Indhold

Dette afsnit handler om, at finansieringsselskaber er pålagt en årlig oplysningspligt i forbindelse med indgivelse af oplysningsskemaet, hvis de ønsker at anvende reglerne i kursgevinstlovens § 25, stk. 7, vedrørende nedskrivning på udlån og hensættelser på garantier mv. Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over ændringer i forhold til tidligere skattekontrollov
  • Hvis revisorerklæringen ikke indsendes rettidigt

Regel

Finansieringsselskaber, der efter kursgevinstlovens § 25, stk. 8, har valgt at anvende reglerne i kursgevinstlovens § 25, stk. 7, skal sammen med oplysningsskemaet for det pågældende indkomstår, indsende en erklæring afgivet af en statsautoriseret revisor, hvorved det attesteres, at de regnskabsmæssige nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier mv. er foretaget i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabslovens afsnit V, herunder at selskabet har kalenderåret som regnskabsår. Endvidere skal erklæringen indeholde oplysning om, hvorvidt selskabet opfylder betingelsen i kursgevinstlovens § 25, stk. 10, nr. 2.

Se SKL § 36

Det fremgår af forarbejderne, at bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere skattekontrollovs § 6 D, stk. 4.

Det fremgår af kursgevinstlovens § 25, stk. 8, at finansieringsselskaber, i stedet for at medregne tab på udlån og garantier mv. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i kursgevinstlovens § 25, stk. 1, 3 og 4, en gang for alle kan vælge at anvende reglerne i stk. 7 for samtlige de udlån og garantier m.v., der vedrører aktiviteterne, som er nævnt i litra a-m i stk. 10, nr. 2.

Det er en forudsætning, at finansieringsselskabet opfylder betingelserne i kursgevinstlovens § 25, stk. 10, nr. 2, om at udøve en eller flere hovedaktiviteter, som er omfattet af reglerne. Det drejer sig bl.a. om udlånsvirksomhed, finansiel leasing, betalingsformidling, sikkerhedsstillelse og garantier.

Efter kursgevinstlovens § 25, stk. 8, skal finansieringsselskabet vedlægge meddelelsen om omvalg en erklæring afgivet af en statsautoriseret revisor, hvorved det attesteres, at ovennævnte betingelse i stk. 10, nr. 2, er opfyldt, mens en statsautoriseret revisors årlige attestation af, at finansieringsselskabet stadig opfylder betingelserne for at anvende kursgevinstlovens § 25, stk. 7, er videreført i SKL § 36.

SKL § 36 erstatter hjemlen i den tidligere skattekontrollovs § 6 D, skt. 4.

Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov

Tidligere SKL

Gældende SKL

Indholdet af ændringer

§ 6 D, stk. 4

§ 36

Bestemmelsen pålægger finansieringsselskaber en årlig oplysningspligt i forbindelse med indgivelse af oplysningsskemaet, hvis de ønsker at anvende reglerne i kursgevinstlovens § 25, stk. 7, vedrørende nedskrivning på udlån og hensættelser på garantier m.v. Revisorerklæringen vil være en særlig årlig oplysningspligt i forbindelse med indsendelsen af oplysningsskemaet. Den manglende rettidig indsendelse af revisorerklæringen udløser derfor et skattetillæg efter lovforslagets § 73, og der kan pålægges tvangsbøder efter lovforslagets § 72, stk. 1, hvor § 36 er nævnt som en af de oplysningspligter, som er knyttet til indsendelse af oplysningsskemaet.

 Hvis revisorerklæringen ikke indsendes rettidigt

Reglerne i årsregnskabslovens afsnit V indeholder reglerne for regnskabsaflæggelse for regnskabsklasse D, hvor der er krav om revision af årsregnskabet.

Revisorerklæringen vil være en særlig årlig oplysningspligt i forbindelse med indsendelsen af oplysningsskemaet. Den manglende rettidige indsendelse af revisorerklæringen udløser derfor et skattetillæg efter SKL § 73, og der kan pålægges tvangsbøder efter SKL § 72, stk. 1, hvor SKL § 36 er nævnt som en af de oplysningspligter som er knyttet til indsendelse af oplysningsskemaet.