Indhold

Dette afsnit indeholder regler om identifikation og indberetning af finansielle konti med udlandet, herunder finansielle konti med tilknytning til USA (FATCA). 

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov
  • Oplysninger, der skal indberettes om finansielle konti 
  • Bekendtgørelser om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet
  • Bekendtgørelser om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA

Regel

Det fremgår af SIL § 22, stk. 1 - 3, at skatteministeren kan fastsætte regler om indberetning af oplysninger og om procedurer til at identificere de indberetningspligtige konti, som er nødvendige for at sikre dansk overholdelse af FATCA-aftalen mellem Danmark og USA, Rådets direktiv 2014/107/EU og andre aftaler indgået til implementering af OECD´s fælles indberetningsstandard (Common Reporting Standard, CRS), som Danmark eller EU har indgået eller vil indgå med andre partnere end EU-landene og USA.  SIL § 22 er en videreførelse af den tidligere SKL § 8 Å, stk. 1-3.

Se også afsnit A.B.1.3.5.1 om pligten til at give identifikationsoplysninger.

Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov

Tidligere SKL

Gældende SIL

Indholdet af ændringer

§ 8 Å, stk. 1

§ 22, stk. 1

Bestemmelsen indeholder hjemler for skatteministeren til at fastsætte de regler om indberetning af oplysninger og om procedurer til at identificere de indberetningspligtige konti, som er nødvendige for at sikre dansk overholdelse af FATCA-aftalen mellem Danmark og USA, Rådets direktiv 2014/107/EU og andre aftaler indgået til implementering af OECD´s fælles indberetningsstandard (Common Reporting Standard, CRS), som Danmark eller EU har indgået eller vil indgå med andre partnere end EU-landene og USA.

Bestemmelsen indeholder ligeledes nummereringer fra 1-7 hvoraf nærmere krav til indberetningerne følger.

§ 8 Å, stk. 2

§ 22, stk. 2

Efter bestemmelsen kan skatteministeren fastsætte regler om, at finansielle institutter skal indberette navnet på nærmere opregnede finansielle institutter, som de har foretaget betalinger til. Endvidere kan der fastsættes regler om indberetning af det samlede beløb af sådanne betalinger.

§ 8 Å, stk. 3

§ 22, stk. 3

Efter bestemmelsen kan skatteministeren udstede regler om procedurer for passende omhu i forbindelse med indberetningspligtige finansielle institutters identifikation af finansielle konti og betalinger og indberetning herom.

Oplysninger, der skal indberettes om finansielle konti  

Efter SIL § 22, stk. 1, nr. 1 - 7 kan skatteministeren fastsætte regler om, at finansielle institutter årligt skal foretage indberetning til told- og skatteforvaltningen om finansielle konti med tilknytning til Færøerne, Grønland eller udlandet med angivelse af følgende oplysninger:

1) Navn, adresse, cpr-nummer, cvr-nummer eller SE-nummer og udenlandske identifikationsnumre samt andre identifikationsoplysninger vedrørende kontohavere og oplysning om, hvilke lande eller områder disse er knyttet til. Er kontohaver en juridisk person med en eller flere kontrollerende personer, kan indberetningspligten tillige omfatte tilsvarende oplysninger vedrørende enhver sådan kontrollerende person.

2) Kontonummer, eller hvad der til praktiske formål svarer dertil, hvis et kontonummer ikke findes.

3) Navn og identifikationsnumre på det indberettende finansielle institut, herunder identifikationsnumre udstedt af udenlandske myndigheder.

4) Den finansielle kontos saldo eller værdi, herunder, for så vidt angår en forsikringsaftale med kontantværdi eller annuitetsaftale, kontantværdien eller tilbagekøbsværdien ved udløbet af det relevante kalenderår eller umiddelbart før lukningen, hvis kontoen er lukket i løbet af kalenderåret.

5) For så vidt angår forvaltningskonti:

a) Det samlede bruttobeløb af renter, det samlede bruttobeløb af udbytter og det samlede bruttobeløb af anden indkomst genereret med hensyn til de aktiver, der findes på kontoen, når beløbene er betalt til eller tilskrevet kontoen eller er betalt eller tilskrevet med hensyn til kontoen i løbet af kalenderåret.

b) Det samlede bruttoafkast ved salg eller indløsning af værdier, der er betalt til eller tilskrevet kontoen i løbet af kalenderåret, når det indberettende finansielle institut har optrådt som repræsentant for kontohaveren i forbindelse med salget eller indløsningen.

6) For så vidt angår indskudskonti, det samlede bruttobeløb af renter betalt til eller tilskrevet kontoen i løbet af kalenderåret.

7) For så vidt angår konti, som ikke er omfattet af nr. 5 eller 6, det samlede bruttobeløb betalt til eller godskrevet kontohaveren med hensyn til kontoen i løbet af kalenderåret, for hvilket det indberettende finansielle institut er betalings- eller godskrivningsforpligtet, herunder det samlede beløb af eventuelle indløsningsbeløb betalt til kontohaveren i løbet af kalenderåret.

Bekendtgørelser om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bemyndigelserne i SIL §§ 22, stk. 1 og 3 er udnyttet til at udstede ►bekendtgørelse nr. 334 af 26. marts 2020 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet. hvor bilaget efterfølgende er ændret ved bekendtgørelse nr. 729 af 22. april  2021.◄

Se også afsnit C.F.8.1.2.3.3 for en nærmere gennemgang af CRS aftalen.

Bekendtgørelser om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA

Bemyndigelserne i SIL §§ 22, stk. 1 og 3 er udnyttet til at udstede ►bekendtgørelse nr, 724 af 22. april 2021 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA.◄ 

Se også afsnit C.F.9.2.20.5.3 for en nærmere gennemgang af FATCA aftalen.