genoptagelse m.v. ikrafttrædelse 1. januar 2013. Det betyder bl.a., at der ikke kan gives fradrag i grundværdien for arbejder påbegyndt efter 1. januar 2013.

5.1. Frister for genoptagelse

Praksisændringen er til gunst for skatteyderne. Skatteydere, der har sager, som de mener er omfattet af den ændrede praksis, kan anmode om ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 4.

5.2. Reaktionsfrist

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 33, stk. 5, at anmodningen om genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter, at den klageberettigede har fået kendskab til det forhold, der begrunder en genoptagelse.

Reaktionsfristen regnes fra offentliggørelsen af dette styresignal på hjemmesiden, www.skat.dk.

Forældelse af afledte krav

Det følger af skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 4, at der gælder en 10-årig forældelsesfrist for afledte krav af ændrede ejendomsvurderinger. Fristen regnes fra tidspunktet for betaling af de pågældende skatter.

Styresignalet omfatter, som det fremgår af styresignalets afsnit 5, genoptagelse af vurderinger fra 2007 og frem. Ejendomsskatter af vurderinger for 2007 og frem er opkrævet den 1. januar 2009 eller senere. De skatter, der kan tilbagebetales på baggrund af styresignalet, er derfor skatter af vurderinger for 2007 og frem, som er betalt i perioden fra og med den 1. januar 2009, til skæringsdatoen, der er datoen for dommens afsigelse, den 16. november 2016.

5.3. Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse af vurderingen skal indgives til Vurderingsstyrelsen enten via hjemmeside:

www.skat.dk

eller pr. post:

Vurderingsstyrelsen, Nykøbingvej 76, bygning 45, 4990 Sakskøbing.

Det er en betingelse for genoptagelse, at der fremlægges fornøden dokumentation. Det er en konkret vurdering, hvad der skal fremlægges, men det kan eksempelvis være:

Dokumentation for de udgifter, der er afholdt i forbindelse med trærydningen.

Billeder af grunden (før/efter trærydning).

Henvisning eller journalnummer til tidligere sag hos SKAT om anmodning om fradrag for trærydning.

Afgørelse om afslag på anmodning om fradrag for trærydning.

6. Gyldighed

Den ændrede praksis, som er indeholdt i styresignalet, vil ikke blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, da adgangen til at anmode om fradrag i grundværdien for forbedringer i form af trærydning udløber ved udgangen af reaktionsfristen i styresignalet.

Styresignalet bortfalder 6 måneder efter offentliggørelsen på hjemmesiden, www.skat.dk.