Dato for udgivelse
18 Jul 2017 12:11
Til
Virksomheder og borgere som har betalt en tinglysningsafgift i tingbogen
Sagsnummer
17-1272804
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs afdeling for Tinglysnings- og stempelafgift, Skattecenter Høje Taastrup
Resumé

Ved lov nr. 474 af 17. maj 2017 er der indsat en udvidet mulighed for at få afgiften vedrørende ejerskifte tilbagebetalt.


Fra den 1. juli 2017 er det i nogle tilfælde muligt at få tinglysningsafgift fra tinglysning af ejerskifte af fast ejendom tilbagebetalt.
Hvis du har tinglyst ejerskifte eller nyt skøde i perioden fra og med den 1. juli 2014 og frem til 1. juli 2017, har du mulighed for at få afgift tilbagebetalt efter de nye regler. Du skal ansøge om disse tinglysninger, så vi har den senest den 1. september 2017.

Du kan ansøge hvis:
• Der ved en fejl er tinglyst ejerskifte af en forkert ejendom, og det er nødvendigt at tinglyse et nyt skøde for at rette fejlen. Den tinglyste ejendomsret går på den måde tilbage til den oprindelige ejer.

• Der er en fejl i tingbogen vedrørende ejerforholdene, og det er nødvendigt at tinglyse et ejerskifte for at rette fejlen.

Sådan ansøger du
Du kan ansøge om tilbagebetaling af tinglysningsafgift på to måder:

• Digitalt ved at oprette en ansøgning om afgiftsgodtgørelse på tinglysning.dk. Her skal du indtaste det tinglyste dokuments dato og løbenummer. Nummeret finder du i tingbogen på den pågældende ejendom. Sammen med ansøgningen skal du sende dokumentation for, at ansøgeren har betalt hele eller dele af udgiften til tinglysningsafgift.

• Via brev til SKAT, Nykøbingsvej 76, 4990 Sakskøbing, med oplysninger, der kan identificere den virksomhed eller person, der søger om tilbagebetaling, og dato og løbenummer på den tinglysning, der søges om tilbagebetaling for.

Hvornår skal man søge?
Du skal søge om tilbagebetaling inden for en måned efter, at du har tinglyst det eller de ejerskifter, der retter fejlen.

Hvad kan man få tilbagebetalt?
Du kan få tilbagebetalt procentafgiften på 0,6 procent af købesummen eller ejendomsværdien. Grundafgiften på 1.660 kr. pr. tinglysning kan ikke tilbagebetales.

Hvad skyldes denne ændring?
Folketinget har vedtaget en ny lov nr. 474 af 17. maj 2017 (retsinformation.dk), som medfører ændringer af tinglysningsafgiftsloven.

Har du spørgsmål?
Du er velkomne til at ringe til os på 72 22 28 10.

Venlig hilsen
SKAT