Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan investorfradraget skal opgøres.

Afsnittet indeholder:

  • Regel 

Regel

Investorfradraget opgøres på grundlag af aktiernes anskaffelsessum. Anskaffelsessummen er det beløb, som aktierne er erhvervet for, med tillæg af eventuelle yderligere omkostninger, der er direkte knyttet til erhvervelsen. De omkostninger, der kan tillægges, er de samme som de omkostninger, der kan tillægges anskaffelsessummen ved opgørelse af gevinst eller tab efter aktieavancebeskatningsloven. Se IVFL § 7, stk. 1. Omkostningerne tillægges både anskaffelsessummen ved opgørelse af gevinst eller tab efter aktieavancebeskatningsloven og ved opgørelse af investorfradraget.  

59 pct. af anskaffelsessummen kan fradrages. Se IVFL § 7, stk. 1.

Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag. Fradraget fradrages således i den skattepligtige indkomst, men kan hverken fradrages i den personlige indkomst eller i kapitalindkomsten. 

Ved direkte erhvervelse af aktier som nævnt i IVFL § 2, stk. 1, nr. 1, kan fradraget højst beregnes på grundlag af en anskaffelsessum på 400.000 kr. i hvert af indkomstårene 2019-2022 og 800.000 kr. i 2023 og senere indkomstår. Se IVFL § 7, stk. 2.

Ved indirekte erhvervelse af aktier via erhvervelse af andele i investorfradragsfonde som nævnt i IVFL § 2, stk. 1, nr. 2, kan fradraget højst beregnes på grundlag af en anskaffelsessum på 125.000 kr. i hvert af indkomstårene 2019-2022 og 250.000 kr. i 2023 og senere indkomstår. Se IVFL § 7, stk. 2.

Der er tale om et loft for størrelsen af investorfradraget i de enkelte indkomstår. I samme indkomstår kan der både foretages fradrag  for direkte og indirekte erhvervelse,  og begge lofter kan udnyttes fuldt ud i samme indkomstår.