Dato for udgivelse
12 Mar 2019 11:09
Til
Tonnagebeskattede rederier
Sagsnummer
18-0985744
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen - 72 22 18 18
Resumé

Fordelingen af rederiernes ejerede bruttotonnage har været stigende.


Hvorfor dette nyhedsbrev
Efter § 4, i bekendtgørelse nr. 1303 af den 14. november 2018, skal selskaber og foreninger m.v. selvangive digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skattestyrelsen anviser.

Såfremt et tonnageskattepligtigt selskab ejer skibe, som er omfattet af tonnageskatteordningen, er indberetning af flagoplysninger en obligatorisk del af den digitale selvangivelse.

Flagoplysningerne angiver i hvilket omfang den ejede bruttotonnage, som rederiet har anvendt i årets løb, har været registreret i en stat, der er medlem af EU/EØS, henholdsvis uden for EU/EØS.

Skattestyrelsen kan på baggrund af disse indberetninger meddele, at procentfordelingen af den ejede bruttotonnage for rederierne – set under ét - fordeler sig således:

 

Inden for EU/EØS:

Uden for EU/EØS:

Gennemsnit over indkomståret 2016

94,61 pct.

5,39 pct.

Gennemsnit over indkomståret 2017

96,63 pct.

3,37 pct.

Ændring

2,02 pct.

 

Som det fremgår af tallene har andelen registreret inden for EU/EØS været stigende.

Betydningen af stigende andel
Da andelen har været stigende finder reglen i tonnageskattelovens § 6 a, stk. 1 ikke anvendelse. Det betyder, at rederiet ikke skal opfylde betingelsen om, at rederiets ejede bruttotonnage, der er registret i en stat, der er medlem af EU/EØS, over indkomståret 2018 skal fastholdes eller forøges.

Forbehold
Skattestyrelsen tager forbehold for senere ændringer, idet Skattestyrelsens beregning af procentfordelingen er foretaget på baggrund af de indberettede oplysninger.

Yderligere information
For yderligere information kan der henvises til Den juridiske vejledning på www.skat.dk.

Med venlig hilsen
Skattestyrelsen