Dato for udgivelse
07 Jan 2019 12:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Dec 2018 10:37
SKM-nummer
SKM2019.4.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-1507556
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Indsamlet bidrag, gave, personlig indkomst
Resumé

Spørgerne havde modtaget et indsamlet beløb og ønskede at vide hvorvidt de var skattepligtige af dette indsamlede beløb.

Indsamlingen var sket for at påskønne og anerkende Spørgernes frivillige og ulønnet indsats i deres fritid i kirken. Derudover var indsamlingen sket på initiativ af en kreds af personer, der havde et kendskab til Spørgernes liv og tjeneste i kirkelivet, og således ikke på modtagernes initiativ. Kredsen bestod af 45 forskellige personer, som havde bidraget til indsamlingen. Efter praksis kunne indsamlingen anses at opfylde betingelsen om at være organiseret over en større personkreds. Det forudsættes, at gaven ville blive modtaget en gang for alle.

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørgerne vil være fritaget for at betale skat af det indsamlede beløb, jf. ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1.

Hjemmel

Skatteforvaltningslovens § 21

Reference(r)

Ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2018-2, afsnit C.A.6.3.2

Spørgsmål

  1. Kan det bekræftes, at spørgerne A og B kan blive fritaget for at betale skat af et til dem indsamlet formålsbestemt beløb?

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

A og B anmoder om at få et bindende svar på at blive fritaget for at skulle betale skat af et til dem formålsbestemt indsamlet beløb på i alt 30.875 kr. Indsamlingen er sket i januar 2018 på initiativ af en kreds af personer, der har et stort og mangeårigt kendskab til spørgernes liv og tjeneste i dansk kirkeliv. Indsamlingen, der efterfølgende er blevet godkendt af kirkens bestyrelse, har udelukkende karakter af at skulle påskønne og anerkende den store og mangeårige indsats de har udført ulønnet, frivilligt og helt på eget initiativ i deres fritid i kirkebevægelsen, specielt indenfor områderne kirkeplantning, undervisning og sidst men ikke mindst, indsatsen for at motivere kvinder og mænd til at komme i aktiv tjeneste i kirkelivet i Danmark og udlandet. I alt 45 forskellige personer har bidraget til indsamlingen. Giverne er gjort bekendt med, at der ikke kan opnås fradrag for gaverne, og at disse ikke kan og vil blive indberettet til Skat af kirken. De indsamlede midler er holdt skarpt adskilt fra alle øvrige indsamlede midler i kirken.

Spørgers opfattelse og begrundelse

A og B anmoder om at få et bindende svar for godkendelse af skattefritagelse for beskatning af et indsamlet bidrag under henvisning til ligningslovens § 7, stk. 1, og Den Juridiske Vejledning 2018-1.

Nedenfor uddybes begrundelserne for fritagelsen for beskatning nærmere:

Indsatsen på området kirkeplantning

A og B har i en lang årrække virket som pionerer og "ildsjæle" for at medvirke til at plante nye kirker og menigheder på kirkeområdet i Danmark og en række andre lande. Siden deres første år som forstandere for en kirke, hvor de begyndte deres tjeneste i 19xx, har de været med til at plante 5 nye menigheder. B har været aktiv forkynder i 30 lande i alle verdensdele i 42 år. Uanset B’s ansættelsesforhold, har han altid sideløbende med sin ansættelse haft en "teltmager-tjeneste", hvor han og A frivilligt har hjulpet kristne i Danmark og mange andre lande med at etablere menigheder og kirker for at fremme forkyndelsen af evangeliet. B er i dag mentor og ulønnet vejleder for mange menigheder og kirker i 10 forskellige lande.

Indsatsen på undervisningsområdet

På undervisningsområdet har B i en lang årrække været primusmotor for at fremme forståelsen for og udbredelsen af de i bibelen nævnte 5 åndelige tjenester. I den forbindelse har B skrevet og udgivet en stor mænge undervisningsmaterialer, herunder bogen med titlen "xx". Bogen, der er udkommet på dansk, engelsk og polsk i 5 oplag og indtil nu i ca. 4.000 eksemplarer, bliver og er blevet brugt som inspirations-/undervisningsmateriale i mange kirker og menigheder. Bogen har været med til at udbrede forståelsens for Helligåndens værk.

I 20xx startede B undervisningsserien "xx". Serien er en systematisk bibelundervisning og et forsøg på at gøre bibelens budskab relevant for nutiden. Indtil nu er der produceret 104 programmer fordelt over en undervisningsperiode på 2 år. Den er blevet set af tusindvis af mennesker på lokale tv-kanaler i hele Danmark. B er netop blevet anmodet om at lave endnu en serie, da programmet er blandt de mest sete på xx kanal.

På undervisningsområdet har B også været "idemager" og igangsætter i forbindelsen med etableringen af bibelskolen "xx", der har haft elever fra mange kirker og menigheder i Danmark og udlandet. Mange af eleverne er nu aktivt involveret i kristent arbejde i kirker og menigheder i og udenfor Danmark.

På undervisningsområdet har A i mere end 15 år arbejdet ihærdigt og meget målbevidst for at fremme forståelsen for at få kvinder i tjeneste i kirkelivet i Danmark og udlandet. I den forbindelse har hun på eget initiativ og ulønnet hvert år siden 20xx afholdt en stor årlig kvindekonference under titlen "xx". Formået med disse konferencer har udelukkende været at være en "øjenåbner" for kristne kvinder for at inspirere disse til at få mod og lyst til at komme i aktiv tjeneste i evangeliske kirker og menigheder i Danmark og udlandet.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørgerne A og B kan blive fritaget for at betale skat af et til dem indsamlet formålsbestemt beløb.

Begrundelse

Efter ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1, er der skattefrihed for gaver, der hidrører fra indsamlede bidrag, forudsat at gaven er oppebåret én gang for alle og alene har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester.

Ifølge bestemmelsen skal følgende betingelser være opfyldt for skattefrihed:

  • Gaven skal udelukkende have karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester. Betingelsen om anerkendelse af modtagerens fortjenester er i praksis blevet fortolket forholdsvis bredt. Ydelsen må modsætningsvis ikke have karakter af vederlag for fx arbejdspræstationer, men kun være udtryk for en anerkendelse af modtagerens fortjenester på specielle områder eller i almindelighed.
  • Gaven er givet én gang for alle og har ikke karakter af vederlag.
  • Indsamlingen er ikke sket på modtagerens initiativ.
  • Indsamlingen skal have været organiseret over en vis større personkreds, og at der skal være tale om en egentlig indsamling, jf. fx LSRM 1963,104, hvor Landsskatteretten fandt at antallet af 44 bidragsydere var nok til at den omhandlede gave kunne være omfattet af skattefriheden.

Det er oplyst, at der er sket en indsamling og at gaven skal ydes for at påskønne og anerkende spørgernes frivillige og ulønnet indsats i deres fritid i frikirkebevægelsen. Det lægges således til grund, at gaven ikke har karakter af vederlag for en arbejdspræstation. Derudover er indsamlingen sket på initiativ af en kreds af personer, der har et kendskab til spørgernes liv og tjeneste i kirkelivet, og således ikke på modtagernes initiativ. Kredsen består af 45 forskellige personer, som har bidraget til indsamlingen. Efter praksis kan indsamlingen anses at opfylde betingelsen om at være organiseret over en større personkreds. Det forudsættes, at gaven vil blive modtaget en gang for alle. Betingelserne for at være omfattet af bestemmelsen er derfor opfyldt.

Henset til, at betingelserne i ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1 er opfyldt, er det Skattestyrelsens indstilling, at spørgerne kan få en fritagelse for at betale skat af det indsamlede beløb.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1

§ 7. Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke:

1) Gaver, der hidrører fra indsamlede bidrag, forudsat at gaven alene har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester eller er ydet i anledning af modtagerens alvorlige sygdom eller tilskadekomst eller er ydet til personer, der har været udsat for en ulykke, forbrydelse eller katastrofe, eller til disses efterladte. Det er ligeledes en forudsætning, at gaven er oppebåret én gang for alle og ikke har karakter af vederlag, samt at indsamlingen ikke er sket på modtagerens initiativ.

Forarbejder

Bemærkninger til lov nr. 135 af 20. marts 2002 om ændring af ligningsloven

(…)

Efter ligningslovens § 7, litra a (nu § 7, stk. 1, nr. 1), er der skattefrihed for gaver, der hidrører fra indsamlede bidrag, forudsat at gaven er oppebåret én gang for alle og alene har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester.

Ifølge bestemmelsen er der således tre betingelser for skattefrihed: For det første skal gaven være »indsamlet«, for det andet skal gaven være modtaget én gang for alle, og for det tredje må gaven kun være relateret til modtagerens »fortjenester«. Disse betingelser betyder dels, at gaven skal hidrøre fra en reel indsamling, der er organiseret inden for en vis større kreds, dels at gavetilsagnet ikke må gå ud på ydelse af løbende ydelser, og dels at skattefriheden ikke omfatter egentlige vederlag for arbejds- eller bistandspræstationer, ligesom den heller ikke omfatter gaver hidrørende fra en indsamling foranstaltet på gavemodtagerens initiativ.

(…)

Gaver, der hidrører fra indsamlede bidrag, er skattefrie, forudsat at gaven er oppebåret én gang for alle og alene har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester. Betingelsen om anerkendelse af modtagerens fortjenester er i praksis blevet fortolket forholdsvis bredt. Bestemmelsen er således ifølge hidtidig praksis bl.a. blevet anvendt til at skattefritage gaver af indsamlede bidrag, der ydes til alvorligt syge/tilskadekomne og til efterladte efter personer, der er omkommet ved en ulykke. Bestemmelsen er også blevet anvendt til at indrømme skattefrihed for indsamlinger til en større gruppe personer, der som følge af en begivenhed (f.eks. stormflod) har lidt et økonomisk tab. Dette kan give anledning til tvivl med hensyn til anvendelsesområdet for bestemmelsen.

Det foreslås derfor præciseret, at bestemmelsen kan anvendes til at skattefritage indsamlede bidrag, der ydes til personer, der er alvorligt syge, eller som er kommet alvorligt til skade, eller som ydes til personer, der har været udsat for en ulykke eller katastrofe. Der kan f.eks. være tale om, at personen har lidt et økonomisk tab som følge af en naturkatastrofe. Desuden er det præciseret, at bestemmelsen kan anvendes til at skattefritage indsamlede bidrag, der ydes til efterladte til de nævnte personer, f.eks. efterladte til personer, der er omkommet ved en ulykke.

(…)

Praksis

LSRM 1963,104

En stadsingeniør klagede over, at ligningsmyndigheden havde anset ham for skattepligtig af en gave på 6.825 kr., som han havde fået i anledning af sit 25 års jubilæum som stads- og havneingeniør i X. Ligningsmyndigheden havde fundet antallet af bidragydere til den omhandlede gave for begrænset til, at beløbet kunne falde ind under bestemmelsen i § 7 i lovbekendtgørelse nr. 206 af 13. juni 1961 om skattefrihed for visse hædersgaver. Der var 44 bidragydere til gaven. Bidragyderne var alle de firmaer, der havde haft forbindelse med klageren i hans stilling. Med gaven fulgte en tak for samarbejdet gennem 25 år, ligesom det blev tilkendegivet, at gaven kunne benyttes til en ønskerejse for klageren og hans hustru. Klageren oplyste, at pengene var blevet brugt til en rejse. Landsskatteretten fandt, at den omhandlede gave måtte anses for omfattet af skattefriheden i den nævnte lovbestemmelse, og den påklagede ansættelse blev derfor sat ned med 6.825 kr.

Den Juridiske Vejledning 2018-2, afsnit C.A.6.3.2 Indsamlede gaver

Gaver, der stammer fra indsamlede bidrag, er skattefri for modtageren hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

  • Gaven har udelukkende karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester
  • Gaven er givet i anledning af modtagerens alvorlige sygdom eller tilskadekomst
  • Gaven er givet til personer, der har været udsat for en ulykke, forbrydelse eller katastrofe eller til disses efterladte.

Det er også et krav, at gaven er givet én gang for alle og ikke har karakter af vederlag, samt at indsamlingen ikke er sket på modtagerens initiativ. Se LL § 7, nr. 1.

Går gavetilsagnet ud på ydelse af en række løbende årlige understøttelser, omfattes forholdet ikke af bestemmelsen. Beløb, der ydes over en årrække, beskattes som almindelig indkomst.

Ved et "indsamlet" gavebeløb forstås både et gavebeløb, hvor indsamlingen henvender sig til offentligheden, og også gavebeløb, der er indsamlet blandt personalet i en institution eller virksomhed. Se fx SKM2008.655.SR.

Bestemmelsen angår kun gaver, der stammer fra indsamlede midler. Almindelige gaver falder således udenfor bestemmelsen.

Det er et krav, at indsamlingen har været organiseret over en vis større personkreds, og at der skal være tale om en egentlig indsamling. Det er ikke tilstrækkeligt, at to, tre eller flere personer slår sig sammen om en gave. Se skd.cirkulære nr. 72 af 17. april 1996, pkt. 2.1.1., LSRM 1963, 104, LSRM 1965, 15, LSRM 1969, 27 og LSRM 1981, 57. En indsamling formidlet via internettet anses som en egentlig indsamling.

Gavebeløb, der er betalt af arbejdsgiveren, kan ikke betragtes som "indsamlet". Sådanne gavebeløb falder dog ofte ind under reglerne i LL § 7 U om fratrædelsesgodtgørelse eller jubilæumsgratiale.

Endelig er det en betingelse, at ydelsen ikke har karakter af vederlag for fx arbejdspræstationer, men kun er udtryk for en anerkendelse af modtagerens fortjenester på specielle områder eller i almindelighed.

(…)