Dato for udgivelse
06 Nov 2017 13:28
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
17-1807152
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Kommissionen har vedtaget den kombinerede nomenklatur (KN) for 2018.


Kommissionen har den 12. oktober 2017 vedtaget forordning nr. 2017/1925 vedr. den kombinerede nomenklatur (KN) for 2018.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L282 af 31. oktober 2017 og træder i kraft den 1. januar 2018.

Ændring af varekoder er markeret med stjerne for nye varekoder. Der sker ændringer i følgende kapitler:

Kapitel 3: Latinsk betegnelse for blåhvilling er slettet (Gadus Poutassou).

Kapitel 17 – 19 og 21: Ændring i opsætning for beregning af told for at øge læsevenligheden. Endvidere nye forklaringer på, hvordan beregningerne skal foretages. Disse er indsat som punkt 8 til ”Almindelige bestemmelser vedrørende toldsatserne”, der findes på side 17.

Kapitel 19: KN-koderne 1905 90 60 og 1905 90 90 udgår og erstattes med 1905 90 70 og 1905 90 80.

Kapitel 29, 38 og 85: Nye varekoder til nikotin (pos. 2939), patroner/refills til elektroniske cigaretter (pos. 3824) og elektroniske cigaretter (pos. 8543).

Kapitel 36: Nye varekoder under pos. 3603.

Kapitel 84: Sammenlægning af KN-koderne 8414 10 10 og 8414 10 20, som bliver til 8414 10 15

Desuden er der ændringer i teksten til Toldtariffens særlige bestemmelser, Afsnit II, punkt B (4 og 6) ”Civile luftfartøjer og visse varer til anvendelse i civile luftfartøjer" der findes på side 19 og 21.

Konsekvenser

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra den 31. december 2017, såfremt den er berørt af ændringerne i KN for 2018. Selvom der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare, er der ikke mulighed for at benytte en BTO påvirket af ændringerne efter 1. januar 2018.

Såfremt der ønskes en ny BTO, skal der indsendes en ny ansøgning.

Venlig hilsen

Tariferingscentret

Venlig hilsen

Tariferingscentret