Indhold

Dette afsnit handler om indberetningspligten for selskaber, der erhverver egne aktier mv.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov
  • Indberetningen
  • Bemyndigelse

Regel

Selskaber m.v., der erhverver egne aktier m.v., skal hvert år foretage indberetning til Skatteforvaltningen om de erhvervede egne aktier m.v. i det forudgående kalenderår med angivelse af identitet, antal, anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum for aktierne m.v. og sælgers identitet, jf. dog SIL § 50. Se SIL § 28, stk. 1

Bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere SKL § 7 E, stk. 1.

Efter SIL § 28, stk. 2, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om indberetningen. Bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere SKL § 7 E, stk. 2, dog indeholder bestemmelse i modsætning til den tidligere regel ikke mulighed for at lempe indberetningspligten.

Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov

Tidligere SKL

Gældende SIL

Indholdet af ændringer

§ 7 E, stk. 1

§ 28, stk. 1

Efter bestemmelsen, skal selskaber m.v., der erhverver egne aktier m.v., hvert år foretage indberetning til Skatteforvaltningen om de erhvervede egne aktier m.v. i det forudgående kalenderår med angivelse af identitet, antal, anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum for aktierne m.v. og sælgers identitet, jf. dog § 50.

Efter bestemmelsen, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om indberetningen.

§ 7,E, stk. 2

§ 28, stk. 2

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.

Indberetningen

Efter SIL § 28, stk. 1, skal selskaber m.v., der erhverver egne aktier m.v., hvert år foretage indberetning til Skattestyrelsen om de erhvervede egne aktier m.v. i det forudgående kalenderår med angivelse af identitet, antal, anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum for aktierne m.v. og sælgers identitet, jf. dog § 50.

Når der i bestemmelsen henvises til »aktier m.v.« skal dette forstås som de papirer, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven.

Når der i bestemmelsen henvises til »selskaber m.v.« skal dette som udgangspunkt forstås som de selskaber (f.eks. aktie- eller anpartsselskaber) og foreninger (f.eks. investeringsforeninger) og andre juridiske personer, der har udstedt de pågældende aktier m.v.

Indberetningen skal ikke foretages, hvis afståelsen er omfattet af indberetningspligten efter SIL § 16, § 17, stk. 3, eller § 29. Bestemmelsen i SIL § 28, stk. 1, 2. pkt., sikrer mod dobbeltindberetning.

Indberetningen skal efter bestemmelsen ske årligt til Skatteforvaltningen og vedrøre de erhvervede egne aktier m.v. i det forudgående kalenderår med angivelse af identitet, antal, anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum for aktierne m.v. og sælgers identitet.

Ved lov nr. 430 af 18. maj 2016, er der indført en ny skattebegunstiget medarbejderaktieordning i ligningslovens § 7 P.

For at sikre korrekt beskatning ved afståelse af medarbejderaktier, herunder som følge af ligningslovens § 7 P, er der indført en oplysningspligt for afståelser af disse, hvor erhververen er et selskab, der foretager opkøb af egne aktier. Indberetningspligten påhviler selskabet.

Bemærk

Indberetning efter SIL § 28 skal foretages til Skatteforvaltningen senest den 20. januar, eller hvis denne dag er en lørdag eller søndag, senest den følgende mandag. Se SIL § 54, stk. 1.

Bemyndigelse

Efter SIL § 28, stk. 2, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om indberetningen.

Bemyndigelsen til at fastsætte nærmere regler er udnyttet i SIB § 41 b, jf. bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2018 om skatteindberetning m.v.

SIB § 41 b er indsat ved bekendtgørelse nr. 1006 af 24. maj 2021 om ændring af bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. Bestemmelsen træder i kraft den 1. juli 2021 og har virkning for indberetning vedrørende kalenderåret 2021 og senere.◄

Bekendtgørelse om skatteindberetning mv.

 I SIB § 41 b er det fastsat, at indberetning efter SIL § 28 omfatter:

1) Identiteten af den indberetningspligtige.

2) Identiteten af den eller de, der har afstået aktien m.v., jf. § 3.

3) Identiteten af den erhvervede aktie m.v., herunder med angivelse af ISIN-fondskode, hvis en sådan er tildelt, og af identiteten af det udstedende selskab m.v. efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning.

4) Oplysning om aktien m.v. er optaget til handel på et reguleret marked.

5) Antallet af erhvervede aktier m.v.

6) Anskaffelsestidspunktet.

7) Anskaffelsessummen, herunder de handelsomkostninger, som den indberetningspligtige har kendskab til.