Indhold

Afsnittet handler om indberetningspligten for andelsforeninger der foretager kapitalfondsudlodninger

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov
  • Indberetningen
  • Hvilke oplysninger skal indberettes

Regel

Efter SIL § 30, stk. 1, skal andelsforeninger omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 3, som foretager kapitalfondsudlodninger,  hvert år indberette om kapitalfondsudlodninger til eksisterende såvel som ophørte andelshavere vedrørende det forudgående kalenderår.

Efter SIL § 30, stk. 2, skal der for hver andelshaver indberettes en række nærmere oplysninger.

Bestemmelse er ny.

Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov

Tidligere SKL

Gældende SIL

Indholdet af ændringer

Bestemmelsen er ny

§ 30, stk. 1 og 2

Efter bestemmelsen, skal andelsforeninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, som foretager kapitalfondsudlodninger, hvert år indberette om kapitalfondsudlodninger til eksisterende såvel som ophørte andelshavere vedrørende det forudgående kalenderår.

De andelsforeninger, der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, er andelsforeninger, hvis formål er at fremme mindst 10 medlemmers fælles erhvervsmæssige interesser gennem deres deltagelse i foreningens virksomhed som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde, hvis omsætning med ikke-medlemmer ikke væsentligt eller længerevarende overskrider 25 pct. af den samlede omsætning, og som, bortset fra normal forrentning af en indbetalt medlemskapital, anvender den stedfundne omsætning med medlemmerne som grundlag for udlodning til disse.

Kapitalfondsudlodninger fra sådanne foreninger til såvel eksisterende som ophørende medlemmer er skattepligtig indkomst for medlemmet

Indberetningen

Efter SIL § 30, stk. 1, skal andelsforeninger omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 3, som foretager kapitalfondsudlodninger, hvert år indberette om kapitalfondsudlodninger til eksisterende såvel som ophørte andelshavere vedrørende det forudgående kalenderår.

De andelsforeninger, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 3, er andelsforeninger, hvis formål er at fremme mindst 10 medlemmers fælles erhvervsmæssige interesser gennem deres deltagelse i foreningens virksomhed som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde, hvis omsætning med ikke-medlemmer ikke væsentligt eller længerevarende overskrider 25 pct. af den samlede omsætning, og som, bortset fra normal forrentning af en indbetalt medlemskapital, anvender den stedfundne omsætning med medlemmerne som grundlag for udlodning til disse.

Kapitalfondsudlodninger fra sådanne foreninger til såvel eksisterende som ophørende medlemmer er skattepligtig indkomst for medlemmet.

Indberetningen vil sikre, at de pågældende udlodninger kan indgå ved skatteansættelsen for modtageren.

Hvilke oplysninger skal indberettes

Indberetningen skal efter SIL § 30, stk. 2, nr. 1 - 4, for hver andelshaver indeholde en række nærmere oplysninger, jf. nedenfor.

  • Nr. 1 - oplysning om identifikation af den, der foretager indberetningen. Indberetningen skal ske ved oplysning om den indberetningspligtiges cvr-nummer eller SE-nummer. Dvs. den indberetningspligtiges registreringsnummer. e

  • Nr. 2 - oplysning om identifikationen af udbyttemodtager (andelshaver). Indberetning af identifikationsoplysningerne skal ske efter de nærmere regler om, hvilke identifikationsoplysninger der skal indberettes. De identifikationsoplysninger, der skal indberettes, er de oplysninger, der vil følge af regler udstedt i medfør af SIL § 52, stk. 3. nr. 3 - oplysning om datoen for udlodningen.

  • Nr. 4 - oplysning om størrelsen af de udloddede beløb.