Indhold

Dette afsnit handler om de særlige regler i SFL §§ 20 b og 20 c om Vurderingsstyrelsens afgørelser om vurdering af fast ejendom, der foretages efter forudgående deklaration efter SFL § 20 a.

Afsnittet handler dels om reglerne i SFL § 20 b om afgørelser, der træffes i afgørelsesperioden, dels om reglerne i SFL § 20 c om afgørelser, der træffes efter afgørelsesperiodens udløb.

Til afsnittet er knyttet et underafsnit A.A.7.9.2.1, der dels handler om de særlige regler i SFL § 20 b om genbehandling af afgørelser om ejendomsvurdering, der er truffet i afgørelsesperioden, uden at der i afgørelsen er taget stilling til alle oplysninger, der er indgået i afgørelsesperioden, dels handler om reglerne i SFL § 20 b, der regulerer, hvilke konsekvenser en klage kan få for genbehandlingen og afgørelser om nægtelse af genbehandling.

Afsnittet har også nær sammenhæng med afsnit A.A.7.9.1, der handler om deklarationsproceduren, deklarationsperioden og afgørelsesperioden.

Afsnittet indeholder:

  • Afgørelser, der træffes i afgørelsesperioden

  • Afgørelser, der træffes efter afgørelsesperiodens udløb

Regler

Reglerne om Vurderingsstyrelsens afgørelse om vurdering af fast ejendom, der foretages efter forudgående deklaration, fremgår af SFL §§ 20 b og 20 c. SFL § 20 b, stk. 1 og 3, er ændret ved lov nr. 278 af 17. april 2018. SFL § 20 b blev med denne lovændring tillige udvidet med SFL § 20 b, stk. 4 og 5. 

Det afgørende for, om Vurderingsstyrelsen skal træffe afgørelse om en given ejendomsvurdering efter SFL § 20 b eller efter SFL § 20 c, er, om der træffes afgørelse i afgørelsesperioden, dvs. senest 6 uger efter afgørelsesperiodens indtræden eller et af skatteministeren fastsat senere tidspunkt, eller efter afgørelsesperiodens udløb.

De regler, der gælder for afgørelser om ejendomsvurdering, der træffes i afgørelsesperioden, er fastlagt i SFL § 20 b. Hvis Vurderingsstyrelsen træffer afgørelse om ejendomsvurdering efter afgørelsesperiodens udløb, skal afgørelsen træffes efter reglerne i SFL § 20 c.

Afgørelser, der træffes i afgørelsesperioden

Vurderingsstyrelsen kan i afgørelsesperioden træffe afgørelse på grundlag af de oplysninger, der forelå ved afgørelsesperiodens indtræden. Det fremgår af SFL § 20 b, stk. 2.

Vurderingsstyrelsen kan altså til og med 6 uger efter afgørelsesperiodens indtræden eller et af skatteministeren fastsat senere tidspunkt træffe afgørelse om ejendomsvurdering på grundlag af de oplysninger, der forelå pr. den dato, der i deklarationen til ejendomsejeren er fastsat som afgørelsesperiodens start. Vurderingsstyrelsen er imidlertid ikke afskåret fra i afgørelsesperioden at træffe afgørelse om vurdering på baggrund af de oplysninger, der modtages i afgørelsesperioden. Det følger tilsvarende af SFL § 20 b, stk. 2. De regler, der regulerer afgørelsesperioden, er nærmere beskrevet i afsnit A.A.7.9.1.

Vurderingsstyrelsen skal således ved afgørelse om ejendomsvurdering, der træffes i afgørelsesperioden, tage stilling til de oplysninger, der forelå ved afgørelsesperiodens start, men Vurderingsstyrelsen har også mulighed for i afgørelsesperioden at træffe afgørelse på baggrund af alle oplysninger, der foreligger på afgørelsestidspunktet, dvs. også oplysninger, der modtages i afgørelsesperioden.

Hvis Vurderingsstyrelsen i afgørelsesperioden har truffet afgørelse om vurdering af fast ejendom, uden at oplysninger, der er modtaget i afgørelsesperioden, er indgået i vurderingen, skal Vurderingsstyrelsen uanset reglerne i SFL § 33 genoptage vurderingen, hvis oplysningerne, der er modtaget i afgørelsesperioden, kan give grundlag for at ændre vurderingen. Det fremgår af SFL § 20 b, stk. 3.

Reglerne skal give Vurderingsstyrelsen mulighed for at behandle alle de oplysninger, der måtte tilgå Vurderingsstyrelsen, før der træffes afgørelse om vurdering, enten ved vurdering inden afgørelsesperiodens udløb eller ved en efterfølgende genbehandling af vurderingen. Hvis Vurderingsstyrelsen ikke har reel mulighed for at træffe afgørelse om alle ejendomsvurderinger på grundlag af alle oplysninger, der foreligger, når der træffes afgørelse om ejendomsvurdering, f.eks. fordi der indgår nye oplysninger i et stort antal sager i afgørelsesperioden, kan oplysningerne, der er tilgået i afgørelsesperioden, behandles efterfølgende.

Vurderingen af, om oplysninger, der er modtaget i afgørelsesperioden, men som ikke er indgået i grundlaget for den afgørelse, der er er truffet i afgørelsesperioden, skal give grundlag for at genoptage vurderingen, skal foretages uanset reglerne i SFL § 33. Det fremgår af SFL § 20 b, stk. 3. Den genbehandling, der i så fald skal ske, er nærmere beskrevet nedenfor i afsnittet om genbehandling af afgørelser, der er truffet i afgørelsesperioden efter de særlige regler i SFL § 20 b.

Vurderingsstyrelsen kan alternativt vente med at træffe afgørelse, til afgørelsesperioden er udløbet. Vurderingsstyrelsen skal dog i så fald træffe afgørelse på grundlag af alle de oplysninger, der foreligger på afgørelsestidspunktet. Det fremgår af SFL § 20 c.

Vurderingsstyrelsen kan dermed kun træffe afgørelse uden at tage stilling til de oplysninger, der er indgået i afgørelsesperioden, hvis Vurderingsstyrelsen træffer afgørelse inden afgørelsesperiodens udløb eller inden for en af skatteministeren forlænget frist.

Afgørelser, der træffes efter afgørelsesperiodens udløb

Vurderingsstyrelsen kan træffe afgørelse om ejendomsvurdering efter udløbet af den afgørelsesperiode, der er fastsat i SFL § 20 b, stk. 1. Vurderingsstyrelsen kan altså træffe afgørelse om ejendomsvurdering senere end 6 uger efter afgørelsesperiodens indtræden eller en af skatteministeren forlænget frist. Vurderingsstyrelsen skal dog i så fald træffe afgørelse på grundlag af alle oplysninger, der foreligger på afgørelsestidspunktet. Det fremgår af SFL § 20 c.

Det er kun en forlængelse, der besluttes af skatteministeren, der kan føre til, at afgørelsesperiodens længde kommer til at overstige den i SFL § 20 b fastsatte længde på 6 uger. Det er således alene under forudsætning af, at skatteministeren fastsætter et senere tidspunkt for afgørelsesperiodens udløb, at Vurderingsstyrelsen kan træffe afgørelse efter reglerne i SFL § 20 b senere end 6 uger efter afgørelsesperiodens indtræden.

Hvis Vurderingsstyrelsen ikke senest 6 uger efter afgørelsesperiodens indtræden eller en af skatteministeren fastsat længere frist har truffet afgørelse om vurdering eller omvurdering, skal Vurderingsstyrelsen således træffe afgørelse på grundlag af alle de oplysninger, der foreligger på afgørelsestidspunktet. Det fremgår af SFL § 20 c.