Dato for udgivelse
24 Nov 2017 10:57
Til
Virksomheder beskæftiget med eksport af varer
Sagsnummer
17-1876076
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 12 12 - Toldstyrelsen
Resumé

Ved udførsel af varer hvor ekportøren ikke er hjemmehørende i Danmark(men registreret inden for EU med EORI nr.) skal indtil videre anvendes SE nummer 12 61 98 63, forudsat at de   betingelserne for at foretage angivelsen direkte i Danmark er overholdt.


Som hovedregel skal udførselsangivelsen indgives i eksportørens hjemland.I visse situationer er det dog i henhold til EUTK (EUTK, RFO 952/2013 med senere ændringer) samt Gennemførelsesforordning til EUTK (GF KFO 2015/2447 med senere ændringer) tilladt at indgive udførselsangivelsen i et andet land.

Der er tale om følgende situationer:

  • Varer kan i henhold til   GF 221 stk. 2, litra b) angives på det sted, hvor varerne emballeres eller lastes med henblik på udførsel af EU.

  • Varer kan i underleverenceforhold også angives der, hvor underleverandøren er etableret i henhold til GF art. 221 stk. 2, 3. afsnit.

  • Varer med en værdi under 3.000 Euro pr. sending og pr. klarerer kan i henhold til GF art 221 stk. 2, 2. afsnit angives direkte på udgangstoldstedet, hvis de ikke er omfattet af forbud og restriktioner

  • Varer kan undtagelsesvist ifølge GF art. 221, stk. 2, 4. afsnit også angives til udførsel ved ethvert andet toldsted, som er bedre placeret med hensyn til frembydelse af varerne, når omstændighederne berettiger hertil.  Bestemmelsen kan kun  anvendes i  særlige tilfælde.

    I de beskrevne situationer er det således muligt for en virksomhed, der er hjemmehørende i et andet EU-land at afgive udførselsangivelsen direkte i Danmark i stedet for i virksomhedens hjemland.

    Når ordningen anvendes skal angivelsen foretages efter de almindelige regler, men der skal som eksportør, indtil videre, angives SE nummer 12 61 98 63 og desuden skal EORI nr, navn og adresse på den udenlandske eksportør skrives i rubrik 44.6.

    For at sikre mod misbrug af ordningen er der indsat en risikoprofil, som betyder at angivelser, der anvender dette SE nummer kan blive udtaget til kontrol. Angivelser der er udtaget til kontrol på baggrund af denne risikoprofil er således ikke udtaget med henblik på en fysisk kontrol, men med henblik på en sikring af, at de faglige/lovmæssige krav er overholdt for brug af ordningen. Varerne kan dog samtidig blive udtaget til en fysisk kontrol af andre årsager.