Dato for udgivelse
09 Jun 2017 14:29
Til
Til virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
16-1678276
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Virksomheder i EU skal være registreret eksportør for at kunne udstede oprindelsesdokumentation for eksport til Canada.


EU-Canada aftalen - CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement træder snart i kraft. Den endelige ikrafttrædelsesdato vil blive meldt ud snarest muligt. Fra side 465 i EU-Canada aftalen fremgår Protokol om oprindelsesregler og oprindelsesprocedurer.

Virksomheder i EU skal være registreret eksportør for at kunne udstede oprindelsesdokumentation for eksport til Canada. Virksomheder, der har eksport til Canada og hvor varerne opfylder oprindelsesbetingelserne for at have EU oprindelse, skal derfor ansøge om at få en bevilling som registreret eksportør (REX). I skal allerede nu indsende ansøgningen til SKAT, således at jeres bevilling til registreret eksportør er gyldig fra den dato CETA træder i kraft.

Hvilke ændringer er der tale om

Der er kommet et nyt elektronisk system, hvor eksportører registreres, så de kan udstede udtalelse om oprindelse/oprindelseserklæring for varers oprindelse fra den 1. januar 2017 vedr. GSP ordningen og for EU-Canada aftalen, når denne aftale træder i kraft. Dette betyder blandt andet:

Hvis I har samhandel med Canada eller GSP landene skal I ansøge om at blive registreret eksportør med henblik på at kunne udfærdige oprindelseserklæring/udtalelser om oprindelse, eller ved udfærdigelse af erstatningsudtalelser om oprindelse på ethvert handelsdokument i forbindelse med videreforsendelse af varer.

 • Hvis I allerede er registreret i REX systemet skal I ikke indsende en ny ansøgning. I skal således anvende det REX nummer I allerede har til brug for udstedelse af oprindelseserklæringer ved eksport til Canada, når CETA aftalen træder i kraft.

 • Hvis I er godkendte eksportører kan I bruge jeres godkendte eksportørnummer ved eksport til Canada indtil I får et REX nummer, men kun frem til 31.12.2017. I skal dog indsende en ansøgning allerede nu, så I kan blive REX registreret hurtigst muligt, når aftalen træder i kraft

 • Hvis I ikke har et REX nummer og både anvender GSP-ordningen og også har samhandel med Canada skal I kun ansøge om at blive registreret eksportør én gang. I skal således ikke lave to ansøgninger. Når først en virksomhed er registreret én gang gælder det for alle andre aftaler, der måtte komme og som skal anvende REX systemet.

  Sådan gør I for at blive registreret eksportør

  Hvis I har samhandel med Canada og/eller anvender GSP ordningen skal I kun indsende én ansøgning til SKAT enten for GSP eller Canada. Hvis I har samhandel med både GSP og Canada bestemmer I selv, hvilken ansøgningsblanket I vil anvende. I vil herefter hurtigst muligt modtage en bevilling som registreret eksportør. Der er endnu ikke lavet dansk ansøgningsskema for FTA aftaler, men foreligger kun i en engelsk udgave.

 • I skal udfylde, underskrive og herefter indsende ansøgningen på følgende e-mail adresse: rex@skat.dk

  Generel information

  Virksomheder skal ansøge om at få en bevilling til registreret eksportør, hvis virksomheden vil sende produkter med oprindelsesstatus i EU til Canada, hvor den samlede værdi deraf overstiger 6 000 EUR.

 • I forbindelse med ansøgningen skal det bemærkes, at det ikke er obligatorisk at underskrive rubrik 6 på ansøgningsblanketten. Kommissionen gør dog altid følgende oplysninger tilgængelig for offentligheden til brug for verificering af REX nummeret uanset om I underskriver rubrik 6:

  a) den registrerede eksportørs nummer

  b) registreringens gyldighedsdato

  c) datoen for tilbagekaldelsen af registreringen, hvor det er relevant

  d) oplysninger om, hvorvidt registreringen også gælder eksport til Norge, Schweiz eller Tyrkiet (Disse oplysninger omfatter kun GSP ordningen)

  e) datoen for seneste synkronisering mellem REX-systemet og det offentlige websted.

 • Når jeres ansøgning er behandlet tildeler toldmyndighederne et registreret eksportørnummer til eksportøren eller videreforsenderen af varer og indfører det registrerede eksportørnummer, registreringsoplysningerne og registreringens gyldighedsdato i REX-systemet.

 • Så snart I er registrerede skal I udfærdige oprindelseserklæring for de produkter, der sendes med oprindelsesstatus i EU til Canada. En oprindelseserklæring er gyldig i 12 måneder fra udfærdigelsesdatoen.

 • Eksportører skal uanset om de er registreret eksportører i EU, udfærdige oprindelseserklæring for de produkter, der sendes med oprindelsesstatus i EU til Canada, hvor den samlede værdi deraf ikke overstiger 6 000 EUR.

 • Oprindelseserklæringens note 1: Som importerende part i EU tillades ikke anvendelse af oprindelseserklæring til flere forsendelser af identiske produkter med oprindelsesstatus i henhold til CETA aftalens artikel 19.5. For at gøre det muligt at anvende en oprindelseserklæring til flere forsendelser af identiske produkter med oprindelsesstatus, vil EU skulle tilpasse den nuværende lovgivning. Ifølge oplysninger fra de canadiske toldmyndigheder er denne form for oprindelsesbevis tilladt for import til Canada. EU eksportører vil således kunne udarbejde sådanne oprindelseserklæringer for deres forsendelser sendt til Canada

 • I overensstemmelse med EU-lovgivningen behøver en registreret eksportør, der udsteder en oprindelseserklæring, ikke underskrive oprindelseserklæringen. En eksportør, som allerede er en godkendt eksportør og endnu ikke en registreret eksportør, har ret til at udfærdige oprindelseserklæringer ved hjælp af hans godkendte eksportørnummer som om det var en REX nummer, så længe han ikke er registreret i REX-systemet, men kun frem til 31.12.2017. Undertegnelsen af oprindelseserklæringen af en godkendt eksportør følger de samme procedurer for alle erklæringer udstedt af godkendte eksportører. Hvis den godkendte eksportør har givet skriftlig tilsagn og accepterer det fulde ansvar for erklæringen, er der ikke behov for underskrift.

 • Canada vil ikke kræve, at eksportøren underskriver oprindelseserklæringen.
  For elektroniske dokumenter betragter Canada en elektronisk kursiv signatur eller alternativ til den kursive underskrift som et acceptabelt middel til at underskrive.

 • Hver canadisk eksportør har et "Business Number". Det svarer ikke til det godkendte eller registrerede eksportørnummer i EU. Eksportøren i Canada skal have et "Business Number" for at kunne eksportere varer fra Canada. "Business Number" for eksportører afhænger ikke af værdien. Som følge heraf skal oprindelseserklæringen vedrørende eksport fra Canada til EU omfatte eksportørens "Business Number" tildelt af Canadas regering.