Indhold

Dette afsnit handler om regler om pligten til at give Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i SKL § 2 digitalt, som fastsat af skatteministeren.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Bekendtgørelse om digital kommunikation på Skatteministeriets område
  • Bekendtgørelse om selskabsskat
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Skattepligtige, som er omfattet af regler om pligten til at give Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i SKL § 2 digitalt efter regler fastsat af skatteministeren, skal give oplysninger i et oplysningsskema ved anvendelse af de digitale kanaler, som Skatteforvaltningen anviser.

Hjemlen til, at ministeren kan fastsætte disse regler, fremgår af SFL § 35, stk. 1-4.

Se SKL § 5, stk. 1.

Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 1535 af 19. december 2017, at bestemmelsen er ny og indebærer, at skattepligtige, som er omfattet af regler fastsat i medfør af SFL § 35, skal give oplysningerne i oplysningsskemaet til Skatteforvaltningen digitalt. Se SFL § 35.

Hvem skal indgive oplysninger digitalt

De skatteydere, der skal indgive oplysninger digitalt, fremgår af

 som er udstedt med hjemme i SFL § 35.

 Bekendtgørelse om digital kommunikation på Skatteministeriets område

Fysiske personer, der efter skattekontrolloven § 11 har pligt til at give oplysninger om skattepligtig indkomst senest den 1. juli i året efter indkomstårets udløb, skal indgive oplysningsskemaet digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skatteforvaltningen anviser, jf. dog stk. 2 og §§ 2 og 4.

Undtaget for pligten til at give oplysninger om skattepligtig indkomst digitalt efter stk. 1 er fysiske personer, der ikke er moms- eller lønsumsafgiftspligtige, som er fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post, jf. bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. eller bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post.

Se § 1 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

Pligten til at indgive oplysningsskemaet digitalt omfatter ikke:

1) Skattepligtige, der er eller i løbet af indkomståret har været begrænset skattepligtige efter kildeskatteloven.

2) Skattepligtige, der i løbet af indkomståret indtræder eller udtræder af skattepligten efter kildeskatteloven § 1

  3) Skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, der har skattemæssigt hjemsted i udlandet eller i løbet af indkomståret får skattemæssigt hjemsted i udlandet og for det pågældende indkomstår ønsker at blive beskattet efter reglerne om grænsegængere.

4) Skattepligtige, der ved indkomstopgørelsen skal medregne gevinst og tab af fordringer efter reglerne om næring i kursgevinstloven.

5) Skattepligtige, der efter regler fastsat af skatteministeren efter indstilling fra Skatterådet i medfør af skattekontrollovens § 6, stk. 2, nr. 1, har pligt til at indsende skatteregnskab sammen med oplysningsskemaet.

6) Skattepligtige, der har omdannet virksomheden til selskab efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse og sammen med oplysningsskemaet indsender de selskabsretlige dokumenter, jf. § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om skattefri virksomhedsomdannelse.

7) Skattepligtige, der i løbet af indkomståret overdrager virksomhed efter kildeskattelovens regler om skattemæssig succession.

8) Skattepligtige, der har modtaget erstatnings- eller forsikringssum og efter ejendomsavancebeskatningsloven skal indsende meddelelse om genopførelse af fast ejendom sammen med indkomstårets oplysningsskema.

9) Skattepligtige, der efter kursgevinstlovens § 32, stk. 3, har opgjort et tab på visse aktiebaserede finansielle kontrakter, og som kun ønsker at bruge en del af det opgjorte tab.

10) Skattepligtige, der i indkomståret sidder i uskiftet bo, og hvor skatten beregnes efter dødsboskattelovens kapitel 10.

11) Skattepligtige, der ikke er fyldt 18 år ved indkomstårets begyndelse.

12) Skattepligtige, der efter værgemålsloven er umyndiggjorte.

Se § 2 i i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

Ændringer i oplysningsskemaet ved genoptagelse

Hvis en fysisk person, som skal give oplysninger om skattepligtig indkomst digitalt efter § 1, stk. 1, anmoder om genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, eller § 27, stk. 1, skal anmodningen indgives digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skatteforvaltningen anviser.

Se § 3 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

Afskæring af TastSelv

En skattepligtig, der er afskåret fra at anvende TastSelv efter skattekontrollovens § 71, er undtaget fra pligten i §§ 1 og 3 til at oplyse den skattepligtige indkomst m.v. digitalt. Oplysninger om skattepligtig indkomst til Skatteforvaltningen, genoptagelse af årsopgørelse eller ændring af forskudsopgørelse kan ske ved at rette henvendelse til Skatteforvaltningen telefonisk, via www.skat.dk, ved brev eller ved personlig henvendelse.

Se § 4 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

xSkat.dk/tastselvx og meddelelser om forskudsopgørelse, som er ændret på initiativ af Skatteforvaltningen, samt årsopgørelse, forslag til afgørelser og afgørelser mv.

Skatteforvaltningen kan sende meddelelser, forslag til afgørelser og afgørelser m.v., til borgeren eller virksomheden ved, at den pågældende meddelelse m.v. lægges i borgerens eller virksomhedens skattemappe.

Nye årsopgørelser for indkomståret 2013 og tidligere år sendes dog som almindelig post, medmindre borgeren har valgt at modtage henvendelser fra Skatteforvaltningen digitalt xskat.dk/tastselvx og har oplyst e-mailadresse eller sms-nummer i TastSelv-borger på www.skat.dk.

Er en borger tilsluttet Offentlig Digital Post, jf. lov om Digital Post fra offentlige afsendere, vil vedkommende blive adviseret af Skatteforvaltningen gennem den fællesoffentlige digitale postkasse for så vidt angår forskudsopgørelsen, som er ændret på initiativ af Skatteforvaltningen, og årsopgørelsen m.v., medmindre borgeren har oplyst e-mailadresse eller mobiltelefonnummer til Skatteforvaltningen, hvorefter vedkommende vil blive adviseret gennem disse kanaler.

Er borgeren fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post, jf. bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. eller bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post, vil vedkommende modtage forskudsopgørelsen, som er ændret på initiativ af Skatteforvaltningen, og årsopgørelsen m.v. med almindelig post.

Se § 5 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

Anmodning om tilbagebetaling af indeholdt udbytteskat skal ske via de digitale kanaler, som Skatteforvaltningen anviser.

Undtaget fra stk. 1 er anmodninger efter kildeskattelovens § 55 og selskabsskattelovens § 29 D.

Se § 6 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

Krav i skattelovgivningen om skriftlighed eller underskrift anses for opfyldt, når meddelelser m.v. til Skatteforvaltningen sendes via TastSelv på www.skat.dk.

Se § 7 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

Vurderingsportalen og meddelelser, deklarationer og afgørelser m.v. om ejendomsvurdering og om tilbagebetalingsordningen

Skatteforvaltningen kan sende meddelelser, deklarationer og afgørelser m.v. om ejendomsvurdering og om tilbagebetalingsordningen til fysiske og juridiske personer ved, at den pågældende meddelelse, deklaration, afgøm.v. gøres tilgængelig for vedkommende på den del af Vurderingsportalen, som vedkommende kun kan tilgå ved NemLog-in.

Er en fysisk eller juridisk person tilsluttet Offentlig Digital Post, jf. lov om Digital Post fra offentlige afsendere, vil vedkommende blive adviseret af Skatteforvaltningen gennem den fællesoffentlige digitale postkasse, når Skatteforvaltningen sender meddelelser, deklarationer og afgørelser m.v. om ejendomsvurderinger og om tilbagebetalingsordningen efter stk. 1.

Er en fysisk eller juridisk person fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post, jf. bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. eller bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post, vil vedkommende modtage meddelelser m.v. om ejendomsvurdering med almindelig post

Se § 8 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

Ved behandling af sager om vurdering af fast ejendom kan Skatteforvaltningen udstede meddelelser, deklarationer og afgørelser m.v. uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde i sager, hvor der er foretaget manuel sagsbehandling. Sådanne meddelelser m.v. sidestilles i retlig henseende med dokumenter med personlig underskrift.

Navnet på sagsbehandler skal fremgå af dokumentet, hvis dette sendes uden underskrift efter stk. 1.

Se § 9 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

Krav i skattelovgivningen om skriftlighed eller underskrift anses for opfyldt, når meddelelser m.v. til Skatteforvaltningen sendes via Vurderingsportalen

Se § 10 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

Ikrafttræden mv.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020, og bekendtgørelse nr. 1301 af 14. november 2018 om digital kommunikation på Skatteministeriets område ophæves.

Se § 11 i bekendtgørelse nr. 1197 af 25. november 2019.

Bekendtgørelse om selskabsskat.

Opkrævningsmyndighed

Det følger af § 1 i BEK nr. 1303 af 14. november 2018, at indkomstskat, restskat, acontoskat og tillæg for selskaber og foreninger m.v. skal indbetales til Skatteforvaltningen, der forestår opkrævning, skatteberegning og eventuel tilbagebetaling.

Skattebeløb og tillæg, som ikke indbetales rettidigt, inddrives tillige med tillæg, renter og gebyrer ved Skatteforvaltningens foranstaltning efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.

Skatteforvaltningen udbetaler de beløb, der efter SEL § 23 tilfalder kommunerne.

Se § 1 i BEK 1303 af 14. november 2018.

Beregning af ordinær acontoskat

For selskaber og foreninger m.v., der er omfattet af acontoskatteordningen, jf. SEL § 29 A, beregner Skatteforvaltningen ordinær acontoskat, jf. dog stk. 2 og 3.

Skatteforvaltningen kan dog undlade at beregne ordinær acontoskat for selskaber og foreninger m.v., der ikke har pligt til at indgive oplysningsskema, jf. SKL § 4, stk. 1, nr. 3 og 4. Tilsvarende gælder for ordinær acontoskat for selskaber og foreninger m.v. fra og med det tidspunkt, hvor konkursdekret afsiges.

Skatteforvaltningen kan endvidere undlade at beregne ordinær acontoskat for selskaber og foreninger m.v., der er omfattet af SEL § 29 A, stk. 4, 1. pkt., eller § 30 A, stk. 8, 1. pkt.

Ordinær acontoskat for et administrationsselskab omfattet af SEL § 30 A, stk. 7, opkræves første gang i det tredje indkomstår efter acontoskattepligtens indtræden.

Se § 2 i BEK 1303 af 14. november 2018.

Angivelse og betaling

Skatteforvaltningen udarbejder og stiller oplysninger om ordinære acontoskatterater til rådighed i TastSelv Erhverv, hvor selskaberne og foreningerne m.v. kan søge oplysningerne.

Selskaber og foreninger m.v., der ønsker at betale frivillig acontoskat efter SEL § 29 A, stk. 6, skal angive den frivillige acontoskat i TastSelv Erhverv senest henholdsvis den 20. marts og den 20. november i opkrævningsåret for acontoskatten samt senest den 1. februar i året efter opkrævningsåret for acontoskatten.

Selskaber og foreninger m.v., der ønsker en ordinær acontoskatterate nedsat efter SEL § 29 C, skal ansøge om nedsættelsen i TastSelv Erhverv inden udløbet af betalingsfristen for raten. Afgørelsen modtages digitalt i TastSelv Erhverv. Særskilt anmodning om nedsættelse af 2. rate af ordinær acontoskat kan fremsættes efter forfaldstidspunktet for 1. rate.

Anmodning om nedsættelse af ordinære acontoskatterater kan kun under særlige omstændigheder fremsættes efter raternes forfaldstidspunkt.

Oplysninger om betaling af skyldig indkomstskat, restskat og restskattetillæg fremgår af årsopgørelsen.

Se § 3 i BEK 1303 af 14. november 2018.

Digital indgivelse af oplysningsskema samt anmodninger og meddelelser i tilknytning til oplysningsskemaet m.v.

Selskaber og foreninger m.v. skal give oplysninger om skattepligtig indkomst m.v. digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skatteforvaltningen anviser.

Pligten til at give oplysninger om skattepligtig indkomst m.v. digitalt efter stk. 1 omfatter ikke indkomst efter kulbrinteskattelovens (KULBRL) § 1, medmindre selskabet indgår i sambeskatning efter selskabsskatteloven med et selskab, som ikke er omfattet af KULBRL § 1.

Se § 4 i BEK 1303 af 14. november 2018.

Anmodning om forlængelse af oplysningsfristen efter SKL § 14, stk. 1, skal indgives i TastSelv Erhverv.

Se § 5 i BEK 1303 af 14. november 2018.

Ønsker et selskab eller forening m.v., som er omfattet af pligten i § 4 til at give oplysninger om skattepligtig indkomst m.v. digitalt, at få ændret ansættelsen efter SFL §§ 26 eller 27, skal selskabet eller foreningen m.v. indgive anmodningen og dokumentation digitalt i TastSelv Erhverv.

Se § 6 i BEK 1303 af 14. november 2018.

Ved omlægning af indkomstår efter SEL § 10, stk. 2, skal selskabet eller foreningen m.v. indgive ansøgning herom i TastSelv Erhverv.

Se § 7 i BEK 1303 af 14. november 2018.

Meddelelse fra selskaber og foreninger m.v. efter SKL § 29, stk. 4, om, at der skal anvendes fremmed valuta til udarbejdelsen af det skattemæssige årsregnskab, eller at det skattemæssige årsregnskab skal udarbejdes i en anden valuta end den, der tidligere er valgt efter SKL § 30, stk. 1, skal indgives i TastSelv Erhverv.

Se § 8 i BEK 1303 af 14. november 2018.

Registrering

Skatteforvaltningens registre udgør grundlaget for udskrivning af materiale vedrørende registrering af selskaber og foreninger m.v.

Selskaber og foreninger m.v., hvis første indkomstår er påbegyndt før den 29. januar 1992, og som vælger at betale acontoskat, jf. SEL § 30 A, stk. 2, skal rette henvendelse til Skatteforvaltningen inden begyndelsen af det kalenderår, hvorfra acontoskatteordningen skal finde anvendelse. Tilmeldelse til acontoskatteordningen kan også ske ved, at selskabet, foreningen m.v. indberetter frivillig acontoskat i TastSelv Erhverv senest henholdsvis den 20. marts og den 20. november i opkrævningsåret for acontoskatten samt senest den 1. februar i året efter opkrævningsåret for acontoskatten. Sambeskattede selskaber og foreninger m.v. skal tilmelde sig samlet.

Meddelelser fra selskaber og foreninger m.v., der vedrører ændring af, efter hvilken bestemmelse i selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven selskabet eller foreningen m.v. skal beskattes, skal indgives til Skatteforvaltningen gennem TastSelv Erhverv.

Selskaber og foreninger m.v., der henhører under selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven, og som ikke har skattepligtige indtægter her til landet, skal meddele Skatteforvaltningen dette samt ændringer hertil gennem TastSelv Erhverv.

Se § 9 i BEK 1303 af 14. november 2018.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKTST

SKM2018.357.SKTST

Der er i KSL § 53 a og SKL § 71 indført bestemmelser om, at Skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om at afskære en skattepligtig fra at anvende TastSelv til ændring af oplysninger i forskudsopgørelsen og årsopgørelsen. Bestemmelserne lovfæster administrativ praksis fastlagt i SKM2010.638.SKAT, som ophæves med denne meddelelse.

SKM2010.638.SKAT ophæves.

Skatteforvaltningen

SKM2016.581.SKAT

SKM-meddelelse om transfer pricing - meddelelse til SKAT vedrørende land for land-rapportering

 

SKM2010.638.SKAT

SKM-meddelelse om afskæring af TastSelv (karantæneordning)

 

Bemærk

Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 1535 af 19. december 2017, at det betyder, at skattepligtige, som er omfattet af bestemmelsen, og som afgiver oplysningerne som nævnt i SKL § 2 til Skatteforvaltningen uden at benytte de anviste digitale kanaler ved udløbet af oplysningsfristen, ikke vil kunne anses for at have afgivet oplysningerne i SKL § 2 til Skatteforvaltningen.

Den skattepligtige vil således pålægges et skattetillæg, og Skatteforvaltningen vil eventuelt kunne fremtvinge oplysningsskemaet ved tvangsbøder.