Dato for udgivelse
16 Nov 2017 11:26
Til
virksomheder beskæftiget med registreringsafgift af motorkøretøjer mv.
Sagsnummer
17-1391989
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Folketinget har den 9. november 2017 vedtaget forslag nr. L4 om  ændring af registreringsafgiftsloven og lov om brændstofforbrugsafgift (Bilpakken).


Folketinget har den 9. november 2017 vedtaget forslag nr. L4 om ændring af registreringsafgiftsloven og lov om brændstofforbrugsafgift (Bilpakken).

Lovændringerne, jf. lov nr. 1195, træder i kraft den 16. november 2017, som er dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Ændringerne har virkning fra lovforslaget blev fremsat den 3. oktober 2017.

Lovændringerne omfatter følgende:

Registreringsafgiftsloven

Samlet set indebærer omlægningen af bilafgifterne en nedsættelse af registreringsafgiftens lave sats og en forhøjelse af grænsen for, hvornår registreringsafgiftens høje sats skal betales. Fradrag i den afgiftspligtige værdi for det lovpligtige sikkerhedsudstyr ABS og ESP afskaffes, fradrag for at opnå 5 stjerner på baggrund af Euro NCAP sikkerhedstest, samt fradrag for selealarmer forhøjes. Endvidere øges kilometergrænserne for tillæg og fradrag for god/dårlig brændstoføkonomi.

Lovændringerne for personbiler

Gældende regler  Lovændringen
Lav sats i pct. 105 85
Høj sats i pct. 150 150
Skalaknæk (kr. 2017-niveau) 106.600 185.000
Fradrag for ABS (kr.) 3.750 0
Fradrag for ESP (kr.) 2.500 0
Km-grænse for god brændstoføkonomi, benzin (km/l) 16 20
Km-grænse for god brændstoføkonomi, diesel (km/l) 18 22
Tillæg for dårlig brændstoføkonomi (kr.) 1.000 6.000
Fradrag for god brændstoføkonomi (kr.) 4.000 4.000
Fradrag for 5 stjerner i Euro NCAP (kr.) 2.000 8.000
Fradrag for pr. selealarm max. 3 stk. (kr.) 200 1.000

Årlig forhøjelse af den grønne ejerafgift (kr.)

- 500Herudover betyder lovændringen, at

  • veteranbiler og campingbiler friholdes fra de foreslåede ændringer vedrørende energieffektivitet/brændstoføkonomi.  
  • den lave sats for motorcykler nedsættes,  fra 105 pct. til 85 pct., og skalaknækket forhøjes til 58.400 kr. (2017-niveau).
  • skalaknækket for 50 % varebiler (små varebiler) forhøjes til 58.000 kr. (2017-niveau). For 30 % varebiler (store varebiler) forhøjes skalaknækket til 38.200 kr. Kilometergrænserne for tillæg og fradrag for god brændstoføkonomi i varebiler, samt tillægget for dårlig brændstoføkonomi forhøjes på samme måde som for personbiler.
  • den gældende minimumsafgift på 60 pct. af køretøjets afgiftspligtige værdi for campingbiler nedsættes til 45 pct. 
  • reglen om, at den afgiftspligtige værdi for brugte biler ikke kan overstige bilens oprindelige pris som ny (lovens § 10, stk. 2) udgår. Loftet over den afgiftspligtige værdi bibeholdes dog for importerede køretøjer og for køretøjer, som repareres eller genopbygges, hvis dette medfører, at de skal afgiftsberigtiges på ny.

Leasingkøretøjer, udlejningskøretøjer, værkstedsbiler, demobiler, og biler, der udlånes erhvervsmæssigt

Der indføres et krav om, at den afgiftspligtige værdi for visse nye køretøjer, der erhvervsmæssigt stilles til rådighed for en bruger, skal opgøres igen, når ejerskabet til køretøjet ved salg eller anden overdragelse overgår til en tredjepart, eller senest når der er gået fire måneder fra første registreringstidspunkt. Der er tale om fire kalendermåneder, og det er uden betydning, hvor mange dage, der er i en konkret måned. Sker første indregistrering fx den 15. januar, vil genberegningen skulle ske senest den 15. maj.

Ændringerne omfatter køretøjer, som indgår i en leasingordning, uanset om der betales fuld eller forholdsmæssig registreringsafgift, udlejningskøretøjer, værkstedsbiler, demobiler og biler, der udlånes erhvervsmæssigt. Eksempelvis autoværksteder som har kundebiler, bliver omfattet af de nye bestemmelser. En bil, der stilles gratis til rådighed i forbindelse med erhvervsmæssig aktivitet, såsom en salgsfremmende kampagne, vil også være omfattet af de nye regler om genberegning.

Ændringerne omfatter dog ikke køretøjer, som ejes af en virksomhed, som ikke erhvervsmæssigt beskæftiger sig med salg, leasing, udlejning mv. af biler, og som stilles til rådighed for virksomhedens egne medarbejdere i forbindelse med arbejdets udførelse, medmindre disse biler samtidig er leasingbiler mv.

Det er ejeren af køretøjet, der har pligt til af egen drift at angive den afgiftspligtige værdi og afgiftsberigtige køretøjet. I leasingforhold vil dette være leasinggiveren. Sker genberegningen i forbindelse med et salg, vil det være sælgeren, der har ansvaret for genberegningen og dermed evt. afregne afgift. SKAT udsender et erindringsbrev ca. 3 uger før genberegningen skal finde sted.

Til brug for genberegningen vil der i Motorregistreret blive etableret en ny anmeldelsesårsag ”Genberegning – Udlejningskøretøjer mv.”

Hvis genberegningen viser, at den afgiftspligtige værdi er højere end den afgiftspligtige værdi ved indregistreringen, vil der ske en efteropkrævning af registreringsafgift.  For køretøjer, hvoraf der betales forholdsmæssig registreringsafgift, skal der ikke foretages efteropkrævning af afgift for den del af leasingperioden, som ligger forud for det tidspunkt, hvor genberegning og eventuel fornyet afgiftsberigtigelse skal foretages. En fornyet afgiftsberigtigelse får således kun virkning for disse køretøjer fremadrettet.

Samtidig bortfalder muligheden for, at bilen ved leasingperiodens ophør kan afgiftsberigtiges til restafgift baseret på den lave pris ved første indregistrering.

Endelig indsættes en hjemmel i registreringsafgiftsloven til udarbejdelse af standardkontrakter, som vil blive obligatoriske for danske leasingvirksomheder mv. i forbindelse med forholdsmæssig afregning af registreringsafgift, når de er offentliggjort. Standardkontrakterne udarbejdes af SKAT i samarbejde med leasingbranchen. Det forventes, at standardkontrakterne kan offentliggøres senest den 1. januar 2019, således at anvendelsen af standardformularer bliver obligatorisk fra den 1. februar 2019.

Ændringer af reglerne om forholdsmæssig afgift, herunder leasing, genberegning, kontraktindhold m.v. har virkning for nye aftaler eller afgiftsperioder, som indgås eller påbegyndes den 3. oktober 2017 eller senere.  Eksisterende leasingaftaler indgået før den 3. oktober 2017 vil derfor kunne afsluttes efter de hidtil gældende regler, herunder vil der kunne betales restafgift ved leasingperiodens ophør, selv om denne mulighed bortfalder efter de nye regler. Dog vil eksisterende leasingaftaler ikke kunne forlænges. Sker dette omfattes køretøjet af de nye regler om genberegning.

SKAT vil efter behov holde vejledningsmøder om værdifastsættelse af køretøjer. Herudover henvises til vejledning om værdifastsættelse på skat.dk.

Eksempel

Dieseldrevet personbil, 23 km/l, 6 airbags, max NCAP, 3 selealarmer - skalaknæk 189.100 kr.
(2018-niveau)
Ved første registrering    
1. Nypris inkl. registreringsafgift 350.000  kr.
2. Registreringsafgift 150.999  kr.
3. Pris inkl. moms og ekskl. registreringsafgift 199.001  kr.
4. Afgiftspligtig værdi 185.881  kr.
Kontrolberegning (som nyt køretøj)    
5. Handelspris efter fire måneder 400.000  kr.
6. Beregnet nypris på registreringstidspunktet 430.108  kr.
  (Afskrivning = 2% pr. md. For de første 3 mdr., herefter 1% pr. md.)  
7. Beregnet registreringsafgift på registreringstidspunktet 198.227  kr.
8. Beregnet afgiftspligtig værdi på registreringstidspunktet 218.761  kr.
Da 8. er højere end 4., skal der ske genberegning
Genberegning (som brugt køretøj)    
9. Handelspris efter fire måneder 400.000  kr.
10. Beregnet nypris på genberegingstidspunktet 430.108  kr.
11. Beregnet afgiftspligtig værdi på genberegningstidspunktet 203.448  kr.
12. Beregnet registreringsafgift på genberegningstidspunktet 184.350  kr.
Regulering    
13. Beregnet registreringsafgift på genberegningstidspunktet (12.) 184.350  kr.
14. Betalt registreringsafgift (2.) 150.999  kr.
15. Regulering (kan ikke være negativ) 33.351  kr.

 

Forhøjelse af reparationsgrænsen

Reparationsgrænsen er grænsen for hvor stor en andel af fx en trafikskadet bils værdi, der kan repareres uden fornyet betaling af registreringsafgift. Reparationsgrænsen forhøjes til 70 pct. i 2019 og til 75 pct. i 2020. Parallelt hermed forhøjes grænsen for, hvornår forsikringsselskabet skal tilbyde kontant erstatning fra 55 pct. til 60 pct. i 2019 og til 65 pct. fra 2020. 

Forhøjelse af sikkerhedsstillelsen

Minimumskravet til sikkerhedsstillelse for selvanmelder-virksomheder (registrerede forhandlere) forhøjes fra 200.000 kr. til 500.000 kr. Det nye minimumskrav vil også gælde for virksomheder, som er registreret, før den foreslåede ændring træder i kraft. Der indføres samtidig en hjemmel til, at SKAT kan fastsætte en højere sikkerhedsstillelse end minimumsikkerhedsstillelsen.

SKAT vil vurdere behovet for sikkerhedsstillelse ud fra virksomhedens årlige eller forventede årlige afgiftstilsvar, forretningsomfang, betalingshistorik og øvrige risikofaktorer.

SKAT vil snarest kontakte de registrerede forhandlere derom.

Offentliggørelse

Ud over de i dag offentliggjorte oplysninger, vil der fremover også offentliggøres oplysninger om den beregnede afgift, den betalte afgift og det anvendte afgiftsgrundlag ved afgiftsberegningen. Offentliggørelsen af oplysningerne skal ske på køretøjs niveau, så oplysningerne kan fremfindes for hvert enkelt køretøj.

Brændstofforbrugsafgiftsloven

Brændstofforbrugsafgiften (grøn ejerafgift) forhøjes for køretøjer, som indregistreres første gang i Danmark den 3. oktober 2017 eller senere.  

Samtidig udvides skalaen for brændstofeffektivitet for benzindrevne personbiler, så afgiften fremover differentieres op til et brændstofforbrug på 50 km/l, mod i dag 20 km/l. For dieseldrevne personbiler foreslås skalaen tilsvarende udvidet op til et brændstofforbrug på 56,3 km/l, mod i dag 32,1 km/l.  Herudover forhøjes satserne for den halvårlige grønne ejerafgift med 250 kr. for personbiler.

Ændringerne gælder udelukkende for køretøjer, som indregistreres første gang i Danmark den 3. oktober 2017 eller senere. De ændrede ejerafgifter opkræves fra og med den 1. juli 2018. Ændringerne gælder ikke for varebiler.

For køretøjer, som er indregistreret første gang i Danmark senest den 2. oktober 2017 betales afgift efter de gældende satser.

Tilretning af Motorregistret (DMR)

Motorregistret vil være opdateret med de ændrede satser for skalaknæk, fradrag, tillæg for brændstoføkonomi osv. fra og med den 17. november 2017. For veteranbiler vil ændringerne dog først virke fra den 21. november 2017.

For at kunne isolere de køretøjer, der er omfattet af de nye regler om genberegning, oprettes et nyt menupunkt i menuerne ”Registrering/Anvendelse”:

Skal køretøjet anvendes til udlejning mv.? ja/nej

Der oprettes samtidig to nye klausuler:

  • 410 Udlejningskøretøjer mv.

  • 411 Udlejningskøretøjer mv. – Genberegnet.

Det sikres samtidig, at der ikke kan tilknyttes en leasingaftale til et køretøj, hvis ikke klausul 410 samtidig er tilknyttet køretøjet.

Det nye angivelsesfelt oprettes i Motorregistret med virkning fra den 21. november 2017.

Facilitet til at kunne håndtere det nye krav om genberegning - ”Genberegning – Udlejningskøretøjer mv.” - forventes i drift primo januar 2018.

Afskaffelse af reglen i § 10, stk. 2, om at værdien ikke kan overstige oprindelig værdi som nyt, forventes i drift primo januar 2018.

Offentliggørelse af afgiftsoplysninger forventes i drift ca. 1. april 2018.

Opkrævning af nye periodiske afgifter sker med virkning fra den 1 juli 2018. 

Tilbagebetaling og efteropkrævning af afgift

Registreringsafgiften vil blive omberegnet med de vedtagne ændringer af satser, tillæg, fradrag mv. For køretøjer, for hvilke der er betalt afgift efter de gældende regler, omberegnes afgiften efter de nye regler, og en eventuel difference udbetales eller efteropkræves. For leasingkøretøjer vil det være et anliggende mellem parterne, hvorvidt regulering af registreringsafgiften efterfølgende skal afspejles i en ændret leasingydelse.

Omberegningen foretages med udgangspunkt i køretøjets reelle handelspris, dvs. den pris, som er grundlag for bilens faktiske afgiftsberigtigelse i perioden fra lovforslagets fremsættelse. Der tages således ikke hensyn til, at køretøjets handelspris måske ville have været en anden, hvis handlen først var foretaget efter lovens ikrafttræden.

Beløb der skal tilbagebetales, vil blive tilbagebetalt af SKAT til den virksomhed eller borger, der har betalt afgiften af det pågældende køretøj til SKAT. For registrerede forhandlere sker reguleringen via forhandlerens månedsangivelse. For ikke registrerede forhandlere og private vil udbetaling ske ved udbetaling til borgerens/virksomhedens Nemkonto.

Krav om efteropkrævning af for meget udbetalt eksportgodtgørelse eller for meget reguleret leasingafgift, vil ske til den virksomhed eller borger, der har modtaget afgiftsgodtgørelsen eller regulering af leasingafgiften for det pågældende køretøj. For registrerede forhandlere vil reguleringen ske via månedsangivelsen.

Omberegningerne gennemføres hurtigst muligt, dog senest inden udgangen af april 2018.

Genberegning af afgiften for leasingbiler, demobiler mv. som følge af reglerne om ny værdifastsættelse efter 4 måneder, skal foretages af virksomhederne selv (ejerne) under forudsætning af, at der er tale om en virksomhed med en tilslutningsaftale til Motorregistret. Genberegningen af disse sager kan dog først ske, når Motorregistret er opdateret med ændringerne (primo januar 2018).

Bindende købsaftale

Lovændringerne har ikke virkning for køretøjer, for hvilke der er underskrevet en bindende købsaftale mellem en forhandler og en slutbruger senest den 2. oktober 2017, og som i perioden fra og med den 3. oktober 2017 til og med den 1. april 2018 anmeldes til registrering. For disse køretøjer gælder de hidtil gældende regler.

Anmeldelse til registrering af sådanne køretøjer kan alene ske ved henvendelse til SKAT.

Dokumentation for, at der er underskrevet en bindende købsaftale mellem forhandler og slutbruger senest den 2. oktober 2017, skal indsendes til SKAT - indsendes via Motorcenter@skat.dk - senest i forbindelse med anmeldelse til registrering.

Det sker ved, at der ved henvendelsen til SKAT i forbindelse med køretøjets indregistrering skal anmodes om afgiftsberigtigelse efter de hidtil gældende regler.

Det er valgfrit, om der ønskes afgiftsberigtigelse efter de hidtil gældende regler.

Hvis der ikke fremsættes anmodning om afgiftsberigtigelse efter de hidtil gældende regler ved registrering, vil køretøjet automatisk blive afgiftsberigtiget efter de nye regler.