Dato for udgivelse
05 Mar 2018 09:09
Til
virksomheder beskæftiget med genberegning af registreringsafgift
Sagsnummer
17-1391989
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

SKAT har siden offentliggørelsen af nyhedsbrevet af 20. december 2017 om bilpakken modtaget yderligere spørgsmål til genberegningsreglerne fra branchen, hvilket er baggrunden for, at der nu udgives endnu et spørgsmål/svar-katalog.

 


Ved Folketingets vedtagelse af ”Bilpakken” (L4) blev der indført regler omkring genberegning af registreringsafgiften for visse køretøjer. På baggrund af henvendelser fra branchen udarbejdede SKAT et spørgsmål/svar-katalog vedrørende fortolkningen og forståelsen m.v. af disse genberegningsregler. Dette spørgsmål/svar-katalog blev offentliggjort ved nyhedsbrev af 20. december 2017.

SKAT har siden offentliggørelsen af nyhedsbrevet modtaget yderligere spørgsmål til genberegningsreglerne fra branchen, hvilket er baggrunden for, at der nu udgives endnu et spørgsmål/svar-katalog.

Vær opmærksom på, at svarene vedrørende ”værdifastsættelse i forbindelse med genberegning” alene vedrører værdifastsættelsen af køretøjer, som skal genberegnes efter registreringsafgiftslovens § 9 a. Svarene kan således ikke uden videre anvendes i forhold til værdifastsættelse af brugte køretøjer, som ikke værdifastsættes i forbindelse med en genberegning. 

Spørgsmål/svar vedr. genberegning

Enkelte af spørgsmålene i dette spørgsmål/svar-skema er allerede besvaret i det spørgsmål/svar-katalog, som blev udsendt den 20. december 2017, men er ligeledes medtaget her af hensyn til overskueligheden. 

Spørgsmål/svar til værdifastsættelse i forbindelse med genberegning 

Nr.

Spørgsmål

Svar

1   Hvordan prisfastsætter jeg køretøjet ved genberegning, hvis der ikke findes sammenlignelige køretøjer, som er til salg?   I det tilfælde skal køretøjets handelsværdi fastsættes med udgangspunkt i listeprisen for det pågældende køretøj, idet der dog foretages en afskrivning for den forløbne periode med udgangspunkt i de satser, som fremgår af registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 2  (2 pct. pr. md. for de første tre måneder, herefter 1. pct. pr. md.)

2

Hvordan forholder SKAT sig til forholdet mellem modelår og 1. registreringsdato ift. værdifastsættelsen

Udgangspunktet er, at 1. registreringsdato er afgørende. En bil der er indregistreret første gang i 2016, er som udgangspunkt en 2016-model.

Undtagelsen hertil er, at såfremt der i mellemtiden er kommet en ny model/faceliftet model, skal der i stedet tages udgangspunkt i modelåret.

Eksempel: En bil er indregistreret første gang i 2017, selv om det er en 2016-model. Som udgangspunkt skal denne værdifastsættes som en 2017-model, da 1. registreringsdato er afgørende. Hvis der imidlertid er kommet en helt ny model i mellemtiden, fx i januar 2017, skal der ved prisfastsættelsen tages udgangspunkt i de annoncerede 2016-modeller, fordi bilen ikke er sammenlignelig med 2017-modellerne.

3

Hvilken dokumentation lægges til grund, hvis jeg vil have fradrag for kilometerstand?

Det kan være udskrift af bilens kørecomputer, værkstedskort eller foto af bilens kilometertæller.

4

Hvordan skal biler der har kørt under 2.000 km og er under 4 år gammel vurderes? Eksempelvis en demo-bil der endnu ikke har opnået de 2.000 kørte kilometer på tidspunktet for genberegningen.

Såfremt køretøjet skal værdifastsættes i forbindelse med genberegningen, skal køretøjet værdifastsættes som et brugt køretøj, da dette følger direkte af § 9 a., stk. 1.

Som udgangspunkt, dvs. uden for genberegningstilfældene, skal et sådan køretøj imidlertid betragtes som nyt, jf. den almindelige definition af ”nye” køretøjer i registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 27 (BEK 879/2013).

5

Hvilke dokumentationskrav gælder, hvis der skal gives fradrag for særlig anvendelse, fordi bilen har været brugt som demobil eller til udlejning?

Hvis bilen har været anvendt som demobil eller værkstedsbil, vil dette som udgangspunkt give et fradrag på 5 pct., jf. § 32 i bekendtgørelse nr. 879 af 1. juli 2013 om registreringsafgift.

Fsva. dokumentationskrav for demobiler, kan dokumentation ske i form af prøvekørselsblanketter, kørebøger, lejekontrakter for udlejningsbiler, indberetning af skat hvis køretøjet bruges som firmabil, markedsføringsmateriale eller anden registrering af brugen.

Som alternativ til fx prøvekørselsblanketter kan dokumentation også bestå i en notering af de foretagne prøvekørsler etc. i et internt IT-system, såfremt der i dette system noteres de samme oplysninger som på fx prøvekørselsblanketten.

Fsva. dokumentationskrav for køretøjer til udlejning uden fører, skal bilen have tilladelsen ”Udlejning uden fører” og der skal kunne fremvises kopi af lejekontrakter for det pågældende køretøj.

6

Hvor mange skal have benyttet/prøvet en demobil, før der kan gives fradrag for særlige anvendelse (skiftende chauffører)

Dette vil afhænge af en konkret vurdering, og det er ikke muligt for SKAT at angive et præcist antal.

  7

Kan der gives fradrag for særlig anvendelse (flere chauffører), hvis en demobil er leaset, dvs.at demobilen kører på ordningen om forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3 b?

Ja, så længe bilen reelt har været brugt som demobil, er det uden betydning, om den på tidspunktet for anvendelsen som demobil var fuldt afgiftsberigtiget eller om den var afgiftsberigtiget efter reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift i lovens § 3 b. Det afgørende er, om bilen faktisk har været anvendt ”til særlige formål med flere chauffører”

Vær dog opmærksom på, at der ikke gives fradrag for særlig anvendelse alene fordi, at bilen har været leaset ud.

8

Kan SKAT tillade at der altid foretages teknisk værdifastsættelse ud fra nyprisen, dvs. at køretøjet altid værdifastsættes ud fra en nedskrivning af listeprisen (se spm. 1), uanset om der findes sammenlignelige køretøjer?

Nej, en teknisk værdifastsættelse ud fra en skematisk nedskrivning af listeprisen er en undtagelse til hovedreglen. Det er kun i de tilfælde, hvor der ikke findes sammenlignelige køretøjer, at der kan foretages en sådan teknisk værdifastsættelse.  

9

Hvordan definerer SKAT nyprisen på et køretøj (når nyprisen bruges til at værdifastsætte køretøjet ud fra den skematiske nedskrivning)

Det er listeprisen for det pågældende køretøj, som udgør nyprisen. Der må ikke tages udgangspunkt i kampagnepriser m.v.

10

Kan køretøjet som værdifastsættes selv indgå ved fastlæggelse af handelsprisniveauet?

Nej, køretøjet selv kan ikke indgå i prisfastsættelsen/fastlæggelsen af handelsprisniveauet, uanset hvor få køretøjer der måtte være at sammenligne med.

11

Kan forhandlerens øvrige egne (sammenlignelige) køretøjer indgå i værdifastsættelsen

Ja, værdifastsættelsen kan efter omstændighederne ske med udgangspunkt i forhandlerens egne annoncerede køretøjer, såfremt der ikke findes øvrige sammenlignelige køretøjer i markedet.

12

Hvordan værdifastsættes ekstraudstyr og skal der ske særskilt afskrivning af ekstraudstyret?

Hvis køretøjet værdifastsættes på almindelig vis, dvs. med udgangspunkt i de annoncerede priser for sammenlignelige køretøjer, skal ekstraudstyret kun afskrives særskilt, såfremt ekstraudstyret er afvigende. Der er tale om afvigende ekstraudstyr, når  ekstraudstyret ikke indgår i fastlæggelsen af handelsprisniveauet (dvs. hvis de sammenlignelige køretøjer ikke indeholder netop dette ekstraudstyr).

Er der tale om afvigende ekstraudstyr, skal dette afskrives særskilt med 2,5 %/md.

Hvis der derimod ikke findes sammenlignelige køretøjer, dvs. hvis køretøjet værdifastsættes ud fra en nedskrivning af listeprisen, skal der ikke ske særskilt afskrivning (eller værdifastsættelse) af afvigende ekstraudstyr. Ekstraudstyret vil i dette tilfælde blive afskrevet på helt samme måde som selve køretøjet, dvs. 2 % pr. md. de første 3 måneder og derefter 1 % pr. md.

13

Hvis man i relation til genberegning ikke har et sammenligningsgrundlag og må ty til en skematisk nedskrivning med 2+2+2+1 pct. fra den vejledende listepris, kan man så også benytte fradrag for særlig anvendelse, annoncefradrag og km-fradrag?

Nej, hvis værdifastsættelsen sker i form af en skematisk nedskrivning af listeprisen, må der ikke foretages nogen efterfølgende reguleringer, fx i form af fradrag for særlig anvendelse, annoncefradrag etc.

14

Skal listeprisen benyttes, selv om der på genberegningstidspunktet kun findes kampagnepriser for det pågældende køretøj, dvs. at der på tidspunktet ikke er udbudt køretøjer til salg til listeprisen?

Ja.

15

Skal eftermonteret udstyr indgå i værdifastsættelsen på genberegningstidspunktet, når dette ikke indgår i afgiftsberigtigelsen af et nyt køretøj?

Ja. Værdifastsættelsen af køretøjet på genberegningstidspunktet skal følge de almindelige regler for værdifastsættelse af brugte køretøjer.

Alle tillæg/fradrag, fx for afvigende kilometerantal, særlig anvendelse etc., skal også foretages.

16

Hvordan skal jeg værdifastsætte køretøjet på genberegningstidspunktet, såfremt brugtpriserne er højere end nypriserne, eksempelvis grundet kampagnepriser?

Det fremgår af registreringsafgiftsloven, at den afgiftspligtige fastsættes efter køretøjets almindelige pris indbefattet merværdiafgift, men uden registreringsafgift.

Den almindelige pris fastsættes efter salg til bruger her i landet, jf. registreringsafgiftslovens § 10, stk. 1.

Der er ikke efter reglerne i registreringsafgiftsloven mulighed for at fravige dette udgangspunkt, heller ikke i de tilfælde, hvor nypriserne på en given model som følge af eksempelvis en kampagne er lavere end brugtpriserne.

Værdifastsættelsen skal derfor fortsat tage udgangspunkt i de annoncerede priser for tilsvarende brugte køretøjer.

17

Kan jeg ved prisfastsættelsen lægge til grund, at et køretøj har tilbagelagt det antal kilometer, som er tilladt i henhold til leasingaftalen?

Eksempel: Et køretøj prisfastsættes efter fire måneder. Leasingaftalen har en varighed på 12 måneder, og der er aftalt et kilometerantal på 24.000. Kan jeg ved prisfastsættelsen (på genberegningstidspunktet) lægge til grund, at køretøjet efter fire måneder har kørt 8.000 km. (svarende til 1/3 af 24.000 km.)?

Ja, dette kan lægges til grund uden særskilt dokumentation.

Du skal derimod dokumentere, hvis du ønsker fradrag for afvigende kilometertal, såfremt det faktiske kilometerantal væsentligt overstiger det, som er tilladt i henhold til leasingaftalen.

18

Kan jeg få fradrag for kilometerstand for et leasingkøretøj, hvor der ikke i leasingaftalen er aftalt nogen kilometerbegrænsning?

I dette tilfælde er det ikke muligt at opgøre km-tallet for det konkrete køretøj ud fra leasingaftalen, da der netop ikke er aftalt nogen kilometerbegrænsning.

Udgangspunktet vil derfor være, at der at kan gives et standardtillæg eller standardfradrag til den afgiftspligtige værdi, hvis det antal kilometer bilen har kørt, fraviger fra det normale.

Som udgangspunkt vil det ”normale” blive fastlagt ud fra gennemsnittet af de sammenlignelige køretøjer, som er blevet brugt til at fastsætte handelsprisniveauet.

19

Vi har afgiftsberigtiget et køretøj som en chassisbil (varebil). Efterfølgende er der lavet en afgiftsfri opbygning på bilen (fx med en alu-kasse).

Hvordan skal køretøjet vurderes/prisfastsættes i genberegningssituationen?

Det er SKATs opfattelse, at der i sådanne situationer, hvor der er foretaget en efterfølgende afgiftsfri individuel opbygning kan ske en prisfastsættelse ud fra en skematisk nedskrivning af listeprisen.

Det gælder også, selv om der måtte være sammenlignelige køretøjer til salg.

Generelle spørgsmål til reglerne om genberegning

Nr.

Spørgsmål             

Svar

1

Skal der ske genberegning af varebiler, som er afgiftsberigtiget ud fra maks.-afgiften på 56.800 kr., når der alligevel ikke kan genberegnes en afgift, som er højere end den oprindeligt betalte afgift?

At en varebil er afgiftsberigtiget ud fra maks-afgiften på 56.800 kr., udelukker ikke, at der skal ske genberegning, såfremt bilen i øvrigt er omfattet af genberegningsreglerne og såfremt betingelserne for, at der skal ske genberegning er opfyldt.

2

Skal køretøjet afmeldes ved genberegningen?

Nej.  

3

Skal der ske genberegning af køretøjer, hvor der allerede er betalt afgift efter importørens listepris? (Fx visse microbiler?)

Ja, sådanne køretøjer er også omfattet af genberegningsreglerne.  

4

Kommer der en advisering fra Motorregisteret, når der skal ske genberegning af køretøjet?

Ja, der vil blive sendt et påmindelsesbrev ca. 1 måned før udløbet af 4 måneders-perioden, ligesom der efter periodens udløb udsendes et rykkerbrev, hvis genberegningen ikke er gennemført.

Se nyhedsbrev af 23. januar 2018 ”Status på implementering af Bilpakken (L4) mv.”

5

Understøtter Motorregisteret selve genberegningen?

Ja, selve genberegningen foretages automatisk i Motorregisteret, når handelsprisen er indtastet.

6

1) Skal der ske genberegning af køretøjer, som en forhandler sælger til en af sine medarbejdere?

2) Hvad er grænserne for hvor tit medarbejderen må købe/skifte bil?

3) Må vi tage en bil i bytte som medarbejderen tidligere har købt som ny hos os? Skal de genberegnes?

Svaret vedrører alene de registreringsafgiftsmæssige konsekvenser af den påtænkte disposition og tager således ikke stilling til de øvrige skattemæssige konsekvenser, som eventuelt måtte være forbundet hermed

Ad 1) Der er her ikke tale om et leasingkøretøj, demo-/værkstedsbil eller erhvervsmæssig udlejning eller udlån, herunder udlån til egne ansatte, og sådanne køretøjer vil derfor ikke være omfattet af genberegningsreglerne.

Ad 2 og 3) Som udgangspunkt må en medarbejder købe/skifte bil så ofte, som vedkommende/forhandleren ønsker det.

Det er dog SKATs vurdering, at en sådan konstruktion efter omstændighederne og i grove tilfældekan betragtes som omgåelse af reglerne, såfremt der fx sker et systematisk og vedvarende salg (til lav pris) og tilbagekøb (tilsvarende lav pris) af medarbejderens bil, som derefter videresælges (til en højere pris men på et lavt afgiftsgrundlag)

7

Vi har som forhandler et antal biler, som bliver stillet til privat rådighed for vores sælgere, og som de derfor bliver beskattet af iht. reglerne for firmabilsbeskatning. Disse biler bliver udtaget iht. momslovens udtagningsregler.

Hvis vi antager at disse biler udelukkende bliver brugt til medarbejderens private brug samt ærindekørsel for virksomheden (og ikke prøvekørsler eller andre aktiviteter, der berettiger til fuld momsfradrag), skal disse udtagne biler så genberegnes?

Ja, sådanne biler vil utvivlsomt være omfattet af genberegningsreglerne.

8

Skal køretøjer som en bilforhandler indregistrerer til sig selv genberegnes, når der af bilimportøren hos SKAT er søgt om nedsættelse af listepriser på disse køretøjer (køretøjerne er produceret i 2016)?

Ja, når køretøjet er under 4 år gammel og har kørt under 2.000 kilometer, er de som klar udgangspunkt omfattet af genberegningsreglerne. Dette ændres ikke ved, at der for en given model måtte være søgt om nedsættelse af listepriser. 

9

Skal et køretøj afgiftsberigtiges som brugt eller nyt, såfremt køretøjet allerede er genberegnet, hvis køretøjet på salgstidspunktet har kørt under 2.000 km. og er under 4 år?

Eksempel: Et køretøj kører på en leasingaftale i en måned og kører kun få kilometer. Ved leasingaftalens udløb foretages der en genberegning. Herefter sælges køretøjet til en forbruger på fuld afgift eller indregistreres til forhandleren selv, eksempelvis som demobil.

Køretøjet skal afgiftsberigtiges som et brugt køretøj, dvs. efter reglerne i registreringsafgiftslovens § 10.

Det vil være i strid med hensigten bag L4 og reglerne om genberegning, såfremt køretøjet efterfølgende kan afgiftsberigtiges ud fra de regler, der gælder for nye køretøjer, dvs. den almindelige pris, indbefattet merværdiafgift, men uden registreringsafgift ved salg til bruger her i landet.

Det skyldes, at der ellers vil være mulighed for at indregistrere bilen som demobil, værkstedsbil m.m. på et lavt afgiftsgrundlag, uden at køretøjet skal genberegnes.

10

Er køretøjet omfattet af genberegningsreglerne, hvis det kører på en leasingaftale, som har en varighed på under fire måneder?

Ja, køretøjet vil systemmæssigt være omfattet af genberegningsreglerne, forudsat at afgiftsperioden er påbegyndt 3. oktober 2017 eller senere.

Vær opmærksom på, at det af spørgsmål/svar-kataloget af 20. december fremgår, at sådanne leasingkøretøjer ikke er omfattet af genberegningsreglerne. Dette er ikke korrekt.

Det betyder, at køretøjet i Motorregisteret får klausul 410 Udlejningskøretøjer m.v.  Når der foretages en genberegning i Motorregisteret, foretages der samtidig en værditabsberegning.

11

Bliver det muligt at uploade dokumentation for værdifastsættelse i forbindelse med genberegning direkte i DMR?

Nej, Motorregisteret er et register og ikke et sagsbehandlingssystem. Der er derfor ingen planer om at gøre det muligt at uploade dokumentation m.v.

12

Hvornår vil Den Juridiske Vejledning blive opdateret i forhold til reglerne i L4, herunder genberegning m.v.

Den juridiske vejledning opdateres to gange om året (1. februar og 1. august).

SKAT arbejder på at indføje de relevante afsnit om genberegning m.v. til 2. udgave i 2018.

13

Leasingselskab: Er det korrekt, at værditabsberegningen foretages automatisk og samtidig med genberegningen for leasingkøretøjer på forholdsmæssig afgift efter registreringsafgiftslovens § 3 b? I bekræftende fald, sker der altid ”fuld” værditabsberegning, når der sker genberegning?

Ja, det er korrekt forstået, at der systemmæssigt foretages en værditabsberegning samtidig med genberegningen.


Ved en ”fuld” værditabsberegning forstås, at leasinggiver får hele den forholdsmæssige registreringsafgift tilbage for den første periode, dvs. højst fire måneder.


Det er ikke et valg mellem ”fuld” eller ingen værditabsberegning. Der kan forekomme tilfælde – også i forbindelse med genberegning – hvor der sker en delvis værditabsberegning, dvs. at der udbetales en del af den forholdsmæssige registreringsafgift, som er betalt for den første periode.

14

Hvor tidligt må vi foretage genberegningen? Må vi eksempelvis foretage genberegningen i Motorregisteret allerede efter 1 eller 2 måneder?

Lovens krav er blot, at genberegning skal ske, når ejerskabet til køretøjet ved salg eller anden overdragelse overgår til en tredjepart, dog senest 4 måneder efter tidspunktet for første registrering.

Da lovens krav blot er, at genberegning skal ske ”senest” 4 måneder efter tidspunktet for første registrering, er der intet i vejen for, at genberegningen foretages på et tidligere tidspunkt, fx allerede efter 1 måned.

15

Hvor tidligt må vi ”internt” værdifastsætte køretøjet i forbindelse med en genberegning?

Må vi eksempelvis – i vores eget system – værdifastsætte køretøjet samt indsamle dokumentation allerede efter 1 måned, men vente med at indtaste/genberegne i Motorregisteret indtil der er forløbet 4 måneder fra første registrering?

Det er SKATs vurdering, at der skal være en vis tidsmæssig sammenhæng mellem værdifastsættelsen og selve indtastningen/genberegningen i Motorregisteret.

SKAT vil dog af praktiske hensyn tillade, at den ”interne” værdifastsættelse sker op til 1 måned før, at indtastningen/genberegningen sker i Motorregisteret.

Hvis genberegningen foretages efter 4 måneder fra første registrering, kan den ”interne” værdifastsættelse således ske efter 3 måneder.

16

En bilforhandler/selvanmelder sælger nye biler og har en underforhandler, som ikke er selvanmelder og dermed ikke selv kan afgiftsberigtige køretøjer. Underforhandleren benytter ligesom hovedforhandleren også demo- og udlejningsbiler, som også afgiftsberigtiges af hovedforhandleren. Er det underforhandleren eller hovedforhandleren, der skal genberegne disse biler og hvis det er underforhandleren, hvordan skal han gøre dette rent praktisk?

Det er den registrerede ejer af køretøjet, som har pligten til at foretage genberegning. I dette tilfælde er det underforhandleren, som er (registreret) ejer af køretøjet, og pligten til at foretage genberegning påhviler derfor underforhandleren.

Da underforhandleren imidlertid ikke er registeret som selvanmelder vedr. registreringsafgift, dvs. at underforhandleren ikke selv kan angive afgiften af køretøjet, skal genberegningen i stedet foretages af SKAT.

Underforhandleren skal sende en besked til skat via mailadressen motorcenter@skat.dk, hvori anføres oplysninger om de omhandlede køretøjer, underforhandlerens CVR-nr. samt besked om, at der skal ske genberegning. I emnefeltet skal der skrives ”Anmodning om genberegning”.

17

Vi er ikke selvanmelder vedr. registreringsafgift og vi kan derfor ikke selv foretage genberegningen.

Når vi sender en anmodning til SKAT om at genberegne køretøjerne, kan vi så medsende vores egen værdifastsættelse og vil SKAT inddrage denne værdifastsættelse i den endelige vurdering af køretøjets handelspris?

Ved værdifastsættelse af køretøjer, som skal genberegnes, er man velkommen til at medsende sin egen værdifastsættelse. Vær dog opmærksom på, at SKAT ikke er bundet af denne værdifastsættelse.

Se også svaret til spm. 16 i forhold til den praktiske fremgangsmåde, når SKAT skal værdifastsætte disse køretøjer.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter