Dato for udgivelse
29 Aug 2017 10:43
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
17-1472341
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

På given foranledning præciseres kravene i forbindelse med udstedelse og attestering af EUR.1 certifikater for brugte biler, der udføres til et 3-land.


På given foranledning præciseres kravene i forbindelse med udstedelse og attestering af EUR.1 certifikater for brugte biler, der udføres til et 3-land. Hovedreglen for, at toldekspeditionsstedet kan udstede og attestere EUR.1 certifikater for brugte biler er, at bilerne skal opfylde betingelserne for EU oprindelse i forhold til oprindelsesprotokollen og proceslisten i den enkelte frihandelsaftale.

I de tilfælde hvor brugte biler har oprindelse i EU ifølge en frihandelsaftale, er det eksportøren i EU, der udfærdiger varecertifikatet EUR. 1 og SKAT, der udsteder og attesterer EUR.1 certifikatet ved udførsel til aftalelandet (3-landet). EUR. 1 certifikatet udfyldes af eksportøren, som forelægger det for toldmyndighederne i DK sammen med den relevante dokumentation, der beviser bilens oprindelse og dermed betingelserne for udstedelse af et EUR. 1 varecertifikat. Disse betingelser vil fremgå af oprindelsesprotokollen og proceslisten til de relevante frihandelsaftaler. Når eksportøren i DK har fremlagt tilstrækkelig bevis for oprindelsen attestere Toldmyndighederne EUR.1 certifikatet på ekspeditionsstedet

Eksportøren af brugte biler har pligt til at bevise oprindelsen og skal derfor fremskaffe dokumentation for EU oprindelsen forinden toldmyndighederne udsteder og attesterer EUR.1 certifikatet. Der er således krav om følgende:

 • For biler der er under 5 år gamle, skal der fremlægges leverandørerklæring samt anden dokumentation, der beviser bilens oprindelse. Hvis der ikke kan fremskaffes leverandørerklæring kan der ikke udstedes EUR.1 certifikat

 • For biler der er over 5 år gamle er Leverandørerklæringer dybest set også påkrævet. Hvis dette ikke kan lade sig gøre skal følgende efter omstændighederne foreligges:

  • Erklæring fra importør/autoforhandler om oprindelsen

  • Ekspertudtalelser f.eks. fra FDM, synshaller (på www.FSTYR.dk kan man se synsrapporter, der viser evt. krav om udskiftning af reservedele), brancheforeninger eller lign

  • Andre dokumenter, der kan dokumentere oprindelsen

 • Særligt for ældre biler kan der være tale om udskiftning af større dele af køretøjet, der kan ændre oprindelsen af køretøjet. Der bør derfor i disse tilfælde foreligge:

  • En erklæring på, at der ikke er udskiftet væsentlige dele, typisk fra sidste omsætningsledServicebog der viser køretøjets stempler og evt. indikationer på udskiftning af dele

Eksportøren forpligter sig til på forlangende af de kompetente myndigheder at forelægge al yderligere dokumentation, som disse finder nødvendig med henblik på at fastslå rigtigheden af oprindelsesstatus for de produkter, der er omfattet af præferencebehandlingen, samt til at acceptere enhver kontrol fra de pågældende myndigheders side af regnskaber og af de nærmere omstændigheder ved de pågældende brugte biler.