En anmodning om bindende svar kan afvises, hvis sagen er mangelfuldt oplyst, og spørgeren - trods opfordring til at oplyse sagen bedre - undlader dette. Se SFL § 24, stk. 1. Efter omstændighederne kan svaret begrænses til den del af spørgsmålet, der måtte være tilstrækkelig oplyst.

►Kompetence til at afvise på grund af mangelfulde oplysninger

Skønner Skattestyrelsen eller Motorstyrelsen, at et spørgsmål ikke er tilstrækkeligt oplyst, kan spørgeren anmodes om yderligere oplysninger eller dokumentation. Er dette ikke modtaget inden for en rimelig frist, der mindst skal være 15 dage, kan Skattestyrelsen eller Motorstyrelsen afvise anmodningen, uden at spørgsmålet om afvisning forelægges Skatterådet. Skattestyrelsen eller Motorstyrelsen kan endvidere, uden særskilt forelæggelse herom for Skatterådet, begrænse indstilling til afgørelse til de forhold, der skønnes tilstrækkeligt oplyst. Se pkt. 2.6 i Skatterådsaftalen offentliggjort ved SKM2018.297.SKAT.◄

Eksempel (manglende oplysninger om den konkrete disposition samt indholdet af en forsikringspolice)

Afvisning, idet sagen ikke var tilstrækkelig oplyst til, at spørgsmålet kunne besvares med fornøden sikkerhed. Se SKM2017.284.SR.

Eksempel (manglende oplysninger om udlejning af en lejlighed)

Afvisning, idet sagen ikke er tilstrækkelig oplyst. Se SKM2016.208.SR.

Eksempel (manglende oplysning om skibets ejerforhold)

Afvisning, idet sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst. Se SKM2015.180.SR 

Eksempel (mangelfulde oplysninger om husbåds stationære karakter)

Spørgeren var gentagne gange uden resultat blevet afæsket oplysninger om en husbåds stationære karakter, hvilket var afgørende for momspligten. Anmodningen om bindende svar blev derfor afvist, se SFL § 24, stk.1. Se SKM2013.345.SR

Eksempel (manglende dokumentation for beslutning om ekspropriation)

Der skete afvisning, fordi spørgerne havde undladt at indsende dokumentation for kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation. Se SKM2007.181.SR og SKM2007.188.SR.

Eksempel (mangelfuld oplysning om splitleasing)

Der skete afvisning, fordi spørgeren trods flere opfordringer ikke havde indsendt de nødvendige faktiske oplysninger til brug for besvarelsen. Se SKM2013.213.SR.  

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere
kommentarer

Skatterådet

SKM2018.297.SKAT

►Aftale mellem formanden for Skatterådet og direktørerne for Skattestyrelsen og Motorstyrelsen om sager som skal forelægges for Skatterådet.◄

 SKM2017.284.SR

Afvisning, da Skatterådet ikke fandt, at faktum var beskrevet tilstrækkeligt præcist til, at spørgsmålet kunne besvares med fornøden sikkerhed.

SKM2016.208.SR 

Afvisning - ikke tilstrækkelige oplysninger.

SKM2015.180.SR Afvisning - sagen ikke tilstrækkeligt oplyst.
SKM2013.345.SR Afvisning med henvisning til SFL § 24, stk. 1, fordi spørgeren forgæves var blevet bedt om oplysninger om husbåds stationære karakter.
SKM2013.213.SR Afvisning fordi der trods gentagne opfordringer ikke var indsendt nødvendigt faktum.

SKM2007.188.SR

Afvisning manglende dokumentation - beslutning om ekspropriation

 

SKM2007.181.SR

Do.