Dato for udgivelse
07 Jun 2017 09:52
Til
virksomheder m.fl. beskæftiget med registreringsafgift af motorkøretøjer
Sagsnummer
17-0785010
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

L210 om bl.a. ændring af registreringsafgiftsloven er vedtaget i Folketinget den 2. juni 2017.


L210 om bl.a. ændring af registreringsafgiftsloven er vedtaget i Folketinget den 2. juni 2017, jf SKATs nyhedsbrev af 5. maj 2017 om lovforslagets fremsættelse. Loven træder i kraft den 1. juli 2017. Ændringerne for eldrevne køretøjer og plug in hybrid biler samt fradrag for batterikapacitet har dog virkning fra og med den 1. januar 2017.

Lovændringen betyder bl.a.: 

Registreringsafgift 

Indfasningen af registreringsafgift for henholdsvis eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler udsættes med 2 år. Det betyder, at afgiftsniveauet for 2016 videreføres i perioden 2016-2018, og at alle de efterfølgende satstrin udskydes tilsvarende med 2 år. Således genoptages indfasningen i 2019, hvor satsen vil stige fra 20 pct. til 40 pct. Herefter stiger satsen i 2020 til 65 pct. og i 2021 til 90 pct., og der svares fuld registreringsafgift fra 2022 og frem.

 • Det særlige bundfradrag i registreringsafgiften på 10.000 kr. for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler forlænges med 2 år, så det gælder i perioden 2016-2019. 

 • Der indføres et nyt fradrag i den afgiftspligtige værdi for batterikapacitet i eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler, som skal gælde i perioden 2017-2021. Fradraget for batterikapacitet udgør 1.700 kr. pr. kWh op til maksimalt 45 kWh. Der gives kun fradrag for batterikapacitet, som anvendes til fremdrift.

  Batterikapaciteten i kWh beregnes ud fra bilens elforbrug i kWh ganget med rækkevidden for batteriet. Hvis f.eks. elforbruget udgør 0,15 kWh pr. km og rækkevidden udgør 250 km, kan batterikapaciteten beregnes til 37,5 kWh.

  Oplysninger til brug for beregningen af batterikapacitet for nye biler leveres ved bilimportørernes oprettelse af køretøjer i Motorregisteret. For brugte biler vil det være op til den, der anmelder bilen til registrering, at levere de fornødne oplysninger i forbindelse med syn af køretøjet.

 • For brændselscelledrevne biler udskydes indfasningen af registreringsafgiften, vægtafgift og brændstofforbrugsafgift med 2 år. Det vil sige, at afgiftsfriheden forlænges til og med 2020. 

  Tilbagebetaling

  SKAT vil efter lovændringens ikrafttræden den 1. juli 2017 foretage udsøgning og omberegning af eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler for perioden 1. januar til 30. juni 2017. For meget betalt afgift tilbagebetales til den der den 3. maj 2017 var registreret ejer af bilen. Registreres bilen første gang fra den 4. maj til og med den 30. juni 2017, tilbagebetales for meget betalt afgift til den første registrerede ejer i denne periode. 

  Beregning af tilbagebetalingsbeløb vil ske, når det nye fradrag for batterikapacitet er oprettet i Motorregistret. For meget udbetalt godtgørelse ved eksport reguleres ikke.  

  Brændstofforbrugsafgift og vægtafgift

  Fritagelsen for vægtafgift og grøn ejerafgift for brændselscelledrevne biler forlænges med 2 år.  

  Brændstofforbruget for naturgas- og biogasdrevne køretøjer vil fra 1. januar 2018 blive beregnet ud fra gasforbrug i kWh i stedet for som hidtil ud fra co2 forbruget.

  Naturgas og biogas drevne biler

  Af natur- og biogasdrevne biler betales afgift som af dieseldrevne biler.
  Det oplyste forbrug i m3/100 km omregnes til forbrug i m3/km. Forbrug i m3/km divideres med en fast faktor på 0,00907. Resultatet anses som brændstofforbrug som en dieseldrevet bil. Forbruget indgår i beregning af fradrag og tillæg til registreringsafgiften og i periodisk afgiftsberegning (brændstofforbrugsafgiftsloven).

  Der oprettes et nyt felt i Motorregistret (DMR) til at kunne angive gasforbrug i m3 pr 100 km (svarer til COC-dokumentet). Feltets data skal indgå i beregningen at et køretøjs samlede beregnede brændstofforbrug.

  Plug in hybrid, dvs. kombination af el og naturgas/biogas

  Af biler, der drives af el i kombination med natur- og biogas betales afgift som af benzindrevne biler

  Det oplyste forbrug i m3/100 km omregnes til forbrug i m3/km. Forbrug i m3/km divideres med en fast faktor på 0,00831. Resultatet anses som brændstofforbrug som en benzindrevet bil. Forbruget indgår i beregning af fradrag og tillæg til registreringsafgiften og i periodisk afgiftsberegning (brændstofforbrugsafgiftsloven.

  Indfasning

  De ændrede regler for om regning af brændstofforbrug for naturgas- og biogasbiler har virkning fra den 1. januar 2018.

  Reglerne indfases over 5 år således:

  • Ved bilens anmeldelse til registrering i 2018 beregnes 20 pct. af differencen mellem registreringsafgiften beregnet efter de hidtil gældende regler ud fra co2 og registreringsafgiften beregnet efter de nye regler om gasforbrug
  • Ved bilens anmeldelse til registrering i 2019 beregnes 40 pct. af differencen
  • Ved bilens anmeldelse til registrering i 2020 beregnes 65 pct. af differencen
  • Ved bilens anmeldelse til registrering i 2021 beregnes 90 pct. af differencen

  Ved bilens registrering i 2018 og 2019 gives et fradrag i registreringsafgiften på 10.000 kr. Fradraget kan dog maksimalt udgøre den beregnede afgift.

  Det betyder, at beregningen af afgiften for naturgas og biogas drevne biler beregnes efter samme skabelon/på samme måde som indfasningsmodellen for plug-in hybrid biler. Dvs. først beregnes afgiften, inklusive brændstofforbrug efter de hidtil gældende regler. Dernæst afgiften efter de nye regler. Og differencen indfases med 20 % i 2018 osv.

  Motorregistret (DMR)

  Der oprettes et nyt felt "Batterikapacitet" samt et nyt felt med "Rækkevidde i km".
  Det skyldes, at batterikapaciteten i kWh beregnes ud fra bilens elforbrug i kWh ganget med rækkevidde for batteriet.

  For naturgas- og biogas drevne biler oprettes et nyt felt "Gasforbrug i m3 pr. 100 km" til brug for den nye beregning af brændstofforbrug for sådanne biler.

  De nye felter indsættes under "Motor" i tekniske oplysninger.

  Den 3 måneders varslingsperiode betyder, vil de nye felter i DMR som udgangspunkt først vil blive sat i produktion medio august 2017, jf varslingen i vort nyhedsbrev fra 5. maj 2017.