Dato for udgivelse
21 Mar 2019 14:04
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
19-0274856
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ophævelse af tariferingsforordning vedr. pos. 2309 samt afgørelse om gyldighed af BTO


Kommissionen har den 4. marts 2019 vedtaget gennemførelsesforordning 2019/368 om ophævelse af forordning nr. 444/2013 om tarifering af proteinpulver til dyrefoder.

Ophævelsen skyldes, at Kommissionen ved gennemførelsesforordning 2017/68 tilføjede "sojaprodukter" til listen over fodermidler, for hvilke stivelsesindholdet skal bestemmes ved den enzymatiske analysemetode. Dette betyder, at angivelsen af stivelse i forordning nr. 444/2013 ikke længere er retvisende, da stivelsesindholdet er bestemt efter den på daværende tidspunkt gældende polarimetriske metode.

Der er ikke vedtaget en ny forordning, eftersom EU-Domstolen fastslog ved sin dom i sag C-144/15 ("Customs Support Holland BV"), at et sojaproteinkoncentrat, som er gjort egnet til anvendelse som foder, skal tariferes under pos. 2309. Den i sag C-144/15 omhandlede vare og den pågældende vare i tariferingsforordningen er tilstrækkelig ens, da de begge er foderprodukter baseret på sojaprodukter, som skal tariferes under pos. 2309. I begge tilfælde er varen ikke et restprodukt henhørende under pos. 2304, som hidrører direkte fra udvinding af sojaolie, men hidrører fra en proces, der har bevirket, at det vegetabilske produkt har mistet sine væsentlige karakteristika af det oprindelige produkt. Der er derfor ikke behov for en ny tariferingsforordning.

 

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L66 af 7. marts 2015 og træder i kraft den 27. marts 2019.

 

Kommissionen har desuden vedtaget afgørelse (EU) 2019/54 af om gyldigheden af visse bindende tariferingsoplysninger. Ingen danske BTOer er berørt af afgørelsen.

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes af ophævelsen af tariferingsforordning, kan dog fortsat benyttes i en periode på 3 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare. BTO’er, der påvirkes af ophævelse eller ændringen af forordninger, kan ikke benyttes fremover.

 

Med venlig hilsen

Tariferingscentret