Dato for udgivelse
03 Oct 2017 14:55
Til
virksomheder beskæftiget med registreringsafgift af motorkøretøjer mv.
Sagsnummer
17-1391989
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Skatteministeren har den 3. oktober 2017 fremsat forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og lov om brændstofforbrugsafgift (Bilpakken).


Skatteministeren har den 3. oktober 2017 fremsat lovforslag nr. L4  om ændring af registreringsafgiftsloven og lov om brændstofforbrugsafgift (Bilpakken).

Lovforslaget omhandler bl.a. følgende forslag til ændringer (der tages forbehold for ændringer under lovforslagets behandling i Folketinget):

Registreringsafgiftsloven

Samlet set indebærer omlægningen af bilafgifterne en nedsættelse af registreringsafgiftens lave sats og en forhøjelse af grænsen for, hvornår registreringsafgiftens høje sats skal betales. Fradrag i den afgiftspligtige værdi for det lovpligtige sikkerhedsudstyr ABS og ESP afskaffes, fradrag for at opnå 5 stjerner på baggrund af Euro NCAP sikkerhedstest, samt fradrag for selealarmer forhøjes. Endvidere øges tilskyndelsen til at købe brændstofeffektive biler, idet kilometergrænserne for tillæg og fradrag for god brændstoføkonomi, samt tillægget for dårlig brændstoføkonomi forhøjes.

Model for omlægning for personbiler

Gældende regler  Ny model
Lav sats i pct. 105 85
Høj sats i pct. 150 150
Skalaknæk (kr. 2017-niveau) 106.000 185.000
Fradrag for ABS (kr.) 3.750 0
Fradrag for ESP (kr.) 2.500 0
Km-grænse for god brændstoføkonomi, benzin (km/l) 16 20
Km-grænse for god brændstoføkonomi, diesel (km/l) 18 22
Tillæg for dårlig brændstoføkonomi (kr.) 1.000 6.000
Fradrag for god brændstoføkonomi (kr.) 4.000 4.000
Fradrag for 5 stjerner i Euro NCAP (kr.) 2.000 8.000
Fradrag for pr. selealarm max. 3 stk. (kr.) 200 1.000

Årlig forhøjelse af den grønne ejerafgift (kr.)

- 500

Kilde SkatteministerietHerudover foreslås, at

  • veteranbiler friholdes fra de foreslåede ændringer vedrørende energieffektivitet  - ændring af tillæg for dårlig brændstoføkonomi  
  • den lave sats for motorcykler nedsættes,  fra 105 pct. til 85 pct., og at skalaknækket forhøjes med 24.800 kr. til 58.400 kr. (2017-niveau).
  • skalaknækket for varebiler omfattet af § 5, stk. 1, (små varebiler) forhøjes med 39.900 kr. til 58.000 kr. (2017-niveau). For varebiler omfattet af § 5, stk. 2, (store varebiler) foreslås skalaknækket forhøjet med 4.100 kr. til 38.200 kr. Kilometergrænserne for tillæg og fradrag for god brændstoføkonomi, samt tillægget for dårlig brændstoføkonomi forhøjes
  • den gældende minimumsafgift på 60 pct. af køretøjets afgiftspligtige værdi for campingbiler nedsættes til 45 pct. 
  • reglen om, at den afgiftspligtige værdi for brugte biler ikke kan overstige bilens oprindelige pris som ny (lovens § 10, stk. 2) udgår.

Leasingreglerne

Det foreslås, at der indføres et nyt krav om, at den afgiftspligtige værdi for visse nye køretøjer, der erhvervsmæssigt stilles til rådighed for en bruger, skal opgøres igen, når ejerskabet til køretøjet ved salg eller anden overdragelse overgår til en tredjepart, eller senest når der er gået  fire måneder fra første registreringstidspunkt.

Forslaget omfatter køretøjer, som indgår i en leasingordning, uanset om der betales fuld eller forholdsmæssig registreringsafgift, udlejningskøretøjer, værkstedsbiler, demobiler, og biler, der udlånes erhvervsmæssigt. Forslaget omfatter dog ikke køretøjer, som ejes af en virksomhed, og som stilles til rådighed for virksomhedens egne medarbejdere i forbindelse med arbejdets udførelse, medmindre disse biler samtidig er leasingbiler mv.

Den registrerede ejer af køretøjer omfattet af de nye regler har pligt til af egen drift at angive den afgiftspligtige værdi og afgiftsberigtige køretøjet. I leasingforhold vil dette være leasinggiveren.

Hvis genberegningen viser, at den afgiftspligtige værdi efter fire måneder er højere end den afgiftspligtige værdi ved indregistreringen, vil der ske en efteropkrævning af registreringsafgift.  For køretøjer, hvoraf der betales forholdsmæssig registreringsafgift, skal der ikke foretages efteropkrævning af afgift for den del af leasingperioden, som ligger forud for det tidspunkt, hvor genberegning og eventuel fornyet afgiftsberigtigelse skal foretages. En fornyet afgiftsberigtigelse får således kun virkning for disse køretøjer fremadrettet.

Samtidig bortfalder muligheden for, at bilen ved leasingperiodens ophør kan afgiftsberigtiges til restafgift baseret på den lave pris ved første indregistrering.

Endelig indsættes en hjemmel i registreringsafgiftsloven til udarbejdelse af standardkontrakter, som vil blive obligatoriske for danske leasingvirksomheder mv. i forbindelse med forholdsmæssig afregning af registreringsafgift, når de er offentliggjort. Standardkontrakterne udarbejdes af SKAT i samarbejde med leasingbranchen.

De foreslåede ændringer af reglerne om forholdsmæssig afgift, herunder leasing, genberegning, kontraktindhold m.v. har først virkning for nye aftaler eller afgiftsperioder, som indgås eller påbegyndes den 3. oktober 2017 eller senere.  Eksisterende leasingaftaler vil derfor kunne afsluttes som efter de gældende regler, herunder vil der kunne betales restafgift ved leasingperiodens ophør, selv om denne mulighed efter de nye regler vil bortfalde. Aftales og påbegyndes der derimod en ny leasingperiode for det pågældende køretøj den 3. oktober 2017 eller senere, vil køretøjet være omfattet af de nye regler, og der vil derfor ikke kunne betales restafgift.

Forhøjelse af reparationsgrænsen

Reparationsgrænsen er grænsen for hvor stor en andel af fx en trafikskadet bils værdi, der kan repareres uden fornyet betaling af registreringsafgift.

Det foreslås at forhøje reparationsgrænsen til 70 pct. i 2019 og til 75 pct. i 2020. Parallelt hermed forhøjes grænsen for, hvornår forsikringsselskabet skal tilbyde kontant erstatning fra 55 pct. til 60 pct. i 2019 og til 65 pct. fra 2020. 

Forhøjelse af sikkerhedsstillelsen

Det foreslås, at minimumskravet til sikkerhedsstillelse for selvanmelder-virksomheder forhøjes fra 200.000 kr. til 500.000 kr. Det nye minimumskrav vil også gælde for virksomheder, som er registreret, før den foreslåede ændring træder i kraft.

Brændstofforbrugsafgiftsloven

Det foreslås, at brændstofforbrugsafgiften (grøn ejerafgift) forhøjes for nye personbiler, og at der indføres nye trin for mere energieffektive personbiler.  

Det foreslås således, at skalaen for brændstofeffektivitet for benzindrevne personbiler udvides, så afgiften fremover differentieres op til et brændstofforbrug på 50 km/l, mod i dag 20 km/l. For dieseldrevne personbiler foreslås skalaen tilsvarende udvidet op til et brændstofforbrug på 56,3 km/l, mod i dag 32,1 km/l.  

Samtidig foreslås, at satserne for den halvårlige grønne ejerafgift forhøjes med 250 kr. for personbiler, hvoraf der betales afgift efter gældende regler. For de foreslåede nye trin samt for trin, hvor der hidtil har været beregnet en afgift på 0 kr., foreslås en ny graduering af satserne på mellem 330 kr. og 540 kr. halvårligt (2018-niveau).

Ændringerne skal kun gælde for nye køretøjer. Det vil sige køretøjer, som indregistreres første gang i Danmark den 3. oktober 2017 eller senere. Det er planen, at de ændrede ejerafgifter opkræves fra og med den 1. juli 2018.

Overgangsordning - virkningstidspunkt

Det er planen, at lovændringerne skal have virkning fra lovforslagets fremsættelse, dvs. den 3. oktober 2017.

Da loven først træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, vil der for køretøjer, der er omfattet af de foreslåede ændringer, og som anmeldes til registrering i perioden fra og med den 3. oktober 2017 til og med dagen før ikrafttrædelsen, ske afgiftsberigtigelse efter de gældende regler, dvs. efter de regler og afgiftssatser, som fremgår af registreringsafgiftsloven.

SKATs sagsbehandling i forhold til de omhandlede køretøjer fortsætter dermed uændret til og med dagen før ikrafttrædelsen.

Bindende købsaftale

Lovforslaget har ikke virkning for køretøjer, for hvilke der er underskrevet en bindende købsaftale mellem en forhandler og en slutbruger senest den 2. oktober 2017, og som i perioden fra og med den 3. oktober 2017 til og med den 1. april 2018 anmeldes til registrering. For disse køretøjer gælder de hidtil gældende regler.

Anmeldelse til registrering af sådanne køretøjer kan alene ske ved henvendelse til SKAT.

Dokumentation for, at der er underskrevet en bindende købsaftale mellem forhandler og slutbruger senest den 2. oktober 2017, skal indsendes til SKAT senest i forbindelse med anmeldelse til registrering. Det vil dog være valgfrit, om der ønskes afgiftsberigtigelse efter de hidtil gældende regler.

Det sker ved, at der ved indregistreringen skal anmodes om afgiftsberigtigelse efter de hidtil gældende regler. Hvis der ikke fremsættes anmodning om afgiftsberigtigelse efter de hidtil gældende regler ved registrering, vil køretøjet automatisk blive afgiftsberigtiget efter de foreslåede nye regler.

Tilbagebetaling og efteropkrævning af afgift

Efter lovens ikrafttræden vil registreringsafgiften blive genberegnet med udgangspunkt i de vedtagne ændringer af satser, tillæg, fradrag mv.. For køretøjer, for hvilke der er betalt afgift efter de gældende regler, genberegnes afgiften efter de nye regler, og en eventuel difference udbetales eller efteropkræves. For leasingkøretøjer vil det være et anliggende mellem parterne, hvorvidt regulering af registreringsafgiften efterfølgende skal afspejles i en ændret leasingydelse.

Genberegningen foretages med udgangspunkt i køretøjets reelle handelspris, dvs. den pris, som er grundlag for bilens faktiske afgiftsberigtigelse i perioden fra lovforslagets fremsættelse til lovens ikrafttræden. Der tages således ikke hensyn til, at køretøjets handelspris måske ville have været en anden, hvis handlen først var foretaget efter lovens ikrafttræden.

Genberegning af afgiften for leasingbiler, demobiler mv. som følge af reglerne om ny værdifastsættelse efter 4 måneder, skal foretages af virksomhederne selv (ejerne) under forudsætning af, at der er tale om en virksomhed med en tilslutningsaftale til Motorregistret. Genberegningen af disse sager kan dog først ske, når Motorregistret er opdateret med ændringerne.

Beløb der skal tilbagebetales, vil blive tilbagebetalt af SKAT til den virksomhed eller borger, der har betalt afgiften af det pågældende køretøj til SKAT. For registrerede forhandlere sker reguleringen via forhandlerens månedsangivelse. For ikke registrerede forhandlere og private vil udbetaling ske ved udbetaling til borgerens/virksomhedens Nemkonto.

Krav om efteropkrævning af for meget udbetalt eksportgodtgørelse eller for meget reguleret leasingafgift, vil ske til den virksomhed eller borger, der har modtaget afgiftsgodtgørelsen eller regulering af leasingafgiften for det pågældende køretøj. For registrerede forhandlere vil reguleringen ske via månedsangivelsen.

Der udsendes mere præcis information herom, når lovforslaget er vedtaget.

Motorregistret

Motorregistret, herunder regnemaskinen vil blive tilrettet med de ændrede satser mv. hurtigst muligt efter lovforslagets vedtagelse og ikrafttræden.