Dato for udgivelse
29 Jun 2018 11:25
SKM-nummer
SKM2018.340.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
16-0525644
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger
Emneord
Sikkerhedsstillelse, registrering, restance, videreførsel
Resumé

Landsskatteretten fandt, at SKAT med rette havde stillet krav om sikkerhed som betingelse for registrering af selskabet, men hjemviste sagen til SKAT vedrørende den beløbsmæssige opgørelse af sikkerhedsstillelsen.

 

Reference(r)

Opkrævningslovens § 11, stk. 2, 3 og 5

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-1, G.A.3.3.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-1, G.A.3.3.1.4


SKAT har stillet krav om sikkerhedsstillelse på 1.243.000 kr. som betingelse for registrering af selskabet.

Landsskatteretten hjemviser SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
H1 ApS (herefter Selskab 1) er et anpartsselskab. Selskabet er registreret i det centrale virksomhedsregister, CVR, under branchekode 439990 - Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Selskabets formål er at udføre entreprenørvirksomhed og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Erhvervsstyrelsen modtog en anmeldelse fra Selskab 1 om registrering den 17. februar 2016. Selskabet anmodede om at blive registreret for moms fra den 17. februar 2016.

Selskab 1 har oplyst, at direktørens svigerdatter og søn skal arbejde i selskabet. Direktørens svigerdatter har ejet flere virksomheder i lignende brancher. SKAT har oplyst, at direktørens svigerdatter blandt andet inden for de seneste 5 år har været direktør i to selskaber, der er gået konkurs, og at SKAT som følge heraf har lidt et tab på mere end 50.000 kr. Det ene selskab, H2 ApS, med cvr-nr. […] gik konkurs den 14. juni 2010 med et tab på 967.014 kr. Selskabets formål var i CVR angivet: "Selskabets formål er entreprenørarbejde, handel og asbestsanering og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed". Det andet selskab, H3 ApS, med cvr-nr. […] gik konkurs den 28. november 2013. SKAT havde et tab på 630.000 kr. på dette selskab. Selskabets formål var i CVR angivet: "Selskabets formål er entreprenørvirksomhed og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed".

SKAT har videre oplyst, at svigerdatteren har et selskab, hvor SKAT har en usikret restance på over 50.000 kr. Dette drejer sig om selskabet H4 ApS under konkurs med cvr-nr. […] (herefter Selskab 2). Selskab 2 hed frem til den 15. februar 2016 H5 ApS. Selskab 2 er registreret under branchekode 43.29.00 - Anden bygningsinstallationsvirksomhed.

Selskab 2’s formål var isoleringsvirksomhed og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

SKAT fratog Selskab 2 sine pligter den 28. oktober 2015, som følge af at Selskab 2 manglede at indgive 7 momsangivelser. Selskab 2 indgav herefter momsangivelserne og forsøgte at blive registreret på ny. Selskab 2 blev stillet krav om sikkerhed som betingelse for registrering, og blev ved brev af 11. januar 2016 nægtet registrering som følge af manglende sikkerhedsstillelse. Konkursdekret blev afsagt den 11. april 2016. SKAT har oplyst, at SKAT har et usikret tilgodehavende på mere end 6.200.000 kr. mod Selskab 2.

Selskab 1 har samme adresse, samme hjemmeside og samme telefonnumre som Selskab 2.

Den 4. marts 2016 traf SKAT afgørelse (den påklagede afgørelse), hvorefter Selskab 1 blev stillet krav om at stille sikkerhed på 1.243.000 kr. som betingelse for registrering.

SKAT beregnede sikkerhedens størrelse ud fra Selskab 2’s seneste momsangivelser, idet SKAT fandt, at Selskab 1 er en videreførsel af Selskab 2.

Selskab 2 havde angivet en salgsmoms på 1.414.290 kr., købsmoms på 827.753 kr. og et momstilsvar på 596.537 kr. for 1. kvartal 2015. Selskab 2 havde angivet en salgsmoms på 1.876.192 kr., købsmoms på 1.000.089 kr. og et momstilsvar på 876.103 kr. for 2. kvartal 2015.

SKAT har oplyst, at Selskab 2 havde [x] ansatte og havde indberettet lønudbetaling på mere end 4,6 mio. kr. i 2015.

Selskab 1 har oplyst, at momsangivelserne samt udgifterne til løn for Selskab 2 er forkerte. Under sagens behandling i Landsskatteretten, er Selskab 1 blevet opfordret til at redegøre for, hvad det korrekte momstilsvar for Selskab 2 var samt at indsende dokumentation for, at momsangivelserne er forsøgt ændret. Selskab 1 har ikke fremlagt det efterspurgte. SKAT har oplyst, at Selskab 2 ikke har forsøgt at ændre momsangivelserne.

Selskab 1 har fremlagt 3 årsrapporter fra Selskab 2 for regnskabsårene 2012/13, 2013/14 og 2014/15.

Årsrapporten fra 2012/13 er revideret. Revisoren har dog taget forbehold. Følgende fremgår blandt andet af den uafhængige revisors erklæringer:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af de forhold, der er beskrevet i afsnittet "Grundlag for afkræftende konklusion", ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2013/13 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsregnskabet."

Årsrapporterne fra regnskabsår 2014/15 og 2013/14 er ikke revideret.

Det fremgår af årsrapporten for 2014/15, at Selskab 2 havde en bruttofortjeneste på 3.677.854 kr., personaleomkostninger på 4.896.753 kr., et driftsresultat på -1.226.324 kr., samt at årets resultat var på - 1.154.388 kr.

Momsangivelserne for 2014/15 er indsendt af Selskab 2’s direktør, ligesom årsregnskaberne fra Selskab 2 er underskrevet af Selskab 2’s direktør.

Den 6. april 2016 traf SKAT afgørelse om, at Selskab 1 ikke ville blive registreret, da selskabet ikke havde stillet den påkrævede sikkerhed.

Selskab 1 sendte den 19. april 2016 et budget til SKAT. Budgettet er udarbejdet af en revisor. Af budgettet fremgår en forventet brutto- og nettoomsætning på 250.000 kr. pr. måned. Der fremgår udgifter til underentreprenører på 115.000 kr. pr. måned. Herudfra er der beregnet et dækningsbidrag på 135.000 kr. pr. måned. Lønninger budgetteres til 100.000 kr. om måneden. Forventet resultat før SKAT er sat til i alt 164.040 kr. første regnskabsår.

Det fremgår, at Selskab 1’s revisor ud fra regnskabet estimerer selskabets momstilsvar for 3 måneder til at være omkring 100.000 kr.

Selskab 1 sendte den 19. april 2016 en klage til Landsskatteretten.

SKATs afgørelse
SKAT har den 4. marts 2016 stillet krav om sikkerhed på 1.243.000 kr. som betingelse for registrering af selskabet.

SKAT har i afgørelsen blandt andet anført følgende (uddrag):

" Vi stiller krav om sikkerhed, fordi en person i selskabets ledelse SKAT anser dette selskab for en fortsættelse af det tvangsafmeldte selskab, CVR nummer […], H4 ApS. SKAT anser derfor, at selskabet reelt skal drives af et medlem af direktørens familie. SKAT kan konstatere, at det pågældende familiemedlem inden for de sidste fem år har været direktør i to selskaber, som begge er gået konkurs, hvor SKAT i begge tilfælde havde et tilgodehavende på mere end 50 000 kroner, som er tabt.

Det pågældende familiemedlem er også direktør i et selskab, hvor SKAT har et tilgodehavende på mere end 50 000 kroner, som der ikke er stillet sikkerhed for.

Reglerne står i opkrævningslovens § 11, stk. 2

Vi stiller også krav om sikkerhed, fordi vi har vurderet, at et krav om, at selskabet skal betale moms hver måned (kreditbegrænsning) efter momslovens § 62, stk. 4, ikke er nok til at sikre, at I betaler moms til tiden. Det skyldes, at vi vurderer, at det kan betyde et tab for staten, at denne person har indflydelse på selskabets ledelse.

Der lægges vægt på, at selskabet med CVR nummer […], H2 ApS gik konkurs den 14. juni 2010 med et tab på 967 014 kroner og hvor dette selskabs direktør er tæt familiemedlem til det konkursramte selskabs direktør, svigerdatter, og at dette selskab skal registreres med næsten samme navn og næsten samme forretningsområde som det konkursramte selskab.

Derudover lægges der vægt på, at selskabet med CVR nummer […], H3 ApS den 28. november 2013 gik konkurs og SKAT havde et tab på dette selskab på 630 000 kroner. Der er samme familiemæssige relation, som beskrevet ovenfor.

Derudover lægges der yderligere vægt på, at pågældende familiemedlem til dette selskabs direktør, er direktør i et selskab med CVR nummer […], H4 ApS, som tidligere hed H5 ApS, hvor SKAT har et tilgodehavende på mere end 6 200 000 kroner, som der ikke er stillet nogen sikkerhed for og som af SKAT fik frataget sine pligter den 28 oktober 2016 efter Opkrævningslovens § 4, stk. 3 idet selskabet ikke havde indsendt momsangivelser i 7 kvartaler.

Efterfølgende er disse angivelser indsendt og selskabet forsøger den 20. november 2015 at blive registreret for A-skat og moms med startdato den 29. oktober 2015. Selskabet bliver herefter bedt om at stille sikkerhed efter Opkrævningslovens § 11, stk. 2 og stk. 6 (gæld til SKAT på mere end 50 000 kroner) men betaler ikke og nægtes derfor registrering i brev dateret den 11. januar 2016. Grundet en proceduremæssig fejl bliver selskabet dog alligevel registreret for A-skat og AM-bidrag. Dette selskabs gæld er som ovenfor nævnt mere end 6 200 000 kroner.

Umiddelbart efter, den 11. februar 2016, skiftede selskabet herefter navn som ovenfor nævnt, og understøtter derfor SKATs opfattelse af et fortsættende selskab, idet navnet er præcis det samme som dette selskab som nu forsøges registreret.

Og sluttelig er dette selskabs direktørs svigerdatter den 29. april 2015 blevet nægtet registrering af et IVS, idet SKAT forlangte sikkerhed for at selskabet kunne registreres uden at der blev indbetalt den krævede sikkerhed.

Med baggrund i ovenstående er det som før nævnt SKATs opfattelse, at dette selskab er en direkte fortsættelse af det nuværende selskab H4 ApS.

Det lægges også til grund for SKATs vurdering af den krævede sikkerhedsstillelse i stedet for en registrering med forkortet afregning, at selskabets direktørs familie har drevet flere personlig ejede virksomheder inden for samme branche, som alle er lukket med stor gæld, som der ikke er stillet sikkerhed for eller truffet aftale om betaling af.

Generelt er det derfor SKATs vurdering, at den manglende evne/vilje til at angive og betale moms, A-skat mv. i disse formelt perifere men alligevel tæt relaterede virksomheder samtidig underbygger SKATs subjektive vurdering af, at krav om sikkerhed for registrering er nødvendig for at forebygge et eventuelt fremtidig tab for SKAT.

Vi har beregnet sikkerheden på denne måde:

Moms

Vi har beregnet jeres moms til 711 000 kr. for 3 måneder.

Beløbet er udregnet efter de to sidste kvartalers momsangivelser, som er angivet i selskabet H4 ApS, idet SKAT som tidligere nævnt betragter dette selskab som en fortsættelse af dette selskab.

Dette beløb er divideret med to, hvilket giver 711 254 kroner i momstilsvar for et kvartal, som er nedrundet til 711 000 kroner.

Selskabsskat

Vi har beregnet jeres selskabsskat til 532 000 for 3 måneder på følgende måde:

Det beregnede momsbeløb ovenfor giver et overskud til beskatning på 11 376 000 kroner, som nedrundes til 11 000 000 idet der vil være fradrag i selskabet for små udgifter, der ikke er momsbelagte (forsikring mv). Dette beløb giver en årlig skat på 2 420 000 kroner, hvilket divideret med 4 giver en kvartalsvis selskabsskat på 532 400, som nedrundes til 532 000 kroner.

Såfremt selskabet skal have ansatte, reduceres sikkerhedsstillelsen, idet selskabet har fradrag for de lønomkostninger, der måtte være før selskabsskatten beregnes.

A-skat og AM-bidrag

I har ikke tilmeldt jer registrering for A-skat og AM-bidrag, og vi beder jer oplyse, hvordan jeres direktion og ledelse bliver aflønnet.

Derudover bedes selskabet forklare, hvorledes man vil servicere og betjene selskabets kunder inden for nedrivningsbranchen, når man ikke har ansatte, når det tvangsafmeldte selskab ifølge indberettede lønsedler for år 2015 havde [x] ansatte med en samlet lønudbetaling på mere end 4 698 000 kroner!"

SKAT har den 6. april 2016 truffet afgørelse hvorefter selskabet nægtes registrering.

Følgende fremgår blandt andet af afgørelsen (uddrag):

"SKAT kan ikke registrere selskabet

Vi skrev til jer den 4. marts 2016, at I skulle stille en sikkerhed på 1 243 000 kr., for at selskabet kunne blive registreret for moms og spurgte samtidig, hvorledes selskabet ville servicere sine kunder uden at have ansatte.

Siden har vi ikke hørt fra jer, og da I ikke har stillet sikkerheden, kan vi ikke registrere selskabet. Reglerne står i opkrævningslovens § 11, stk. 9, 2. pkt."

Under sagens behandling ved Landsskatteretten har SKAT i brev af 12. maj 2016 blandt andet anført følgende:

"I klagen anføres det, at

  1. SKAT har forlangt en sikkerhedsstillelse på 1 243 000 kroner, hvilket skulle betyde en omsætning på 11 000 000 kroner om året,
  2. At A har købt stumperne af et firma, som ikke kunne mere. Hvilket skulle betyde, at A mener at skulle starte fra bunden med at skabe en ny kundekreds, samt
  3. At det nu lukkede firma havde en omsætning på ca. 7 mio. kroner over en periode på 3 år, hvorfor den af SKAT krævede sikkerhed "er helt hen i vejret".

Det skal bemærkes, at både SKATs objektive og subjektive begrundelser for at selskabet skal stille sikkerhed for at blive registreret for moms som anført i vores afkrævningsskrivelse af 4. marts 2016, ikke anfægtes eller påklages.

Ad 1.

Da SKAT anser dette selskab for at være en fortsættelse af CVR nummer […], H4 ApS, som blev frataget registrering for alle sin pligter den 28. oktober 2015 og taget under konkursbehandling med dekretdato 16. april 2016, er sikkerhedsstillelsen udregnet efter de seneste momsangivelser, som er indsendt fra dette selskab.

Det skal bemærkes, at selskabet indtil den 11. februar 2016 hed H5 ApS.  Dokumentation herfor er vedlagt som bilag 2aa.

Det gennemsnitlige momstilsvar udgør i det lukkede selskab som forklaret i vores afkrævningsskrivelse af 4. marts 2016, 711 254 kroner, hvilket nedrundes til 711 000 kroner for et kvartal. Momsangivelserne vedlægges som bilag 6.

Selskabet havde i sin registreringsanmodning om at blive momsregistreret ikke bedt om at blive registreret for A-skat og AM-bidrag. SKAT kan derfor ikke uden samtykke fra selskabet registrere dette som indeholdelsespligtige, selv om det synes mærkeligt ikke at have ansatte i et selskab.

Ved udregning af sikkerhedsstillelsen for selskabsskat er der således ingen lønomkostninger, der kan fratrækkes, før selskabsskatten bliver beregnet, hvorfor selskabsskatten blev beregnet til 532 000 kroner ud fra det gennemsnitlige momstilsvar på 711 000 kroner.

711 000 kroner svarer til et kvartalsoverskud i selskabet på 2 844 000, hvilket giver et årligt overskud på 4 gange 2 844 000, som er 11 376 000 kroner, som er blevet nedrundet til et overskud til beskatning på 11 000 000, idet der er småudgifter, som ikke er momsbelagte men hvor der er fradrag i overskuddet før beskatning (forsikringer, aviser og lignende).

Vi skriver i vores afgørelse, at såfremt der svares bekræftende på, at selskabet skal have ansatte, vil den krævede sikkerhed for selskabsskat blive nedsat, idet selskabet har fradrag for lønudgifterne, før selskabsskatten beregnes.

Derfor blev selskabet i samme skrivelse spurgt, hvorledes man ville servicere og betjene sine kunder uden at have ansatte, når det tvangsafmeldte selskab i 2015 havde [x] ansatte med en samlet lønudbetaling på mere end 4,6 mio. kroner.

Dette spørgsmål bliver først besvaret efter at selskabet er nægtet registrering, hvor selskabet indsender en anmodning om at blive registreret for A-skat.

Denne registreringsanmodning for A-skat og AM-bidrag er modtaget den 14. april 2016 og der er den 3 maj 2016 truffet afgørelse om at selskabet skal stille 102 800 kroner i sikkerhed for selskabet kan blive registreret for A-skat og AM-bidrag.

Der modtages først et driftsbudget den 21. april 2016, hvor SKAT allerede den 6. april 2016 nægter selskabet registrering. Samtidig meddeler selskabet, at de vil klage over SKATs afgørelse til Skatteankestyrelsen

Ad 2.

A fremfører i sit klagebrev, at han skal starte fra bunden, idet han "har købt stumperne af et firma, som ikke kunne mere".

Dette er SKAT ikke enig i, da selskabet anses for at være en fortsættelse af CVR nummer […], H4 ApS som ovenfor beskrevet.

H1 ApS bruges det samme navn, som det konkursramte selskab havde, selskabet bruger den samme hjemmeside, som det konkursramte selskab brugte, telefonnumrene til A, hans søn og dennes svigerdatter er de samme og de er også ifølge selskabet selv, alle tre ansat i det nye selskab.

Det er derfor vor opfattelse, at den kundekreds, som betjentes af det fallerede selskab, er overtaget af det nye selskab.

Ad 3.

Det konkursramte selskab har ifølge de vedlagte momsangivelser, som er indsendt af selskabet selv og de sidste, som SKAT har modtaget, angivet en årlig salgsmoms på 4 952 424 kroner, hvilket giver et afgiftspligtigt salg på 19 809 696 kroner. Dette beløb er ikke søgt ændret af det konkursramte selskab.

Der er ligeledes angivet en købsmoms for samme periode på 2 854 310 kroner, hvilket giver et fradragsberettiget køb på 11 417 240 kroner. Dette beløb er heller ikke forsøgt ændret af selskabet.

Samlet giver dette en forskel på køb og salg på i alt 8 392 456 kroner, hvorfor det i As klage anførte omsætning for tre år på ca. 7 mio. kroner, ikke kan genkendes.  Bemærk at selskabet har skævt regnskabsår. Se bilag 2a.

Overskuddet på 8 392 456 kroner giver også plads til at afholde lønudgifter på de knap 5,2 mio. kroner, som er angivet af selskabet selv for perioden 1 juli 2014 til 30 juni 2015 og som heller ikke er anfægtet. Denne skæve periode er anvendt, for at sammenligningen med momsperioden kan foretages. Se bilag 3.

Den samlede lønsum for året 2015 var til sammenligning på 4 4943 021 kroner og omfattede [x] ansatte. Se Bilag 4.

Da SKAT stadig er af den opfattelse, at dette selskab er den direkte fortsættelse af CVR nummer […], H4 ApS, tidligere H5 ApS, som har angivet ovennævnte momstal, finder SKAT ikke grund til at tilsidesætte det fremsatte krav om sikkerhedsstillelse på 711 000 kroner som betingelse for at blive registreret for moms, jf. opkrævningslovens § 11, stk. 2 og stk. 6.

Der er derimod basis for at nedsætte den forlangte sikkerhed for selskabsskatten, idet selskabet telefonisk har oplyst at skulle have [x] ansatte, som hver skal oppebære en månedsløn på 25 000 kroner. Dette vil udgøre en årlig lønomkostning for selskabet på 1 200 000 kroner, som skønnet kan oprundes til 1 350 000, idet der også skal betales feriepenge, ATP og være plads til overenskomstmæssige lønstigninger."

Selskabets opfattelse
Selskab 1 har nedlagt påstand om, at sikkerhedens størrelse skal nedsættes.

Til støtte for påstanden har Selskab 1 i klagen af 19. april 2016 blandt andet anført følgende:

"Skat mener at de skal have en sikkerhedsstillelse på kr. 1.243.000

De SNAKKER OM EN OMSÆTNING PÅ 11.000.000 PR ÅR.

Jeg har købt stumperne af et firma der ikke kunne mere. Så jeg skal starte helt fra bunden med at skaffe kunder.

Det gamle firma der lukkede havde en omsætning på 3 år på ca. 7 millioner.

Det kan man også se på Årsrapporterne fra årene som er indsendt til Selskabsstyrelsen.

Det er jo helt hen i vejret. Med den Opgørelse de kommer med.

Jeg har Fået lavet et Budget Samt Resultatopgørelse Fra revisor.

Jeg er da indstillet på at Stille noget sikkerhed, Det skal bare være fornuftigt I forhold til Omsætning.

…"

Under sagens behandling ved Landsskatteretten har selskabet i brev af 15. juni 2016 blandt andet anført følgende:

"Hermed første kommentar vedr. deres skrivelse. Jeg henviser til punkt. Ad.1 og ad.3

De skriver i deres skrivelse. At der ikke er Gjort indsigelser mod det alt for høje Indberetninger af dobbelt løn samt Momsopgørelser.

Det er ikke koret.

Se diverse Skrivelser og kopier af Momsopgørelser samt Lønsedler og årsopgørelser."

Endvidere har Selskab 1 i brev af 27. juni 2016 blandt andet anført følgende:

" …

Den Sikkerhedsstillelse er jo helt hen i vejret.

Der er lavet et Buget fra Revisor. Som er det forventede Omsætning.

Jeg købte stumperne af det firma som lukkede. Med ret til at bruge navnet. Men ændrede det så. Ved at slette […]. Jeg kunne have valgt et hvilket som helst navn.

Og det tænker jeg også at gøre. Så er det ikke en vider førelse af noget gammelt.

Og der var faktisk ikke kunder tilbage, da der var flere af dem der var gået konkurs.

Og nogle betalte ikke.

Det lukkede firma havde en omsætning på ca 7 milion på 3 år. Så derfor er det helt fra bunden af. Og det bliver det.

De Moms angivelser der er indsendt på det lukkede firma. Er helt hen i vejret. Hvor ledes kan en revisor lave et årsregnskab uden at kommenterer det.

Jeg har bedt om at blive Registeret for a skat og Am Bidrag, men det er der jo også problemer med.

Det gamle H5 cvr nr. […] Skriver [navn på medarbejder fra SKAT udeladt] at de havde [x] ansatte. Det kan godt være over en længere periode. Men de var ikke fuldtids ansatte. Nogle var der kun 14 dage

/ Og perioder på et par måneder.

Så den lønudgift på 4,6 milion er ikke rigtigt. Da der var flere der var blevet indberettet dobbelt i årsindkomst.

Jeg har indsendt driftsbudget. Da jeg fik det fra Revisor ( Men det er han heller ikke tilfreds med)

De [x] Ansatte er ansat med fast månedsløn på 25.000 inkl. feriepenge.

Da jeg har købt stumperne indebærer det også telefoner Hjemmeside og ret til brug af navnet.

Kundemæssigt har der ikke været meget at redde. Da mange var gået konkurs eller ikke ville betale. Eller det gamle firma ikke fik fuldført aftalerne.

Jeg håber at man velvilligt vil se på sagen. Og jeg vil gerne deltage i et møde med min advokat. Og Revisor."

Der har været afholdt møde mellem Selskab 1’s direktør og Skatteankestyrelsens sagsbehandler den 2. marts 2017. Følgende fremgår blandt andet af mødereferatet (uddrag):

"A forklarede, at hans svigerdatter tidligere havde haft en virksomhed med næsten samme navn (H5 ApS), der nu er under konkurs (benævnes herefter det konkursramte selskab).

Det var dette selskabs drift, SKAT havde taget udgangspunkt i ved beregning af sikkerhedens størrelse.

A mente dog ikke, at de tal SKAT havde lagt vægt på vedrørende det konkursramte selskab, var retvisende.

A mente, at det konkursramte selskab havde omsat for omkring 5 millioner kroner på et år. I SKATs beregning af sikkerhedsstillelsen for registrering af det nye selskab, havde SKAT forudsat en omsætning, der var langt højere. SKAT havde taget udgangspunkt i det konkursramte selskabs indberettede moms for perioden 2014-2015. Momsen for dette selskab var imidlertid blevet indberettet forkert. Dette kunne ifølge A tydeligt ses ved, at det indberettede momstilsvar var omkring samme størrelse som selskabets omsætning.

A havde forsøgt at hjælpe med at få rettet op på fejlindberetningen af momsen i det konkursramte selskab. Dette var dog ikke lykkedes. [Navn udeladt], fra SKAT, havde i den forbindelse oplyst, at det kunne være ligegyldigt at rette op på fejlene, da selskabet var gået konkurs, og der uanset hvad ville være en meget stor gæld til SKAT. Dette mente A ikke, da det jo nu viste sig at have betydning for registreringen af det nye selskab.

Det var ikke kun momsen, der var blevet indberettet forkert, men også medarbejdernes løn. Dette var der dog blevet rettet op på nu.

Ud over, at SKAT har lagt vægt på forkerte tal fra det konkursramte selskab, så mente A, at SKAT slet ikke kunne bruge det konkursramte selskab som reference til det nye selskabs omsætning.

Det nye selskab skulle ikke ses som en videreførsel af det konkursramte selskab. Det nye selskab havde slet ikke samme forhold og forventede en omsætning på omkring 4 millioner kroner. A havde indsendt et budget for det nye selskab til SKAT. Dette budget var udarbejdet af selskabets revisor, og A mente, at det var meget mere retvisende end SKATs skøn."

På mødet samt i et følgebrev til udsendelse af mødereferatet dateret 3. marts 2017 blev direktøren bedt om at indsende en opgørelse af det korrekte momstilsvar for Selskab 2, samt eventuel dokumentation for, at Selskab 2’s momstilsvar var forsøgt ændret, og SKAT svar herpå.

Ved brev dateret 7. marts 2017 besvarede direktøren Skatteankestyrelsens brev af 3. marts 2017. Brevet var vedlagt en række bilag. Det fremgår blandt andet af brevet.

"Hermed ifølge aftale vedr. det Konkursramte Firma.

Årsrapporter for 2012/13 og 2013/14 og 2014/15

Moms opgørelser (helt forkerte)

Dagløn Indberetning af Løn (Meget Forkert)

Folkenes sidste lønsedler (Hvor man kan se hvor meget de har Haft af Indkomst i Hele året)

Da vi fik skrivelse fra Kammeradvokaten. Med skyldige beløb var det opgjort til over 6 million. Heraf alt for Høje Momsangivelser. Og renter og Gebyrer på en halv million. Samt kammeradvokatens store Inkasso omkostninger.

Alle disse tal er helt hen i vejret.

Kopi af skrivelse med [navn på medarbejder i SKAT udeladt]."

Bilagene indeholder ikke dokumentation for, at momstilsvaret for Selskab 2 blev forsøgt ændret. Bilagene indeholder desuden ikke en opgørelse af det korrekte momstilsvar for Selskab 2.

SKATs udtalelse
Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse har været til høring hos SKAT. SKAT har blandt andet udtalt følgende (uddrag):

"Skat har gennemlæst SANS indstilling i sagen og har følgende bemærkninger:

  • SKAT er enig i SANS bemærkninger om begrundelser og krav om, at der skal stilles sikkerhed for at selskabet H1, CVR nummer […] kan blive registreret for moms.
  • SKAT er derimod ikke enig i SANS bemærkninger omkring at "der ved beregningen (af) sikkerheden må være konsekvens i de oplysninger, der lægges til grund. Ved beregning af sikkerheden for selskabsskatten bør den forventede omsætning i selskab 1 derfor modsvares af størrelsessvarende forventede lønudgifter. Dette uanset at selskab 1 ikke søgte om registrering for A-skat og AM-bidrag ved ansøgningen om registrering for moms. "

Det følger af opkrævningslovens § 11, stk. 2 blandt andet, at "Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en virksomhed, der anmeldes til registrering m.v. efter skatte- og afgiftslove, hvor opkrævningen reguleres efter denne lov, at stille sikkerhed. "

Deraf følger, at SKAT kun kan kræve sikkerhed for den pligt, som af virksomheden anmeldes til registrering. I dette tilfælde altså kun for moms. Der kan således ikke gives fradrag for noget andet pligtforhold, som virksomheden logisk også burde være registreret for og dermed også have udgifter til eller opkræves sikkerhed for en pligt, der ikke anmeldes.

SKAT har netop i vor afgørelse af 4. marts 2016 spurgt netop denne virksomhed, om ikke de også skulle have ansatte, samt hvis nej, hvorledes de i givet fald vil betjene og servicere sine kunder. Der gøres samtidigt opmærksom på, at såfremt selskabet skal have ansatte, vil der skulle stilles sikkerhed for denne pligt også og dermed vil den krævede sikkerhedsstillelse for selskabsskat blive mindre, idet der vil være fradrag for de lønudgifter, selskabet har afholdt, før end selskabsskatten beregnes.

Samlet ville en sikkerhed derfor ved samtidig registrering for A-skat og am-bidrag derfor betyde, at sikkerhedens størrelse ikke blot skulle nedsættes for så vidt angår selskabsskatten, men også samtidig forhøjes for så vidt angår A-skat og am-bidrag afhængig af antal ansatte.

Vores spørgsmål forblev ubesvaret af virksomheden, hvorfor SKAT derfor kun kan kræve sikkerhed for registreringen for moms.

Konsekvensen af kun at være registreret for moms vil derfor afstedkomme et overskud til beskatning uden andre fradrag end småudgifter til for eksempel forsikring, før at selskabsskatten beregnes.

SKAT skal med baggrund i ovenstående derfor indstille til Landsskatteretten, at den krævede sikkerhed på samlet 1 243 000 kroner fastholdes som krævet i vores brev af 4. marts 2016.

Afslutningsvis skal SKAT bemærke, at selskabet, H1 ApS, cvr nummer […], på trods af at SKAT har nægtet selskabet registrering, siden den 17. februar 2016 og mindst frem til den 30. juni 2017 har drevet uregistreret virksomhed, hvor virksomheden jævnfør et urevideret regnskab, der er indsendt til Erhvervsstyrelsen for samme periode, har oparbejdet en skyld til SKAT på 1 879 821 kroner, hvortil skal lægges et ukendt rentebeløb.

Selskabet havde i nævnte driftsperiode et negativt resultat (underskud) på 1 102 020 kroner 29 øre.

Hvad der er oparbejdet af skyld til SKAT i perioden 1. juli 2017 og til dato, kendes ikke."

Landsskatterettens afgørelse
Der skal tages stilling til, om det er med rette, at SKAT har stillet krav om sikkerhed på 1.243.000 kr. som betingelse for registrering af Selskab 1.

Det følger blandt andet af opkrævningslovens § 11:

"…

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en virksomhed, der anmeldes til registrering m.v. efter skatte- og afgiftslove, hvor opkrævningen reguleres efter denne lov, at stille sikkerhed. Pålæg kan dog kun gives, hvis en fysisk eller juridisk person, som er ejer af virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller er filialbestyrer i virksomheden, er eller inden for de seneste 5 år har været ejer af eller medlem af bestyrelsen eller direktionen eller har været filialbestyrer i en anden virksomhed, der har påført staten et samlet tab som følge af konkurs eller anden insolvens eller har skabt en usikret restance til told- og skatteforvaltningen på mere end 50.000 kr. vedrørende skatter og afgifter m.v., der opkræves efter denne lov, eller personskatter og bidrag, herunder restskat, der hidrører fra driften af den anden virksomhed.

Stk. 3. Der skal dog kun stilles sikkerhed efter stk. 1 eller 2, når det efter et konkret skøn vurderes, at virksomhedens drift indebærer en nærliggende risiko for tab for staten. Når en virksomhed pålægges at stille sikkerhed efter stk. 2, kan virksomheden ikke registreres, før dette pålæg er opfyldt

Stk. 5. Sikkerhed efter stk. 1 og 2 skal stilles for et beløb, der svarer til virksomhedens restancer med skatter eller afgifter m.v., der opkræves efter denne lov, og det forventede gennemsnitlige tilsvar i en 3-måneders-periode samt det skønnede eller opgjorte tilsvar fra den eventuelle periode, hvor virksomheden har været drevet uregistreret. For enkeltmandsvirksomheder gælder dette tillige indehaverens personskatter og bidrag, herunder restskat der vedrører virksomhedens drift, og restancer vedrørende de i dette stykke omhandlede skatter og afgifter m.v. fra indehaverens tidligere enkeltmandsvirksomhed, der er blevet afmeldt fra registreringen. Det gennemsnitlige tilsvar beregnes for igangværende virksomheder på baggrund af det senest afleverede årsregnskab. Sikkerhedsstillelsen for selskabsskatter beregnes med udgangspunkt i beregnet acontoskat for indeværende regnskabsår reduceret med eventuelle acontobetalinger. Sikkerhedsstillelsen for personskatter og bidrag beregnes ud fra skattebilletten."

Det fremgår af sagens oplysninger, at Selskab 2 var ejet af direktøren i Selskab 1’s svigerdatter. Det fremgår videre af sagens oplysninger, at Selskab 1 har samme branche, lokaler, telefonnumre, hjemmeside og navn som Selskab 2, samt at direktørens svigerdatter skal være ansat i Selskab 1. Derudover er der nær datomæssig sammenhæng mellem SKATs nægtelse af registrering af Selskab 2 som følge af manglende sikkerhedsstillelse den 11. januar 2016 og anmeldelse til registrering af Selskab 1 den 17. februar 2016. Det fremgår desuden, at direktørens svigerdatter har været direktør i 2 andre selskaber, der er gået konkurs med næsten samme navn og samme branche som Selskab 1 og Selskab 2.

På den baggrund finder Landsskatteretten, at der må være en formodning for, at det reelt er direktørens svigerdatter, der skal drive Selskab 1. Selskab 1 har ikke afkræftet denne formodning.

Det lægges til grund som ubestridt, at Selskab 2 har skabt en usikret restance til SKAT på mere end 50.000 kr. vedrørende skatter og afgifter.

Betingelserne i opkrævningslovens § 11, stk. 2, må dermed anses for opfyldt.

Landsskatteretten finder endvidere, at der som følge af direktørens svigerdatters deltagelse i Selskab 1 består en nærliggende risiko for tab for staten ved driften af selskabet.

Der er herved blandt andet henset til, at Selskab 2 blev afmeldt registrering som følge af manglende opfyldelse af de forpligtelser, der følger af at drive momspligtig virksomhed. Der er endvidere henset til, at direktørens svigerdatter har drevet flere virksomheder i samme branche med store restancer til SKAT. Betingelsen i opkrævningslovens § 11, stk. 3, findes dermed tillige at være opfyldt.

Sådan som sagen foreligger oplyst, finder Landsskatteretten derfor, at det er med rette, at SKAT har stillet krav om sikkerhed som betingelse for registrering af Selskab 1.

Ved udregning af sikkerhedens størrelse har SKAT forudsat, at Selskab 1 er en videreførsel af Selskab 2. SKAT har derfor beregnet sikkerhedens størrelse med udgangspunkt i Selskab 2’s angivne momstilsvar for 1. og 2. kvartal 2015.

Selskab 1 har anført, at Selskab 1 ikke kan betragtes som en videreførsel af Selskab 2, idet kundegrundlaget er væk, og idet Selskab 1 har færre ansatte. Det er Selskab 1’s opfattelse, at virksomheden reelt skal startes fra bunden. Selskab 1 har videre anført, at de tal, SKAT har lagt til grund i beregningen af sikkerhedens størrelse, er forkerte. Selskab 1 har for at illustrere dette fremlagt 3 årsregnskaber fra Selskab 2. Selskab 1 har desuden fremlagt et budget udarbejdet af en revisor for det første regnskabsår i Selskab 1.

Landsskatteretten finder, at der er med rette, at SKAT har taget udgangspunkt i Selskab 2’s momsangivelser ved beregning af sikkerhedens størrelse efter opkrævningslovens § 11, stk. 5. Der er herved lagt vægt på den nære sammenhæng, der er mellem selskab 1 og selskab 2, samt at Selskab 1 ikke har godtgjort, at de momsangivelser, SKAT har taget udgangspunkt i, er forkerte. Det bemærkes blandt andet herved, at der ikke er fremlagt dokumentation for, at Selskab 2 har forsøgt at ændre momsangivelserne.

Landsskatteretten finder imidlertid, at der ved beregning af sikkerheden må være konsekvens i de oplysninger, der lægges til grund. Ved beregning af sikkerheden for selskabsskatten bør den beregnede forventede omsætning i selskab 1 derfor modsvares af størrelsessvarende forventede udgifter til arbejdskraft. Dette uanset at selskab 1 ikke søgte om registrering for A-skat og AM-bidrag ved ansøgningen om registrering for moms.

På den baggrund hjemviser Landsskatteretten SKATs afgørelse af 4. marts 2016 med henblik på fornyet beregning af sikkerhedens størrelse i overensstemmelse med det ovenfor anførte.