Dato for udgivelse
30 May 2017 10:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Mar 2017 10:29
SKM-nummer
SKM2017.379.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
17-0004119
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag
Emneord
Moms - momsfritagelse - forening
Resumé

Skatterådet bekræfter, at en forenings leverancer ikke er omfattet af fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, hvorfor foreningen skal opkræve moms af sine kontingentindtægter.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit D.A.5.4.3.


Spørgsmål

 1. Skal Spørger opkræve moms af sine kontingentindtægter?

Svar

 1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har sit hjemsted i København. Spørger er en forening, som har til formål er at pleje de handels- og erhvervsmæssige relationer mellem Danmark og X-land, og fremme medlemmernes forretningsinteresser.

Spørger opfylder formålet med bl.a. følgende opgaver:

 1. Informere og rådgive om markeder og brancher
 2. Skabe kontakt mellem virksomheder og andre relevante erhvervsorganisationer i begge lande og stille platform til rådighed for videreudvikling og pleje af disse forretningsrelationer;
 3. Repræsentere X-lands virksomheders og organisationers interesser i Danmark samt danske virksomheders og organisationers interesser i X-land
 4. Indhente markedsinformation og videreformidle denne systematisk til virksomhederne i nyhedsbreve, brochurer, årsmagasiner etc.
 5. Gennemføre arrangementer som delegationsrejser, konferencer, seminarer og diskussionsmøder samt deltager i sådanne arrangementer;
 6. Informere om afsætnings-, indkøbs- og investeringsmuligheder i begge lande samt om juridiske og skattemæssige aspekter;
 7. Mægle i tvister mellem danske og X-lands virksomheder
 8. Udføre enhver anden lovlig virksomhed, der tjener det beskrevne formål                                         

Spørger rådgiver og leverer generelle oplysninger til små og mellemstore virksomheder uden beregning, uanset om disse er medlem af foreningen.

Spørger er ikke politisk aktiv. Spørger udfører ikke erhvervsmæssige aktiviteter ud over sit opgaveområde.

Aktiviteter og serviceydelser udføres ikke med det formål at opnå gevinst. Indtægterne herfra skal først og fremmest anvendes til at dække Spørgers omkostninger og til at opfylde Spørgers formål og opgaver i henhold til vedtægterne. Spørgers økonomiske midler og formue kan kun anvendes i overensstemmelse med den virksomhed og de opgaver, som er beskrevet.

Spørgers økonomiske midler består af:

 • Medlemskontingenter
 • Honorarer for tjenesteydelser
 • Renter og udbytte af Spørgers formueanbringelser
 • Andre tilskud

Til udførsel af de nævnte opgaver modtager Spørger tilskud fra X-land til erhvervsfremme.

Medlemmerne har krav på Spørgers hjælp og rådgivning i alle anliggende, der ligger inden for Spørgers rammer. Såfremt hjælpen og rådgivningen kræver særlige ressourcer, opkræves der et passende honorar herfor, idet der ydes medlemmerne rabatter.

Spørger ejer 100% af Datterselskabet, som leverer de rådgivnings og serviceydelser, som der opkræves et honorar for. Alle medlemmer, som betaler medlemskontingent og køber serviceydelser i Datterselskabet får indrømmet en rabat på 15 %.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger er en afgiftspligtig juridisk person, som driver selvstændig økonomisk virksomhed. Spørger har etableret stedet for sin økonomisk virksomhed i Danmark.

Spørger leverer serviceydelser mod vederlag til personer både i Danmark og udlandet. Spørger leverer ydelser til medlemmer mod betaling af et kontingent. Ydelserne omfatter bl.a. levering af informationer, reklame for medlemmer, deltagelse i netværksarrangementer og nyhedsbreve. Endvidere medfører medlemskabet et reduceret honorar ved køb af mere omfattende rådgivnings- og serviceydelser i Datterselskabet.

Medlemskontingentet kunne være momsfritaget efter § 13, stk. 1, nr. 4 i momsloven.

Betingelsen for momsfritagelse er, at ydelserne leveres mod kontingent. Spørger opkræver ikke nogen direkte betaling for ydelser over for medlemmerne. Leveringer er dækket af kontingentet. For så vidt der leveres sammenlignelige leveringer til ikke-medlemmer, opkræves der en separat betaling.

Kontingentet træder i stedet for en særlig betaling for enkelt ydelser, som et medlem benytter sig af. For at behandle betalingen af kontingentet som momsfri, burde Spørgers formål være af den i § 13, stk. 1, nr. 4 i momsloven nævnte art.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 nævner formål af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter.

Fritagelser, som er fastsat i sjette momsdirektivs artikel 13, skal fortolkes strengt.

Ifølge vedtægterne er Spørgers formål ikke af den nævnte karakter.

Selvom man ville subsumere vedtægternes formål som politisk i lovens forstand, kan det ikke udelukkes, at Spørgeres aktiviteter overfor medlemmerne vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Andre private virksomheder tilbyder levering af samme ydelser uden at være organiseret som en medlemsorganisation.

Spørger driver ikke virksomheden med gevinst for øje og formålet har en almennyttig baggrund. Men ud over det, skal man betragte Spørgers kontingent som en betaling for et stort antal i forvejen ubestemte ydelser, som en privat eller offentlig virksomhed kan få leveret, for så vidt der betales kontingent. Alle andre virksomheder kan uden at være medlem købe enkelte ydelser af Spørger imod betaling. Også i denne situation betragtes de enkelte ydelser som momspligtige i lovens forstand. Forskellen er kun, at medlemmerne ikke opkræves en betaling for hver ydelse og at det er medlemsvirksomheden selv, som bestemmer om ydelsen bestilles eller kræves.

Meningen med anmodningen om bindende svar er, at nogle organisationer i X-land ikke er enige i, at der opkræves moms på kontingentbetalingen. Spørger vil derfor gerne kunne fremlægge en udtalelse fra Skatterådet om, hvorvidt Spørgers kontingent er momspligtigt. Spørger betragter kontingentet som et vederlag for i øvrigt momspligtige ydelser leveret til andre virksomheder, da Spørgers formål ikke umiddelbart er omfattet af de i § 13 nævnte formål.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørgers ydelser ikke er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4), hvorfor Spørger skal opkræve moms af sine kontingentindtægter.

Begrundelse

De omhandlede ydelser består i, at skabe kontakt mellem virksomheder og erhvervsorganisationer i Danmark og X-land, informere om afsætnings-, indkøbs- og investeringsmuligheder, videreformidle markedsinformation og repræsentere virksomhedernes interesser i de to lande. Spørger leverer de nævnte ydelser mod kontingent til medlemmerne af foreningen.

Spørger er på denne baggrund en afgiftspligtig person, jf. momslovens § 3 og ydelserne er derfor som udgangspunkt momspligtige, jf. momslovens § 4.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, som implementer momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra l), fritager foreningers og organisationers levering af ydelser til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent.

Fritagelse efter § 13, stk. 1, nr. 4 er bl.a. betinget af, at leverancerne har nær tilknytning til foreningens formål, og at foreningens formål er af enten politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. 

Med oplistningen i bestemmelsen er der taget udtømmende stilling til de formål, der berettiger til, at leverancerne kan være fritaget for moms. 

Fritagelsesbestemmelserne i momslovens § 13 skal fortolkes indskrænkende, idet der er tale om undtagelser fra hovedreglen om, at der skal opkræves moms af enhver tjenesteydelse, der udføres mod vederlag af en afgiftspligtig person, jf. bl.a. EU-Domstolen i sag C-149/97, Institute of the Motor Industri.

Spørger har til formål at pleje de handels- og erhvervsmæssige relationer mellem Danmark og X-land for derved at fremme medlemmernes forretningsinteresser.

Ud fra en almindelige sproglig forståelse af begreberne i fritagelsesbestemmelsen, kan det at varetage og fremme medlemmernes forretningsinteresser ikke anses for at være et formål, der kan karakteriseres som værende af religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller for at vedrøre borgerlige rettigheder.

Det er SKATs vurdering, at Spørgers formål heller ikke opfylder betingelserne for at kunne anses for at være af fagforeningsmæssig karakter, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Ved vurderingen har SKAT bl.a. lagt vægt på, at formålet ikke er at varetage medlemmernes fælles interesser og repræsentere disse over for tredjemand, herunder offentlige myndigheder, jf. kravet herom i EF-domstolens dom i sag C-149/9, The Institute of the Motor Industry.

Spørgers formål er derimod at sikre medlemmernes forretningsmæssige og dermed økonomiske interesser bl.a. gennem information om afsætnings-, indkøbs- og investeringsmuligheder i Danmark og Tyskland samt ved afholdelse af delegationsrejser m.v. Spørgers formål er således sammenligneligt med det formål, som brancheforeningen havde i SKM2009.405.SR, hvor Skatterådet fandt, at foreningens formål ikke kunne anses for at have fagforeningsmæssig karakter. 

Det er endvidere SKATs vurdering, at Spørgers formål heller ikke opfylder betingelserne for at kunne anses for at være af politisk karakter, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Ved vurderingen har SKAT bl.a. lagt vægt på, at Spørger ikke har til formål at varetage medlemmernes politiske interesser, hverken ved at søge at påvirke det politiske miljø direkte eller ved deltagelse i den offentlige debat m.v. for derigennem at få indflydelse på den politiske beslutningsproces, jf. tilsvarende vurdering i SKM2008.156.LSR.

Det må på den baggrund konkluderes, at Spørger ikke opfylder betingelsen om, at formålet skal være af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder og dermed ikke er omfattet af fritagelsesbestemmelsen.

Det bemærkes, at der med det bindende svar ikke er taget stilling til leveringsstedet for ydelserne. 

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet har tiltrådt SKATs indstilling med den af SKAT anførte begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Momslovens § 3, stk. 1

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momslovens § 4, stk. 1

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 4

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

[...]

4) Foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesser og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at foreningen m.v. ikke arbejder med gevinst for øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning.

Momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra l

1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

[...]

l) organisationers levering af ydelser og varer med nær tilknytning hertil til fordel for deres medlemmer i disses fælles interesse mod et kontingent, der er fastsat i overensstemmelse med vedtægterne, såfremt de pågældende organisationer ikke arbejder med gevinst for øje, og deres formål enten er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder, under forudsætning af at denne fritagelse ikke vil kunne skabe konkurrenceforvridning.

Praksis

C-149/97, Institute of the Motor Industry

De udtryk, der anvendes til at betegne de fritagelser, som er fastsat i sjette direktivs artikel 13, skal fortolkes indskrænkende, da de er undtagelser fra det almindelige princip, hvorefter omsætningsafgift opkræves af enhver tjenesteydelse, der udføres mod vederlag af en afgiftspligtig person.

Det præjudicielle spørgsmål skal derfor besvares således, at en organisation, hvis formål er af fagforeningsmæssig karakter i den betydning, hvori udtrykker er anvendt i direktivets artikel 13, punkt A, stk. 1, litra l), betegner en organisation, hvis hovedformål er at varetage medlemmernes fælles interesser, hvad enten der er tale om arbejdstagere, arbejdsgivere, personer i liberale erhverv eller erhvervsdrivende, og at repræsentere disse overfor tredjemand, herunder offentlige myndigheder.

SKM2014.627.SR

Skatterådet fandt, at en forening, som udførte opgaver for medlemmerne i henhold til en resultatkontrakt, herunder bistod medlemmerne med at finde vej i hele EU-projektudviklingsfasen, ikke havde et formål, som medførte at ydelserne var fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

SKM2009.405.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en brancheforening var omfattet af fritagelsesbestemmelse i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen blev begrundet med, at foreningens hovedformål ikke var af fagforeningsmæssig karakter, men i stedet at sikre medlemmernes økonomiske interesser gennem forskellige aktiviteter.

SKM2008.156.LSR

Foreningens hovedformål er ikke, jf. vedtægterne og de faktisk udøvede aktiviteter, af overordnet politisk karakter, men består primært i at varetage medlemmernes individuelle private økonomiske interesser som aktieindehavere gennem videreformidling af informations- og uddannelsesydelser.

Efter de for Landsskatteretten foreliggende oplysninger må det lægges til grund, at medlemmerne overvejende melder sig ind for at opnå diverse medlemsfordele, herunder medlemsbladet, og ikke primært for at opnå en styrkeposition i forhold til den politiske beslutningsproces.

At foreningen har som et af sine formål at varetage medlemmernes interesser over for politikere, myndighederne og i den offentlige debat og derigennem søger at påvirke den politiske beslutningsproces må efter det foreliggende tillægges mindre vægt. Efter de således konkret foreliggende oplysninger skønnes 25 pct. af foreningens kontingentindtægter at kunne henføres til dens forbrugerpolitiske virke, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.