Dato for udgivelse
26 Oct 2017 14:47
Til
Virksomheder med produktion i Danmark
Sagsnummer
17-1097299
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Danske virksomheder har mulighed for at gøre indsigelse mod en ønsket toldsuspension eller et toldkontingent, hvis de fremstiller tilsvarende eller lignende produkter.


Det fremgår af Kommissionens vejledende meddelelse (2011/C 363/02) om autonome toldsuspensioner og toldkontingenter, at virksomheder i Fællesskabet kan indføre råvarer, halvfabrikata og i visse tilfælde færdige komponenter toldfrit eller til en reduceret told.

Det er en betingelse, at der ikke er produktion af de pågældende råvarer m.v. eller af tilsvarende varer i EU.

SKAT har fra Kommissionen modtaget kopier af medlemslandenes ansøgninger om toldsuspensioner og toldkontingenter, der skal træde i kraft den 1. juli 2018 (juli-runden 2018).

På Kommissionens hjemmeside, er det muligt at se, hvilke varekoder, der er søgt suspension/kontingent på i toldtariffens kapitler:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=en

Danske virksomheder, der fremstiller tilsvarende eller lignende produkter, har mulighed for at gøre indsigelse mod en eller flere ansøgninger om toldsuspension eller toldkontingent. Der er også mulighed for at gøre indsigelse mod en eksisterende toldsuspension eller et eksisterende toldkontingent. Berørte aktører opfordres til jævnligt at tjekke listen for at holde sig orienteret om ansøgningernes status.

En indsigelse skal indsendes til SKAT på formularen, der er angivet i Kommissionens meddelelse vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter, Bilag IV (både på dansk og på engelsk). Blanketten indsendes via:

http://www.skat.dk/ - TastSelv, Told (import/eksport) - Toldsuspensioner/kontingenter.

Der er også mulighed for at støtte en given ansøgning.

Ansøgningerne bliver drøftet i Kommissionskomitéen vedrørende økonomiske tarifspørgsmål, hvor også SKAT er repræsenteret. Eventuelle indsigelser skal fremsættes hurtigst muligt, og i god tid inden Komitéens møde primo december 2017.

Kommissionens officielle meddelelse (2017/C 361/05) om ovenstående er offentliggjort i EU-tidende den 25-10-2017 (OJ C 361, 25.10.2017, p. 36) og kan læses her:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:361:FULL&from=EN