Dato for udgivelse
08 Feb 2019 13:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Oct 2018 14:07
SKM-nummer
SKM2019.71.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Sagsnummer
18-0001453
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Brand- og redningskøretøjer, undervisning, afgiftsfritagelse, indregistrering
Resumé

Landsskatteretten fandt ikke, at 2 køretøjer, der skulle anvendes til uddannelse, kunne fritages for registreringsafgift, idet køretøjerne således ikke udelukkende ville blive anvendt til brandsluknings- og redningsopgaver jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 3.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven (lovbekendtgørelse om registreringsafgift nr. 1062 af 7. september 2017) § 2, stk. 1, nr. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-2, afsnit I.A.1.3.2

SKAT har ved bindende svar af 18. december 2017 besvaret følgende spørgsmål:

"Kan H1s anvendelse af biler som beskrevet under faktiske forhold, blive omfattet af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1 nr. 3?

(Spørgsmålet er formuleret af SKAT) "

Således:
"Nej"

Landsskatterettenstadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
I SKATs afgørelse af 18. december 2017 fremgår det, at der i anmodningen om bindende svar den 13. november 2017, er givet følgende faktiske oplysninger:

"H1 vil ansøge om afgiftsfritagelse ved indregistrering af disse 2 køretøjer:

MB Springer 316 med stel nr. […] og
MB Springer 316 med stel nr. […]

De bliver synet, som brand- og redningskøretøjer.

(…)

H1 har købt 2 liftbusser, der skal synes om til brand og redningskøretøjer.

De skal bruges til undervisning af redningspersonel og beredskabspersonel i udrykningskørsel og sikker adfærd i trafikken med og uden passagerer og udstyr. Vægt forøgelse og fordeling af vægt har stor betydning ved udrykningskørsel, bilens køre dynamik bliver væsentlig forandret ved vægt forskydning. Bilerne vil blive bygget om så snart vi forhåbentlig har et positivt svar fra SKAT.

Detailforskrifter for udrykningskøretøjer vil blive fulgt og vi har været i synshallen for at høre om de kunne synes, som brand og redningskøretøjer, det kan de.

Det er nogle nær ved hændelser med lægehold og deres udstyr til organtransplantation, der årsag til vi skal have optimeret beredskabspersonellets evne til at køre udrykning. "

Selskabets repræsentant har ved klage af 5. marts 2018 til Skatteankestyrelsen givet følgende faktiske oplysninger:

"H1 er et unikt videns- og uddannelsescenter med kompetencer og specialviden indenfor brand og redning, præ-hospitalbehandling, autohjælp og bjergning, samt forebyggelse af ulykker. H1 har et bredt udvalg af kurser indenfor brand, redning, rederelevuddannelsen, autohjælp og ambulance.

H1 er ikke i konkurrence med private erhvervsdrivende, idet de kurser og uddannelser, som H1 tilbyder, alene må udbydes af brandskoler. H1 fungerer på samme vilkår som Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i by Y1.
(…)

(…)

De to liftbusser skal ombygges efter gældende detailforeskrifter og udrykningskøretøjer, og herefter ønskes køretøjerne synet som brand- og redningskøretøjer.

H1s køretøjer er til rådighed for beredskabskommissionerne, hvorfor beredskabsforpligtelsen til hver en tid er opretholdt.

Desuden har H1s specialindrettede køretøjer tidligere været fritaget for afgift."

Selskabets repræsentant har vedlagt dokumentation for tidligere afgiftsberigtigelse af selskabets køretøjer (ambulancer) samt selskabets dispensation fra Trafikstyrelsen til indretning af køretøjerne som ambulancer til undervisningsbrug.

SKATs afgørelse
SKAT har besvaret spørgsmålet afvisende.

SKAT har som begrundelse anført, at:

"Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 3, at afgiftsfritagelsen omfatter køretøjer, der specielt er indrettet og udelukkende anvendes ved udrykning til brandsluknings- og redningsopgaver.

I Den juridiske vejledning, afsnit E.A.8.3.2 er det yderligere præciseret, at sådanne køretøjer kan anvendes i uddannelse øjemed. Det er dog stadig en forudsætning, at beredskabsforpligtelsen opretholdes. Da de omhandlede køretøjer ikke er omfattet af en beredskabsforpligtelse, er det SKATs opfattelse, at køretøjerne ikke kan afgiftsfritages efter registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 3.

SKATs kommentarer til de indsendte bemærkninger
I har i bemærkninger til forslag til bindende svar oplyst, at jeres køretøjer er til rådighed for beredskabskommissionerne. I tilfælde af den store ulykke eller katastrofe indtræffer, er jeres køretøjer til rådighed for beredskaberne.

I lovbekendtgørelse om registreringsafgift nr. 1062 af 7. september 2017, senest ændret ved Lov nr. 1195 af 14. november 2017 fremgår af § 2, stk. 1, nr. 3, at køretøjer, der specielt er indrettet og udelukkende anvendes ved udrykning til brandsluknings- og redningsopgaver, samt køretøjer, der udelukkende anvendes af beredskabskommissioner og ikke anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende, er fritaget for afgift. Det er endvidere præciseret i Den juridiske vejledning, afsnit E.A.8.1.3.2, at køretøjer der anvendes til brandsluknings- og redningsopgaver kan anvendes til kørsel i forbindelse med øvelse, træning og uddannelse af det personale, der skal betjene. Det er dog stadig en forudsætning, at beredskabsforpligtelsen opretholdes.

Det er SKATs opfattelse, at da køretøjerne ikke "udelukkende anvendes ved udrykning til redningsopgaver" og ikke "udelukkende anvendes af beredskabskommissioner" er de ikke omfattet af afgiftsfritagelsen.

Et køretøj der udelukkende anvendes til uddannelse af reddere, kan ikke omfattes af afgiftsfritagelsen, selvom de i visse tilfælde kan tilkaldes ved "den store katastrofe".

Spørgsmålet besvares derfor med nej. "

Klagerens opfattelse
Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at de to omhandlende køretøjer er omfattet af afgiftsfritagelsen i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 3.

Til støtte herfor har repræsentanten anført, at:

"Det fremgår af Registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1 nr. 3, at "køretøjer, der specielt er indrettet og udelukkende anvendes ved udrykning til brandsluknings- og redningsopgaver samt køretøjer, der udelukkende anvendes af beredskabskommissioner og ikke anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende" er fritaget for afgift.

Bestemmelsen fortolkes imidlertid udvidende, idet det tidligere er fastslået, at eksempelvis brandbiler kan anvendes til at tænde juletræer, uden at der samtidig hermed udløses registreringsafgift.

Herudover vil - i overensstemmelse med Skatteministerens svar på spørgsmål S128 af 9. september 2015 - hverken fremvisning eller demonstration af brandbiler udløse registreringsafgift m.v. Det følger herefter af den juridiske vejledning E.A.8.1.3.2, at en brandbil derfor godt kan fremvises i forbindelse med f.eks. en kulturnat, uden at det vil udløse registreringsafgift.

Det følger videre af den juridiske vejledning, at udrykningskøretøjer kan anvendes til kørsel i forbindelse med øvelse, træning og uddannelse af det personale, der skal betjene dem.

Da de omhandlede køretøjer er specielt indrettet til brandsluknings- og redningsopgaver, og eftersom køretøjerne anvendes i uddannelsesøjemed uden at beredskabsforpligtelsen herved tilsidesættes, er det min vurdering, at køretøjerne opfylder betingelserne for afgiftsfritages i Registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1 nr. 3."

Skatteankestyrelsens sagsfremstilling og forslag til afgørelse har været sendt til høring hos selskabet den 20. juni 2018. Selskabets repræsentant har fremsendt bemærkninger hertil den 6. juli 2018. Repræsentanten henholder sig overordnet set til det tidligere anførte i sagen. Repræsentanten har dog fremhævet følgende:

"(…)
På baggrund af den juridiske vejledning, samt ordlyden af henholdsvis Registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 3 og 4 ses der således ikke at være forskel i sondringen mellem afgiftsfritagelse for så vidt angår ambulancer og brandbiler og redningskøretøjer.

Det findes derfor påfaldende, at min klient (tidligere) anses for at opfylde betingelserne for afgiftsfritagelse efter Registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 4 (ambulancer), men samtidig vurderes det, at min klient ikke opfylder betingelserne for afgiftsfritagelse efter Registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 3 (brandbiler og redningskøretøjer). Min klient er uforstående overfor hvorpå denne forskelsvurdering beror.

Derudover ønskes det tilføjet til sagsfremstillingen, at ordlyden af Registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 3 heller ikke kan anses for at kunne begrunde praksisændringen.

Registreringsafgiftsloven ændrede ved lovbekendtgørelse nr. 804 af 29. juli 2007 ordlyd, idet "…civilforsvars- eller…." udgik af bestemmelsen.

Denne ordlydsændring vurderes ikke at ændre på min klients (videns- og uddannelsescenter) mulighed for afgiftsfritagelse.
(…)"

Landsskatterettens afgørelse
I henhold til lovbekendtgørelse om registreringsafgift nr. 1062 af 7. september 2017 (herefter registreringsafgiftsloven), fremgår det af § 2, stk. 1, nr. 3, at køretøjer, der specielt er indrettet og udelukkende anvendes ved udrykning til brandsluknings- og redningsopgaver, samt køretøjer, der udelukkende anvendes af beredskabskommissioner og ikke anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende, er fritaget for registreringsafgift.

Det er oplyst, at selskabet skal anvende køretøjerne i undervisningssituationer, hvor eleverne skal uddannes til forsvarlig kørsel under udrykning (udrykningskørsel). Landsskatteretten finder ikke, at dette kan betegnes som udrykningskørsel til brandsluknings- og redningsopgaver, hvorfor køretøjerne ikke kan fritages for betaling af registreringsafgift, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 3.

Landsskatteretten skal hertil bemærke, at det forhold, at køretøjerne står til beredskabskommissionernes rådighed, ikke ændrer ved, at køretøjerne ikke udelukkende anvendes i overensstemmelse med formålet i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 3.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.