Indhold

Dette afsnit handler om indberetning for den der som led i sin virksomhed modtager aktier i depot til forvaltning.

Afsnittet indeholder

 • Regel
 • Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov
 • Indberetningen
 • Erhvervelser og afståelser af aktier
 • Aktiesparekonto
 • Bemyndigelse
 • Bekendtgørelse om skatteindberetning mv.

Regel

Efter SIL § 17, stk. 1, skal den, der som led i sin virksomhed modtager aktier m.v. i depot til forvaltning, hvert år indberette til Skatteforvaltningen om de i det forudgående kalenderår deponerede aktier m.v. Det er typisk pengeinstitutter, der vil være indberetningspligtige efter § 17. Bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere SKL § 10, stk. 1.

I SIL § 17, stk. 2 er det nærmere fastsat, hvilke oplysninger der skal indberettes om den enkelte aktie. Bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere SKL § 10, stk. 2.

Efter SIL § 17, stk. 3, skal den, der som led i sin virksomhed formidler handel med aktier m.v., hvert år indberette om erhvervelser og afståelser af aktier m.v. der er formidlet i det forudgående kalenderår. Bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere SKL § 10, stk. 4.

Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov

Tidligere SKL

Gældende SIL

Indholdet af ændringer

§ 10, stk. 1

§ 17, stk. 1

Efter bestemmelsen, skal den, der som led i sin virksomhed modtager aktier m.v. i depot til forvaltning, hvert år indberette til Skatteforvaltningen om de i det forudgående kalenderår deponerede aktier m.v.

§ 10, stk. 2

§ 17, stk. 2

I bestemmelsen, er det nærmere fastsat, hvilke oplysninger der skal indberettes om den enkelte aktie (dette fremgår af bestemmelsens oplistede numre, fra 1-4).

§ 10, stk. 4

§ 17, stk. 3

Efter bestemmelsen, skal den, der som led i sin virksomhed formidler handel med aktier m.v., hvert år indberette til Skatteforvaltningen om erhvervelser og afståelser af aktier m.v. der er formidlet i det forudgående kalenderår.

Ved lov nr. 1429 af 5. december 2018 om Aktiesparekontolov er der i § 17, stk. 3 indsat følgende nye pkt. i bestemmelsen

Det samme gælder den, der som led i sin virksomhed medvirker til overførsel af aktier m.v. mellem en aktiesparekonto omfattet af aktiesparekontoloven og dennes ejer eller mellem en rateopsparing i pensionsøjemed, en opsparing i pensionsøjemed, en aldersopsparing, en selvpensioneringsordning eller en børneopsparingsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningsloven, og dennes ejer.«

§ 10, stk. 8

§ 17, stk. 4

Efter bestemmelsen, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om indberetningen.

Indberetningen

Efter SIL § 17, stk. 1, skal den, der som led i sin virksomhed modtager aktier m.v. i depot til forvaltning, hvert år indberette om de i det forudgående kalenderår deponerede aktier m.v.

Når der i bestemmelsen henvises til »aktier m.v.« skal dette forstås som de papirer, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven.

Det er typisk pengeinstitutter, der vil være indberetningspligtige efter SIL § 17.

Hvilke oplysninger skal indberettes

I SIL § 17, stk. 2, nr. 1 - 4, er det nærmere fastsat hvad indberetningen for hver enkelt depothaver skal omfatte.

 • Nr. 1 - Oplysning om identiteten af aktien m.v. I § 33 i bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018 om skatteindberetning mv. efter skatteindberetningsloven, er dette nærmere udmøntet ved fastsættelse af regler om, at identiteten skal omfatte navn, ISIN fondskode (entydig identifikationskode efter international standard) og oplysning om det udstedende selskab.

 • Nr. 2 - Antal aktier m.v.

 • Nr. 3 - Om aktien m.v. er optaget til handel på et reguleret marked.

 • Nr. 4 - Kursværdien ved udgangen af kalenderåret, hvis der er tale om aktier m.v. optaget til handel på et reguleret marked. Når aktier m.v. er optaget til handel på regulerede markeder, vil der typisk være tale om handel af ikke ubetydelig omfang af den pågældende aktie m.v. Oplysning om kursen for aktierne m.v. vil være offentligt tilgængelig. Dermed er det for sådanne aktier m.v. muligt for den indberetningspligtige at indberette kursværdi. Indberetningen skal ske for hver enkelt depothaver. Der skal således indberettes om hver enkelt depothavers beløb og antal aktier m.v., hvis der er flere ejere af et depot.

Indberetningen skal ske for hver enkelt depothaver. Der skal således indberettes om hver enkelt depothavers beløb og antal aktier m.v., hvis der er flere ejere af et depot.

Indberetningen sikrer, at oplysningerne kan indgå i forbindelse med Skatteforvaltningens kontrol. Bestemmelsen sikrer tillige, at andre myndigheder, der benytter oplysninger om borgernes formue, vil have adgang til oplysningerne, såfremt de pågældende myndigheder har hjemmel hertil.

Erhvervelser og afståelser af aktier

Efter SIL § 17, stk. 3, skal den, der som led i sin virksomhed formidler handel med aktier m.v., hvert år indberette til Skatteforvaltningen om erhvervelser og afståelser af aktier m.v. der er formidlet i det forudgående kalenderår. Indberetningen skal omfatte oplysninger om identiteten af aktien m.v. og oplysninger om antallet af aktier m.v., anskaffelses- eller afståelsestidspunktet og anskaffelses- eller afståelsessummen for aktien m.v.

Når der i bestemmelsen henvises til »aktier m.v.« skal dette forstås som de papirer, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven.

De indberetningspligtige, som er omfattet af bestemmelsen, vil typisk være pengeinstitutter der foretager køb og salg af aktier m.v. på vegne af deres kunder. Det bemærkes, at handel med investeringsbeviser og aktier i investeringsselskaber ikke omfattes af SIL § 17, stk. 3, men at disse vil være omfattet af indberetningspligten i SIL § 19.

Bestemmelsen sikrer, at der kan foretages automatisk beregning af gevinster og tab på køb og salg af aktier m.v., så henholdsvis gevinst eller tab kan fortrykkes på borgernes årsopgørelser. Beregningen foretages i dag, for så vidt angår gevinster og tab på børsnoterede aktier m.v.

Aktiesparekonto

Indberetningsforpligtelse i SIL § 17, stk. 3 om indberetning af handel med aktier, omfatter også den, der som led i sin virksomhed medvirker til overførsel af aktier m.v. mellem en aktiesparekonto og dennes ejer eller mellem en rateopsparing i pensionsøjemed, en opsparing i pensionsøjemed, en aldersopsparing, en selvpensioneringsordning eller en børneopsparingsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningsloven, og dennes ejer.

Hermed bliver Skatteforvaltningen i stand til beregne ejerens aktieavance og tab på de pågældende aktier, som overføres til eller fra det »frie« depot uden for pensionsordningen og aktiesparekontoen.

Hvis aktiespare- eller pensionskontoen er placeret i et andet pengeinstitut end ejerens »frie« depot, vil indberetningen skulle foretages af det pengeinstitut, der efter branchens kutyme eller efter indbyrdes aftale mellem pengeinstitutterne står for indberetningen. Det vil normalt være det pengeinstitut, hvor aktiespare- eller pensionskontoen er placeret.

Overførsler mellem en pensionsordning og aktiesparekontoen vil ikke skulle indberettes. Det skyldes, at en sådan afståelse og erhvervelse ikke påvirker ejerens almindelige indkomst.

Bemyndigelse

Efter SIL § 17, stk. 4, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om indberetningen. Det, der kan fastsættes nærmere regler om, er regler der nærmere definerer de oplysninger, der skal indberettes.

Bemyndigelsen er udnyttet i § 34 i skatteindberetningsbekendtgørelsen (SIB), jf. bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 om skatteindberetning mv.,

Bekendtgørelse om skatteindberetning mv.

 Det fremgår af  SIB § 34,  at, indberetningspligten efter SIL § 17, stk. 1 og 2, omfatter:

1) Depositarens identitet, jf. § 1.

2) Identiteten, jf. § 3, af den eller dem, deponeringen er foretaget for.

3) Depotets identitet.

4) Identiteten af aktien m.v., herunder med angivelse af ISIN-fondskode, hvis en sådan er tildelt, og af identiteten af det udstedende selskab m.v. efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning.

5) Antallet af de enkelte aktier m.v.

6) Oplysning om aktien m.v. er optaget til handel på et reguleret marked.

7) Kursværdien ultimo af den enkelte aktie m.v., hvis aktien m.v. er optaget til handel på et reguleret marked.

Indberetning efter SIL § 17, stk. 3, omfatter:

1) Identiteten af den indberetningspligtige (værdipapirhandleren), jf. § 1.

2) Identiteten af den eller de, der har erhvervet eller afstået aktien m.v., jf. § 3.

3) Identiteten af den erhvervede eller afståede aktie m.v., herunder med angivelse af ISIN-fondskode, hvis en sådan er tildelt, og af identiteten af det udstedende selskab m.v. efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning.

4) Oplysning om aktien m.v. er optaget til handel på et reguleret marked.

5) Antallet af erhvervede eller afståede aktier m.v.

6) Anskaffelses- eller afståelsestidspunktet.

7) Anskaffelses- eller afståelsessummen, herunder de handelsomkostninger, som den indberetningspligtige har kendskab til.